Räknas bilen som hemmets gemensamma egendom, eller enskild? Om enskild, vad krävs för att den ska räknas som det då?

2021-05-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Räknas bilen som hemmets gemensamma egendom, eller enskild? Om enskild, vad krävs för att den ska räknas som det då?
Gabriella Abdulahad |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det är oklart om ni är gifta eller inte men är ni gifta så regleras dessa frågor i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR.Utgångspunkten är att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Det som kännetecknar det giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.Bilen kan räknas som gemensam egendom genom t.ex. gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare. Dold samäganderätt kan dock även föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans.Är ni inte gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet också är egendomens ägare. Är ni sambos gäller reglerna om samboegendom som regleras i sambolagen (SamboL) som du hittar HÄR. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §Sammanfattningsvis är svaret på din fråga beroende på hur köpet gick till och varför bilen har köpts och om den andra parten på något sätt bidragit till bilköpet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Fel i fastighet

2021-05-08 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har sålt mitt hus och nya ägarna lade handpenning och skrev kontrakt den 9/3. jag gjorde en besiktning den 4/2 av Anticimex och inga fel upptäcktes. Huset är totalrenoverat 2008-2009 med nytt tak, nya fönster, ny el, stambyte, ny fasad och dränering av grunden. Vi inredde vinden samtidigt med renoveringen. Nya ägarna tog över huset den 3/5 och efter flera dagars kraftigt regn visar det sig att det läcker regnvatten in från fönstrets nedre del. Ägarna blir naturligtvis oroliga över detta och kontaktar Stahrebolagen i Eskilstuna som är ett saneringsbolag och de konstaterar att det är fukt i fönsterkarmen och nedanför fönstret vid väggen och att detta har pågått ett tag, Ägarna hävdar dolt fel och anser naturligtvis mig som ansvarig. De gjorde själva ingen besiktning av huset utan litade på min. Nu till frågorna:Vad gäller? Vem ska stå för skadan?Vem har ansvaret att se till att skadan inte blir värre? Det regnar kraftigt och kommer att göra så i flera dagar enligt prognosen. Fönstret borde täckas med plast för att förhindra mer vatten kommer in.Ingen av oss hade trott att ett hus som i princip är skapligt nyrenoverat (12 år) skulle kunna vara defekt och jag har inte sett eller märkt av denna skada. Ingen dolda felförsäkring finns. Hur ska jag som säljare tänka?Tack på förhandMVHSusanne Kejerfors Ewaldius
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du sålt din fastighet varvid det senare uppkommit att det finns fukt i fönsterkarmen och nedanför fönstret vid väggen och du undrar vem som ska svara för detta. För din fråga blir Jordabalken (JB) aktuell och tillämpas därför nedan. Allmänt om den tillämpliga lagenFast egendom är indelade i fastigheter (1 kap. 1 § JB). Din situation handlar om fel i fastighet, vilket innebär att vi vänder oss till felreglerna i (4 kap. JB) för att kunna besvara frågan. Generellt om fel i fastigheterEn köpare av en fastighet som är felaktig har rätt till prisavdrag på köpet eller hävning om felet är av stor betydelse. Det finns även i vissa fall rätt till skadestånd för skada som uppkommit på grund av felet i fråga (4 kap. 12 § JB). För att ha rätt till dessa åtgärder krävs det att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta eller att fastigheten avviker från vad parterna har avtalat. För att avgöra vad köparen med fog kunnat förutsätta så måste det fastställas hur långtgående undersökningsplikt det fanns i det aktuella fallet (4 kap. 19 § JB). Vid allvarliga fel kan säljaren ha en upplysningsplikt om hen har någon sorts insikt. Det kan även finnas en friskrivning från felet i köpekontraktet.Om felet i fastigheten i ditt fallDet är svårt att ge ett exakt svar på hur långtgående undersökningsplikten var för köparen i ditt fall. I din bakgrundsinformation anges att köparen inte gjorde en besiktning av huset. Det finns ingen skyldighet att undersöka som köpare, men om man inte undersöker så får man inte någon information. Vid en rättslig prövning kommer domstolen fundera på vad köparen borde gjort, vad en normalbegåvad person hade upptäckt. Om säljaren kände till, eller borde känt till, det dolda felet så är det denne som ska svara för dessa.ReklamationsfristFör att fel ska kunna göras gällande krävs det att köparen reklamerar felet. Köparen måste reklamera inom skälig tid från det att hen märkt eller borde märkt felet. Högsta domstolen har i ett rättsfall konstaterat att en reklamation som skedde inom 4.5 månader var att anse som godtagbar (NJA 2008 s. 1158).Sammanfattning av din situationDet är svårt att ge ett säkert svar på vem som kommer att svara för fuktskadorna utifrån den begränsade bakgrundsinformationen. Bedömningen kommer dock att ske med en analysering av om köparen har märkt eller borde märkt av detta med undersökningsplikten. Mitt förslag till dig är att hänvisa till att detta är något som köparen borde ha upptäckt med undersökningsplikten. Jag råder dig också att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om ni inte skulle kunna komma överens. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad

2021-05-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej när jag var gift för några år sedan. Tog vi ett gemensamt blancolån men på mitt namn. Vi har skilt oss .Nu vägrar han betala sin del. Har jag någon juridisk rätt att kunna kräva att han betalar hälften av skulden?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.Som utgångspunkt har vardera make i ett äktenskap ansvar för sina skulder och råder över sina tillgångar (3:1 ÄktB). Vid en skilsmässas ska en bodelning förrättas mellan makarna där egendomen som är giftorättsgods ska fördelas. I en bodelning ingår inte s.k. enskild egendom, som är ena makens enskilda egendom, t.ex. på grund av testamente eller äktenskapsförord. Då lånet står på den ena maken (dvs. i ditt fall såt blancolånet under ditt namn), så ska summan av detta lån först dras av från den makens tillgångar (dvs. dina tillgångar). De tillgångar som sedan återstår läggs därefter ihop med den andra makens giftorättsgods, och dessa sammanlagda tillgångar delas sedan mellan makarna lika (dvs. 50/50).Lånet som tagits i den ena makens namn (dvs. i ert fall är det du som har tagit lånet under ditt namn) är alltså personligt och dras därför endast från densamme makes tillgångar (dvs. lånet ska dras från dina tillgångar) innan tillgångarna delas i en bodelning. Detta lån som du tagit i ditt namn ska alltså betalas av dig efter en skilsmässa. Om det till exempel är en bank som givit lånet så kan inte banken kräva den andra maken (dvs. din före detta make) på pengar, eftersom denne inte står som medsökande eller liknande på lånet. Den andra maken är således inte betalningsskyldig för lånet.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

2021-05-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej, jag undrar vad som gäller vid studentfirande på en båt när det gäller bestämmelsen om 8 personer. mitt barns klass tar studenten och har hyrt en större båt. det är bara klassen på 18 personer på båten så alltså inga utomstående. dom på båten säger att dom även följer restriktonerna som gäller. kan dom få böter eller fängelse eller är det lagligt för dom att åka denna båt som går i hamnen på en 1-timmars tur.tack på förhand
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så har jag använt mig av Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen), förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19 samt Folkhälsomyndighetens webbsida. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer inför studentexamen 2021, där står det " Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.", du kan läsa mer här. Det innebär att hyra ut en båt till ett studentfirande när den används till en privat sammankomst omfattas av pandemilagen, och omfattas därmed av begränsningen av högst 8 deltagare (6 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19). Att en klass på 18 personer deltar på båten är därmed inte tillåtet (11 § pandemilagen). Det är alltså den som hyr ut båten och inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare som riskerar vite. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Jag har en farbror från

2021-05-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en farbror från
Gabriella Abdulahad |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte svara på din fråga eftersom den är inte färdigskriven.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

2021-05-08 i Påföljder
FRÅGA |April förra året mådde jag väldigt dåligt och gjorde misstaget att begå stöld i en matbutik. Efter min anställningsintervju på skolan så bad dem om ett belastningsregister. Kommer dem se min dom på brevet som jag får hem, eller får de bara tillgång om jag begått de grövre brotten?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på registerutdrag i samband med erbjuden anställningDen som erbjuds anställning inom skolan ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31 § första stycket 1 skollagen). Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § första stycket 2 skollagen).Begränsat registerutdragBelastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat registerutdrag för vissa angivna ändamål, exempelvis för erbjuden anställning inom skolan (jfr 9 § lagen andra stycket 2 om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att utdraget endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott.Ett registerutdrag i samband med erbjuden tjänst inom skola ska endast innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje stycket förordning om belastningsregister).SlutsatsInför en erbjuden tjänst har man rätt att begära ut ett begränsat utdrag. Det innebär att utdraget enbart ska innehålla de begångna brott som jag ovan redogjort för. Precis som du anger, är det endast grövre brott som ska framgå på utdraget. Ditt begångna brott om stöld innefattas inte och kommer således inte att framgå på registerutdraget.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?

2021-05-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag har en anlagd träningsbana för mina hästar på min egna mark. Den sköts om varje dag och kräver arbete för hålla i bra skick. En granne har nu börjat utnyttja banan och hänvisar till allemansrätten. Vad är det som gäller?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du var gränsen mellan privat område och allemansrätten går.Om allemansrättenAllemansrätten regleras i grundlagen (2 kap. 15 § regeringsformen) och den stadgar att alla ska ha tillgång till naturen t ex. skog, vägar. I praktiken innebär det en markägarens äganderätt inskränks genom att andra människor har rätt till att utnyttja marken utan krav på ersättning, under förutsättning att man inte stör eller förstör (7 kap. 1 § miljöbalken). Begränsningar av allemansrättenAllemansrätten möjliggör för människor att röra sig fritt i skog och mark t ex. vandra och rida. Det är däremot inte tillåtet att vistas på privat område. Den så kallade hemfridszonen måste respekteras. Det finns dock ingen tydlig gränsdragning för hur stort området som omfattas av hemfridszonen är, men syftet är att marken närmast fastigheterna ska vara privat och ostört.Markägare kan ibland försöka skydda sin mark genom att sätta upp skyltar med kommunens tillstånd. Det blir även tydligare att avgöra vad som är privat område om det finns ett staket eller en häck som omringar marken.Om någon beträder annans tomt som inte kan bedömas falla inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Hemfridsbrott föreligger om någon "olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg".Sammanfattningsvis, man kan inte förbjuda människor från att vistas på mark man äger om det är tillåtet enligt allemansrätten. Däremot begränsas allemansrätten av äganderätten och hemfridszonen. Om din ridbana ligger nära dina fastigheter och har staket så är det privat mark och din granne har därmed inte rätt att rida där utan tillåtelse. Men om din ridbana saknar staket eller ligger mer avlägset på din tomt är det därför svårare att hävda att det tillhör privat mark, då skulle jag rekommendera dig att prata med grannen som vistas på din ridbana och be dem rida någon annanstans. Om inte det löser något kan du i andra hand kontakta din kommun för att utreda möjlighet att få sätta upp skyltar/staket.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?

2021-05-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
Gabriella Abdulahad |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I enlighet med allemansrätten får vi gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Det finns dock undantag, ett av de undantagen är hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast bostads och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder annans tomt och det inte faller inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Påföljden blir böter.Sammanfattningsvis markägaren kan inte förbjuda tillträdet till fornminnen så länge personen som tillträder marken inte bryter mot undantaget om hemfridszon eller gör sig skyldig till skadegörelse.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad