Är jag skatteskyldig för pension i USA eller Sverige ?

2021-08-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag bor, arbetar, och betalar skatt i USA. Jag kommer att gå i pension om ett par år och vill då köpa ett hus i Sverige och bo halva tiden i Sverige och den andra halvan i USA. Jag planerar att behålla ett hus i USA och min inkomst som pensionär kommer ifrån mitt pensionssparande i USA. Hur kommer detta att påverka var jag är skatteskyldig?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din skattskyldighet påverkas (alltså om du blir skattskyldig) pga de olika åtgärderna du planerar att göra. Jag kommer inte kunna gå djupare in på om du kommer att bli skattskyldig för just den specifika pension inkomsten då jag inte har tillräckligt med information för att göra den bedömningen. Jag kan dock vägleda dig och förklara hur den bedömningen görs. Skattskyldighet Först måste jag bedöma i vilken mån du kommer att vara skattskyldig i Sverige. För att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att du antingen är bosatt här, har stadigvarande vistelse här (ca 183 dagar om året) eller har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). I ditt fall talar allt för att du både kommer att vara stadigvarande bosatt här och ha en väsentlig anknytning hit. Att inneha en fastighet här i riket talar starkt för att en väsentlig anknytning föreligger hit (3 kap. 7 § IL). Jag utgår därmed från att du kommer att vara obegränsat skatteskyldig för alla dina inkomster oavsett vart de kommer ifrån (3 kap. 8 § IL). Så genom att köpa hus i Sverige kommer det att tala för att du har en väsentlig anknytning hit och du kommer då att bli skattskyldig här. Om du stadigvarande vistas här (ca 183 dagar per år) så ska du också anses vara obegränsat skattskyldig här för alla dina inkomster. Konkurrerande anspråk I och med att USA också har ett skatteanspråk på pensionen kommer dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige att tillämpas, det kan du hitta här. Avtalet är till för att förhindra att du beskattas i båda länderna och beroende på vilken form av pension det är kan du bli skattskyldig i antingen USA eller Sverige. Bestämmelserna om pension behandlas i artikel 19 i dubbelbeskattningsavtalet och skattskyldigheten är beroende på vart du har din hemvist, vilken form av pension det är samt om du anses vara medborgare i USA. Jag kommer exemplifiera detta nedan men hålla det generellt då jag inte har tillräckligt med information för att bedöma just ditt fall. Privat pension Ifall du som anställd erhållit en privat pension från ett individuell pensionssystem ska du beskattas för denna i Sverige, om du anses ha en hemvist här, hemvist bedöms enligt artikel 4 (artikel 19.1). Ifall din hemvist är i USA ska beskattning ske där, men om du är medborgare i USA eller har uppehållstillstånd där ska USA ha beskattningsrätten då de utgår från nationalitetsprincipen (artikel 1.4). Social Security - pension Handlar det istället om Social Security-pension har USA alltid beskattningsrätt, anledningen är att man här utgår från källstatsprincipen, alltså ska beskattning ske av det landet som pensionen kommer ifrån, detta oavsett om du är amerikansk medborgare eller inte (artikel 19.2). Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning angående vart du blir skattskyldig för en viss inkomst eller annan rådgivning rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått vägledning angående din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Om du har andra frågor kan du jättegärna ställa en ny fråga!

Måste jag betala skatt i Sverige om jag flyttar till USA?

2021-08-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta till USA, men har fortfarande min bostadsrätt kvar i Sverige, är jag fortfarande skyldig att betala skatt då?
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga använder jag mig av inkomstskattelagen (IL). Vad innebär det att vara obegränsad skattskyldig i Sverige?Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man måste betala skatt för alla sina inkomster, oberoende på varifrån de kommer. Är man begränsad skattskyldig innebär det att man endast betalar skatt i Sverige för den inkomst som kommer från Sverige. Har man en väsentlig anknytning till Sverige så är man obegränsad skattskyldig, nedan kan du läsa om vad detta innebär.Vad innebär det att ha väsentlig anknytning till Sverige?Vid en bedömning kring om en väsentlig vistelse till Sverige föreligger så beaktas bland annat om man har bostad här som är inrättad för åretruntbruk - Denna punkten är en stark anknytningspunkt vilket kan utläsas genom praxis. Här är exempel på hur domstolen har avgjort i många fall: RÅ 1974 ref. 97 - Man hade en villa på Värmdön som aldrig användes för annat än fritidsändamål men denna ansågs inte vara en fritidsfastighet få man lätt kan använda fastigheten till permanent boende. HFD ansåg att väsentlig anknytning förelåg. RSV Dt 1972 2:11 b), RSV Ds 1974:39 a) och B) - Det spelar ingen roll som skattskyldige hyrt ut bostaden. Om det finns en bostad som kan användas för permanent boende så är det väsentlig anknytning. HFD 2016 not. 13 - Innehavet av en bostadsrätt ansågs innebära väsentlig anknytning.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).Vad innebär detta för dig? Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. Mitt råd är att sälja bostadsrätten då det i största sannolikhet annars innebär att ni kommer att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Skatt på arv från Danmark

2021-07-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag skall ärva 1 miljon danska kronor av en moster i Danmark Vad blir arvsskatten?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller arv mellan medlemsstater som är medlemmar i EU gäller Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012. I art. 21 stadgas att det är lagen i det landet där den avlidne hade sin hemvist som ska tillämpas, dvs. dansk lagstiftning. I Danmark tillämpas boafgiftsloven. Som jag förstår den danska skattelagstiftningen tillämpas den på följande sätt:Från 1 000 000 DKK drar man bort ett grundbelopp på 308 800 kr (gäller får året 2021), vilket innebär ett beskattningsbart arv på 691 200 DKK (6 § boafgiftsloven). På det beloppet ska man betala 15% skatt (s.k. boafgift). Boafgiften är således: 691 200 x 15% = 103 680 DKK. Eftersom du inte är barn, förälder eller sådan närstående släkting (se 1 § 2 st. boafgiftsloven) ska du även betala en s.k. tillægsboafgift som är 25% av det återstående beloppet (7 § boafgiftsloven). Denna blir då (1 000 000 – 308 800 – 103 680) x 25% = 146 880 DKK.Den totala skatten (dvs. boafgift + tillægsboafgift) är alltså: 103 680 + 146 880 = 250 560 DKK. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Har du mer specifika frågor om dansk beskattning rekommenderar jag dig att vända dig till Danmarks motsvarighet till Skatteverket. Du kan nå dem på telefonnummer: (+45)72 22 28 22.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong

2021-07-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har fått ett nytt jobb i Hong Kong och är tänkt att jag skall flytta dit nu under andra halvåret. Jag är nu osäker om jag kommer att bli skatteskyldig i Sverige också i år (för inkomst av tjänsten i Hong Kong under andra halvåret) då jag kommer att ha vistats mindre än sex månader där under detta skatteår (sexmånaders regeln)? Det är tänkt att jag kommer att fortsätta jobba där framöver så för följande år så skall det väl räcka med att skatta i Hong Kong, men finns det i så fall någon möjlighet att undvika dubbelbeskattning detta år?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktuella reglerna går att finna i inkomstskattelagen (IL).Huvudregeln för personer som är obegränsade skatteskyldiga i Sverige är att alla inkomster de intjänar ska beskattas i Sverige oberoende var de uppstått (3 kap. 8 § första stycket IL).Till huvudregeln finns det två undantag; "sexmånadersregeln" och "ettårsregeln". Sexmånadersregeln är precis som du beskriver i frågan tillämpliga på dig ifall du är i Kina minst 6 månader. I sådana fall är du inte skatteskyldig i Sverige om du betalar kinesisk skatt på dina inkomster (3 kap. 9 § första stycket IL). Ettårsregeln gäller för de fall då en person har jobbat minst ett år i Kina men inte beskattat sin inkomst där. I vissa situationer blir man då ändå inte skatteskyldig i Sverige (3 kap. 9 § andra stycket IL). Båda reglerna utgår från att anställningen är anledningen till att du befinner dig i Kina.Utifrån din fråga förstod jag det som att dessa undantag inte skulle vara tillämpbara på din situation i år då du kommer vara i Kina mindre än 6 månader. I så fall kan det vara så att Kina också vill beskatta din inkomst. För att undvika att dubbelbeskattning uppstår finns det ett skatteavtal mellan Kina och Sverige som ger ett av länderna beskattningsrätt (medan det andra landet får avstå). Dock omfattas inte Hong Kong av detta skatteavtal (4 § första stycket Lag om dubbelbeskattning mellan Sverige och Folkrepubliken Kina). Som tur är brukar avräkningslagen hindra eventuell dubbelbeskattning. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida under den länkande fliken.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Arbeta tillfälligt utomlands svensk arbetsgivare

2021-08-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag jobbar på ett svenskt företag. Jag ville jobba två dagar från Spanien under min semester men fick inte godkänt av min chef med hänvisning till svenska skatteregler, spontant känner jag att det inte kan stämma och att det låter otroligt ologiskt och orimligt. Jag ringde Skatteverket och frågade vad som gäller för att slippa bli dubbelbeskattad. Dem sa att man får jobba utomlands inom EU i 183 dagar (minns inte exakt antal dagar) utan att bli dubbelbeskattad, alltså enbart betala svensk skatt som vanligt. Vad är det som gäller egentligen?Hur många dagar per år får jag jobba från ett annat EU land utan att betala mer i skatt?Uppskattar er hjälp enormt - stort tack!
Elias Kröger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är bosatt i Sverige och arbetar tillfälligt utomlands är inkomsten skattepliktig i Sverige. Arbetar du utomlands för en svensk arbetsgivare är inkomsten normalt sett inte skattepliktig i det land du arbetar ifrån, detta förutsatt att du vistas där mindre än sex månader (183 dagar).Skatteverket rekommenderar dock att kontakt tas med skattemyndigheten i arbetslandet för att höra efter om skattskyldighet uppkommer eller inte.Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?

2021-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur beskattas ett arv som kommer från amerikansk trust (revocable trust) till en person bosatt i Sverige?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för hur man behandlar utbetalningar från trusts i Sverige. Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL). Vad är en trust? En trust är ett arrangemang som huvudsakligen etablerats inom ramen för civil law systemet genom praxis. I Sverige tillämpar vi common law vilket enklast kan beskrivas som skriven lag. Det innebär för att skatteverket ska kunna beskatta ett subjekt (fysisk eller juridisk person) krävs det stöd i lag (2 kap. 10 § 2 st RF). I svensk lag har inte begreppet trust definierats. Således måste skatteverket peta i begreppet i befintliga termer i svensk rätt. För trusts vidkommande har det som närmast liknas vid trust vara en familjestiftelse som bildas genom reglerna i stiftelselagen (10 kap. 6 § IL). Hur beskattas en trust? Det beror på hur arrangemanget är organiserat i etableringslandet. Skatteverket har särskilt beaktat huruvida egendomen är avgränsad från förmånstagaren och stiftaren. Det följer av hur man bedömer familjestiftelser i sverige. Utifall att skatteverket jämställer trusten med en familjestiftelse kommer utbetalningarna beskattas hos mottagaren som periodiskt understöd och tas upp i inkomstslaget tjänst (10 kap. 6 § IL). Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande den 8 maj 2018 i mål nr 1918–1917-19 förklarat en förmånstagare till en trust etablerad i Florida skattebefriad med anledning av utbetalningarna med anledning av att trusten inte jämställdes med en svensk familjestiftelse. Förvaltningsrätten i Linköping har i en dom den 15 juni 2018 i mål nr 8854-17 meddelat en trust var att anse som en familjestiftelse och därmed skulle beskattas i enlighet med reglerna om periodiskt understöd. Lämpligen begär du djupare handledning av skatteverket genom deras rådgivningsstjänst alternativt begär ett förhandsavgörande. Slutsats Jag kan tyvärr inte svara på exakt hur din skattesituation ser ut med anledning av trusten. Det hela landar i stort på upplägget i hemlandet samt hur arrangemanget kommer till att bedömas enligt svensk lagstiftning. skatteverket har även på sin hemsida även en informationsartikel om truster: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.12/339878.html#h-Rattsfall-HFD-2018-ref-11 Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?

2021-07-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |vart ska man skatta vid fastighetsförsäljning i Mexiko? Om man är född och uppvuxen i Mexiko men har bott i Sverige sedan 2003, vilket land blir man då skatteskyldig i vid försäljning av hus i Mexiko?har sett att Mexiko och Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal men det verkar mest röra inkomster/företag.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) och Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko för att besvara din fråga. Skattskyldighet i Sverige I och med att du skriver att du bott i Sverige sedan 2003 utgår jag från att du även nu är bosatt i Sverige. Eftersom du är bosatt i Sverige så är du obegränsat skattskyldig här (3 kap 3 § IL). Innebörden av det är att du är skattskyldig för all dina inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap 8 § IL). Så i och med att du är skattskyldig i Sverige och att Mexiko har ett skatteanspråk på inkomsterna från fastighetsförsäljningen så aktualiseras dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Mexiko. Dubbelbeskattningsavtalet För att undgå dubbelbeskattning (båda länderna beskattar) har man inför ett Dubbelbeskattningsavtal som hindra detta. Avtalet är tillämpligt då du har hemvist i Sverige (artikel 1). Överlåtelse av fast egendom är en av inkomsterna som omfattas av avtalet (artikel 2). Du anses ha hemvist i Sverige enligt avtalet då du enligt den svenska lagstiftningen är skattskyldig här på grund av din bosättning (artikel 4). Realisationsvinst en person med hemvist i en av avtalsslutande staterna gör genom överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra staten får beskattas i staten där den är belägen (artikel 13). Alltså får Mexiko beskatta försäljningen du gör av fastigheten. Slutligen i händelse av att en inkomst får beskattas i Mexiko enligt den mexikanska lagstiftningen och bestämmelserna i avtalet så ska Sverige från den svenska inkomstskatten avräkna ett belopp som motsvarar den skatt som erlagts i Mexiko (Artikel 22.2a) Slutsats Slutsatsen blir då att enligt skatteavtalet ska beskattningen ske i Mexiko medan Sverige från den svenska inkomstskatten avräknar beloppet motsvarande det som erlagts i Mexiko från fastighetsförsäljningen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawlinen!

Beskattning av pension vid flytt utomlands

2021-07-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, En fråga om beskattning av svensk pension. Ja har allmän pension, premiepension och tjänstepension från privat tjänst från Sverige. Min man har allmän pension, premiepension och tjänstepension från offentlig tjänst från Sverige. Vi har flyttat ut från Sverige tillbaka Tyskland och är tysk medborgare. Hur fungerar det med beskattningen, betalar vi skatt på pensionen i Tyskland eller Sverige? Tack för svaret!
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur det kommer bli med beskattningen av din och din mans pension då ni flyttat från Sverige till Tyskland. Frågan är således om ni kommer betala skatt på pensionen i Sverige eller i Tyskland. Förutsättningarna för din fråga förstår jag som att du får pension i form av allmän pension (där premiepension ingår) och tjänstepension, detsamma gäller för din man men hans pension kommer från offentlig tjänst. Vidare är ni dessutom tyska medborgare. Det korta svaret på din fråga är att åtminstone din pension förmodligen kommer att beskattas i Tyskland. Din mans pension är det svårare för mig att säga någonting säkert om då det beror på omständigheter som jag inte har tillgång till utifrån det du skrev i din fråga. I det följande kommer jag emellertid att gå igenom de mest relevanta reglerna på ett sätt så att du/ni förhoppningsvis själva kan komma till en slutsats.De regler om beskattning som är relevanta för din fråga är ett relativt omfattande och snårigt regelkomplex som bl.a. består av inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. Därutöver gäller även själva dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland (hädanefter förkortat "avtalet"). För att göra det hela så enkelt som möjligt att förstå går jag i det följande inte igenom alla dessa lagar och dess hänvisningar mellan varandra, istället förklarar jag enbart de mest relevanta delarna för din fråga. Skatteavtal för att undvika att samma inkomst beskattas i två länderFör att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sin interna skatterätt. Den svenska interna skatterätten säger att Sverige behåller beskattningsrätten över personer som flyttar härifrån. Detta gäller under de fem första åren från det att personen flyttat, förutsatt att denne inte bevisar att den inte längre har någon väsentlig anknytning till Sverige. För att sådan väsentlig anknytning inte längre ska anses finnas krävs i stort sett att man "klipper alla band" till Sverige. (3 kap. 7 § IL)Då ni har flyttat till Tyskland och även är medborgare där, kommer även Tyskland vilja beskatta eran inkomst (pension). För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av inkomsten, det vill säga att både Sverige och Tyskland beskattar den, har länder upprättat ett så kallat skatteavtal. Det innebär att länderna i förväg har kommit överens om vilket av dem som ska få beskatta vilken typ inkomst när en person har anknytning till båda länderna. Du kan läsa mer om skatteavtal på skatteverkets hemsida här.Bestämmande av hemviststatVid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta personen i fråga använder man begreppet hemviststat. Hemviststaten är den stat där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande; om du har en sådan bostad i båda staterna, anses du ha hemvist i den stat med vilken dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det innebär att om ni har en bostad i Tyskland och ingen bostad i Sverige, så kommer eran hemviststat att vara Tyskland. Har ni emellertid en bostad i båda länderna anses hemviststaten vara den stat där ni har erat centrum för era levnadsintressen. (4 art. 2 p. a avtalet)Om det emellertid inte kan avgöras i vilken stat ni har erat centrum för era levnadsintressen eller om ni inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till erat förfogande, anses ni ha hemvist i den stat där ni stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var ni spenderar mest tid. (4 art. 2 p. b avtalet)Om det inte heller går att bestämma i vilket land ni stadigvarande vistas i, eller om ni inte vistas stadigvarande i något av länderna, anses ni ha hemvist i den stat där ni är medborgare. I din fråga skrev du att ni var tyska medborgare, så om det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån de punkter jag gått igenom kommer ni att anses ha eran hemviststat i Tyskland – förutsatt att ni inte har dubbelt medborgarskap och även är medborgare i Sverige. (4 art. 2 p. c avtalet)Skulle så vara fallet, det vill säga att ni är medborgare i båda länderna och att det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån någon av punkterna ovan, så får respektive lands skattemyndighet komma till en ömsesidig överenskommelse där de tillsammans bestämmer i vilket land ni ska beskattas. (4 art. 2 p. d avtalet)Eftersom jag inte har tillgång till all relevant information angående erat förhållande kan jag tyvärr inte med 100 % tillförlitlighet säga något om vilket land som är er hemviststat, men jag skulle tro att det förmodligen är Tyskland. Vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten När det är bestämt vilket land som är hemviststat går det utifrån avtalet även att avgöra vilket land som pensionen kommer att beskattas i. Pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär, beskattas nämligen endast i denna stat. Det innebär att pensionen du får från Sverige kommer att beskattas i hemviststaten – det vill säga troligtvis i Tyskland. (18 art. 1 p. avtalet)Beskattning av pension från offentlig tjänst Angående din mans pension och beskattningen av den gäller däremot att den endast beskattas av den stat som betalar ut den – det vill säga Sverige. (19 art. 2 p. första meningen avtalet)Från denna regel finns dock ett undantag enligt vilket pension endast beskattas i den andra avtalsslutande staten (det vill säga Tyskland) om personen i fråga (det vill säga din man) har hemvist i denna stat och är medborgare där och inte är medborgare i den förstnämnda staten. Det innebär att om din man har sin hemvist i Tyskland, har ett tyskt medborgarskap och inte har ett svenskt medborgarskap, så kommer han att likt dig endast beskattas i Tyskland. (19 art. 2 p. andra meningen avtalet)Det jag nu har gått igenom om pension från offentlig tjänst gäller emellertid inte på pension som betalas ut på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av staten eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. I sådana fall tillämpas de vanliga reglerna, det vill säga de som gäller för dig, vilket var det jag gick igenom under rubriken "vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten". (19 art. 3 p. avtalet)Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,