Datum för betalning enligt skuldebrev har passerat, men gäldenären betalar ej. Hur får jag tillbaka mina pengar?

2019-09-20 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut över 300.000 till en bekant som sa att jag skulle få tillbaka dem för snart 1 år sedan, skuldebrevet är skrivet och sista datum att betala är passerat med flera månader. Först lånade jag ut ca 200.000 kr och sedan sa denne att om jag inte kunde låna 100.000 kr till så var det oklart om jag skulle kunna få tillbaka mina 200.000 kr. Datum på när jag ska få tillbaka mina pengar skjuts det på hela tiden. Och nu vill denne bekant att jag ska lägga in ännu mer pengar för att få tillbaka mina 300.000 för att det annars kan dröja ännu längre.(Denne bekant har inte något i ägo som kronofogden kan ta av har jag fått reda på i efterhand, och denne hotar med personlig konkurs), hur får jag tillbaka mina pengar? Är detta bedrägeri?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har upprättat ett skuldebrev, där du har rätt till betalning från personen du benämner som en bekant, med 300 000 kr, samt att datumet då skulden betalats har passerat. Då datumet har passerat du krävt personen på betalning, men därefter givit anstånd med betalningen till ett nytt datum, vilket också har passerat. Ingen av er har några synpunkter gällande skuldebrevets giltighet eller vill bestrida att skulden finns, eller eventuellt dess storlek. Betalningsföreläggande kan användas om gäldenären inte vill betala skulden När skuldebrevet förfaller till betalning har du rätt att kräva in summan. Om personen vägrar att betala är ett sätt att få betalt att vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Vanligtvis kan alltså ett betalningsföreläggande användas då gäldenären (den som står i skuld) inte vill betala. Skulle gäldenären inte betala även efter kronofogdens kontakt, kan kronofogden fatta beslut om att skulden är fastställd, och därefter utreda om gäldenären har några tillgångar som kan utmätas utsökningsbalken 3 kap. 11 § samt lag om betalningsföreläggande. Finns det inte några tillgångar är betalningsföreläggandet såklart en klen tröst, som dessutom resulterat i ansökningskostnader för dig. KonkursDen bekante hotar med personlig konkursVid en personlig konkurs fråntas personen sin rättshandlingsförmåga, och får under konkursen inte ingå några nya avtal. Man kan på sätt och vis säga att personen hindras från att göra av med mer pengar, eller ge upphov till ny skuldsättning. Det kallas för ett rådighetsförbud, konkurslagen 3 kap. 1 §. I konkurs delas gäldenärens egendom ut efter en särskild prioritetsordningEn konkursförvaltare utses som tar över ansvaret och reder ut skulderna. Konkursen utmynnar i en utdelning där de tillgångar som finns delas ut. Skulderna rangordnas i en prioritetsordning enligt förmånsrättslagen. Ditt skuldebrev skulle dessvärre bli en oprioriterad fordran, vilket innebär att det inte finns så stora möjligheter att få ut något från konkursen, men det beror såklart på gäldenärens tillgångar, och vad det finns för andra borgenärer som den bekante står i skuld till (förmånsrättslagen 18 § ). Skulder som inte blir betalda genom konkursen finns kvar efteråtVid en personlig konkurs skrivs inte skulderna av, vilket innebär att du fortfarande kommer kunna framställa ditt krav på betalning, även efter att konkursen är avslutad (skuldebrevslagen 1 §). Detta till skillnad från en skuldsanering, då personen är skuldfri då saneringen avslutas.Återvinning av egendom till konkursboet Konkursförvaltaren granskar de tillgångar och skulder som finns i konkursboet, och tittar även på de eventuella avtal, köp osv. som gäldenären har ingått före konkursen. Om konkursförvaltaren skulle upptäcka att gäldenären har gjort sig av med egendom, gynnat en borgenär framför andra eller handlat på ett sätt som är otillbörligt, vilket bidragit till konkursen, kan konkursförvaltaren i vissa fall återvinna egendom till konkursboet, vilket ju ökar chansen till utdelning (konkurslagen 4 kap. 5-10 §§). Med detta sagt vill jag mena att den bekantes personliga konkurs inte skulle försämra din chans till betalning, och inte heller innebära att skulden/fordringen försvinner. Hur kan du få betalt? Eftersom fordringen består kan du fortsatt kräva betalning. Det kan vara bra att veta att fordringen preskriberas efter tio år, om du inte avbryter preskriptionen (preskriptionslagen 2 §). Du avbryter preskriptionen genom att påminna gäldenären om betalning. Det är därför viktigt att du dokumenterar de krav du framställt på betalning, så att gäldenären inte kan hävda att anspråket upphört genom preskription. Givetvis är en fordring inte så mycket värd om gäldenären aldrig betalar den. Min rekommendation är att du försöker förhandla fram en betalningsplan med den bekante, och därigenom försöker få betalt för skulden en liten del av skulden i taget. Är detta bedrägeri? Bedrägeri är beteckningen på en brottslig handling som du hittar i brottsbalken 9 kap. 1 §. De kriterier som uppställs för att det ska röra sig om ett bedrägeri är att någon genom ett vilseledande, förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär en (ekonomisk) skada för den vilseledde, och därmed vinning för gärningspersonen. Lagen ställer upp ett krav på uppsåt hos gärningspersonen. Med uppsåt menas lite förenklat att personen har företagit den brottsliga handlingen med mening (brottsbalken 1 kap. 2 §). I ditt fall blir svaret att det beror på den bekantes motiv då ni upprättade skuldebrevet. Om den bekante aldrig haft någon avsikt att betala, men ändå förmår dig att tro det, och att du därför går med att lämna ut pengar till den bekante, kan det röra sig om ett bedrägeri. Kommer personen på i efterhand att hen inte tänker betala rör det sig inte om ett bedrägeri. Tror du att du har blivit lurad av den bekante bör du polisanmäla. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, och har fått ett underlag för att göra en egen bedömning av hur du vill gå vidare i den här situationen. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera att boka en tid med våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan borgensmannen bli betalningsskyldig trots egna skulder?

2019-09-05 i Skuld
FRÅGA |Hej tack för att ni finns!Min mamma har gått i borgen på ett telefon abonnemang till hennes vän! Då han struntar i att betala räkningarna. Nu sitter hon själv i skuld till kronofogden. Han är klar med sin egna skuldsanering och har en bättre inkomst än vad hon själv har. Vad kan man göra åt det? Tusen tack på förhand! Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du bänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer handlar om borgensåtagande och du undrar vad man kan göra åt situationen om borgensmannen (din mamma) själv får ekonomisk kris efter att gäldenären (din mammas vän) inte kunnat betala skulden. Vad innebär borgensåtagandet? Att ta beslutet att bli borgensman för någon är ett stort beslut eftersom borgensmannen faktiskt får ansvar för någon annans skuld. Därför bör man inte gå i borgen för någon utan att ha tänkt igenom det väl i förhand. Som borgensman måste man tänka på att det kan komma ekonomiskt tuffa tider och att ansvaret som borgensman trots det fortsätter att gälla, borgensmannen kan alltså inte bara säga upp sitt åtagande. Vill borgensmannen bli fri från löftet att svara för någons skuld måste någon annan ta borgensmannens plats. Skulle din mamma inte kunna betala som borgensman när långivaren vänder sig till henne kan hennes egendom, exempelvis värdesaker, utmätas för att täcka kostnaden för gäldenärens skuld.Olika borgensåtagandenDet finns olika typer av borgensåtaganden, enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken) och proprieborgen (10 kap. 9 § handelsbalken). Vid enkel borgen kan banken endast kräva pengar från borgensmannen ifall gäldenären inte kan betala. Ifall proprieborgen används kan banken direkt vända sig till dig eller borgenären för att driva in pengarna eftersom du då ansvarar såsom för egen skuld. Oavsett typ av borgen är det en viktig aspekt att borgensmannen endast fungerar som en garant för att banken ska få sina pengar och att det är gäldenären som faktiskt står för skulden.Vad din mamma kan göra i den här situationenOm kronofogden kräver din mamma på betalning innebär det antagligen att det inte finns något att utmäta hos gäldenären (din mammas vän). Om kronofogde kräver din mamma på betalning trots att gäldenären har utmätningsbar egendom har din mamma regressrätt mot gäldenären, vilket innebär att allt hon betalar till kronofogden kan hon återkräva från sin vän (10 kap. 9 § handelsbalken).Regressrätten innebär att din mamma får en fordran mot sin vän, alltså att denne är skyldig din mamma beloppet som hon betalat kronofogden för vännens räkning. För att lösa ut regressfordran måste din mamma kräva att hennes vän betalar. Om denne vägrar betala kan din mamma ansöka om verkställighet av fordran hos kronofogden (2 kap. 1 § utsökningsbalken). Detta innebär att de måste gå direkt till gäldenären och inte till din mamma. Om vännen inte har några pengar blir din mamma då alltså utan betalning, men eftersom vännens skuldsanering är klar bör så inte vara fallet. Skulle du behöva hjälp med ditt ärende är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en borgensman säga upp hyresavtal och vad sker om borgensmannen inte kan fullfölja sin förpliktelse?

2019-08-28 i Skuld
FRÅGA |HejHar jag som borgenär möjlighet att säga upp hyresavtal?Har nämligen ett ex jag vid ett svagt tillfälle i livet gick med på att bli borgenär åt. Som nu inte längre sköter betalningarna längre och jag har inte heller den ekonomiska möjligheten att betala dubbla boenden.Vad finns det för saker jag kan ta till för att klara denna knipa?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En av de starkaste principerna inom svensk rätt är pacta sunt servanda - avtal ska hållas. Således riskerar du att begå ett avtalsbrott om du slutar följa dina förpliktelser som borgensman. Gentemot hyresvärden är dina juridiska möjligheter begränsade, det enda jag kan tänka mig är att du försöker nå en uppgörelse med hyresvärden som tillfredsställer er båda. Det hela blir också beroende på hur borgensavtalet ser ut. Det kan tänkas vara så att man på vissa ogiltighetsgrunder kan jämka ditt borgensåtagande, detta kräver däremot mer upplysningar. Du har ingen möjlighet att säga upp hyresavtalet. Däremot kan det interna avtalsförhållandet mellan dig och din gäldenär bidra till att du kan återfå de pengarna du fått lägga ut, ett s.k regresskrav. Skulle ett sådant krav inte generera resultat kan du kan ansöka om betalningsföreläggande med regresskravet som grund (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande. SlutsatsSituationen du har för handen är inte helt enkel, det hänger mycket på hur samarbetsvilliga parterna i målet är. Betalningsföreläggande är tidskrävande och ställer inga garantier på att du får dina pengar omedelbart, således kan dina utlägg vara betydande och fortlöpande under tiden indrivningen sker. Om du behöver hjälp med betalningsföreläggande eller önskar en djupare bedömning av ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid här. Hoppas du fått svar på din fråga,MVH

Hur hittar jag den totala skulden jag har till inkasso?

2019-08-08 i Skuld
FRÅGA |Vart hittar man son totala skuld till inkasso företag
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inget nationellt register för vilka skulder du har hos inkassoföretag. De skulder du har hos Kronofogden går att begära ut från myndigheten. När det gäller skulder hos inkassoföretag (som inte gått vidare till Kronofogden) måste du istället vända dig till varje inkassoföretag med en förfrågan om ditt skuldsaldo.Vänligen,

Ansvar för sambos skulder

2019-09-16 i Skuld
FRÅGA |Hej, Ska flytta ihop med min tjej. Som sambo, har jag ansvar för hennes skulder till kronofogden?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige står var och en för sina skulder och du kommer aldrig bli betalningsansvarig för din sambos skulder. Det finns däremot en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom, och då skulle du som sambo kunna komma att påverkas. Vad innebär det om Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom? Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB) och det innebär i korta drag att den skuldsattes tillgångar kan tas om hand och säljs för att betala en skuld. Det finns alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom om denne är skuldsatt. De kommer i så fall utgå från att den egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo, såvida ni inte kan bevisa att den är samägd eller att den ägs av dig (4:19 UB). Hur kan du skydda dig vid en utmätning av din sambos egendom? Du kan i syfte att skydda dina tillgångar, spara kvitton och andra handlingar som visar att det är dina tillgångar. På så sätt kan du visa att egendomen tillhör dig, och Kronofogden kan inte utmäta den för din sambos skulder. Sammanfattningsvis kommer du aldrig bli betalningsansvarig för din sambos skulder, men om ni flyttar ihop är det bra om du kan bevisa vad du äger vid en eventuell utmätning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gäller ett solidariskt ansvar vid gemensamma lån?

2019-08-31 i Skuld
FRÅGA |Hej!Min fru äger huset, jag betalar lånen från banken, är vi solidariskt ansvariga för lånen. Vi har båda skrivit under låneavtalen?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid frågor om låneavtal är skuldebrevslagen tillämplig analogt.När två personer gemensamt skriver på ett låneavtal är utgångspunkten att de har ett solidariskt betalningsansvar, jfr 2 § första stycket skuldebrevslagen. Att två parter har ett solidariskt betalningsansvar innebär att banken kan kräva vem som helst av parterna på hela lånesumman om betalning skulle utebli. Om så skulle bli fallet har parten som tvingas betala hela summan en regressrätt gentemot den andra parten, alltså en rätt att kräva tillbaka den andel hen betalade för den andra. Detta framgår av 2 § andra stycket skuldebrevslagen. Utgångspunkten är således att du och din fru är solidariskt ansvariga för ert lån. Detta gäller om ni inte avtalat något annat med banken och huruvida så är fallet borde framgå av ert låneavtal. Det är möjligt för parter som gemensamt tar ett lån att de avtalar med banken om att de endast ska ha ett delat ansvar, alltså att vardera part står för sin andel av lånet. Observera dock att det då inte räcker med att du och din fru eventuellt avtalat detta internt mellan er, utan det måste vara avtalat med banken. Att förbehåll om delad ansvarighet kan göras framgår av 2 § första stycket skuldebrevslagen. Mitt råd till dig är att du kollar igenom låneavtalet, alternativt att du kontaktar din bank och frågar dem hur ert lån är upplagt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Går det att skriva skuldebrev i efterhand?

2019-08-25 i Skuld
FRÅGA |Hej, för några år sedan lånade jag ut en större summa pengar till min mamma. Hon är 80+ och kunde inte lösa lån på något annat sätt. När det begav sig, så skrev vi inga papper på detta.Nu i efterhand vill vi göra detta. Är det möjligt? Min tanke är att jag ska få tillbaka pengarna den dagen min mamma får bort och jag förväntar mig ingen ränta på dessa pengar.Hur skriver man enklast ett sådant dokument.Ps. Jag är inte ensamt barn och jag vill därför ha tillbaka pengarna innan vi delar upp tillgångarna ( en bostadsrätt som är obelånad)
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett bra bevisdokument för att en skuld finns är ett skuldebrev. Det är fullt möjligt att ni upprättar ett sådant i efterhand. Av skuldebrevet ska det framgå hur mycket som lånats ut samt eventuella överenskommelser om ränta, avbetalning m.m. Rent juridiskt krävs det inte att ett skuldebrev är undertecknat, däremot är det viktigt att så sker av bevisskäl. Skuldebrevet ska således undertecknas av din mamma som lånat pengarna.Jag kan varmt rekommendera att ni tittar i Lawlines avtalstjänst, i vilken ni själva kan skapa ett skuldebrev med era uppgifter och få det tillsänt er juridiskt korrekt efter betalning.Vänligen,

Går det att få hjälp med att kräva in en skuld?

2019-08-08 i Skuld
FRÅGA |Hej,jag ska låna ut pengar och skriva en skuldrevers där skulden ska betalas till fullo på ett år. Vad händer om skulden inte betalas då ? Kan jag få hjälp av rättsväsendet på något sätt för att driva in pengarna ?Vill tillägga att det gäller skuld på villa och vi sätter villan som säkerhet.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En skuldrevers är vad som juridiskt brukar benämnas ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett bra bevismedel för att visa att det finns ett skuldförhållande och vilka villkor som avtalats för återbetalning.Om den du lånat ut pengar till inte betalar tillbaka kan du få hjälp av rättsväsendet för att driva in pengarna. Antingen kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den du lånat ut pengar till nekar till att så skett och bestrider ärendet hos Kronofogden kommer du att få förfrågan om du vill gå till domstol. Om du har ett skuldebrev kan det däremot ofta vara en god idé att direkt stämma i domstol för att få fastställt att ett skuldförhållande finns. Ett skuldebrev är ett bra bevismedel. När skulden är fastställd av domstol kan du begära hjälp av Kronofogden för indrivning av skulden. Då kan Kronofogden göra utmätning hos den som lånat pengar, om det finns tillgångar att utmäta.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,