Förskott på arv med mera

2020-04-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hur mycket kan man låta en familjemedlem stå åt sidan pga kronisk sjukdom? Jag fick ej vara med och plocka ur mitt föräldrahem i samband med dess försäljning. Jag förbjöds att gå in i huset och börja plocka. Pappa tycker att jag ska vara glad som slipper detta då jag är så sjuk. Min bror har även haft tillgång till alla bankpapper, kassaböcker osv och då hittat pengagåvor jag fått av min mor då hon hjälpte mig med ett lån för att jag och barnen skulle ha råd att bo kvar vid separationen från barnens far. På utdraget har hon skrivit att det skulle kastas efter deklaration och inte anses som förtida arv. Hon påtalade även för mig att han också fått ekonomisk hjälp, dessa papper har han nu använt som "bevis" på att jag fått förtida arv emedan jag inte haft någon som helst möjlighet att hitta några bevis på de gåvor han fått, vilka han nu också bestrider. Är detta verkligen okej? När min pappa ville ge mina barn sin bil som tack för all hjälp han fått av dem skulle min brors barn kompenseras trots att de inget gjort medans han nu har fått/tilltvingat sig en hel del lösöre som tack för det han gjort de sista åren, utan någon som helst kompensation till mig.Allt är bra så länge jag låter dem hållas och det är jag som är boven i dramat. Får man verkligen diskriminera någon så till den milda grad? Det syntes också vid bodelningen där allt var till hans fördel och min nackdel.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att din far lever men att din mor gått bort och att arvet efter henne ska fördelas. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).Utredning Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att gåvor till arvingar ibland kan räknas som förskott på arv och därmed avräknas från arvtagarens lott, men att detta inte gäller om arvlåtaren föreskrivit att så inte ska ske. Enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB ska bröstarvingar som huvudregel ärva lika stor del av kvarlåtenskapen. I 23 kap. 3 § ÄB fastslås att dödsbodelägarna ska få ta del av alla slag av egendom som ingår i kvarlåtenskapen om detta inte är olämpligt. Inledningsvis kan det alltså konstateras att de gåvor du fått av din mor inte ska räknas som förskott på arv vid bodelningen eftersom detta föreskrivits. Enligt samma princip ska gåvor som din bror fått utan sådan föreskrift räknas till hans lott enligt huvudregeln, även om detta förutsätter att du kan bevisa att gåvorna inträffat. I övrigt finns det enligt min uppfattning tyvärr inte så mycket juridik jag kan hjälpa dig med i ditt fall. Alla eventuella gåvor din far gett till dina barn och deras kusiner på ett sätt som är diskutabelt ur rättviseperspektiv saknar juridisk betydelse förutsatt att de genomförts på ett korrekt sätt. Även om du skulle ha god grund att tro att din bror påverkat din far på ett otillbörligt sätt vid tillkomsten av gåvor måste detta bevisas för att det ska ha praktisk betydelse, vilket typiskt sett får antas vara svårt. Att din far och din bror eventuellt beter sig illa mot dig i samband med bodelningen är inte heller juridiskt relevant så länge de inte aktivt bedrar dig på en del av ditt arv genom att manipulera information eller dylikt. Om du med att allt i den föreslagna bodelningen är "till hans fördel och min nackdel" menar att du på något sätt missgynnats så att du ärver egendom till ett mindre värde än din bror eller att han tagit viss egendom i anspråk utan samråd med dig strider detta sannolikt mot lagen. Mer än så kan jag tyvärr inte säga utan närmare insyn i fallet. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att, utifrån de närmare omständigheterna i ditt fall, med stöd av de lagregler jag berört hävda din rätt i bodelningsprocessen genom att upplysa din bror om att du inte kommer godta en bodelning i strid med dessa. Om du har skäl att tro att något inte gått korrekt till bör du eventuellt överväga att anlita en jurist som kan företräda dig gentemot din bror, förutsatt att han inte är samarbetsvillig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Försäljning av egendom under marknadsvärde

2020-03-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus mor har ärvt en fastighet med skog och en del hus. Hennes mor är döende i cancer. De är 6 syskon. Husen har delats upp. Hennes mor har nu sålt all skog till 4 av barnen. Betydligt under marknadsvärdet. Min fru känner sig lurad på arvet. Är det lagligt att styra bort någon från ett arv på det sättet?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Lagen säger att bröstarvingar (barn) ärver i första hand och ska ha lika lott enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). För att frångå den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente och på så sätt lagligt styra bort någon från arvet (10 kap 1 § ÄB). Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut sin laglott måste bröstarvinge påkalla jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Utifrån frågan verkar det inte finnas ett testamente och jag utgår alltså från att arvet ska fördelas enligt den legala arvsordningen.I situationen du beskriver har din frus mor sålt sin egendom under marknadsvärdet till fyra av de sex barnen. Denna egendom är en del av den kvarlåtenskap som enligt den legala arvsordningen ska delas upp mellan hennes bröstarvingar, alltså din fru och hennes syskon. Att egendomen sålts under marknadsvärde är möjligt rent lagligt, men det är även möjligt att detta anses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Om försäljningen av egendomen skulle anses som förskott på arv kommer detta att räknas bort från den arvslott som ska tillfalla de syskonen som fått köpa egendomen till under marknadsvärde, när det är tid för arvsskiftet. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det pris som egendomen har sålts för kommer med andra ord att dras bort från deras arvslott och din fru kommer få den arvslott som ska tillfalla henne. Den sålda egendomen är som ovan skrivet en del av den "egentliga" kvarlåtenskapen vilken ska delas upp mellan barnen vid arvsskiftet, men eftersom den har sålts till några av syskonen har den tillfallit respektive syskon och räknas inte in vid arvsskiftet. Den avräknas däremot från deras arvslott, just på grund av att egendomen sålts för under marknadsvärdet. På så sätt har arvet visserligen "styrts" om det nu ska anses som ett förskott på arv, men eftersom det avräknas från syskonens framtida arvslott, får alla bröstarvingar lika arvslott. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Är det tillåtet att en förälder ger ena barnet en sommarstuga?

2020-03-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor död. Har en sommastuga som nu visar sig vara överskriven på min syster utan min vetskap. nu vid bouptäckningen finns inte stugan med. är detta okej känner mig blåst
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Förskott på arv till bröstarvingar:Jag tolkar din fråga som att du och din syster är de enda barnen till er mor, och därmed hennes enda bröstarvingar. ÄB 6 kap. 1 § stadgar att det en förälder under sin livstid gett till sitt/sina barn antas vara ett förskott på arv. Dock inte om annat har bestämts eller om det förstås med hänsyn till omständigheterna vid gåvan. Bestämmelsen syftar alltså på gåvor av större värde (mindre födelsedagspresenter och liknande räknas alltså inte med). Om din mor upprättat ett gåvobrev som uppfyller kraven enligt gåvolagen, så skulle gåvan kunna bli giltig. Emellertid det bestämmelser för att skydda bröstarvingar mot snedvridningar av arvet.Undantag för vissa gåvor:I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det alltså att din moders avsikt med gåvan var att hon velat fördela sin kvarlåtenskap.Vad du kan göra:Om din syster saknar ett gåvobrev för sommarstugan, eller om gåvan uppfyller kraven för ÄB 7 kap. 4 § så används reglerna i ÄB 7 kap. 2 och 3 §§. Värdet av gåvan läggs då till kvarlåtenskapen för att beräkna laglottens värde. För att detta ska gå igenom så måste du väcka talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande. Observera att i sådana här fall räcker det inte med att begära jämkning hos gåvomottagaren. Den domstol du ska vända dig till är den domstol din avlidne mor "hade att svara" enligt rättegångsbalkens 10 kap. 9 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gåvor till bröstarvinge - förskott på arv?

2020-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min far avled för 2 år sedan. Min mor lever. De var gifta och hade testamente .Vi är två bröstarvingar.De har hjälpt min bror ekonomiskt med 5000-10000 kr per månad i flera år.Tidigare sa de att pengarna var förtida arv.Numera säger hon att det är hennes pengar som hon får göra vad hon vill med. Stämmer detta? Risken är ju uppenbar att alla pengarna tar slut-även mitt arv Mvh
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom jag inte känner till vad som anges i testamentet, återger jag nedan generellt reglerna om förskott på arv till en bröstarvinge (du och din bror i det här fallet). Regler om förskott på arv Vad gäller regler för gåvor till bröstarvingar finns det en huvudregel som anger att gåvor som den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs vid givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvornas värde ska då läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvs- och testamentslotter. Förutom gåvor omfattas även andra dispositioner av huvudsakligen benefik karaktär (exempelvis försäljning till underpris). Att gåvor ska avräknas från arv är en presumtion som kan brytas om arvlåtaren någon gång har gett uttryck för att en sådan avräkning inte ska ske. Den kan vara både skriftlig och muntlig, eller inte ens uttrycklig. Skyldigheten till avräkning kan även falla bort på grund av omständigheter vid givande av gåva eller senare inträffade omständigheter, som till exempel att alla barn fått liknande gåvor.Det bör även sägas att det finns ytterligare undantag från presumtionen (6 kap. 2 § ÄB). Undantagen gäller för fullgörande av underhållsskyldighet samt sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens villkor. Konsekvenser av ett förskott på arvOm en bröstarvinge har fått ett förskott, ska förskottet räknas av från bröstarvingens lott. Genom praxis har det utvecklats olika principer och formler som numera härleds från 6 kap. 5 § ÄB:Arvslott = Behållning i boet (kvarlåtenskap) + förskott / antal arvingar (grenar)Exempel: A dör. A har tre barn, B, C och D. Innan A gick bort fick B 150' i gåva. Kvarlåtenskapen uppgår till 300'. För att räkna ut arvslotten blir då beräkningen 300 + 150/3, vilket innebär 150' vardera.. D och C får då 150', och B har redan fått sin del eftersom förskottet räknas av arvet. Genom exemplet ovan tydliggörs hur en ett eventuellt förskott påverkar bröstarvingens arv. Det bör samtidigt sägas att en bröstarvinge som har fått ett förskott som är större än vad som kan avräknas från arvslotten, inte behöver återbära överstigande belopp (6 kap. 4 § ÄB). Vad gäller därför i ditt fall? För att koppla ovanstående regler till det scenario som du beskriver, tolkar jag det som att inga undantag är tillämpliga utan att överföringarna är att klassa som gåvor. Huvudregeln är därmed att dessa gåvor ska betraktas som förskott på hans arv, om inget annat anges av era föräldrar. Vissa av överföringarna verkar därmed vara förskott på arv, medan senare överföringar verkar undantas baserat på din mors uttalande, och därmed inte räknas som förskott. Detta innebär att när arvet efter din mor ska fördelas, ska gåvorna till din bror räknas av hans lott i den mån som de räknas som förskott enligt ovanstående resonemang. Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar!Hälsningar,

Hur går jag tillväga för att kontrollera om förskott på arv delats ut? - Begära ut kontoutdrag från en avliden persons konto

2020-04-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,För drygt 10 år sedan gick min pappa (som då var gift med min mamma bort). 2 år senare fick min mamma en allvarlig stroke, som innebar att hon flera år senare fick en god man (även om det behövts redan från början).Under tidsperioden mellan att mamma fick en stroke och en god man utsågs skötte min bror mamma ekonomi (på eget bevåg).Nu har även min mamma gått bort och god man ger mig insikt i ekonomin som den såg ut när denne tog över finanserna. Jag skulle nu vilja ha inblick i hur finanserna för mamma sett ut från att hon fick en stroke tills god man utsågs. Anledningen är alltås att verifiera att allt gått rätt till och att t.ex. inga "förtida arv" delats ut.Är detta möjligt? Och i så fall - hur går man till väga? Kan banken hjälpa till?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det finns möjlighet att få en inblick i din mammas finanser genom att begära ut ett kontoutdrag för din mammas konto. Du kan då ta del av de transaktioner som har gjorts. Nedan kommer jag förklara hur du ska gå tillväga och vad som kan krävas för att du ska få begära ut uppgifterna. Jag kommer att hänvisa till relevanta bestämmelser i lag om bank- och finansieringsärenden och ärvdabalken.Som huvudregel är uppgifterna sekretessbelagdaBanken lämnar inte ut kontoutdrag som gäller transaktioner för tiden före att personen avled. Det beror på att uppgifterna är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank- och finansieringsrörelser 1 kap. 10 §. Uppgifterna kan lämnas ut om det finns godtagbara skälUndantag till huvudregeln om sekretess, är att uppgifterna får lov att lämnas ut. Om det finns ett behov av att ta del av uppgifterna, som framstår som befogat. Det krävs godtagbara skäl för att banken ska tillåta att uppgifterna lämnas ut. Godtagbara skäl kan vara, såsom du beskriver i din fråga, att få underlag i utredning om förskott på arv har delats ut. Ett godtagbart skäl kan också vara att se om den avlidnes medel har använts på ett olämpligt sätt av någon som har haft hand om personens ekonomi. Exempelvis lämnar banken ut kontouppgifter till polisen, om de behövs som underlag i en brottsutredning, lag om bank- och finansieringsrörelser 1 kap. 11 §. Ett exempel på när det kan bli aktuellt är om det finns misstanke att den som har haft hand om kontot har gjort sig skyldig till förskringring. Banken gör en prövning i det enskilda fallet, och avgör då om godtagbara skäl föreligger.Vem är behörig att begära ut ett kontoutdrag? Dödsbodelägare ska företräda dödsboet gemensamt, vilket följer av ärvdabalken 18 kap. 1 §. Därför krävs det att samtliga dödsbodelägare lämnar sitt samtycke till att uppgifterna ska begäras ut.Det är möjligt att lämna varandra fullmakt att företräda dödsboet enskilt. Fullmakten bör vara skriftlig och signeras av samtliga dödsbodelägare. Saknas en skriftlig fullmakt är det svårt för banken att avgöra om samtycke faktiskt har lämnats från samtliga dödsbodelägare. Hur går man tillväga rent praktiskt? För att begära ut kontouppgifterna gör dödsbodelägarna en skriftlig framställan. I framställan ska anges skälet till att uppgifterna begärs ut och varför det finns ett behov av att ta del av uppgifterna. Vilken tidsperiod som avses bör specificeras. På banken visar dödsbodelägarna upp ett dödsfallsintyg, som går att beställa hos skatteverket av dödsbodelägare. Om det finns en upprättad bouppteckning fungerar den för att legitimera dig som dödsbodelägare. Då krävs inte ett dödsfallsintyg. Banken gör som ovan nämnt en prövning av om godtagbara skäl föreligger utifrån framställan som gjorts. Finns godtagbara skäl så hävs sekretessen, varav kontoutdrag kan lämnas ut. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss på Lawline, om du har fler funderingar. För garanterat svar rekommenderar vi att du använder dig av vår expresstjänst. Vänligen,

