Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land

2020-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut några fastigheter. Behöver jag betala skatt om jag flyttar till ett annat land. Med vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du äger och hyr ut fastigheter här i Sverige och att du undrar huruvida det gör någon skillnad i skattehänseende om du flyttar till ett annat land. Det korta svaret på din fråga är att du är skyldig att betala skatt med anledning av hyresintäkterna oavsett om du flyttar till ett annat land eller inte. Nedan förklarar jag varför det är så.Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighetI svensk skatterätt skiljer man mellan obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL). Man är obegränsat skattskyldig om man bor här i landet, stadigvarande vistas här i landet eller annars har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Om man inte uppfyller någon av dessa kriterier så är man begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL).Det är vid klassificeringen om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig som faktum att man flyttat ut ur landet kan spela roll. Visar det sig att man är begränsat skattskyldig kan det i sin tur innebära att man inte är skyldig att betala skatt för vissa inkomster. I ditt fall spelar det ingen roll om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig eftersom hyresintäkter från fastigheter i Sverige är något som både obegränsat och begränsat skattskyldiga behöver betala svensk skatt för. För obegränsad skattskyldighet framgår detta av 3 kap. 8 § IL som gäller alla inkomster och för begränsad skattskyldighet framgår detta av, beroende på vad det är för fastighet, 3 kap. 18 § tredje eller nionde punkten IL.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Var ska jag betala skatt om jag flyttar till annat land?

2019-12-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag ska arbeta frilans för H&M i Sverige men är skriven i Frankrike sedan 1,5 år. Jag är svensk medborgare. Jag kommer vistas och arbeta mestadels av tiden i Sverige från Februari till Juni. Hur blir det rent skattemässigt och vilken typ av bolag kan jag ha för att kunna fakturera. Vad är det som gäller och hur/var kan jag ta reda på mer information?
Sabrina Curan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar var du kommer att vara skattskyldig, i Sverige eller i Frankrike samt vad för bolag som krävs för att kunna fakturera. Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?Frågor rörande skatt regleras i inkomstskattelagen (IL). Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som du som privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige.Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om denne inte visar att den inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL). I och med att du i din fråga inte anger några närmare omständigheter är det svårt för mig att besvara denna delen av frågan, men det tycks luta mer åt att du kommer att vara skattskyldig i Sverige. Vilken typ av bolag är lämpligt för dig? När du ska starta företag måste du välja företagsform. Det finns olika företagsformer som fungerar på olika sätt. Det finns dock ingen specifik företagsform som du behöver ha för att kunna fakturera. Enskild näringsverksamhet kan passa dig som verkar starta ett företag ensam. Det finns då inget krav på visst startkapital. Viktigt att tänka på är att det vid enskild näringsverksamhet inte finns någon tydlig avgränsning mellan din och företagets ekonomi. Ett annat alternativ är aktiebolag. Till skillnad från enskild näringsverksamhet krävs det ett aktiekapital på 50 000 kr. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Ska inkomster från utlandet beskattas i Sverige?

2019-11-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk medborgare som bor och arbetar i Sverige. I Polen äger jag mark som jag vill sälja. Min fråga är behöver jag betala skatt i Sverige för försäljning av mark i Polen?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skattskyldighet hittar du i inkomstskattelagen (IL).Eftersom du både är bosatt och arbetar i Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § IL. Även bestämmelsen i 3 kap. 7 § IL kan beaktas, då vid avgörandet om en person har väsentlig anknytning till Sverige anses man ha väsentlig anknytning till Sverige om man är svensk medborgare, vilket du är. Vad obegränsat skattskyldighet innebär är att om du är obegränsat skattskyldig, är du skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet, enligt 3 kap. 8 § IL. Alltså ska försäljningen av din mark i Polen beskattas i Sverige då du är obegränsat skattskyldig.Fenomenet att bli beskattad i mer än ett land kallas för internationell dubbelbeskattning och det svenska Skatteverket har diskuterat detta i sin rättsliga vägledning om internationell dubbelbeskattning som du hittar (här). Där framgår det bland annat att Sverige tillämpar den s.k. hemvistprincipen för sin beskattning, vilket innebär att obegränsat skattskyldiga personer i Sverige är skattskyldiga för samtliga sina inkomster, oavsett varifrån inkomsterna kommer ifrån. Av denna rättsliga vägledning framgår det dock inte vad Polen tillämpar för skatteprincip.I lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen framgår det i Artikel 6, punkt 1 att inkomster av fast egendom (såsom mark) som en person innehar i det ena landet, medan personen har en hemvist i det andra landet, får beskattas i det landet där fastigheten befinner sig i. Vidare framgår det i Artikel 22, punkt 1 a) i denna lag att om en person med hemvist i Sverige får en inkomst som även ska beskattas i Polen, ska ett motsvarande belopp som avsåg den polska skatten räknas av på den svenska skatten för inkomsten. Det vill säga att det belopp du blir beskattad för i Polen, kommer dras av på skatten i Sverige. Syftet med denna lag var för att slippa just internationell dubbelbeskattning mellan Sverige och Polen, och lagen blir därmed tillämplig på din situation.Sammanfattningsvis, vid försäljning av din mark i Polen kommer du troligen att bli beskattad för inkomsten både i Sverige och i Polen. Sedan kommer den svenska skatten minskas med det belopp du beskattades för i Polen, för att du ska slippa dubbelbeskattning. Är du dock fortfarande osäker skulle min rekommendation vara att du hör av dig till antingen Skatteverket i Sverige, eller skattemyndigheten i Polen för att få en tydligare bild på hur beskattningen av denna försäljning kommer att gå till. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Blir man begränsat skattskyldig om man säljer sina aktier i ett svenskt bolag?

2019-11-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag och min fru äger 50% var av aktierna i vårt AB. Efter som vi nu bor utomlands och det är fördelaktigt för henne att inte äga något som ger skattemässig hemvist i Sverige, vill vi att hennes aktier överlåtes på mig. Detta för att jag avseer driva företaget vidare och behålla den skattemässiga hemvisten i Sverige. Är detta möjligt och hur går man tillväga?Med vänliga hälsningar
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en avyttring av aktierna påverkar din frus skattemässiga hemvist. Svaret på denna fråga kan sökas i inkomstskattelagen, som jag nedan kommer förkorta IL. Obegränsat eller begränsat skattskyldig? Det finns tre olika grunder som man kan bli obegränsat skattskyldig på: Om man är bosatt i Sverige, Om man stadigvarande vistas i Sverige, Om man har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § IL). Som jag tolkar din fråga blir den sista punkten aktuell i ert fall, det vill säga huruvida hon undgår väsentlig anknytning till Sverige genom att sälja sina aktier. För att avgöra om någon har en väsentlig anknytning till Sverige vägs ett antal faktorer ihop till en helhetsbedömning. Man kollar till exempel på om personen är svensk medborgare, hur länge hen har varit bosatt i Sverige, om hen har en bostad och familj kvar här, men också om hen bedriver en näringsverksamhet och är ekonomiskt engagerad genom att äga tillgångar som direkt eller indirekt ger personen i fråga ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (3 kap. 7 § första stycket IL). Det finns dock en presumtionsregel som innebär att en person anses ha en väsentlig anknytning till Sverige under 5 år efter att denne har rest ifrån Sverige, om motsatsen inte kan visas (3 kap. 7 § andra stycket IL). Angående vad som är att betrakta som aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige har departementschefen uttalat (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning. Däremot bör innehav som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas. Ju mer man deltar i verksamheten, exempelvis genom en styrelsepost, desto mer tyder det på att man har väsentlig anknytning. I ert fall innebär alltså en avyttring av aktierna att din fru förlorar en del av det som anses göra att en person har väsentlig anknytning till Sverige, men det innebär inte omedelbart att man blir begränsat skattskyldig eftersom det som sagt är en helhetsbedömning. I ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2019 ref.12) ansåg även domstolen att när en make har ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här så får den andre maken på grund av den ekonomiska gemenskapen mellan makar anses ha motsvarande inflytande. Detta innebär att även ditt innehav i bolaget kan komma att beaktas. SammanfattningAtt sälja aktierna gör att en faktor försvinner som talar för att din fru har väsentlig anknytning till Sverige. Dock är det en helhetsbedömning, och även ditt innehav i bolaget kan komma att beaktas. Mitt råd till er är därför att ni tar kontakt med en skattejurist som kan hjälpa er att bedöma samtliga faktorer och ta ert ärende vidare. Hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag dömas för skattebrott om jag informerar skatteverket i efterhand?

2020-01-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag äger sen 10 år tillbaka ett semesterhus i USA. Vi har använt det för semester men har även hyrt ut det genom bolaget som som tar hand om huset och dels genom AirBnB. Vi har varje år redovisad intäkter och utgifter till IRS - amerikanske skatteverket - samt sales tax varje månad till de lokala myndigheter. Vi har varje år gått med 'förlust' då kostnader (fastighetsskatt, skötsel, el/gas, etc) för att driva huset är större än uthyrningsintäkterna. Vi är bosatta och fullt skattepliktiga i Sverige. Då jag vet att Sverige och USA har dubbelbeskattningsavtal och då vi inte har haft någon finansiell vinst på att äga huset, så har jag INTE upplyst Skatteverket om att jag äger ett hus i USA - på trots av att det är en fråga i självdeklarationen. Min första fråga: Har jag begått något olagligt genom att inte informera om detta - och vad är eventuell påföljd? Jag hävdar i alla fall att jag inte har gjort mig skyldig till skattebrott då jag inte har undanhållit några pengar från Skatteverket givet att jag har skattat i USA. Men finns där andra påföljder? Om det finns påföljd, vill du rekommendera att jag går tillbaka och ändrar i tidigare självdeklarationer och tillägger denna info? Min andra fråga: Jag funderar på att sälja huset och föra pengarna tillbaka till Sverige. Tyvärr har huset förlorat i värde så jag kommer inte att få reavinst som ska beskattas. Men blir det problem med SKV att jag för in pengar från försäljningen till mitt konto i Sverige? På förhand tack!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Kan du dömas för skattebrott?Enligt 2 § skattebrottslag så döms den som uppsåtligen underlåter att lämna en uppgift, när underlåtenheten leder till fara för att skatt inte kan tas ut, för skattebrott. Man kan alltså dömas även om skatteverket inte gått miste om skatteintäkter, så länge som det funnits risk för detta. Det finns ett undantag, 12 § skattebrottslag, för när personen själv vidtar rättelse av underlåten eller felaktig uppgift. Då kan man inte dömas för skattebrott, så länge rättelsen inte föregåtts av att skatteverket gjort skärpta kontroller av aktuellt område. Kan du påföras skattetillägg?Ibland kan man istället påföras skattetillägg 49:4 skatteförfarandelag. Skattetillägg kan tas ut om en oriktig uppgift har lämnats till vägledning för egen beskattning. Här föreskrivs inte uppsåt. Underlåtenhet att lämna uppgift likställs med oriktig uppgift 49:5 skatteförfarandelag. Från skattetillägg undantas också fall där den uppgiftsskyldige på eget initiativ rättar den felaktiga uppgiften 49:10 punkt 2 skatteförfarandelag, om inte rättelsen görs efter att skatteverket gått ut med att dom genomför kontroller av aktuellt område.Fastighetsskatt för försäljningOm du skulle göra en vinst genom försäljningen kan du bli skatteskyldig i Sverige för vinsten. Men i Sverige beskattas du bara för vinst som uppstår vid fastighetsförsäljning (se 45 kap inkomstskattelag samt 44:13 inkomstskattelag). Går du med förlust när du säljer huset behöver du inte betala skatt i Sverige. Eftersom jag studerar svensk juridik kan jag inte svara på om du blir skatteskyldig i USA för försäljningen, för att få reda på det bör du kontakta amerikanska myndigheter eller en jurist inom amerikansk rätt. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och USA har både landet du har hemvist i (Sverige) och landet fastigheten ligger i (USA) rätt att ta ut skatt vid försäljning av fast egendom, Artikel 6 skatteavtalet. Skulle du mot förmodan göra en enligt svensk rätt skattepliktig vinst, samt beskattas i USA för samma försäljning, avräknar Sverige den skatt du betalat i USA enligt skatteavtalet Artikel 23 punkt 2. SammanfattningJag råder dig att självmant lämna information till skatteverket om ditt innehav av fastigheten. När du självmant lämnar uppgift riskerar du inte att dömas för skattebrott eller att påföras skattetillägg. Du blir inte heller skattskyldig för fastighetsförsäljningen om du skulle gå med förlust, och gör du en vinst har du rätt att avräkna den skatt du betalat i USA från din svenska skatt. Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.ebba.ekstrand@lawline.se

Dubbelbeskattning USA Sverige

2019-11-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga angående ett partnership med ett Amerikanskt företag. Jag har inte skrivit på något än. Partnershipet går ut på att jag kommer designa kalenders åt dem online som de sen ska sälja online via amazon och deras hemsida. Jag kommer utföra grafiska design tjänster från Sverige till deras företag i USA. Vi har också skrivit upp ett kontrakt där det står att jag kommer att få 20% av alla inkomster från försäljnings vinsten av varorna online (kalendern)... Min fråga är då, hur betalar jag skatt på vinsterna? I Sverige eller i USA? Om de betalar skatt redan i USA för hela vinsten och sen efter att de betalat av sin del av den amerikanska skatten och för över pengarna till mig varje månad... betalar jag dubbel skatt då med den svenska skatten som dras när man jobbar online och bor i Sverige? Hur funkar det?Också, är det lagligt att vara partner i ett USA företag men bo och vara registrerad i Sverige? Tacksam för svar :)/MVH,Frida Thomsen
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige och USA har upprättat ett dubbelbeskattningsavtal för att reglera denna typ av fråga (länk).Av detta avtal samt 3 kap 3 § Inkomstskattelagen framgår att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här i Sverige. Den obegränsade skattskyldigheten innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet.I dubbelbeskattningsavtalets Artikel 14 framgår att: "Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva självständig yrkesverksamhet, beskattas endast i denna stat."Detta innebär i praktiken för dig, eftersom du är i Sverige och arbetar härifrån bör du endast beskattas här och inte i USA. Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och din arbetsgivare och ser till att du slipper dubbelbeskattningen.Gällande partnerskapet finns inget i lagtext som reglerar var man måste vara bosatt eller registrerad för att få vara partner.Hoppas du fått svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Ska en utländsk betala svensk skatt vid försäljning av en ärvd fastighet i Sverige?

2019-11-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hei jeg har arvet en andel i en jordbruksfastighet i Sverige etter min mor. Den selges snart og jeg er norsk. Er det skatt på disse pengene salget gir? Min mor var forøvrig svenskMvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du bor i Norge och i övrigt inte har någon annan anknytning till Sverige än att du ärvt en jordbruksfastighet i Sverige efter din svenske mor.Du är begränsat skattskyldig och ska betala skatt på grund av fastighetsförsäljningenI svensk skatterätt skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL).Med en obegränsat skattskyldig avses någon som:- bor i Sverige- stadigvarande vistas i Sverige- har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).Jag antar som sagt att du inte bor i Sverige. Med stadigvarande vistelse avses en sammanhängande vistelse om 6 månader under året och jag antar att så inte är fallet. Vad gäller den väsentliga anknytningen ska hänsyn tas till vissa omständigheter, bl.a. fastighetsinnehav, familj och var du är varaktigt bosatt (3 kap. 7 § IL). Endast det faktum att du ärvt en fastighet i Sverige medför inte att du blir obegränsat skattskyldig (Skatteverkets bedömning under rubriken "liknande förhållanden"). Jag drar därför slutsatsen att du inte är obegränsat skattskyldig. Eftersom du inte är obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) med följden att du blir skattskyldig endast för vissa uppräknade inkomster. En av dessa uppräknade inkomster är just inkomster till följd av fastighetsförsäljning, s.k. kapitalvinster (3 kap. 18 § tionde punkten. IL). Du kommer alltså att få betala svensk skatt till följd av fastighetsförsäljningen.Eventuella möjligheter till avräkning av den svenska skattenJag kan tyvärr inte uttala mig om norsk skatterätt men jag råder dig att ta reda på om man i Norge har någon slags möjlighet till avräkning av utländsk skatt (den svenska skatten du betalar med anledning av fastighetsförsäljningen).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Med vänliga hälsningar,

Skattskyldighet och dubbelbeskattningsavtal vid flytt till Storbritannien

2019-11-04 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Om jag har varit bosatt, arbetat och betalat skatt i Stobritannien sedan Mars 2016 men aldrig skrivit ut mig ut Sverige, är jag då skyldig att betala skatt i både Storbritannien och Sverige?Läste att Sverige och Storbritannien har ett avtal med syfte att undvika dubbel beskattning, gäller det också i detta fall även om jag fortfarande är skriven i Sverige?Vänliga hälsningar,X
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar huruvida du i skatterättsliga termer är att anse som obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig är enligt 3 kap 8 § inkomstskattelagen (se här) skyldig att betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.Huvudregeln i 3 kap. 3 § första punkten inkomstskattelagen (se här) är att man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt (har en bostad) i Sverige. Enligt andra punkten gäller detsamma om man stadigvarande vistas i Sverige. Enligt praxis innebär det en stadigvarande vistelse på sex månader. Enligt den sista punkten är man obegränsat skattskyldig om man har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige.För att du inte ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige gäller att du under en femårsperiod (beräknad från den dag du flyttade från Sverige) måste bevisa motsatsen med ledning av kriterierna i 3 kap 7 § inkomstskattelagen (se här). Du ska med andra ord visa att du i princip har "klippt alla band" med Sverige. Förutsättningarna för femårsregelns tillämplighet är att du antingen är svensk medborgare eller har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under minst tio år.Även om du skulle bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige har som du säger Sverige ett skatteavtal med Storbritannien enligt lagen om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (se här). Där kan du på svenska eller engelska läsa om vad som får beskattas och på vilka villkor det får beskattas i Storbritannien istället för i Sverige. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen