Vad händer med skulden när borgenären avlider?

2021-03-04 i Skuld
FRÅGA |Hej! Om jag har en privat skuld (skuldebrevet finns) och den personen jag lånade pengarna av dör. Vad händer då med min skuld? Ska jag fortsätta betala till någon av personens familjemedlemmar? Hur ser det rent juridiskt ut? Tack!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuledebrev är en fordran som regleras enligt skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev kan både överlåtas (ex köp, gåva) och vara föremål för arv. Skuldebrevet kommer därför tas upp som en tillgång vid långivarens bouppteckning, och därefter tas över av någon av arvtagarna. Beroende på vilken typ av skuldebrev det är, kan den nya ägaren av skuldebrevet behöva vidta vissa åtgärder för att ha rätt att uppbära betalning från dig. Är det ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person, behöver den som ärver skuldebrevet meddela dig att hen är den nye ägaren (26 § SkbrL). Är det ett löpande skuldebrev, där betalning ska ske till "innehavaren" (innehavarskuldebrev), behöver inga åtgärder vidtas, du är skyldig att betala till den som visar upp skuldebrevet (13 § 1 st SkbrL).Den sista formen av skuldebrev kallas orderskuldebrev. De brukar skrivas som att betalning ska ske till "[namn] eller order". För att den nye ägaren ska kunna kräva betalning måste det finnas antecknat på brevet att hen har ärvt fordringen (13 § 2 st SkbrL). Sammanfattningsvis kommer din skuld bestå, men tas över av någon av långivarens arvtagare, vilket sannolikt kommer vara någon av hens familjemedlemmar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan svenska inkassobolag driva in utländska skulder?

2021-02-28 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har skuld på olika bank och kreditkort i Norge. Nu är jag bosatt och i Sverige . Kan en svenska inkasso företag driva in dessa pengar i Sverige? Tack.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan ett svenskt inkassoföretag driva in en norsk skuld?I många fall står det i bankers avtalsvillkor att en skuld kan säljas vidare till t.ex. ett inkassobolag. Detta går också att göra över gränserna, dvs. en norsk bank kan lämna över skulden till ett svenskt inkassobolag. Detta regleras dock i bankernas avtalsvillkor, varför det är svårt för mig att säga något om huruvida dem norska banker du har skulder hos faktiskt kan överlåta skulderna. Om de kan göra det, kan ett svenskt inkassobolag driva in pengarna.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kräva tillbaka lån utan skuldebrev

2021-02-18 i Skuld
FRÅGA |Hej, om de finns ett lån privat med gällande pengar mellan mig och min sambo av en släkting där de inte finns ett kontrakt eller annat skrivet på papper om att de existerar eller hur de ska betalas tillbaka är detta lånet då giltigt? Kan det då räknas med i exempel en separation med bodelning på ett hus med huslån?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Behöver man ha ett skuldebrev? - Man behöver inte ha ett skuldebrev för att kunna kräva tillbaka pengarna från den andra personen. Avtal kan också slutas genom att den ena parten muntligen godtar pengarna eller genom att denne faktiskt tar emot dem. Det finns två olika alternativ för långivaren (om det kan antas att denna är den ena parten) att kunna kräva ut pengarna från den dig eller din sambo, om du eller hen inte frivilligt betalar tillbaka pengarna till långivaren.Alternativ nr 1 - Det ena alternativet är att långivaren ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (KFM) enligt 2 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter förkortad BfL). Observera dock att långivarens betalningskrav först måste ha förfallit till betalning. Ansökan skickas till KFM med begäran om att du eller din sambo ska betala tillbaka pengarna som långivaren har lånat ut. Efter att KFM har granskat ansökan kommer myndigheten att låta den andra personen säga om du eller din sambo bestrider långivarens krav eller inte (25 § BfL). Om du/din sambo inte bestrider långivarens ansökan i tid kommer KFM att meddela ett utslag. Det innebär att KFM fastställer att långivaren har ett krav på den du eller din sambo (42 § BfL). Därefter kommer KFM att verkställa utslaget i enlighet med 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken.Om den du bestrider långivarens ansökan så blir det inget utslag. Istället finns en möjlighet att begära att långivarens ansökan lämnas över till tingsrätten (33§ BfL). Om denna inte begär att KFM skickar ärendet till tingsrätten i tid så kommer KFM att avskriva dennes ansökan (37§ BfL). Det innebär dock inte att långivaren har förlorat sitt krav. Långivaren kan ansöka på nytt om denna vill. Om den du/din sambo bestrider den ansökan måste långivaren hitta ett annat alternativ. Alternativ nr 2 - Det andra alternativet är att den du lånat pengar av väcker talan vid den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten var folkbokförd den 1 november föregående år. Det gör denna person genom att ansöka om stämning enligt 42 kap. 1 § rättegångsbalken. Om domstolen dömer till långivarens fördel och den du eller din sambo inte överklagar domen så kan långivaren ta den och ansöka att KFM utmäter din eller din sambos egendom, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken.I ditt fall - Det största problemet i det här fallet för långivaren är att bevisa att du har lånat pengar av långivaren. Det är nämligen i princip långivaren som i en domstolsprocess måste bevisa att denna har ett krav. I Sverige råder fri bevisföring, vilket i princip innebär att långivaren kan ta in allt som är relevant för att bevisa att denna har lånat ut pengar till dig. Exempel på bevis kan vara kontoutdrag och din egna redogörelse som part. Det viktiga här är att övertyga domstolen om att långivarens uppfattning är rätt.

Kan jag ut pengar till son och flickvän?

2021-02-06 i Skuld
FRÅGA |Låna ut pengar till son och flickvän
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller när man lånar ut pengar till sin son eller flickvän. Det är dock inte tydligt vad du mer specifikt behöver hjälp med. Därför ber jag dig skriva mer information om du vill ha hjälp. Vi besvarar generelle frågor via gratisfrågorna. Vidare kan du boka en tid med vår juristbyrå. Vi kan hjälpa dig Vi kan hjälpa dig med att skriva ett skuldebrev eller ge dig generell juridisk rådgivning om lån, återbetalning och skuldebrev. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan ena parten slippa betala en skuld när solidariskt betalningsansvar föreligger?

2021-03-02 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min dåvarande partner och jag tog ett lån 1995. Vi betalade tillsammans, som gifta, av lite drygt hälften. Vi är nu skilda och har fått brev från kronofogden med anmodan att betala resterande belopp. Mitt ex vägrar och tycker jag ska betala hela beloppet. Han säger att han ska anlita ett ombud om jag går vidare med saken. Vi har båda skrivit under lånereversen. Vad gäller? Kan han "komma undan"? I brevet från kronofogden stod att vi solidariskt skulle betala summan. Vi fick varsitt brev där vi båda står som betalningsskyldiga på båda breven. Någon solidaritet från hans sida finns inte. Jag har inte råd att driva saken till domstol. Det kvarvarande beloppet är ca 25000.Tacksam för svar!
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har valt att modifiera de mer specifika uppgifterna i din fråga för att säkerställa din anonymitet.Bestämmelserna som reglerar skuldebrev och lån återfinns i skuldebrevslagen (SkbrL).Huvudregeln enligt 1 kap 1 § SkbrL är att varje person som har tagit ett lån ansvarar för att betala sin skuld. I detta fall är du och din fd make gemensamma låntagare, i dessa fall gäller principen om solidariskt betalningsansvar. Det innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en". Borgenären har därför rätt att kräva hela skuldens belopp av den ena parten, se 1 kap 2 § SkbrL. Äktenskap är i sig inte en omständighet som ligger till grund för solidariskt ansvar. Makars ekonomier är nämligen helt skilda från varandra, se äktenskapsbalken 1 kap. 3 §. Det solidariska betalningsansvaret bottnar istället i att ni utfärdat skuldebrevet tillsammans. Om någon av er låntagare betalar mer än sin egen andel till borgenären har denne därefter så kallad regressrätt mot den andra låntagaren(även kallad gäldenär). I detta fall skulle det betyda att du kan föra regresstalan mot din fd make, förutsatt att du betalar för mer än din andel i skulden, se 1 kap 2 § andra stycket SkbrL.Detta sagt med utgångspunkt i att ni inte har avtalat om delat ansvar med borgenären, som då hade inneburit att borgenären endast kan kräva dig på din del i lånet. Sammanfattningsvis betyder detta att du troligtvis är skyldig att betala hela beloppet till borgenären men att du i efterhand har regressrätt mot din fd make för hans kvarstående belopp i skulden. Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Utmätning av lön och preskription.

2021-02-28 i Skuld
FRÅGA |HejJag har en skatteskuld efter försäljning av bostad 2016 pgaskilsmässa som jag ej haft möjlighet att betala då jag är egen företagare. Nu har jag ett jobb vid sidan om mitt företag pga pandemin och KF har nu gjort utmätning av min lön. Hur länge kan detta göras? Då jag hört att skatteskuld preskriberas?Med vänlig hälsning,Helena
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vilka regler som finns avseende hur länge KFM kan utmäta lön och preskription av skatteskuld.En löneutmätning kan pågå så länge skulden finns kvar och du har inkomster som går att utmäta. Om du får en ny skuld när utmätning pågår läggs den till de andra. Ditt förbehållsbelopp, dvs. det belopp du får behålla, påverkas inte. Inte heller utmätningsbeloppet.Som huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § st. 1 Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Observera att det är året då skulden förföll, och inte året den uppkom. När skulden är preskriberad får inte Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § st. 1 Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Däremot har Skatteverket möjlighet att i vissa fall ansöka om förlängning av preskriptionen. Skäl för förlängning av preskriptionen kan vara t.ex. att KFM försökt säkerställa skulden genom utmätning (7 § st. 1-2 Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Har så skett får åtgärden ändå fullföljas trots att skulden är preskriberad.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gör man med en skuld till avliden förälder?

2021-02-15 i Skuld
FRÅGA |Frågan berör inte mig - utan en familjevän.Hennes pappa har sedan 2019 varit diagnotiserad med vaskulär parkinsonism (och därmed viss demens). Under den här tiden har hon lånat 170.000kr av honom för att klara sig ekonomiskt och inte för att ''vinna'' ekonomiskt på det. Han dog nu i februari och hon har betalat tillbaka pengarna som lånades. Kan hennes bror polisanmäla henne för något, och isåfall; vad kan följderna bli?
Sara Djogic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag uppfattar din fråga undrar du om din familjeväns bror kan polisanmäla henne för att hon inte betalat tillbaka de 170 000 kr som hon lånat från deras far. Om så är fallet undrar du vad de eventuella följderna blir. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i den aktuella situationen. Allmänt om skulder till en avliden personEn skuld till en avliden person försvinner inte utan betraktas som en tillgång tillhörande dödsboet. Dödsboet kan därmed ta med tillgången i bouppteckningen och på så sätt driva in fordringen. Vad som dock brukar ske i praktiken är att skulden avräknas från bröstarvinges (barnets) arv. Beroende på om det blir något över kan man få eller bli betalningsskyldig för mellanskillnaden.Alternativa tillvägagångssätt för att driva in skuldenAtt inte kunna betala sina skulder är inte att betrakta som ett brott. Eftersom det inte utgör ett brott aktualiseras således inga påföljder. Det finns däremot andra åtgärder att vidta om en person inte betalar en förfallen skuld. Skulden kan drivas in med kronofogdemyndighetens (KFM) hjälp genom att ansöka om betalningsföreläggande. En annan väg att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det går även att på egen hand upprätta en påminnelse/kravbrev som påtryckning. Min rekommendationJag föreslår att personen i fråga kontaktar KFM för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Han kan förvisso vända sig till domstolen på direkten. Detta alternativ är dock inte att föredra då det finns större kostnader förenade med en domstolsprocess, såsom ansökningsavgiften samt ombudskostnaderna. I det fall han förlorar målet riskerar han även att få betala motpartens rättegångskostnader.Ärendet till KFM initieras genom att fylla i en ansökningsblankett. Denna finner ni på deras hemsida. KFM skickar därefter ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto till hans syster. Beroende på hur hon agerar i förhållande till delgivningskvittot ser utfallet olika ut. I det fall hon väljer att inte betala, alternativt bestrider skulden, kommer KFM att utfärda ett beslut om betalningsföreläggande. KFM kan därmed börja driva in skulden. Bestrider hon istället skulden är det enda alternativet som kvarstår att vända sig till tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kompisen är skyldig mig pengar, vad kan jag göra?

2021-01-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har sålt en rätt dyr väska till min "bästavän" i september. Hon kunde inte betala hela summan direkt men eftersom det var min "bästavän" gick jag med på en delbetalning och hon kunde ta det i sin takt. Det mesta var ett muntligt avtal men hon sa att hon kan swisha 500kr i månaden. Hon fick då väskan i slutet på sept och nu är det januari. Hon har swishat mig 2ggr sen dess för väskan och var tvungen att påminna henne båda ggrna. Men nu har hon brutit kontakten med mig och då bad jag henne resten av summan men det vägrar hon och jag har även erbjudit att ge tillbaka 1000kr som hon swishat oh jag får tillbaka väskan men får inget svar och hon har blockat mig. Det enda jag har som bevis är vittne att personen har hört mig prata i telefon med min vän om summan samt hur hon ska betala och konversation där hon skriver att hon ska börja betala mig i okt men inte gjort det. Harsagt att hon kan ta det i sin takt men har ju slutat med att hon ej swishar alls. Har även bråkat tidigare om att Hon ska betala summan eller ge tillbaka väskan. Vill såfall ta detta till kronis då jag har försökt att nå henne utan resultat. Vill helst ha tillbaka väskan. Har jag nån chans i detta?
Marija Stevanovic |Hej! När ni ingått avtalet har ni åtagit er förpliktelser, du åtog dig att lämna över väskan och din bästavän att betala för väskan. I och med att avtalet är muntligt förekommer en del bevissvårigheter i fråga om vad du och din bästa vän faktiskt har avtalat om. Exempelvis är det svårt att avgöra vilket pris ni avtalat om m.m. Precis som du nämner kan du vända till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Betalningsförelägganden kan användas för de flesta skulderna vid köp av varor, tjänster och lån av pengar mellan privatpersoner och företag. Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om betalningsföreläggande" eller på mina sidor på kronofogdens hemsida. För att göra en ansökan måste kravet avse pengar, alltså den uteblivna betalningen, du kan således inte kräva tillbaka väskan. Vid ansökan ska dessutom sista datum för betalningen ha passerat, alltså ska datumet för den sista delbetalningen passerat. Var noga med att i ansökan specificera ditt krav, ange personuppgifter samt underteckna ansökan. För ansökan tillkommer en kostnad om 300 kr, vilken i vissa fall kan ersättas. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande, processen för ansökan samt processen i övrigt på kronofogdens hemsida som jag länkar här nedan. https://kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html