Våldtäkt att ha sex med sexuellt minderåriga

2019-02-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. När jag var 14 år (snart 8 år sedan) blev jag sexuellt utnyttjad av en 22åring. Han skulle ha fest och köpte ut alkohol åt mig, jag blev väldigt full då det var första gången jag drack. Jag gick med på att ha sex med honom då jag var ung och dum samt väldigt full. Jag förträngde hela kvällen och endast nyligen har det kommit fram igen och jag insåg att det var "våldtäkt". Vilka chanser har jag idag att anmäla honom och vad skulle kunna göras åt honom? Det finns ögonvittnen som såg honom ha sex med mig, samt konversationer på Internet mellan honom och mig gällande det här. Tack.
Viking Ringstedt |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om sexualbrott hittar du i brottsbalkens sjätte kapitel (BrB 6 kap.).Situationen du beskriver är en våldtäktSexualbrottslagstiftningen har genomgått stora förändringar sedan tidpunkten för den händelse du beskriver, och i många avseenden blivit strängare mot gärningsmannen. I svensk rätt döms brott efter lagarna som gällde vid tidpunkten för brottet, inte efter senare tillkommen lagstiftning. Situationen som du beskriver är dock utan tvekan brottslig även enligt då gällande lagstiftning. Sexuell myndighetsålder är femton år i Sverige, och ungdomar yngre än så anses inte frivilligt kunna samtycka till sex, även om undantag från denna regel ibland görs om båda medverkande är väldigt nära i ålder, exempelvis fjorton och sexton år (BrB 6 kap. 4 §).Enligt både nuvarande och dåvarande lagstiftning klassas det som våldtäkt att ha sex med någon som är under femton år, oavsett hur personerna betett sig och agerat (BrB 6 kap. 4 § [Obs, länken avser nya utformningen på regeln]). Det krävs dock att gärningsmannen var medveten eller hade skälig anledning anta att personen denne hade sex med var under femton år (BrB 6 kap. 13 § [Obs, länken avser nya utformningen på regeln]). Var killen du beskriver medveten eller i vart fall hade skäl att anta att du var under femton år, innebär det att han bara av den anledningen begått en våldtäkt. Att du dessutom beskriver hur han utnyttjade din berusning och sin makt över dig gör situationen ännu allvarligare, och det är mycket rimligt att tro att han därför kunnat dömas för våldtäkt även om han faktiskt trott att du var över femton år.Vad du kan göra idagVåldtäkt av normalgraden har en preskription på tio år, medans grova våldtäkter först preskriberas efter femton år (BrB 35 kap. 1 §). Är brottet dessutom begånget mot ett omyndigt brottsoffer börjar preskriptionstiden inte räknas förrän offret fyllt arton år (BrB 35 kap. 4 §). Detta innebär att du har full formell möjlighet att anmäla detta åtta år gamla brott till polisen, och få gärningsmannen dömd.Vad gäller dina faktiska chanser att få personen åtalad och dömd vågar jag inte uttala mig alltför självsäkert om. Våldtäktsmål är vanligtvis "ord mot ord-situationer" som är svåra att bevisa när det gått lång tid, men i ditt fall råder inget sådant problem i och med att det råder strikt förbud mot att ha sex med sexuellt minderåriga. Det gör bevisläget betydligt enklare, eftersom det endast krävs att rätten kommer fram till att den händelse du beskriver faktiskt har skett och att killen "skäligen kunde anta" att du var under femton år. De bevis du räknar upp borde absolut vara av stor relevans för en sådan bedömning, och det är långt ifrån otänkbart att killen därmed skulle bli fälld för brottet. Du påbörjar denna process genom att anmäla brottet hos polisen via telefon eller besök på en polisstation. Kom dock ihåg att om du väljer att anmäla brottet kan du inte "ta tillbaka" din anmälan. När utredningen väl är igång är polis och åklagare skyldiga att färdigställa den, oavsett om du vill det eller inte.Brottet rubriceras våldtäkt mot barn och ska som utgångspunkt ge minst två års fängelse. Utöver det kan du räkna med att få skadestånd för kränkningen (Skadeståndslagen 2 kap. 3 §).Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Min son blev påkörd - kan han få ersättning?

2019-02-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min son blev påkörd av en person som var alkoholpåverkad. Det blev inga personskador fast hans bil okörbar! Dom frågade om han ville begära skadestånd fast fick avslag. Min fråga är är det idé att överklaga och kostar det något. Detta hände i dec - 18. Han blev ju utan bil och fick köpa en ny bil . Pengar som han fått ligga ute med då han inte fff fått några pengar för den inlösta bilen. Någon ersättning kan ju tyckas vara rimlig för han ska ju även på förhör och ge vittnesmål. Tacksam för svar
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min första tanke är om din son har fått ut trafikskadeersättning? Enligt lag ska nämligen den personen som körde på din son ha en trafikskadeförsäkring för sin bil (trafikskadelagen 2 §). När din sons bil skadades har han rätt att få ut ersättning ur den andra personens försäkring (trafikskadelagen 10 § andra stycket). Detta gäller så länge skadan uppkommit genom orsakande av skada i samband med förandet eller genom bristfällighet på det fordon som orsakat skadan. Eftersom personen var alkoholpåverkad utgår jag från att skadan har uppkommit i samband med förandet. Ersättningen ska då utgå från den andra personens försäkringsbolag.Det verkar dock från vad du beskriver att din son inte har fått någon som helst ersättning alls. Jag råder er därför att kontakta försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikskadeersättningen på din sons bil och anmäla att ni inte fått någon ersättning, så kontaktar den andra personens försäkringsbolag. Det finns möjlighet för din son att istället begära skadestånd (trafikskadelagen 18 §), men han kan inte få dubbel ersättning från både trafikskadeersättning och skadestånd. Dock brukar det inte finnas något intresse av att söka skadestånd istället för trafikskadeersättning, eftersom reglerna om trafikskadersättning bygger reglerna om rätten till skadestånd enligt skadeståndslagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Uppvisar straffbara värden för rattfylla, har det någon betydelse om dessa värden syns på utandningsprov eller blodprov?

2019-02-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Blivit tagen för grov rattfylla men inget blodprov togs men däremot utandningsprov. Har det någon betydelse?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det har någon betydelse om du blivit ertappad för drograttfylla med hjälp av utandningsprov eller blodprov.Polisen kan använda sig av alkoholutandningsprov men även av blodprov som kan visa en påverkan av både alkohol och narkotika. Nedan förklaras förfaranden för dessa prov. AlkoholutandningsprovFörsta steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren får blåsa i ett handhållet sållnings-instrument som ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften. Resultatet redovisas endast som "Pos" respektive "Neg". Sållningsprov får utföras utan misstanke om brott och många trafikkontroller är speciellt inriktade på nykterhetskontroll, 2 § i lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Om sållningsprovet ger positivt utslag är nästa steg att den misstänkte erbjuds att lämna ett utandningsprov i ett bevisinstrument. Föraren ska då blåsa två gånger med högst 10 minuters mellanrum. Från de båda delproven beräknas ett medelvärde och från detta görs ett säkerhetsavdrag innan resultatet redovisas.BlodprovBlodprov tas på de som vägrar blåsa eller misstänks för drograttfylleri. Att tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning, se 28 kap 12 § rättegångsbalken. Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Då ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning ofta är att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika får blodprov tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken. Detta gäller dock enbart om han eller hon vägrar att medverka till alkoholutandningsprov eller inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka.Har det någon betydelse vilket test som visat straffbara värden?När det gäller din fråga om detta har någon betydelse så är det kortfattade svaret nej. De olika proverna är bara två olika sätt för polisen att styrka att brott har begåtts.Skulle frågan handlat om drograttfylla hade däremot ett blodprov varit nödvändigt för att fastställa huruvida brott har förekommit.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Hur påverkar en psykisk diagnos bedömningen av begångna brott?

2019-02-17 i Påföljder
FRÅGA |Bedöms brott såsom hot och ofredande begångna av en person med psykotisk diagnos annorlunda jämfört med en frisk person?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Till skillnad från vissa andra rättsordningar finns det ingen allmän regel i Sverige som säger att en person måste vara psykiskt frisk för att hållas ansvarig för brott. Även om en person är berusad, mentalt sjuk eller på något annat sätt har nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande så kan denna person fortfarande göra sig skyldig till brott i lagens mening.Som allmänt krav gäller dock att för att hålla någon ansvarig för brott så måste den personen ha begått handlingen med uppsåt (brottsbalken 1 kap. 2 §). Om en person inte kan sägas ha varit medveten om sitt handlande så har denna inte handlat med uppsåt. Detsamma gäller om en person inte kan sägas ha haft kontroll över sitt handlande. Skulle personens psykiska tillstånd vara såpass allvarligt stört att denna i princip saknat medvetande eller kontroll så kan man argumentera för att personen har saknat uppsåt till de eventuella otillåtna gärningar denne begått i det tillståndet. I så fall anses dessa gärningar inte vara brottsliga. Det krävs dock synnerligen allvarliga störningar för att så ska vara fallet.För de flesta psykiska sjukdomar gäller nämligen att dessa inte är så pass allvarliga att de kan sägas innebära att en person som lider av dem saknar uppsåt till otillåtna gärningar som denne begår. Däremot så kan personens psykiska sjukdom spela roll när man bestämmer vilken påföljd brottet ska få. Om en person har haft nedsatt förmåga att kontrollera sig själv till följd av en psykisk störning ses detta som en förmildrande omständighet vid bedömningen av brottets straffvärde (29 kap. 3 § andra punkten).I vissa fall kan någon som döms för brott dessutom dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse, om denna lider av en allvarlig psykisk störning (31 kap. 3 §).Sammanfattningsvis kan alltså en psykisk störning i vissa undantagsfall leda till ansvarsfrihet. Vanligare är dock att en psykisk störning inte förhindrar att man hålls ansvarig, men den kan resultera i att straffvärdet anses lägre än annars. För allvarliga psykiska störningar är en möjlig påföljd istället för fängelse rättspsykiatrisk vård.Med vänliga hälsningar

Istadarätt

2019-02-17 i Arvsordning
FRÅGA |HejPerson A och B är gifta. Person B avlider. En dödsboanmälan ska göras i ärendet då det saknas tillgångar.Paret har två gemensamma döttrar C och D, där dotter D har avlidit och själv hade två barn E och F.Är då barnbarnen E och F efterarvinge till person B som nu har avlidit eftersom deras mor inte är i livet.
Ninorta Antar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt för en person att ärva i sin avlidna föräldrars ställe, så kallad istadarätt.Precis som du säger så är barnbarnen E och F efterarvinge till person B eftersom deras mamma D avlidit. Arvlåtarens barn delar lika på arvet. När dock ett av barnen avlidit, som du skriver, så träder barnbarnen E och F in i deras avlidna förälders position istället, enligt 2:1 ärvdabalken.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Reklamation vid fel i vara

2019-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Hur lång tid efteråt kan man reklamera produkter som har blivit felsvetsade detta är mellan två företag.
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lång reklamationstid man har vid fel i vara. I och med att köpet rör två företag (dvs. näringsidkare) blir köplagen (KöpL) aktuell. I mitt svar utgår jag från att köpeavtalet mellan företagen inte reglerar frågan om reklamationstid vid fel i vara. Skulle köpeavtalet däremot reglera frågan, gäller avtalet före lagens bestämmelser (3 § KöpL). Vidare utgår jag från att köpet inte avser ett internationellt köp.Vad säger lagen?För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan. Enligt 17 § 1 st. KöpL ska en vara i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Med stöd av 17 § 3 st. KöpL föreligger fel dessutom om varan i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I ditt fall har produkter blivit felsvetsade. Detta torde i vart fall kunna härledas till 17 § 3 st. KöpL och därmed kan man konstatera att det föreligger fel i varan.Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnat säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, se 32 § KöpL. En sådan reklamation kan antingen vara muntlig eller skriftlig. Tidsfristen för reklamation räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet eller det att köparen borde ha upptäckt felet. Bedömningen av vad som anses som skälig tid varierar från fall till fall och beror bland annat på vilka uppgifter om varan som säljaren gav vid avlämnandet av den. Till saken hör även att en köpare har en undersökningsskyldighet av varan efter avlämnandet i enlighet med god affärssed, se 31 § KöpL. Enligt motiven till lagen ska reklamationen ske inom några dagar efter det att felet har upptäckts. När det gäller den tiden som köparen 'borde ha märkt' är bedömningen mer komplicerade. Generellt sett är bedömningen ganska sträng mot köparen som är näringsidkare. Som maximum har köparen två år på sig att reklamera, 32 § st. 2 KöpL.Det är därmed svårt att säga generellt hur lång tid som köparen har på sig att reklamera den felsvetsade produkten. Bedömningen får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Mitt råd till köparen är att först och främst kontakta säljaren och påpeka felet så fort som möjligt. Om säljaren inte är behjälplig och mer än 2 år har gått finns dessvärre inte längre några möjligheter till kompensation från säljaren.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister om du behöver vidare hjälp i frågan. Med vänliga hälsningar,

Fråga om testamente

2019-02-17 i Testamente
FRÅGA |Om jag har 2 barn, men vill att arvet går till den ena.. Inte mkt pengar men ändå.. Kan jag göra ngt..
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten när arv ska fördelas är att allting delas lika mellan den avlidnes barn. Vill man ändra på detta så måste man skriva ett testamente. I ett testamente kan man bestämma att arvet ska fördelas på ett annat sätt än likadelning, man kan dessutom bestämma av viss specifik egendom ska gå till en viss person.Det finns dock en gräns för hur mycket man kan ändra med ett testamente. Var och en av den avlidnes barn har nämligen alltid rätt till något som kallas för laglott. Laglott innebär att oavsett vad som skrivs i testamentet så har barnet alltid rätt till hälften av vad barnet skulle ha fått om det inte funnits något testamente alls.I ditt fall har du två barn. Utan ett testamente skulle dina bägge barn ärva 50% vardera. Det betyder att varje barn har en laglott som ger rätt till åtminstone 25% av arvet. Du kan alltså som mest testamentera 75% till det ena barnet.Om du vill ha hjälp att upprätta ett testamente så rekommenderar jag dig att kontakta en jurist. Du kan boka tid med Lawlines jurister på https://www.lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

Är betalda camshower och sexchattar lagliga?

2019-02-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Det finns en mängd olika sidor för sexchat och camshower mm "Chaturbate""Livejasmine" "Cam4free" och allt vad de heter. Är det lagligt att betala för att någon vuxen över 18 år att visa sig naken?
Viking Ringstedt |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga gäller alltså huruvida det är lagligt att betala vuxna för sexuellt utmanande nakenposeringar och liknande. Reglerna kring detta hittar man i brottsbalkens sjätte kapitel, om sexualbrottslagstiftning (BrB 6 kap.).För att ge dig ett så fullständigt sätt som möjligt kommer jag gå igenom hur de lagliga gränserna för ämnet har dragits.Sexuell posering mot betalning är som utgångspunkt lagligtDen sexuella myndighetsåldern i Sverige är femton år, men för vissa typer av sexuella handlingar och beteenden krävs att de medverkande är över arton år. Sexuell posering – ett begrepp som bland annat innefattar utmanande nakenbilder/filmer – kräver i praktiken att posören är över arton år om denne utför handlingen mot betalning (BrB 6 kap. 8 § stycke 2). För fullvuxna individer är därmed utgångspunkten att man får visa upp sig naken i utbyte mot betalning. Sexchattar är fullt lagliga på samma villkor.Undantag från denna utgångspunktEn annan gräns måste dras mot sexköp. Enligt lagen är det olagligt att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (BrB 6 kap. 11 §). Frågan är därmed hur begreppet sexuell förbindelse ska tolkas. Att nakenposering, både över nätet och i fysiska rum (strippklubb exempelvis), anses falla utanför begreppet har gjorts helt klart i rättslitteraturen och praxis. Masturbation – som sker på uppmaning av betalaren – har också i ett rättsfall ansetts straffritt (AD 63/2007). Så länge som akten sker över nätet och saknar fysisk beröring borde det därmed ej klassas som sexköp, även om man bör vara medveten om att situationen berör legala gränsområden.Vidare kan det vara värt att nämna att det möjligtvis kan vara ett brott att fotografera livesändningen. Då dessa sändningar ofta utgår från privata platser, såsom hem, sovrum, badrum etc. kan det utgöra brottet kränkande fotografering om personerna förevigas utan att ha lämnat samtycke, även om uppenbarligen samtyckt till sin egen videoinspelning (BrB 4 kap. 6 a §).Slutligen är viktigt att det hela sker under de medverkandes frivillighet. Skulle posören framstå som tvingad, drogad eller i övrigt grovt utnyttjad kan det utgöra mycket grova brott att främja situationen genom betalning eller uppmuntrande kommentarer (BrB 6 kap. 1 §/ 6 kap. 2 §).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,