En skuld till försäkringskassan betalar 1 000 kr i månaden i 10år minst samma skuld är kvar

2020-01-02 i Skuld
FRÅGA |En skuld till försäkringskassan betalar 1 000 kr i månaden i 10år minst samma skuld är kvar
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är inte helt tydligt vad du vill ha svar på, men det framgår att du har en skuld till Försäkringskassan, och trots att du betalat av skulden under tio års tid är det fortfarande mycket kvar av skulden. Jag misstänker att du undrar hur lång tid som ska gå för att en skuld ska bli preskriberad? Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad innebär att en fordran blir preskriberad?Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Hur lång är preskriptionstiden på skulder? Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här). Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här). Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga. (Detta är troligen inte relevant för din fråga, men jag vill ändå nämna det för att visa att det finns olika preskriptionstider beroende på vad det är för skuld (dvs. fordran) det gäller.)En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här). Vad innebär preskriptionsavbrott? Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här). Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om en skuld har uppstått, som ska preskriberas efter tio år, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa. Vad du kan göra nu Det framgår inte hur långt tillbaka i tiden dina skulder ligger, eller hur höga belopp det rör sig om. Men eftersom du började betala av skulderna skedde ett preskriptionsavbrott, vilket innebär att preskriptionstiden därmed förlängs. Om du har frågor rörande din skuld till Försäkringskassan, exempelvis hur länge du kommer behöva betala av den, rekommenderar jag att du kontaktar Försäkringskassan alternativt Kronofogden. Om du har frågor om din privatekonomi i allmänhet, eller om du har fler skulder, rekommenderar jag att du tar kontakt med budget- och skuldrådgivare i kommunen du bor i. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vad gäller när min sambo är skuldsatt?

2019-12-29 i Skuld
FRÅGA |Hej.Jag har utmätning av kronofogden och pågående skuldsanering. Är inneboende hos en man sedan ett år tillbaka och vi har nu skaffat barn ihop. Jag är inte säker på att relationen kommer hålla och vi har delad ekonomi. Hur kan jag gardera mig mot kronofogden och om vi skulle separera? Jag har en dotter utanför denna relation som bor hos mig delvis. Har skulder så jag kan inte söka egen bostad. Har inte någon familj eller släkt som kan hjälpa mig. Vad kan jag göra för att Kronofogden ej skall räkna in hans ekonomi nu när vi fått barn? Hur kan jag få skydd om relationen upphör? Jag betalar halva hyran och elen. Har anställning men tjänar dåligt och är nu mamma ledig och får ännu mindre pengar. Tacksam för svar. Vänligen
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dit till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska kunna skydda dig från din sambos skulder och hur du skyddar din sambo från dina skulder. Sedan förstår jag det även som att du undrar hur du kan skydda dig och vad du har rätt till i fall samborelationen tar slut. De relevanta bestämmelserna finns i sambolagen och 4 och 5 kap. Utsökningsbalken (UB)Vad gäller för kronofogden vid skulder i ett samboförhållande?Utgångspunkten är att det står var och en i ett samboförhållande fritt att ta lån och dra på sig skulder. Därför är det även den som är skuldsatt som själv ansvarar för att betala skulden. I regel ansvarar inte någon annan för en persons skulder. I fall en skuldsatt inte kan betala, så kan kronofogden utmäta olika saker som den skuldsatta äger och sälja den för att betala skulderna. I samboförhållanden kan det dock vara svårt att veta vem som äger de olika sakerna i det gemensamma hemmet. Den skuldsatta anses då vara ägare till saken om det inte visas, att det är sannolikt att samborna äger saken tillsammans, eller att det är styrkt att den andra sambon ensamt äger saken (4 kap. 19 § första stycket UB). Det är lättare att bevisa att saken ägs gemensamt än att den andre sambon är ensam ägare. I sådana fall kollar kronofogden bland annat på om det är rimligt att den andre maken hade kunnat köpa saken, eller om den av för dyr.Vilket skydd har jag på grund av barn?Vissa typer av egendom får inte kronofogden utmäta. Detta gäller i allmänhet för kläder, möbler, hyresrätter och bostadsrätter som den skuldsatte bor i (5 kap. 1 § UB). I dessa fall ska även särskild hänsyn tas ifall den skuldsatte har en familj. Då ska kronofogden inte utmäta sådant som familjen behöver (5 kap. 2 § första stycket UB). Rör det sig om föräldrar som är skuldsatta ska hänsyn även tas till underhållsskyldigheten till barnen vid utmätning av förälderns pengar (5 kap 1 § 7 p. och 2 § tredje stycketUB). Vilken egendom har jag som sambo rätt till?När ett samboförhållande tar slut, har en sambo rätt att begära bodelning inom ett år (8 § sambolagen). Detta innebär att sambornas gemensamma bostad och bohag delas upp mellan samborna om de köptes in för att användas gemensamt (3 § sambolagen). Egendom som inte köptes in för att användas gemensamt, exempelvis kläder, eller som inte är bostad eller bohag, exempelvis en bil, kan inte ingå i en bodelning. Bodelning görs så att den egendom som är gemensam ska delas upp så båda samborna får ut lika mycket (13 § första stycket sambolagen). Om en sambo exempelvis har pantsatt bostaden för ett lån så ska den dock få sina skulder täckta, så att båda samborna får lika mycket pengar även med beaktande av skulden (13 § andra stycket sambolagen). Om bostaden är gemensam kan den som bäst behöver den få ta den genom bodelningen (16 § andra stycket sambolagen). Även om bostaden inte är sådan gemensam samboegendom kan sambon som bäst behöver den ta över bostaden om det är en bostadsrätt eller hyresrätt och ett övertagande vore skäligt (22 § första stycket sambolagen). Finns ett barn, kan den som vinner vårdnaden ofta få ses som bäst behövande och få ta över bostaden. Normalt borde det krävas att den sambon som vill ta över bostaden ska kunna betala hyra för den. Den som tar över bostaden måste i regel ersätta den andra sambon (16 § andra stycket och 22 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär i regel att sambon som inte får bostaden kompenseras genom att få andra sker genom bodelningen.Kan jag göra något innan relationen tar slut?För att se till att kunna styrka att man är ensam ägare till olika saker är det ofta bra att spara kvitton. För att säkra att egendom inte ska ingå i en bodelning och hälften ges till den andra sambon kan man skriva att sambolagen inte ska gälla viss egendom (9 § första stycket sambolagen). Ett sådant avtal ska undertäckas av båda samborna (9 § andra stycket sambolagen). Om man vet att relationen håller på att ta slut kan man precis i förväg teckna ett liknande avtal lite fler saker som rör bodelningen (10 § första stycket sambolagen). Sådana avtal skyddar dock inte från utmätning.SammanfattningSambor ansvarar var för sig för sina skulder. I fall en utmätning behövs göras kan sambon som inte är skuldsatt behöva bevisa att den äger olika saker. Vid utmätningen undantas kläder och annat som klassas som är nödvändigt för en familj. Detta innebär att kronofogden ska lämna ett visst utrymme för att den skuldsatta ska kunna betala för underhåll till sitt barn. När relationen tar slut kan en sambo begära bodelning och då delas den gemensamma samegendomen mellan samborna. Det finns även vissa möjligheter att överta bostaden. Innan relationen tar slut finns det även möjligheter att avtala om bodelningJag hoppas att detta svar hjälper dig!

Skulder, gåvor, förfallotid m.m.

2019-12-08 i Skuld
FRÅGA |jag har varit tillsammans med en man och var på väg att flytta in hos honom. Han hjälpte mig med pengar till hundkastrering så att jag kunde åka tåg och ta med hunden till honom, det var något mer han hjälpte mig med. Allt var ca 9000 kr. Det tog slut och han kräver nu pengar tillbaka o säger att det var lån. Han inräknade också tågresor som han var överens om att betala då jag inte hade råd. Jag sa till honom att han får pengar när jag har dem. Jag orkar inte med konflikter o känner att jag vinner inte med honom, först var det hjälp sedan lån. nu skickade han en faktura med räntan inräknad, ställd på hans firma. Han vägrade lämna mina saker o möbler till en början svarade inte på mina telefon uppringningar, skrev bara sms. när jag tillslut fick komma o hämta mina saker så packade han dem själv o ställde utanför huset, han visste att jag var på väg, men ljög om att han inte var hemma. Det visade sig att alla mina saker var inte med. För 2 veckor sedan ringde han plötslig o frågade var hans pengar tog vägen, sedan kom fakturan, jag misstänker att han kanske inspelade våran samtal. Får han ställa ut en faktura till mig. Vet inte vad jag skall göra, är ensamstående med sjukersättnig, får 11 000 i månaden o efter jag betalad skulder, har bara några hundra till mat. Vad kan jag göra i denna situation.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Nu är det kanske tyvärr försent, men du skulle aldrig erbjudit dig att betala tillbaka några pengar utan insisterat att det varit fråga om gåvor. Förvisso har du enligt rättsfallet NJA 2014 s. 364 bevisbördan för att det varit så. Man utgår alltså ifrån att ett mottaget belopp varit ett lån till dess att mottagaren kan bevisa annat. Men det hade du kanske kunnat göra genom att t.ex. lägga fram konversationer mellan er, om några sådana finns. Det kanske fortfarande går, om ärendet skulle tas till domstol. Det ligger ju faktiskt ganska nära till hands att anta att i vart fall tågresorna varit gåvor, trots att du sagt att du ska betala tillbaka. Men det kommer p.g.a. det erbjudandet bli svårare.Nästa steg vore annars att hävda att mannen (M) inte styrkt skuldförhållandet. Det ankommer enligt NJA 2009 s. 64 på M att bevisa att någon skuld finns. Dock lär han klara av den saken ganska enkelt, särskilt om han sparat kontoutdrag och spelat in samtal m.m. Att betalningen är ställd till M:s firma och inte M är inget problem för M, eftersom borgenärsbyte (i det här fallet är M borgenär och du gäldenär) inte kräver gäldenärens samtycke. I syfte att vinna tid skulle du dock kunna hävda att betalningen måste ställas till M personligen och inte till hans firma. Är han enskild näringsidkare spelar den saken dock ingen roll. Men, egentligen spelar det ingen roll till vem betalning ska erläggas eftersom M själv ringt upp och krävt pengarna. När ingen förfallotid är avtalad ska en skuld enligt 5 § skuldebrevslagen betalas när M begär det. Dina saker har du självklart rätt att få tillbaka. Jag rekommenderar att du i första hand informerar M om att du vill ha tillbaka dem. Det är inte lönt att här börja diskutera möjligheter till kvittning, retentionsrätt och betalningsföreläggande förrän du gjort det. Skulle M vägra är du självklart välkommen att återkomma med sådana frågor. Till dess får jag önska dig lycka till, och jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Underhållsskyldig i USA - Kan jag tvingas betala?

2019-12-08 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag bor i USA och är både Svensk och Amerikansk medborgare. Jag har bott i USA sedan 1999. Jag var gift i 21 år i USA och är nu skild sedan 5 år tillbaka. 2 gemensamma barn 19 och 22 år gamla. Jag har blivit dömd att betala 50% av min Netto inkomst till min före detta fru livet ut. Jag kan inte göra det längre och kommer att flytta tillbaka till Sverige. Vad kommer att hända med mig om jag bor i Sverige och inte betalar föraldra underhåll till min föredetta Amerikanska fru ? Jag är omgift med en svensk tjejj sedan 3 år tillbaka. Kan Sverige skydda mig mot utlämning till USA ?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din frågaNär Kronofogdemyndigheten(KFM) driver in skulder gör de det med en s.k. exekutionstitel. Dessa kan i vardagligt tal kallas för anledning till att man har en skuld.Det finns inga hinder för din exfru att kontakta KFM med den amerikanska domen som ger henne rätt till pengarna, och därigenom få en exekutionstitel (3 kap 1 § 1 punkten Utsökningsbalken). Om detta sker kommer KFM att driva in skulden som om den vore en svensk skuld.Konsekvenserna av att inte betala denna skuld skulle vara samma som om du inte betalade en svensk skuld. Utlämning kommer inte i fråga, eftersom frihetsberövande pga. obetalda skulder är ett brott mot Europakonventionen(Artikel 1 Tilläggsprotokoll 4, Europakonventionen).Ja hoppas du har fått svar på dina frågorMed vänlig hälsning,

Kan man kräva betalning av skuld tidigare än datumet som anges i skuldebrevet?

2019-12-31 i Skuld
FRÅGA |Mina föräldrar hjälpte mig och mitt ex när vi köpte vår bostadsrätt, de gick in med kontantinsatsen. När jag och exet skiljde oss så köpte min ex-partner ut mig. Mina föräldrar lät dock skulden kvarstå på mitt ex, han tog över min skulddel. Ett privat skuldebrev upprättades mellan mina föräldrar D och H och mitt ex. I avtalet framgår bara att betalning ska vara gjord ett visst datum. Ingen amorteringsplan, ränta eller liknande. Utan att det finns en skuld och när den ska vara betald. Detta gör att jag inte kan få hjälp av mina föräldrar med ny bostad. Vilket de vill hjälpa mig med.Så min fundering, kan man bryta privata skuldbrev och kräva betalning?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska ett skuldebrev betalas enligt lagen?I skuldebrevslagen 5 § 1 st finns utgångspunkten angående skuldebrev, vilket är att skulden ska betalas när den som man är skyldig pengar kräver det. Den bestämmelsen är dock bara en huvudregel som gäller när ingenting annat har avtalats. Finns det annat avtalat är det istället det som gäller. Eftersom att dina föräldrar och ditt ex skrivit vilket datum skulden ska vara betald i skuldebrevet är det alltså det datumet som gäller, och dina föräldrar kan tyvärr inte bestämma att ditt ex ska betala tidigare. Han måste i så fall själv välja att göra det. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan det utgöra bedrägeri om man lånat ut pengar till någon som gör sig oanträffbar efter utbetalning?

2019-12-08 i Skuld
FRÅGA |Om en person ber om att få låna pengar via en applikation på mobilen och sen blockar all kommunikation när lånet är utbetalt, har den personen gjort något olagligt?Hur kan man på laglig väg kontakta den personen och få tillbaka de lånade pengarna? Personen utlämnade ett mobilnummer för att pengarna överfördes via swich, så personens namn och adress finns.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att två parterna har kommit överens om ett lån som sedan blivit utbetalt och att llåntagaren därefter gjort sig oanträffbar och inte betalar. Kan det föreligga brott?Det brottet som kan tänkas föreligga är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Således krävs det att personen uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brb) vilselett motparten i att utbetala ett lån till denne. Gärningen ska ha ineburit skada för långivaren och vinning för låntagaren. Det får anses vara så i fallet då långivaren nu är utan de pengar han betalat ut. Gärningen behöver inte bedömas som bedrägeri i lagens mening, utifrån det du tar upp i frågan kan jag inte avgöra detta. Om det föreligger brott kan skadan ersättas genom skadestånd för ren förmögenhetsskada (2 kap. 2 § Skadeståndslagen). Hur kan du driva in skulden genom kronofogden? Mellan låntagaren och långivaren har det uppstått en fordran där långivaren har egenskapen av borgenär och låntagaren är gäldenär. Det påtryckningsmedel man kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (låneavtalet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.SlutsatsDet beror helt på omständigheterna huruvida det kan utgöra bedrägeri eller inte. Det är alltid nödvändigt att upprätta en polisanmälan i dessa sammanhangen och låta en åklagare utreda saken. Det kan vara svårt att delge någon ett betalningsföreläggande om de rest utomlands, däremot är det de enda legala alternativet för att driva in en fordran.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vem reklamerar jag fakturor mot?

2019-12-08 i Skuld
FRÅGA |Om jag inte skrivit på ett avtal på en kurs, men ändå får ett krav.Hur bemöter jag det ? Med vänlig hälsning,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen särskild lag som reglerar var du ska vända dig med reklamationer av denna typ. Min bedömning är att du lämpligen vänder dig till det företag som ställt ut kravbrevet. Oftast framkommer det kontaktuppgifter av fakturan du fått. Om fakturan är utställd av ett inkassobolag eller liknande vänder du dig till både företaget och inkassobolaget. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan betalningsskyldigheten för ett lån fördelas mellan de som brukat egendomen, även om bara en person skrivit på lånehandlingarna?

2019-12-02 i Skuld
FRÅGA |Hej Min vännina ska skilja sig och följande fördelningsfråga om skuld kom upp då de varit gifta i cirka 20 år. Är man ansvarig för hela lånen om man själv står på lånet eller betraktas det som gemensamt då båda använt stuga och bil?De har gemensamt haft en stuga men lånen endast stått på henne hur blir skuldfördelningen då den köpt för gemensamt bruk? Lånet var på 500000 vid köptillfället Samma gäller bilen? vid köpet ca 350000.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att en person har tagit ut lån i syfte av att köpa varor som sedan ska nyttjas gemensamt med låntagaren och dennes maka. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbL). Vad gäller om man tar ett lån?Om en person tar ett lån, och därmed är den enda som framgår av lånehandlingarna blir den person betalningsskyldig (jfr 1 § skrbL). Långivaren är enbart intresserad av vad som händer i relation till den personen de beviljat lån till och de själva. Det spelar således ingen roll om pengarna ska användas i gemensamt syfte för låntagarens del, och det kan heller inte förändra dennes betalningsskyldighet. Det är det som framgår av lånehandlingarna som gäller. Specialfallet vid skilsmässa - Täckning ur giftorättsgodsNär man skiljer sig förrättas en bodelning (9 kap. 1 § Äktb) där allt giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § Äktb). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt avtal eller förordnade från tredje man (jfr 7 kap. 1-2 § äktB). Under bodelningen lägger man samman tillgångar och skulder i syfte av att reda ut om man efter skulder har något att dela med sin maka. Det kan vara så att om man saknar täckning från sina egna tillgångar kan man få täckning från sin makes tillgångar för skulder som är hänförliga till giftorättsgodset. Bil och hus kan vara giftorättsgods (11 kap. 2 § äktb). Jag kan inte avgöra från det du tar upp i frågan om ovan stycke kan vara av relevans för din vännina, men det är värt att ha i åtanke. Hoppas du fick svar på din fråga,