Går det att flytta över en skuld till någon annan?

2019-07-18 i Skuld
FRÅGA |En man som råkade illa ut och blev frihetberövad, och varvid han stod för mobilabonnemang ,frun kvar i LGH, senare skillsmässa, då exfrun inte kan få något abonnemang p.g.a skulder hos kronofogden erhöll hon ett muntligt avtal om att använda hans abonnemang, under förutsättning att hon betalade detta. Betalning har skett under några år, men i början av 1918 så började hon att spela på Casino via hans mobilnummer varav fakturorna gick i höjden, dessa fakturor betalades inte och nu jagar inkasso och fogde honom. Skulden är i dag ca 17 000 kr. Är det möjligt att få skulden överflyttad till damen i fråga via domslut hos tingsrätten. som lite extra info så har hon ca 140 000 kr hos fogden och betalar inget, finns inget att driva in.PS det finns även ett annat ärende gällande mobilabonnemang där det inte betalats, skuld där ca 24 000 kr som belöper på Ex-frun och dennas nya man som är pappa till den som erhållit skulden och muntligt avtal om detta gjorts för betalning
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har abonnentinnehavaren lånat ut sitt mobilabonnemang till sin fru (numera exfru) då hon inte kunde få något abonnemang på grund av skulder hos Kronofogden. Senare har hon börjat använda hans mobilnummer för att spela på casino. Fakturorna betaldes inte varvid såväl inkasso som Kronofogden kräver betalt av abonnentinnehavaren, skulden är idag 17.000 kronor. Du undrar nu om det är möjligt att med domstol få skulden överflyttad till kvinnan.De brott som eventuellt skulle kunna aktualiseras i ett fall som du beskriver är bedrägeri och eventuellt urkundsförfalskning (om kvinnan förfalskat någon form av handling för att spela i mannens namn). Det är dock ytterst tveksamt att rekvisiten för bedrägeri är uppfyllt. Framförallt då han lånat ut mobilabonnemanget till henne. Förfarandet torde vara att jämföra med att låna ut sin legitimation eller sitt BankID. Även om syftet varit ett, men resultatet blivit ett annat når det sannolikt inte upp till bedrägeri. Därutöver skulle abonnentinnehavaren redan när första fakturan kom bestridit den. Att det gått så långt att fakturan är hos inkasso och i slutändan Kronofogden är till hans nackdel ytterligare.Eftersom brott rent juridiskt sannolikt inte blir aktuellt handlar det om en rent civilrättslig tvist mellan abonnentinnehavaren och hans f.d. fru. Han kommer således att bli tvungen att stämma henne för att få betalt. Antingen kan han ansöka om ett betalningsföreläggande med hjälp av Kronofogden. Om kvinnan bestrider ärendet kommer Kronofogden att sända abonnentinnehavaren en förfrågan om han vill ta ärendet till domstol. Alternativt kan han stämma kvinnan direkt till domstol. Eftersom det är abonnentinnehavaren som påstår att en skuld finns har han bevisbördan och måste föra i bevisning att det finns en skuld. Enligt uppgift har kvinnan skulder hos Kronofogden redan och saknar utmätningsbar egendom. Det innebär att han tyvärr, även om han får rätt i domstol, inte kommer att få betalt av henne. Dock går det att hålla en skuld "levande" i princip hur lång tid som helst, under förutsättning att påminnelse om skulden skickas (privata skulder har en preskriptionstid om tio år). Även om kvinnan inte har några tillgångar just nu, kan det hända att hon i framtiden får utmätningsbar egendom genom t.ex. arv, vinst, arbete eller andra inkomster.Sammanfattningsvis är det tyvärr inte möjligt att få skulden överflyttad av domstol, framförallt då mannen lånat ut sig mobilabonnemang till henne och att det sedan missbrukats. Tvisten är en civilrättslig sådan och får föras med hjälp av t.ex. Kronofogden med förhoppning om att det i framtiden kommer att finnas utmätningsbar egendom.Om något i mitt svar är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Muntligt avtal om skuld - vad gäller och hur kan man gå tillväga?

2019-07-15 i Skuld
FRÅGA |Hej vad gäller vid muntliga avtal?Jag har i början av mars 2019 . ingått muntlig avtal med min kusin om att han ska betala en skuld till mig tom 30/6 2019 ! det handlar om hjälp vid deras bostad köp och summan är på 20 000 kr och när jag frågade i början av juli 2019 varför jag inte fick pengarna i överenskommen tid fick jag svar att han kommer att betala där har jag ett sms på som bevis senare eftersom pengarna inte kom ställde jag frågan en gång till nu i mitten av juli och då fick jag svaret att han är inte skyldig mig något och kommer aldrig att betala någon ! Vad kan jag göra ? Jag har inte nåt skriftligt utöver smset och det är mycket pengar för mig ? Tacksam för allt
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Bevisbördan för att skulden föreligger ligger hos dig, eftersom du yrkar att ett avtal har träffats. I det här läget är det alltså du som måste bevisa att ett avtal har slutits mellan er med innebörd att din kusin fick låna 20 000 kr av dig. Eftersom ni inte har skrivit ett skriftligt avtal om lånet kan det dock vara svårt att bevisa skuldens existens. Du behöver således andra bevis på skuldens existens. Eftersom du fått ett sms där din kusin säger att han ska betala tillbaka kan du med fördel använda detta för att bevisa skulden. Jag rekommenderar att du, om du och din kusin inte kan komma överens i frågan, vänder dig till kronofogdemyndigheten. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller inte. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Fortsättningsvis rekommenderar jag dig att i framtiden skriva ett skuldebrev vid utlåning av pengar. Skuldebrevet utgör då ett skriftligt erkännande som medför att man kan kräva tillbaka en skuld utan att behöva gå via Kronofogden.Hoppas du fått svar på din fråga!

Få tillbaka pengalån som inte betalas tillbaka

2019-06-30 i Skuld
FRÅGA |HejsanHar lånat ut pengar till en vän, tyvärr har jag inget bevis och gett dem i handen. Jag har bara hans meddelanden att visar erkännande av hans skyldighet. Vad händer om jag pengarna med våld. Om jag ej kan bevisa att jag har gett pengar då hur kan han bevisa att jag har tagit pengarna med våld!? Tack
Tora Odin |Hej!Som jag förstår dig har du meddelanden mellan dig och din vän som styrker att du lånat ut pengar till honom. Detta kan fungera som bevis. För att du ska kunna kräva tillbaka pengarna krävs nämligen inget skriftligt skuldebrev eller liknande, utan ett muntligt avtal räcker egentligen. Problemet med muntliga avtal är just att bevisa att de ingåtts, men eftersom du har meddelanden där han, som jag förstår det, bekräftar att han är skyldig dig pengar finns det ju bevis på att det rör sig om ett lån.Det finns två olika möjligheter för dig att kräva ut pengarna från din kompis. Det ena alternativet är genom ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du kan läsa mer om det här. Det andra alternativet är genom att väcka talan i domstol. Om detta kan du läsa mer här.Jag rekommenderar dig inte att ta tillbaka pengarna med våld. Detta eftersom det kan innebära att du begår en brottslig gärning. Brott det skulle kunna röra sig om är självtäkt, som innebär att man olovligen rubbar annans besittning för att taga sig själv rätt. Detta gäller även om den som besitter egendomen t ex har stulit den och således inte har äganderätt därtill. Skulle det inte gå att bevisa att det finns ett lån i bakgrunden (och att pengarna alltså egentligen är dina) men du trots allt tar tillbaka pengarna kan det röra sig om stöld. Är det även våld inblandat kan det röra sig om rån. Jag råder dig därför inte till att ta tillbaka pengarna själv, utan föreslår att du använder någon av de två föreslagna möjligheterna ovan.Vill du ha vidare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.seså kan jag ge dig mer information om våra priser och hur vi kan hjälpa dig. Du är självklart också välkommen att ställa en fråga på vår hemsida.Vänligen,

Vad gäller för mig om min man går i borgen och hans företag går i konkurs?

2019-06-16 i Skuld
FRÅGA |Min man (vi är gifta sen drygt 30 år) är delägare (en av fyra delägare och hans del är 7,5 % av aktiekapitalet, jag är inte delägare) i ett företag i E-handel och man handlar inom Sverige men mest inom EU som nu på tredje året går mycket bra. Problemet är checkkrediten som måste ökas till 10 000 000 kr p g a av momspengar man behöver ligga ute med. Alla delägarna har fått ett avtal från banken, "Borgensman", där var och en av delägarna ska skriva på att man godkänner att vara borgensman för företaget/kreditsökande och för beloppet 10 000 000 kr.Vad innebär detta? Att han själv skulle kunna bli ansvarig för dessa 10 000 000 kr om i värsta fall ingen av dom andra kan betala om företaget helst plötsligt skulle gå dåligt av någon anledning?Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna?Behöver jag skydda något? Jag äger en fastighet i skärgården, obelånad, som står på mig samt del av fastighet/bostad som står till hälften på mig och hälften på min man som är delvis belånad.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter?Vad skulle kunna hända? Vad behöver jag/vi tänka? Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid evkonkurs eller något?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för vad ett borgensåtagande innebär. Därefter kommer jag att besvara de delfrågor du ställt, var och en under egna rubriker.Vad innebär borgen?För borgensåtagande görs i lagtexten skillnad mellan enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken, HB) och proprieborgen (10 kap. 9 § HB). Vid proprieborgen, skrivs det i regel att borgensmannen svarar "såsom för egen skuld", innebärande att borgenären (dvs. banken i det här fallet) kan välja vem den vill vända sig till för att begära in skulden. Banker begär alltid proprieborgen när de godkänner ett borgensåtagande. Vid enkel borgen måste borgenären först visa att gäldenären (dvs. den skuldskyldige) inte kan betala, innan den kan kräva betalt av borgensmannen. Det kravet finns inte vid proprieborgen; vid proprieborgen finns en möjlighet för banken att välja vem man kräver betalt av.En av anledningarna till att banker alltid kräver proprieborgen är att det kan bli besvärligt för den att få betalt om det endast finns ett enkelt borgensåtagande. Vid enkel borgen vet man inte hur mycket (om något) man kan få betalt förrän det finns ett godkänt utdelningsförslag. Vid större konkurser kan ta det ta många år innan utredningen och ett godkänt utdelningsförslag är klart. För att slippa väntetiden krävs därför proprieborgen, där banken kan välja att vända sig direkt till borgensmannen, utan att behöva visa att gäldenären inte är betalningsför.Innebörden av borgensåtagandet för din manFör din man innebär borgensåtagandet att banken kan välja vem den vill vända sig till för att få betalt. Det betyder att om företaget inte betalar kan banken vända sig till din man direkt, eller någon av de andra delägarna. Av förklarliga skäl vänder sig banken till den som är mest betalningsför. Om företaget går dåligt och/eller någon av de andra delägarna inte betalar, kan banken begära hela beloppet av din man."Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?"I den aktuella situationen finns det två avtalsförhållanden, det finns ett avtalsförhållande mellan din man och banken (borgensåtagandet) och det kan finnas ett avtalsförhållande mellan din man och de andra delägarna. Banken kräver att alla, solidariskt, går i borgen för checkkrediten. Det innebär, enligt ovan, att banken i princip kan begära hela beloppet av din man om det inte betalas.Normalt sett finns det mellan borgensmännen en regressrätt. Regressrätten innebär att din man har rätt att få tillbaka det han betalt för att andra inte varit betalningsföra. Om vi antar att din man betalar en skuld om 10 miljoner kronor kan han således kräva de andra delägarna på den andel de skulle betalt. Är de fyra delägare är utgångspunkten att han då kan begära 2,5 miljoner av var och en av de andra tre, men står för 2,5 miljoner kronor själv. Det går dock att avtala annat mellan borgensmännen. Det finns inget som hindrar borgensmännen från att avtala om att de endast ansvarar för krediten motsvarande kapitalet, för din mans del 7,5%. Observera att avtalet gäller mellan borgensmännen, inte mot banken. Skulle din man och hans kollegor ingå ett sådant avtal kan banken ändå begära hela skulden av honom. Däremot kan han begära mer tillbaka av de andra borgensmännen; i förhållande till banken svarar han för hela beloppet, inbördes mellan borgensmännen svarar han då bara för 7,5%. Allt han betalar som överstiger det kan han begära åter av dem. "Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna? Behöver jag skydda något?"I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att de skulder din man ådrar sig är personliga och du kan inte bli betalningsskyldig för dem. Däremot kan det till viss del påverka dig på annat sätt vid t.ex. en utmätning.Vid utmätning av lös egendom (förenklat, alla saker) får sådan utmätas om egendomen tillhör din man (4 kap. 17 § Utsökningsbalken, UB). Din man anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Då ni är gifta kommer all lös egendom som ni har i er gemensamma besittning anses vara din mans. Undantaget är om du kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller du kan visa att det är din egendom. För er innebär det att om Kronofogden kommer hem till er för utmätning kommer utgångspunkten att vara att allt ni har i hemmet, är din man ägare till, och det kan utmätas för täckning av skulderna. Om du kan göra sannolikt att ni köpt egendomen tillsammans (t.ex. från gemensamt konto) kommer egendomen antagligen ändå att utmätas och säljas, varvid du kommer att få hälften av summan (då du inte är under utmätning). Om du kan visa att viss egendom är din, får den inte utmätas. Det krävs då att du kan bevisa att det är du som köpt egendomen. Även pengar från gemensamt konto kan utmätas (i fallet kommer hälften att utmätas då din andel inte får tas). Pengar från din mans egna konto kan också utmätas, däremot inte pengar på ditt konto.När det gäller fast egendom får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör din man. Om han har lagfart på egendomen får utmätning ske, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Om ni t.ex. äger er bostad (villa eller bostadsrätt) tillsammans får den utmätas för att täcka skulderna. Eftersom ni är samägare kan den utmätas och säljas, sedan får du hälften av summan då du inte är under utmätning. Egendom som du äger själv (t.ex. din fastighet i skärgården) får inte utmätas, då den inte tillhör din man. Tyvärr är det svårt att skydda gemensamt ägd egendom som ni redan äger gemensamt, eller egendom som din man äger själv. Skulle din man skänka sin andel av egendomen, eller sin egna egendom till dig, kan den förvisso inte utmätas (jfr ovan). Däremot kan din man i sådana fall begäras i personlig konkurs och gåvor eller försäljning kan återvinnas (4 kap. 5 § konkurslagen). Återvinning innebär att eventuell gåva eller försäljning ska gå åter för att tas i anspråk för skulderna.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter som du ärver ingår inte i utmätning. Om du ärver pengar eller fastigheter kan det inte tas i anspråk för din mans skulder. Om din man ärver pengar eller fastigheter kan de däremot tas i anspråk för hans skulder."Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid ev konkurs eller något?"Ett äktenskapsförord är ett avtal som makar kan ingå under bestående äktenskap, alternativt innan äktenskapets ingående. Äktenskapsförordet innebär att viss, eller all, egendom inte ska ingå i en bodelning. Vid exempelvis en skilsmässa kan det innebära att viss egendom som är enskild genom äktenskapsförord inte ska ingå i bodelningen.Det finns en möjlighet att göra en bodelning under äktenskapet och samtidigt upprätta ett äktenskapsförord att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. Det skulle innebära att egendomen är "din" och som utgångspunkt inte kan tas i anspråk för utmätning. Det innebär även att den inte ingår i bodelningen om ni skulle skilja er i framtiden. Om din man försätts i konkurs inom tre år från bodelningen kan den återvinnas och gå åter helt eller delvis (jfr 4 kap. 7 § konkurslagen). Möjligheterna till bodelning och ev återgång är beroende av hur mycket utmätningsbar egendom din make har efter att bodelningen gjorts. Skyddet för borgenärer är högt ställt och det är svårt för den som har skulder att undanta egendom för att "skydda" den. Ett äktenskapsförord hindrar inte utmätning, äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna.I ert fall finns det en risk för utmätning av din mans egendom om han/företaget inte kan betala eventuell skuld. All lös egendom utgås det från att din man är ägare till, för att den inte ska utmätas måste du bevisa att det är din egendom. Så kan vara t.ex. om du har kvitto på egendomen i ditt namn och att egendomen inhandlats från ditt egna konto (som din man inte har tillgång till). Det finns en möjlighet att bodela under äktenskapet och samtidigt skriva ett äktenskapsförord att egendomen ska vara din enskilda. Var dock uppmärksam på att det finns en risk för återvinning vid konkurs.Råd i ert fallI ert fall är min rekommendation att din man funderar över om han vill gå i borgen för en så stor summa. Jag är dock medveten om att det av affärsmässiga skäl kan vara svårt att säga nej till. Det är möjligt för din man och de andra borgensmännen att skriva ett inbördes avtal för hur mycket var och en svarar för. Om din man betalar mer än vad han svarar för har han rätt att kräva de andra borgensmännen på överstigande belopp. Betänk dock att det finns en risk att de inte är betalningsföra eller är i konkurs och att han då får svårt att få ut något.Det kan även vara en god idé att undersöka om ni kan bodela under äktenskapet och samtidigt skriva äktenskapsförord. Exempelvis kan ni bodela och du ta över hela den gemensamt ägda bostaden, om din man får lös egendom för samma värde. Det hindrar en utmätning och försäljning av bostaden. Även om du får hälften av summan vid en försäljning av bostaden är det kanske inte önskvärt att utmätning sker alls. Om din man har tillräckligt med annan egendom för utmätning kan det inte ske återvinning av bostaden.Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist för genomgång av ekonomin och möjlighet till såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord. Våra jurister har god erfarenhet av detta, och är ni intresserade av hjälp är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,

Bevis på en skuld

2019-07-17 i Skuld
FRÅGA |Om en person är skyldig dig pengar och tycker ni ska skriva papper hos en advokat på beloppet, finns det då någonting som kan göra att personen struntar i att betala tillbaka? Jag menar även om man skriver ett dokument tillsammans, vad händer om den skuldsatta ändå inte betalar?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det du nu nämner kallas för skuldebrev och regleras i skuldebrevslagen. Brevet i sig är inget mer än ett bevis på att någon är skyldig dig pengar, att personen erkänner att hen är skyldig dig en viss summa. I brevet brukar det även framgå hur betalningen ska ske, ifall det ska finnas räntor, sista betalningsdag, och så vidare.På grund av att brevet egentligen endast är ett bevis har det ingen egen makt, dvs. en person kan helt enkelt vägra att betala och om innehavaren till skuldebrevet väljer att inte driva in skulden, så händer det inget.Vad man kan göra när den skuldsatte inte betalarOm den skuldsatte väljer att inte betala kan innehavaren välja att överlåta brevet till ex. ett företag som arbetar med att driva in skulder. Företaget köper då skulden och driver själva in den. Man kan även ta hjälp av Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) att driva in skulden. I sådana fall är det väldigt bra att inneha ett skuldebrev på grund av att det är ett starkt bevis för att det faktiskt finns ett skuldförhållande. Om Kronofogden accepterar skulden kan de använda olika tvångsåtgärder för att driva in skulden.Mitt råd till digDet bästa rådet jag kan ge dig är att aldrig låna ut pengar till någon du inte är säker på kan och vill betala tillbaka. Tyvärr är det rådet inget att ha om man redan har lånat ut pengar och tvivlar på om man kommer kunna få tillbaka pengarna. Om man har lånat pengar och har ett skuldebrev och personen inte vill betala, så är Kronofogden det bättre alternativet. Information om vad Kronofogden kan göra hittar du här.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Måste ett skuldebrev vara bevittnat?

2019-07-15 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har lånat ut pengar till en vän och vi har skrivit på ett skuldebrev men det fanns ingen vittna!Är detta skuldebrev lagligt? kan jag be honom genom kronfogden att betala hela beloppet eller ska jag göra polis anmälan? Han säger jag har ingen pengar att betala just nu.Tack på förhand
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Lagtexten ger däremot inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.Således ska ett skuldebrev vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Det krävs därmed inte att ett skuldebrev är bevittnat för att det ska vara giltigt. Bevittning kan givetvis vara en god idé, framförallt ur bevissynpunkt. Det är som utgångspunkt inte brottsligt att inte ha råd att betala sina skulder. Ert avtalsförhållande är ett civilrättsligt sådant, för vilket du därmed kan använda Kronofogden för att driva in. Med Kronofogdens hjälp kan du ansöka om ett betalningsföreläggande.Vänligen,

Vad händer vid gemensamt lån och utmätning?

2019-06-20 i Skuld
FRÅGA |Min son och sambo har separerat. Sålt hus, men har ett gemensamt blankolån. Pga av osämja vill inte min sons före detta betala hälften av lånet, så de kan lösa in det. Om ingen betalar, vad händer då? Om det görs utmätning och endast en har tillgångar, vad händer då?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din son och hans sambo står på lånet gemensamt har de ett solidariskt betalningsansvar i förhållande till banken. Det solidariska ansvaret innebär att banken med hjälp av Kronofodgen kan begära utmätning. Är det bara en av parterna som har tillgångar kan hela skulden utmätas hos vederbörande. Om t.ex. din son har tillgångar, men inte hans sambo, kan din sons tillgångar utmätas för att täcka hela låneskulden. Din son har i sådana fall regressrätt mot hans f.d. sambo. Regressrätten innebär att han har rätt att begära betalt för den delen som hans sambo skulle betalt och kan begära utmätning av hans tillgångar. Även om den f.d. sambon inte har några tillgångar nu, kan det ändras i framtiden och din son får möjlighet att få betalt.Vänligen,

Vägrar betala: vad kan man göra?

2019-06-11 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående vad jag anser är ett kontraktsbrott. Jag köpte en hund som fodervärd betalade 5000 kr, om inte vi kunde har kvar hunden så skulle ägaren har rätt att köpa tillbaka hunden för 3000 kr, nu har vi lämnat tillbaka hunden till henne för 30 dagar sen, för vi fick inte sälja eller ge bort den till någon annan, hon skulle betala inom 30 dagar, vi har kontrakt, men hon betalar inte, kan vi gå till polisen? Eller vad kan vi göra?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att ni har avtalat om att ägaren ska köpa tillbaka hunden för 3000 kr. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas och därmed är hon skyldig att betala er 3000 kr, förutsatt att ni kommit överens om det.Vad bör du göra nu?Först borde du höra av dig till ägaren igen och förklara att hon måste betala tillbaka pengarna annars kommer du ta ärendet vidare till kronofogden. Förhoppningsvis väljer hon att betala redan då.Om hon fortfarande vägrar att betala kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande, se här. Du hittar även mer information om detta i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Att ansöka om betalningsföreläggande innebär att kronofogdemyndigheten hjälper till att fastställa skulden. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande men denna summa kan du begära att ägaren ska ersätta dig för. Efter att du ansökt kommer kronofogdemyndigheten att skicka ut ett brev med ditt krav på betalning till ägaren. Sedan finns det tre tänkbara scenarion:1) Hon betalar dig.2) Hon bestrider skulden. I sådana fall får du välja om du vill ta ärendet vidare till domstol.3) Hon svarar inte och då kommer kronofogdemyndigheten att besluta om verkställande, vilket betyder att ägaren ska betala dig. Kronofogdemyndigheten kommer då att driva in pengarna åt dig.Om den andra situationen skulle inträffa och ägaren bestrider skulden är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol. Jag skulle rekommendera dig att tänka igenom det noga och redogöra med en jurist innan du beslutar om det, då en domstolsprocess kan komma att kosta dig pengar. Om ni har ett skriftligt kontrakt där det tydligt står vad ni avtalat om bör era bevismöjligheter vara goda, men eftersom jag inte känner till alla omständigheter kan jag inte uttala mig om ifall du borde ta det vidare till en eventuell domstolsprocess, utan jag rekommenderar i sådana fall att du redogör med en jurist.Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det skulle uppstå övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar