Kan hyresvärden kräva mig som borgensman för hyresgästen på betalning för renovering och flyttstäd?

2019-10-27 i Skuld
FRÅGA |Hej, Jag är borgensman åt min bror, men i dagsläget så vill hyresvärden kräva mig på flyttstäd och renovering av golv som har blivit vattenskadat. Men i avtalet står det : Om hyran betalas försent är det hyresgästen skyldighet att enligt gällande lag betala för inkassokostnader m.m. för varje skrifltig betalningspåminnelse, med det belopp som gäller vid varje tidspunkt. På obetald hyresbelopp betalar hyresgästen ränta enligt räntelagen från förfallodatum. Undertecknad går härmed i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld för hyresgästens skyldigheter enligt ovan angivit hyreskontrakt eller enligt 12 kapitlet jordabalken, till dess full betalning sker. Denna förbindelse gäller även när kontraktet förlängs. --------------------Och nedan för står det att 2 informations flikar där 2 borgensmän ska gå i borgen. Snälla hade ni kunnat hjälpa mig? Vad tror ni är jag skyldig att betala renovering och städning?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I avtalet står det att du går i borgen "såsom för egen skuld". Vad detta säger är att det rör sig om så kallad proprieborgen, som regleras i 10 kap. 9 § handelsbalken och beskrivs på liknande sätt som i avtalet, dvs att man åtar sig en skuld för en annan såsom sin egen. Innebörden av proprieborgen är att borgenären (personen som vill ha betalt) fritt kan välja om han vill vända sig till gäldenären (den som är skyldig att betala) eller borgensmännen (ni som gått i borgen). Hen måste alltså inte vända sig till gäldenären och först därefter till borgensmännen i det fall gäldenären inte kan betala. Med uttrycket "en för båda och båda för en" menas att borgenären kan kräva en borgensman på hela beloppet, trots att det är två som egentligen ansvarar för hälften var. Vad det innebär i det här fallet är att hyresvärden har rätt att vända sig direkt till antingen någon av er borgensmän eller till din bror och kräva hela beloppet. Han har alltså rätt att kräva dig på det som han vill ha betalt för, eftersom du gått i borgen såsom skulden vore din egen. Avtalet säger också att ni förutom att gå i borgen för obetalda hyror också går i borgen för alla de övriga skyldigheter som finns i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) samt hyresavtalet. I det här fallet kräver hyresvärden dig på betalning angående renovering enligt den skyldighet för hyresgäster som finns i 12 kap. 24 § jordabalken. Rörande flyttstädet är detta något som normalt regleras i hyresavtalet och huruvida hyresvärden har rätt att kräva dig på betalning för detta är alltså beroende av om det står något om vem som ska ansvara för flyttstäd i hyresavtalet. Även om hyresvärden har all rätt att vända sig till dig för att få ut hela beloppet har du dock möjlighet att kräva tillbaka hela beloppet från din bror eller kräva den andra borgensmannen på hälften av det du fått betala.Sammanfattningsvis är svaret: ja, hyresvärden kan kräva dig på betalning för renovering. Huruvida han kan kräva dig på betalning för flyttstäd beror dock på vad som står i hyresavtalet.Vänligen,

Hur gör jag för att få ersättning om motparten inte har några utmätningsbara tillgångar?

2019-10-03 i Skuld
FRÅGA |Motpart kan inte betala rättegångskostnad och har inga utmätningsbara tillgångar. Vad gör jag för att få ut ersättning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du en fordran på någon för bland annat rättegångskostnader hen ska betala till dig. Vederbörande har dock inga utmätningsbara tillgångar. Om det inte finns några utmätningsbara tillgångar kan du tyvärr inte få betalt i nuläget. Jag utgår från att du vänt dig till Kronofogden som gett dig besked om att det saknas utmätningsbara tillgångar. Därav får du helt enkelt vänta; det kan ju vara så att din motpart i framtiden ärver tillgångar eller får arbete och att det då finns möjlighet att utmäta tillgångar. Preskriptionstiden för fordringar är tio år. När din motpart erkänner skulden genom att betala av på den, eller att hen får en påminnelse om den börjar en ny tid om tio år att löpa, innebärande att du i princip kan hålla skulden levande för evigt, med förhoppning om att det i framtiden finns utmätningsbara tillgångar.Vänligen,

Datum för betalning enligt skuldebrev har passerat, men gäldenären betalar ej. Hur får jag tillbaka mina pengar?

2019-09-20 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut över 300.000 till en bekant som sa att jag skulle få tillbaka dem för snart 1 år sedan, skuldebrevet är skrivet och sista datum att betala är passerat med flera månader. Först lånade jag ut ca 200.000 kr och sedan sa denne att om jag inte kunde låna 100.000 kr till så var det oklart om jag skulle kunna få tillbaka mina 200.000 kr. Datum på när jag ska få tillbaka mina pengar skjuts det på hela tiden. Och nu vill denne bekant att jag ska lägga in ännu mer pengar för att få tillbaka mina 300.000 för att det annars kan dröja ännu längre.(Denne bekant har inte något i ägo som kronofogden kan ta av har jag fått reda på i efterhand, och denne hotar med personlig konkurs), hur får jag tillbaka mina pengar? Är detta bedrägeri?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har upprättat ett skuldebrev, där du har rätt till betalning från personen du benämner som en bekant, med 300 000 kr, samt att datumet då skulden betalats har passerat. Då datumet har passerat du krävt personen på betalning, men därefter givit anstånd med betalningen till ett nytt datum, vilket också har passerat. Ingen av er har några synpunkter gällande skuldebrevets giltighet eller vill bestrida att skulden finns, eller eventuellt dess storlek. Betalningsföreläggande kan användas om gäldenären inte vill betala skulden När skuldebrevet förfaller till betalning har du rätt att kräva in summan. Om personen vägrar att betala är ett sätt att få betalt att vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Vanligtvis kan alltså ett betalningsföreläggande användas då gäldenären (den som står i skuld) inte vill betala. Skulle gäldenären inte betala även efter kronofogdens kontakt, kan kronofogden fatta beslut om att skulden är fastställd, och därefter utreda om gäldenären har några tillgångar som kan utmätas utsökningsbalken 3 kap. 11 § samt lag om betalningsföreläggande. Finns det inte några tillgångar är betalningsföreläggandet såklart en klen tröst, som dessutom resulterat i ansökningskostnader för dig. KonkursDen bekante hotar med personlig konkursVid en personlig konkurs fråntas personen sin rättshandlingsförmåga, och får under konkursen inte ingå några nya avtal. Man kan på sätt och vis säga att personen hindras från att göra av med mer pengar, eller ge upphov till ny skuldsättning. Det kallas för ett rådighetsförbud, konkurslagen 3 kap. 1 §. I konkurs delas gäldenärens egendom ut efter en särskild prioritetsordningEn konkursförvaltare utses som tar över ansvaret och reder ut skulderna. Konkursen utmynnar i en utdelning där de tillgångar som finns delas ut. Skulderna rangordnas i en prioritetsordning enligt förmånsrättslagen. Ditt skuldebrev skulle dessvärre bli en oprioriterad fordran, vilket innebär att det inte finns så stora möjligheter att få ut något från konkursen, men det beror såklart på gäldenärens tillgångar, och vad det finns för andra borgenärer som den bekante står i skuld till (förmånsrättslagen 18 § ). Skulder som inte blir betalda genom konkursen finns kvar efteråtVid en personlig konkurs skrivs inte skulderna av, vilket innebär att du fortfarande kommer kunna framställa ditt krav på betalning, även efter att konkursen är avslutad (skuldebrevslagen 1 §). Detta till skillnad från en skuldsanering, då personen är skuldfri då saneringen avslutas.Återvinning av egendom till konkursboet Konkursförvaltaren granskar de tillgångar och skulder som finns i konkursboet, och tittar även på de eventuella avtal, köp osv. som gäldenären har ingått före konkursen. Om konkursförvaltaren skulle upptäcka att gäldenären har gjort sig av med egendom, gynnat en borgenär framför andra eller handlat på ett sätt som är otillbörligt, vilket bidragit till konkursen, kan konkursförvaltaren i vissa fall återvinna egendom till konkursboet, vilket ju ökar chansen till utdelning (konkurslagen 4 kap. 5-10 §§). Med detta sagt vill jag mena att den bekantes personliga konkurs inte skulle försämra din chans till betalning, och inte heller innebära att skulden/fordringen försvinner. Hur kan du få betalt? Eftersom fordringen består kan du fortsatt kräva betalning. Det kan vara bra att veta att fordringen preskriberas efter tio år, om du inte avbryter preskriptionen (preskriptionslagen 2 §). Du avbryter preskriptionen genom att påminna gäldenären om betalning. Det är därför viktigt att du dokumenterar de krav du framställt på betalning, så att gäldenären inte kan hävda att anspråket upphört genom preskription. Givetvis är en fordring inte så mycket värd om gäldenären aldrig betalar den. Min rekommendation är att du försöker förhandla fram en betalningsplan med den bekante, och därigenom försöker få betalt för skulden en liten del av skulden i taget. Är detta bedrägeri? Bedrägeri är beteckningen på en brottslig handling som du hittar i brottsbalken 9 kap. 1 §. De kriterier som uppställs för att det ska röra sig om ett bedrägeri är att någon genom ett vilseledande, förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär en (ekonomisk) skada för den vilseledde, och därmed vinning för gärningspersonen. Lagen ställer upp ett krav på uppsåt hos gärningspersonen. Med uppsåt menas lite förenklat att personen har företagit den brottsliga handlingen med mening (brottsbalken 1 kap. 2 §). I ditt fall blir svaret att det beror på den bekantes motiv då ni upprättade skuldebrevet. Om den bekante aldrig haft någon avsikt att betala, men ändå förmår dig att tro det, och att du därför går med att lämna ut pengar till den bekante, kan det röra sig om ett bedrägeri. Kommer personen på i efterhand att hen inte tänker betala rör det sig inte om ett bedrägeri. Tror du att du har blivit lurad av den bekante bör du polisanmäla. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, och har fått ett underlag för att göra en egen bedömning av hur du vill gå vidare i den här situationen. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera att boka en tid med våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan borgensmannen bli betalningsskyldig trots egna skulder?

2019-09-05 i Skuld
FRÅGA |Hej tack för att ni finns!Min mamma har gått i borgen på ett telefon abonnemang till hennes vän! Då han struntar i att betala räkningarna. Nu sitter hon själv i skuld till kronofogden. Han är klar med sin egna skuldsanering och har en bättre inkomst än vad hon själv har. Vad kan man göra åt det? Tusen tack på förhand! Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du bänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer handlar om borgensåtagande och du undrar vad man kan göra åt situationen om borgensmannen (din mamma) själv får ekonomisk kris efter att gäldenären (din mammas vän) inte kunnat betala skulden. Vad innebär borgensåtagandet? Att ta beslutet att bli borgensman för någon är ett stort beslut eftersom borgensmannen faktiskt får ansvar för någon annans skuld. Därför bör man inte gå i borgen för någon utan att ha tänkt igenom det väl i förhand. Som borgensman måste man tänka på att det kan komma ekonomiskt tuffa tider och att ansvaret som borgensman trots det fortsätter att gälla, borgensmannen kan alltså inte bara säga upp sitt åtagande. Vill borgensmannen bli fri från löftet att svara för någons skuld måste någon annan ta borgensmannens plats. Skulle din mamma inte kunna betala som borgensman när långivaren vänder sig till henne kan hennes egendom, exempelvis värdesaker, utmätas för att täcka kostnaden för gäldenärens skuld.Olika borgensåtagandenDet finns olika typer av borgensåtaganden, enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken) och proprieborgen (10 kap. 9 § handelsbalken). Vid enkel borgen kan banken endast kräva pengar från borgensmannen ifall gäldenären inte kan betala. Ifall proprieborgen används kan banken direkt vända sig till dig eller borgenären för att driva in pengarna eftersom du då ansvarar såsom för egen skuld. Oavsett typ av borgen är det en viktig aspekt att borgensmannen endast fungerar som en garant för att banken ska få sina pengar och att det är gäldenären som faktiskt står för skulden.Vad din mamma kan göra i den här situationenOm kronofogden kräver din mamma på betalning innebär det antagligen att det inte finns något att utmäta hos gäldenären (din mammas vän). Om kronofogde kräver din mamma på betalning trots att gäldenären har utmätningsbar egendom har din mamma regressrätt mot gäldenären, vilket innebär att allt hon betalar till kronofogden kan hon återkräva från sin vän (10 kap. 9 § handelsbalken).Regressrätten innebär att din mamma får en fordran mot sin vän, alltså att denne är skyldig din mamma beloppet som hon betalat kronofogden för vännens räkning. För att lösa ut regressfordran måste din mamma kräva att hennes vän betalar. Om denne vägrar betala kan din mamma ansöka om verkställighet av fordran hos kronofogden (2 kap. 1 § utsökningsbalken). Detta innebär att de måste gå direkt till gäldenären och inte till din mamma. Om vännen inte har några pengar blir din mamma då alltså utan betalning, men eftersom vännens skuldsanering är klar bör så inte vara fallet. Skulle du behöva hjälp med ditt ärende är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om ett enkelt skuldebrev kommit bort?

2019-10-06 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat pengar och skrivit på ett enkelt skuldebrev. Detta skuldebrev fick jag en kopia på som är försvunnen.Har det något betydelse eller gör det inget eftersom det inte är ett löpande?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL). Ett enkelt skuldebrev är enbart ett bevis för att en fordran föreligger dvs. Du kan alltid betala till den personen som står angiven på skuldebrevet med befriande verkan (28 §), förutsatt att du inte kände till eller bort misstänka en överlåtelse av skuldebrevet (jfr 29 §). Att Skuldebrevet således har kommit bort behöver inte utgöra ett problem då brevet i sig inte är en värdehandling. Avslutningsvis kan det vara lämpligt att kontakta borgenären och förklara situationen i syfte av att skriva ut ett nytt aktuellt skuldebrev för dokumentationens skull. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vad kan jag göra när min ex-sambo inte betalar tillbaka de pengar som han är skyldig mig?

2019-09-24 i Skuld
FRÅGA |hejjag tog ett lån i mitt namn (medlemslån), till min exsambo som hade en skuld på 250.000:- till kronofogden, jag överförde pengarna till honom och han betalade av hans skuld på kronofogden,så nu är han fri från skuld, han ska överföra pengar varje månad till mig, lånet dras automatiskt från mitt konto varje månad.men vi har separerat och han vill inte betala, han har även en mindre avbetalning som står på mig från elgiganten på 4100, som han heller inte betalat.vad kan jag göra? vilka rättigheter har jag?har varit i kontakt med kronofogden, sökte betalningsföreläggande, jag har inte fått svar, men kontaktade dom innan, och fick svaret att lånet står i mitt namn och att dom kan inte ta över lånet åt mig.hjälp mig är i stort behov av hjälp.mvh
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag har förstått din situation korrekt så har du tagit ett lån i ditt namn, gällande din ex-sambos skuld på 250 000 kr till Kronofogden. Skulden betalades av, och han skulle då istället överföra pengar till dig varje månad. Ni har nu separerat, och han vill inte längre betala. Han har utöver detta även en avbetalning på 4100 kr från Elgiganten, som står på dig. Du undrar därför över vad du kan göra, och vilka rättigheter du har. Jag ska göra mitt absolut bästa för att ge dig vägledning i denna fråga, och för att kunna göra detta så får vi bland annat se till avtalsrättsliga principer och rättspraxis (i detta fall ett vägledande avgörande från Högsta domstolen), jämte Skuldebrevslagen (SkbrL).Lånet till följd av skulderna till KronofogdenDu tog alltså ett medlemslån i ditt namn, för att din sambo skulle kunna betala av skulden till Kronofogden. När du tog detta lån så ingick du även att avtal om att betala tillbaka på detta, vilket givetvis ska göras enligt de avtalsrättsliga principer som vi har i Sverige idag. Du är därför bunden till att fortsätta betala tillbaka på detta lån.Både muntliga, såväl som skriftliga, avtal är bindandeDu ingick, som jag förstår, dock samtidigt ett avtal med din ex-sambo om att han tog ett lån (motsvarande beloppet på det medlemslån som du tog) av dig. Det framgår inte om ni ingick ett skriftligt eller muntligt avtal, men vad som kan vara bra att veta är att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Den stora problematiken med muntliga avtal är dock att det kan vara mycket svårt att bevisa vad som har sagts, då ord ofta står mot ord.Det är upp till din ex-sambo att visa att lånet egentligen var en gåva, om han skulle påstå dettaJag förutsätter att ni i är överens om att transaktioner av pengar har skett mellan dig och din ex-sambo. En vanlig tvist i dessa fall är istället om transaktionen egentligen rör en gåva eller ett lån. Med detta sagt så kan det vara bra att veta att Högsta Domstolen i ett rättsfall från 2014 har slagit fast att det är upp till mottagaren att bevisa att en överföringen av pengar har varit en gåva, så länge båda parter åtminstone är överens om att transaktion i grund och botten har genomförts. Det är med andra ord mottagaren (alltså din ex-sambo) som har bevisbördan i detta fall (NJA 2014 s. 364).Detta innebär med andra ord att du givetvis har rätt att få tillbaka dina pengar, och detta ska antingen göras enligt vad som har avtalats mellan dig och din ex-sambo, eller när du begär det (SkbrL 5 §).Om din ex-sambo inte betalar så kan du exempelvis ansöka om ett betalningsföreläggandeOm din ex-sambo ändå inte betalar, så har du rätt att vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Detta betalningsföreläggande skickas sedan ut till din ex-sambo, som kan välja om han vill acceptera detta eller inte. Du kan sedan besluta dig för att ta ärendet upp till domstol, om han skulle välja att inte göra det.Lånet hos ElgigantenI detta fall framkommer det inte tydligt om du och din ex-sambo har något avtal gällande om han ska betala tillbaka de pengar som du har tagit lån för å hans vägnar i ditt namn. Oavsett, så hänvisar jag till resonemanget ovan.SammanfattningDu har rätt att få tillbaka de pengar som du och din ex-sambo har avtalat om att han ska betala tillbaka till dig, oavsett om avtalet kom till på skriftlig eller muntlig väg. Det är främst upp till din ex-sambo att bevisa att transaktionerna er emellan var att se som en gåva och inte som ett lån, vid en eventuell tvist angående detta. Om din ex-sambo inte betalar som han ska, så kan du i första hand vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket jag förstår det som att du har gjort.Om du upplever att du skulle behöva juridisk vägledning för att se till så att alla dina intressen och rättigheter blir ordentligt tillvaratagna, så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga jurister för mer hjälp. Om du istället skulle vilja skicka in en ny gratisfråga, så är du givetvis varmt välkommen till att göra det likaså.Med det sagt så hoppas jag att du har fått svar på din fråga, och önskar ett stort lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ansvar för sambos skulder

2019-09-16 i Skuld
FRÅGA |Hej, Ska flytta ihop med min tjej. Som sambo, har jag ansvar för hennes skulder till kronofogden?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige står var och en för sina skulder och du kommer aldrig bli betalningsansvarig för din sambos skulder. Det finns däremot en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom, och då skulle du som sambo kunna komma att påverkas. Vad innebär det om Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom? Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB) och det innebär i korta drag att den skuldsattes tillgångar kan tas om hand och säljs för att betala en skuld. Det finns alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom om denne är skuldsatt. De kommer i så fall utgå från att den egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, såvida ni inte kan bevisa att den är samägd eller att den ägs av dig (4:19 UB). Hur kan du skydda dig vid en utmätning av din sambos egendom? Du kan i syfte att skydda dina tillgångar, spara kvitton och andra handlingar som visar att det är dina tillgångar. På så sätt kan du visa att egendomen tillhör dig, och Kronofogden kan inte utmäta den för din sambos skulder. Sammanfattningsvis kommer du aldrig bli betalningsansvarig för din sambos skulder, men om ni flyttar ihop är det bra om du kan bevisa vad du äger vid en eventuell utmätning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gäller ett solidariskt ansvar vid gemensamma lån?

2019-08-31 i Skuld
FRÅGA |Hej!Min fru äger huset, jag betalar lånen från banken, är vi solidariskt ansvariga för lånen. Vi har båda skrivit under låneavtalen?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid frågor om låneavtal är skuldebrevslagen tillämplig analogt.När två personer gemensamt skriver på ett låneavtal är utgångspunkten att de har ett solidariskt betalningsansvar, jfr 2 § första stycket skuldebrevslagen. Att två parter har ett solidariskt betalningsansvar innebär att banken kan kräva vem som helst av parterna på hela lånesumman om betalning skulle utebli. Om så skulle bli fallet har parten som tvingas betala hela summan en regressrätt gentemot den andra parten, alltså en rätt att kräva tillbaka den andel hen betalade för den andra. Detta framgår av 2 § andra stycket skuldebrevslagen. Utgångspunkten är således att du och din fru är solidariskt ansvariga för ert lån. Detta gäller om ni inte avtalat något annat med banken och huruvida så är fallet borde framgå av ert låneavtal. Det är möjligt för parter som gemensamt tar ett lån att de avtalar med banken om att de endast ska ha ett delat ansvar, alltså att vardera part står för sin andel av lånet. Observera dock att det då inte räcker med att du och din fru eventuellt avtalat detta internt mellan er, utan det måste vara avtalat med banken. Att förbehåll om delad ansvarighet kan göras framgår av 2 § första stycket skuldebrevslagen. Mitt råd till dig är att du kollar igenom låneavtalet, alternativt att du kontaktar din bank och frågar dem hur ert lån är upplagt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,