Vad gäller när en förälder ger bort en fastighet till sitt barn?

2020-03-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Får man skriva över sitt hus til den ena av sina 2 barn? En förälder har gått bort och man vill skriva över på den ena sonen, inga särkullbarn. Vad gäller
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i jordabalken (JB) samt ärvdabalken (ÄB). Vad gäller för gåva av fastighet?När det kommer till att skriva över en fastighet på annan så finns det särskilda formkrav som behöver vara uppfyllda för att detta ska kunna göras giltigt (4 kap. 1 § samt 29 § JB). Formkraven innebär att ett gåvobrev ska upprättas där gåvogivaren samt barnets uppgifter ska stå med information om vilken fastighet som avses. Detta ska sedan bevittnas av två personer och behöver också skickas in till lantmäteriet för att kunna göras giltigt. Vad gäller när en förälder ger bort egendom till sitt barn?Det som kan vara bra att känna till är att gåvor som föräldrar ger till sina barn kommer att ses som ett förskott på barnets arv om inte annat framgår av överlåtelsen. Detta innebär att när arvet efter barnens förälder ska skiftas så kommer fastighetens värde att avräknas detta barnets andel (6 kap. 1 § ÄB). Om ni inte vill att fastigheten ska utgöra ett förskott på arvet så kan ni skriva med detta i gåvobrevet. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!Vänligen,

Hur kan en avtala om att ett lån ska ses som förskott på arv?

2020-03-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror har lånat mycket pengar från mor som han betalar av på varje månad. Vill skriva att lånat är ett förskott på arvet, samt att om jag som syster dör före mor så ärver mina barn samma summa. Hur skriver man ett sådant tillägg?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som jag kommer att utgå från i mitt svar finns att hitta i ärvdabalken (ÄB).Angående lån som förskott på arvGåvor som en förälder ger sitt barn under sin livstid ses enligt huvudregeln som arv, ÄB 6 kap 1 §. Ett lån ses som regel inte som ett förskott på arv, men detta kan variera beroende på omständigheterna. Det har bland annat framkommit i ett rättsfall (NJA 1941 s. 62) att ett lån som inte är förenat med ränta kan ses som ett förskott på arv. Om lånet skulle avskrivas när din mor dör är även det en omständighet som kan innebära att lånet bör ses som förskott på arv.Om det trots allt bör ses som ett lån kommer din brors skuld vid din mors död övergå till att bli en skuld till dödsboet. Det innebär att din bror kommer att behöva betala tillbaka pengarna så småningom, oavsett om det sker när din mor är vid livet eller efter hennes död.Låneavtalet, oavsett om det finns ett fysiskt avtal eller ej, är upprättat mellan din bror och din mor. Det är i detta avtal som tillägget måste skrivas in. Hur det skrivs in spelar mindre roll då avtalsfrihet råder och särskilda formkrav för liknande villkor saknas. Det viktiga är att det tydligt framgår vad som menas i det fall att det skulle uppstå en tvist om innebörden av villkoret. Eftersom det är din bror och din mor som är parter i avtalet vill jag också tillägga att du personligen inte kan skriva in villkoret om att det som inte betalats tillbaka ska ses som förskott på arv, utan det måste parterna i avtalet komma överens om. Angående att dina barn ska ärva i ditt ställeSom bröstarvinge till arvlåtaren är du först i arvsordningen. Om du skulle dö innan din mor träder dina barn in som arvtagare i ditt ställe och erhåller motsvarande din del av arvet, ÄB 2 kap 1 §. Eftersom detta redan är lagstadgat är det inget som ni själva behöver avtala om. SammanfattningMin rekommendation är att du först utreder hur lånet är reglerat mellan din mor och din bror för att ta reda på om lånet möjligtvis bör ses som en gåva. I sådana fall kommer summan att ses som ett förskott på arv. Om så inte är fallet kommer skulden aldrig att försvinna plötsligt, utan den kommer att kvarstå, men istället övergå till dödsboet när din mor dör. Vidare är lån mellan privatpersoner inget som är lagstadgat, varför avtalsfrihet råder på området. Ett villkor enligt vilket det din bror inte betalat tillbaka ska utgöra förskott på arv bör därför vara ett möjligt tillägg i låneavtalet. Detta är ett villkor som måste avtalas mellan avtalsparterna, det vill säga din bror och din mor. Slutligen kommer dina barn alltid att få träda in som arvtagare i ditt ställe i det fall du skulle dö innan din mor.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade! Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Huruvida överlåtelse av landställe till bröstarvinge är förskott på arv

2020-03-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Min mor avled förra året, min far blev då ensam arvtagare då de var gifta, nu vill min far att jag ska ta över befintliga lånet och lagfarten för landstället (dvs att jag kommer äga detta) När min far avlider kommer då landstället jag äger bli föremål för arvsanspråk från mina systrar (kan de kräva pengar av mig vid arvsdelning) Om det är så, räcker det med att jag värderar landstället vid ägarbytet så att endast det värdet blir arvslotten att dela på.?Min far kan ju sälja landstället för vad han vill till vem som helst och bränna upp pengarna vilket gör att det ändå ej blir något att dela på.Frågeställningen görs för att jag inte vill ha några tråkiga tvister med mina systrar vid arv-uppdelning när min far avlider.Min far har inte råd med lånen på landstället och ville då att jag skulle ta över befintligt lån samt lagfart då det behövs nödvändiga rep/renoveringar för att kunna nyttja detta.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall en förälder under sin livstid ger en gåva till sitt barn kan detta anses vara ett förskott på arv. Först och främst är det därför viktigt att avgöra huruvida du har fått en gåva eller inte. Här beror det på hur mycket landstället är värt samt hur stora lånen som du har tagit över är. Har du genom att få ta över landstället fått en förmögenhetsökning? Ifall du genom att ha mottagit landstället har fått en förmögenhetsökning kan det vara frågan om ett förskott på arv.Enligt lag ska vad en förälder gett till sitt barn under sin livstid presumeras vara ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att så länge det inte framkommer att din far inte ville att landstället skulle räknas som förskott på arv, kommer det att antas att det är ett förskott på arv. Ifall din far inte vill att det ska vara ett förskott på arv kan det därför vara en bra idé att i ett gåvobrev eller liknande skriva ner att överlåtelsen av landstället inte ska anses vara ett förskott på arv. I så fall är avsikten tydlig och det finns ingen anledning för tvister senare när det är dags för arvskifte. Ifall din far vill att det ska räknas som ett förskott på arv ska avräkning ske efter hur mycket landstället är värt när du tar emot det (6 kap 3 § ärvdabalken). Detta innebär att ifall värdet skulle öka efter det att du mottagit landstället fram tills din far avlider är det ändå värdet när du tog emot gåva som är vad som ska avräknas från ditt arv. Skulle det vara så att värdet på landstället överskrider vad din andel av arvet är, och alltså inte kan avräknas, är du inte skyldig att återbära överskottet (6 kap 4 § ärvdabalken). Dina systrar kommer alltså inte att kunna kräva dig på några pengar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar