I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?

2022-01-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag undrar till vilken grad mina föräldrar får bestämma över mig efter att jag har fyllt 18. De påstår att eftersom att jag fortfarande bor hemma så måste jag lyssna på vad de säger, och annars kommer de med hot. Hoten är allt ifrån att jag inte får middag, eller att de slutar att stödja mig finansiellt. Enligt dem är det helt okej att göra dessa hot, men personligen tycker jag att det känns lite fel. Hur mycket har de egentligen att säga om mitt liv?
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar i vilken mån dina föräldrar har som skyldighet att ta hand om dig, samt i vilken utsträckning de får ta beslut åt dig, både innan och efter 18 års ålder. Föräldrafrågor regleras genom föräldrabalken (FB). Däri framgår bland annat i vilken mån du behöver dina föräldrars tillåtelse för att ingå avtal, samt att de är skyldiga att försörja dig i rimlig mån. Men åldersgränserna för dessa saker är olika.För att få ingå avtal behöver du i regel ha fyllt 18 år (9 kap 1 § FB). Innan dess behöver du dina föräldrars tillåtelse, annars blir avtalet ogiltigt, i regel (9 kap 6 § FB). Ifall du har tjänat pengarna själv, dvs genom avlönat arbete, behöver du dina föräldrars tillåtelse tills att du är 16 år gammal (9 kap 3 § FB). För att då arbeta, dvs ingå anställningsavtal, behöver du dina föräldrars tillåtelse fram tills du är 18 år gammal (6 kap 12 § första stycket FB).Dina föräldrar har dessutom underhållsplikt fram tills du fyller 18 år (7 kap 1 § andra stycket första meningen FB). Om du går i skolan, på grundskole- eller gymnasienivå, är underhållsplikten förlängd fram tills att du tar studenten, eller som längst fram tills man fyller 21 år (7 kap 1 § andra stycket andra och tredje meningen FB). Det vanligaste är alltså att föräldrar är underhållspliktiga tills barnet tar studenten (vilket oftast sker då barnet är 18–19 år gammalt). Underhållsplikt innebär att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet i rimlig mån, utifrån dina behov och deras ekonomiska förmåga (7 kap 1 § första stycket FB).Mer generellt sett har varje barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 1 § FB). Dina föräldrar är ansvariga för att dessa värden efterlevs (6 kap 2 § andra stycket FB). Utöver det är numera den s.k barnkonventionen svensk lag, vilket ser till att samma värden efterlevs. Listan på föräldrars skyldigheter och rättigheter gentemot sina barn är ändlös, men ovanstående är några värdefulla exempel. I regel kan man dock konstatera att föräldrar har mycket att säga till om fram tills att man fyller 18 år.Att du bor hemma innebär inte att dina rättigheter tas ifrån dig. Dock innebär dessa utökade rättigheter också att dina föräldrar inte längre måste se efter dig i samma mån från och med att du tar studenten (eller fyller 18 år, beroende på om du går på gymnasiet). De behöver inte längre mata dig eller ge dig ett tak över huvudet, enligt lag.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?

2022-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det stämmer att busringning kan innebära ofredande och därför vara brottsligt, men det är inte så enkelt att ett visst antal ringningar innebär brott. Som framgår av 4 kapitlet 7 § Brottsbalken krävs att kontakten/agerandet är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det finns inte någon kvantitativ gräns för vad som utgör ofredande, det beror på omständigheterna i de enskilda fallen. Förutom hur många gånger personen ringt så spelar det även roll när personen ringer, vad den säger, hur den tilltalar och kommunicerar med personen som blir ringd etc. Det är stor skillnad på att ringa under dagen och att ringa på natten, men det är samtidigt inte de enda faktorerna. Att bli uppring en gång i juni och en gång i augusti uppnår troligen inte gränsen för ofredande eftersom det är få gånger med stort mellanrum, men man kan tänka sig att personen ringer och säger att "jag kommer ringa dig var tredje månad för resten av ditt liv för att jävlas" och då kan det vara ofredande redan efter första eller andra gången. Man kan uppnå straffbarhetsnivån även utan att prata, exempelvis om man ringer någon många gånger. Sammanfattningsvis finns det inte ett enkelt svar på din fråga, folk blir kränkta av olika saker och vad som är avgörande i ett fall kanske inte är lika viktigt i ett annat. Du får lyssna på dig själv och känna efter, om du känner att din frid blivit kränkt så bör du agera utefter den känslan - nu vet du i varje fall lite om hur lagstiftaren tänkt sig att ofredande bedöms. Mitt tips till dig är att skriva ner när personen har ringt och vad de sagt och kanske försöka spela in ett samtal om det är möjligt. Men det krävs typiskt sett fler än ett eller två samtal för att det ska bli fråga om ofredande. Notera att om någon ringt dig och sagt att de på allvar vill skada dig eller din egendom så är det fråga om olaga hot som du bör anmäla direkt, se 4 kapitlet 5 § Brottsbalken.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Får en arbetsgivare ensidigt avbryta tjänstledighet?

2022-01-16 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall en arbetsgivare kan avsluta ens tjänstledighet/studieledighet? Kan dem avsluta den under några omständigheter eller går den inte att avsluta om man själv inte vill det?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! TjänstledighetAtt vara tjänstledig innebär att man får ledigt från sitt arbete utan betalning. Detta har man bland annat rätt till när man ska studera (1 § studieledighetslagen). Som utgångspunkt gäller att arbetsgivaren inte kan avbryta eller dra tillbaka en redan beviljad tjänstledighet. Detta gäller oavsett varför man har tjänstledigt. Det är alltså bara arbetstagaren som själv kan avsluta tjänstledigheten. Det är dock inte säkert att arbetstagaren får komma tillbaka till jobbet i förtid. Om arbetstagaren är tjänstledig för studier har denne rätt att återgå till arbetet när denne vill det. Dock måste arbetsgivaren informeras senast 2–4 veckor innan (10 § studieledighetslagen). I andra fall kan avtal och kollektivavtal reglera när man får återgå. Det finns däremot vissa situationer där arbetsgivaren ensidigt får avsluta tjänstledigheten. Detta gäller till exempel om arbetstagaren bryter mot eventuella villkor för tjänstledigheten såsom att arbetstagaren börjar arbeta hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet.SammanfattningHuvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avsluta en redan beviljad tjänstledighet. Om arbetstagaren bryter mot eventuella villkor för tjänstledigheten kan dock arbetsgivaren ha rätt att säga upp tjänstledigheten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Dröjsmål vid köp av bil

2022-01-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag beställde en företagsbil under september 2021. Enligt handlare skulle bilen levereras under nov 2021 men eftersom ingen bil kom då kontaktade jag handlaren om bilen som både muntligt och skriftligt sa att bilen skulle levereras under senast december 2021. Då bilen inte heller då dykt upp kontaktade jag handlaren igen som inte lämnade något svar alls tills jag kontaktade annan handlaren (nr 2) som hade samma bil med samma utrustning, leveransklar och till min förvåning till betydligt lägre pris. Jag har nu kontaktat den gamla handlaren och berätta dessa för dem som plötsligt säger nu att din bil nu är klar och du kan hämta den. Jag vill nu hoppa av avtalet dels pga. leveransförsening samt att priset har varit orimligt högt för samma bil jämfört med den nya handlaren. De hänvisar till kontraktet och säger att på detta står (fintstillt) att bilen skulle levereras inom 4 månader, men jag har både muntligt och skriftligt mail från handlaren att den skulle levereras under december månad 2021. Den försening har stått oss dyrt och vi behövt hyra bil för vår verksamhet. Jag har dock skrivit till den gamla handlaren att om de sänker priset på bilen till samma nivå som den nya handlaren kan jag dock hämta bilen. Min fråga är:1)- Kan jag begära detta dvs. att de ska sänka priset till samma nivå som den nya handlaren?2)- Om dem inte går med på det kan jag hoppa av avtalet med tanke på att de inte kunnat leverera bilen på det datum de hade lovat mig?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör köp av lös egendom i egenskap av näringsidkare så är köplagen, härefter förkortad som KöpL, tillämplig (1 § KöpL). Dröjsmål? Om en viss tid har avtalats angående när en vara ska levereras så är det vad som gäller. Eftersom köpeavtal inte är något formalavtal (dvs omfattas det inte av några formkrav) så gäller muntliga avtal och ändringar liksom skriftliga. Om bilhandlaren har sagt att bilen ska levereras i november är det således det som gäller. I sammanhanget är det också bra att du har detta bekräftat skriftligen, eftersom det annars kan vara svårt att bevisa muntliga avtal när det finns ett avtal som skriftligen reglerar samma sak (med andra ord en skriftlig, tidigare upplaga). Eftersom bilen inte är levererad inom den tid som har avtalats, det vill säga inom november månad, så anses säljaren vara i dröjsmål. Dröjsmålet ger dig rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet samt att kräva skadestånd (22 § KöpL). I ditt fall verkar du vilja häva köpet, eftersom det innebär att vardera parten inte längre behöver fullgöra sina förpliktelser gentemot den andre (64 § KöpL). För att man som köpare ska ha rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL). Att dröjsmålet ska vara av väsentlig betydelse prövas utifrån den individuella situationen, även om viss hänsyn tas till hur en köpare "i allmänhet" hade bedömt situationen. Av bestämmelsen framgår inte vid vilken tidpunkt säljarens insikt ska ha förelegat för att tillmätas relevans, men i allmänhet anses den relevanta tidpunkten vara vid avtalets ingående. Det finns möjlighet att argumentera för att en och en halv månads dröjsmål är att betrakta som väsentligt, eftersom detta är något som kan förhindra företagets planerade arbete och därmed skapa problem. En annan möjlighet som finns i din situation är att betrakta det som att du har gett näringsidkaren en bestämd tilläggstid för leverans, närmare bestämt tills utgången av december månad. Eftersom bilen inte levererades inom denna tid så ger det dig rätt att häva köpet (25 § andra stycket KöpL). När man har gett säljaren en sådan tilläggstid och säljaren inte presterar inom denna tid så behöver man inte bevisa dröjsmålets väsentlighet. Med andra ord behöver du då inte överhuvudtaget styrka att dröjsmålet har varit av väsentlig betydelse för dig, eller att säljaren borde ha insett detta. Att prestation inte har skett inom utsatt tid är tillräckligt. Skadestånd Så länge som dröjsmålet inte beror på något helt utanför säljarens kontroll så har du dessutom rätt att kräva skadestånd (27 § KöpL). Det är säljaren som måste bevisa att dröjsmålet har berott på något utanför hans/hennes kontroll och i regel är det få situationer som en säljare anses inte kunna styra över. Är det fråga om någonting inom säljarens egen organisation anses denne kunna påverka det genom till exempel styrning, övervakning, planering och organisation. Du har med andra ord rätt att kräva ersättning för kostnader för hyrbil etc. under den tid som dröjsmålet har varit. Reklamation För att överhuvudtaget ha rätt att göra påföljder gällande måste du meddela säljaren om dina krav så snart som möjligt (29 § KöpL). Sammanfattning och råd Du kan inte kräva att säljaren ska gå med på att sänka priset, eftersom prisavdrag inte är en möjlig påföljd vid dröjsmål. Däremot finns det inget som hindrar att du försöker nå en frivillig överenskommelse med säljaren om att sänka priset. Vad du istället köprättsligt har rätt att kräva är skadestånd för att täcka de extra kostnader som du har haft under dröjsmålet (för till exempel hyrbil). Därtill finns det en möjlighet att häva köpet. Mitt råd till dig är därför att du så fort som möjligt vänder dig till säljaren för att framställa dina krav. Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Måste brorsbarn få del i testamente?

2022-01-16 i Testamente
FRÅGA |De enda nära släktingar jag har är 2 brorsbarn.Kan jag ändå testamentera allt till kommunen?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan testamentera bort allt, eller om dina brorsbarn måste få något, används ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att du får göra vad du vill med din egendom i ditt testamente. Du kan alltså testamentera bort den till vem du vill, tex kommunen. Undantaget som finns till detta är att bröstarvingar (alltså ens barn) har rätt till sin laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Detta innebär att så länge du inte har några bröstarvingar, utan endast brorsbarn, så är du fri att testamentera bort allt till kommunen. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vart ska man folkbokföra sig och får man ha en hyresrätt och bostadsrätt samtidigt?

2022-01-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej.En vän har sedan många år en hyresrätt som han fått tillstånd att hyra ut i andra hand, pga två års studier på annan ort. För att hitta boende på nya orten ser det nu ut som om han måste köpa en mindre bostadsrätt, en etta. 1) måste han skriva sig på nya orten? 2) förlorar han då rätten till sin hyresrätt på hemorten? /vänliga hälsningar
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1) Måste han skriva sig på den nya orten?Det korta svaret är ja. Din vän behöver folkbokföra sig där han bor (6 § folkbokföringslagen). Och i lagens mening han anses bo där han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 § folkbokföringslagen). Eftersom han bor och studerar på den nya orten är det alltså där han ska vara folkbokförd. Han är skyldig att inom en vecka efter flytten anmäla flytten till Skatteverket (25 § folkbokföringslagen). Jag rekommenderar dock att anmäla flytten i redan i förväg, ni kan läsa mer om detta här. Om han inte skulle folkbokföra sig på sin nya adress riskerar han straffansvar för folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen). Så jag tycker absolut att du ska säga åt honom att skriva sig på sin nya adress!2) Förlorar han då rätten till sin hyresrätt på hemorten?Eftersom din vän har fått tillstånd för andrahandsuthyrningen av sin hyresrätt finns det inga hinder i lagen för att äga en bostadsrätt och bo där samtidigt som han har kvar sin hyresrätt. Efter det att tillståndstiden för andrahandsuthyrningen har löpt ut och om en eventuell förlängning då inte medges, kan dock hyresrätten komma att sägas upp om han inte flyttar tillbaka till hyresrätten. Utgångspunkten är nämligen att man behöver bo i sin hyresrätt (permanent eller åtminstone som nödvändig komplementbostad) för att få ha kvar hyresrätten (12 kap. 46 § första stycket punkt tio jordabalken). Med vänliga hälsningar,

Avdrag för mäklararvode vid försäljning av bostadsrätt

2022-01-16 i Avdrag
FRÅGA |Om jag och min sambo ska separera och jag ska överta våran bostadsrätt har jag rätt att dra av mäklar kostnader för en försäljning då?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstått det planerar du att sälja er bostadsrätt efter bodelningen och undrar om du får göra avdrag för mäklarkostnaderna. Regler om detta finns i inkomstskattelagen (IL).Avdrag för mäklararvodeVid försäljning av en bostadsrätt uppkommer oftast en kapitalvinst, det vill säga en vinst vid avyttring av tillgång (41 kap. 2 § IL). Denna ska som huvudregel tas upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Kapitalvinsten beräknas genom att ersättning för bostadsrätten minskas med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (ersättning – (avyttringsutgifter + omkostnadsbelopp)) (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbeloppet avses anskaffningsutgifter ökade med förbättringsutgifter (anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter) (44 kap. 14 § IL). Bestämmelser om de olika delarna av omkostnadsbeloppet finns i 46 kap. IL. Då detta inte är av vikt för att besvara din fråga kommer jag inte närmare att gå in på dessa här. Vad specifik gäller mäklararvode så faller detta under avyttringskostnader. Detta innebär alltså att du får göra avdrag för mäklararvode genom att dra av detta från ersättningen, det vill säga försäljningspriset för bostadsrätten (44 kap. 13 § IL). Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida, tryck här.SammanfattningDu får dra av mäklararvodet vid försäljningen då det utgör en avyttringsutgift.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan beslut och dom?

2022-01-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. I en rättegång gällande utpressning. Vad är skillnad mellan beslut och dom? Om domen kommer efter en vecka och gärningsmännen är fortsatt häktade. Kan åtalen ogillas i domen som kommer eller kan det enbart ogillas efter överläggning i rätten? Vad är det de beslutar i rätten då om domen kommer efter en viss tid? Jag förstår inte.
Felicia Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om processen i domstol finns i Rättegångsbalken (förkortat RB), jag kommer att använda mig av dessa i svaret på din fråga. HäktningNär rätten bestämmer att någon ska häktas fattas ett beslut (se 30 kap. 1 § RB). Häktningsbeslutet meddelas direkt efter häktesförhandlingen (se 24 kap. 16 § första stycket RB). Att domstolen har beslutat att den misstänkte ska häktas innebär inte att domstolen har avgjort om personen är skyldig eller inte, domstolen avgör enbart om det finns grund för häktning. Den misstänkte sitter i häktet i väntan på att brottet utreds så att åtal kan väckas och prövas. HuvudförhandlingSyftet med huvudförhandlingen är att parterna ska få yttra sig, lägga fram bevis osv. Här presenteras alltså allt det material som domstolen sedan har att lägga till grund för sin kommande dom. Domen grundas på vad som framkommit vid huvudförhandling (se 30 kap. 2 § RB). Tiden mellan huvudförhandling och domDomen måste inte ges direkt vid huvudförhandlingen. Rätten kan behöva mer tid för överläggning och beslutsfattande. Vid huvudförhandlingen berättar rätten när domen kommer meddelas. Eftersom den tilltalade är häktad meddelas domen inom en vecka (se 30 kap. 7 § andra stycket RB). Den misstänkte kan fortsätta vara häktad i väntan på domen, om det fortfarande finns skäl för häktningsbeslutet. Dom Det är i domen som rätten avgör saken, dvs. om åtalet ska ogillas eller bifallas (se 30 kap. 1 § RB). Skillnaden mellan dom och beslut är alltså att rättens avgörande avseende om den tilltalade misstänkte gärningspersonen ska anses vara skyldig till gärningen eller inte enbart kan ske genom dom. Allt annat som rätten bestämmer, exempelvis om någon ska häktas, sker genom beslut. Svaret på din fråga är alltså ja, åtalen kan ogillas i domen som kommer. Sammanfattning 1.Häktesförhandling: domstolen fattar beslut om den misstänkte ska häktas eller inte. 2.Huvudförhandling: rätten samlar in den information som kommer ligga till grund för domen. 3.Dom: Rätten avgör om åtalet ska ogillas eller bifallas (alltså om den misstänkte ska anses vara skyldig eller inte samt vilken påföljd som ev. blir aktuell). Vill du ha ytterligare information om häktning och rättegång? Om du vill läsa mer om häktning finns det finns det bra information på Kriminalvårdens hemsida (https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/hakte/). Vill du veta mer om hur en rättegång går till skulle jag rekommendera dig att läsa informationen på Sveriges Domstolars hemsida (https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/). Jag hoppas att mitt svar är till hjälp!Med vänliga hälsningar,