Hur ser arvsfördelningen ut om någon fått ett förskott på sitt arv?

Jag har en fråga angående förskott av arv. Om det finns två arvingar och en väljer att ta ut förskott av arv på 500 000 och det sen finns 2 300 000 i dödsboet när personen dör, hur skall dessa fördelas?

Lawline svarar

Hej!


Tack och för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i Ärvdabalken.


Bestämmelserna om förskott på arv

Av Ärvdabalkens bestämmelser följer det att om en bröstarvinge fått förskott på arv ska det avräknas på dennes arv när arvlåtaren avlider (6 kap 1§ 1 meningen ÄrvB). Med arvlåtaren menas så den som efterlämnar sig tillgångarna som ska fördelas på arvingarna. Med bröstarvinge menas närmaste släkting pga blodsband förmodligen i ditt fall barn till föräldrarna (2 kap 1§ ÄrvB).

Är dock arvingen inte bröstarvinge utan annan arvinge ska förskott på arv inte avrärknas från dennes arv (6 kap. 1§ 2 meningen ÄrvB). 


Beräkning av arvfördelningen i ditt fall

I ditt fall utgår vi ifrån person A och Person B där person A är den som väljer att ta ut förskottet. Jag tolkar också din fråga som att dem två arvingarna är bröstarvingar.

Fördelningen kommer därför bli (2 300 000+500 000)/2= 1 400 000 vardera innan förskottet har räknats bort. 2 300 000 är dödsboets tillgångar, 500 000 är förskottet och dem 1 400 000 som blir resultatet är arvslotten. Med arvslotten menas så vad varje arvinge ska ha när dödsboets tillgångar har fördelats. Eftersom person A dock fått ett förskott kommer det från dennes arvslott räknas bort så mycket som hen får i förskott. Person A kommer därför få 1 400 000 - 500 000 = 900 000 (6 kap 5§ ÄrvB). 


Sammanfattningsvis

Person A som fått eller tagit ut förskottet kommer därmed få 900 000 med dem omständigheter och siffror du ställer upp. 

Person B kommer istället få 1 400 000. 


Jag hoppas du fått svar på din fråga! Är så inte fallet är du mer än välkommen att ställa en följdfråga eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning