Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?

2019-07-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min mor bor i Sverige sedan länge, hon är både svensk och finsk medborgare. Hon har mark i finland och nu undrar jag hur det är med arvsskatten då hon har dubbelt medborgarskap. Tack på förhand.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gäller svensk eller finsk lag? De nordiska länderna har ett avtal som reglerar vilken lag som ska tillämpas på ett arv efter någon med anknytning till flera nordiska länder (Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige undertecknad i Köpenhamn den 19 november 1934 om arv, testamente och boutredning, SÖ 2015:1). Enligt avtalet får en person som är medborgare i flera nordiska länder, som din mor är, välja vilken av dessa lagar som ska tillämpas på arvet efter henne(Artikel 3, SÖ 2015:1). Din mor kan alltså välja svensk eller finsk lag. Om hon inte gör något val tillämpas lagen i det land där hon hade hemvist (Artikel 2, SÖ 2015:1), eftersom din mor sedan flera år tillbaka bor i Sverige har hon svensk hemvist och svensk lag kommer alltså att bli tillämplig om hon inte gör något val. Svensk lag blir tillämplig Förutsatt att svensk lag blir tillämplig kommer din mors barn att ärva allt, om hon inte skrivit ett testamente som säger något annat. Om du har syskon kommer ni att få lika mycket var, och har du inga syskon blir det du som ärver allt (2:1 Ärvdabalk). SkattFörutsatt att svensk lag gäller så är det svensk lag som bestämmer vem som har rätt till arvet och hur det fördelas, men Finland har fortfarande rätt att ta ut skatt för fastigheten. Både Finland och Sverige har rätt att ta ut skatt för fastigheten enligt det nordiska skatteavtalet (Artikel 6, Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna). Sverige kommer inte att ta ut någon skatt vid arvsskiftet eftersom Sverige har avskaffat arvsskatten (8 kapitel 2 § Inkomstskattelag). Sverige beskattar istället avkastning på en fastighet (om fastigheten exempelvis är en jordbruksfastighet eller på annat sätt genererar inkomster) när avkastningen kommer (41 kapitel 8 § Inkomstskattelag), och vinst på grund av att en fastighet har ökat i värde närfastigheten säljs (45 kapitel 1 § Inkomstskattelag). Finland har inte rätt att ta ut någon förmögenhetsskatt på arvsskiftet (Artikel 23 punkt 5 Nordiska skatteavtalet), men dom har som sagt rätt att ta ut skatt på inkomster från fastigheten. Hur Finland beskattar fastigheter kan jag tyvärr inte svara på, då jag bara studerar svensk lag, men jag råder dig att kontakta finska skatteverket. Du kan annars försöka ta kontakt med svenska skatteverket och fråga om dom kan hjälpa dig att förstå hur det kommer att bli med skatten. Om du behöver betala skatt i både Sverige och Finland för samma inkomst har du rätt till avräkning i Sverige (Artikel 25 punkt 6.1 Nordiska skatteavtalet). Avräkning kan du få upp till beloppet skatt du har betalat i Sverige. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Skatt på pension intjänad i USA?

2019-06-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Angående pension intjänad i USA. Om jag har tJänat in pension i USA men arbetar i Sverige och är amerikansk medborgare var ska jag betala skatt på min pension? USA och Sverige har ju ett dubbelbeskattningsavtal, men det är svårt att förstå vad som gäller?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldighet i Sverige och USA Som fysisk person är man obegränsat skattskyldig i tre situationer och det är om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige och har tidigare varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). Av din fråga att tyda bor du idag i Sverige, vilket innebär att du som huvudregel är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt hemvistatsprincipen. Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § inkomstskattelagen). USA kan också ha ett skatteanspråk och här tillämpas nationalitetsprincipen istället. Principen innebär att en stat kan beskatta sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Även typen av pension kan vara av betydelse i det här fallet. Då du är amerikansk medborgare torde du vara skatteskyldig även i USA. För att förhindra dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA gällande bland annat skatt och pension. Relevanta delar i avtalet presenteras ned. DubbelbeskattningsavtaletOm det är fråga om en privat pensionslösning blir du som amerikansk medborgare skattskyldig i USA, då de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (artikel 1.4). Det är USA som ska undanröja en eventuell dubbelbeskattning. Är det istället fråga om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s lagar, oavsett medborgarskap.Vad innebär det i ditt fall? Sammantaget är du skattskyldig för den amerikanska pensionen i just USA, då du har ett amerikanskt medborgarskap. Detta då USA tillämpar nationalitetsprincipen som innebär att en stat kan beskatta sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Principen har dessutom företräde framför dubbelbeskattningsavtalet, varför du blir skattskyldig i USA trots att du idag har hemvist i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Beskattning pension från Nederländerna

2019-06-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hejJag bor i Sverige, har den nederländska nationaliteten och får en liten del av min pension från Nederländerna. Fråga, var ska jag betala skatt?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här, enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig här innebär skattskyldighet för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Pension räknas som en skattepliktig inkomst av tjänst, vilket framkommer av 10 kap. 2 § IL. Detta kan innebära att du är skyldig att betala skatt i både Sverige och i Nederländerna. Det uppstår alltså dubbelbeskattning. Så kallade skatteavtal har slutits mellan länder för att undanröja sådan dubbelbeskattning. I skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna framkommer att pension som härrör från tidigare tjänst (privat sektor) beskattas i den stat där personen har sin hemvist enligt artikel 18.1, dvs. Sverige i ditt fall. Härrör pensionen däremot från statlig anställning beskattas den i landet pensionens inarbetats i enligt artikel 19.2, alltså Nederländerna i ditt fall. Även pension som betalas ut på grund av ett lands socialförsäkringssystem (allmän pension, sådan alla i princip har rätt till) ska beskattas i landet pensionen härrör ifrån enligt artikel 18.3, med andra ord i Nederländerna i ditt fall. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Skattemässiga konsekvenser av försäljning av fastighet i danmark när säljare är obegränsat skatteskyldig i Sverige.

2019-05-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min svenske man och jag, bor och jobbar båda två i Danmark, vart vi äger ett hus. Han har blivit erbjudit jobb i Sverige. Om vi inte hinner sälja huset innan han börjar på nya jobbet, måste vi då betala skatt av kapitalvinsten i Sverige? Han kommer bo på hotell och resa hem på helgerna. Vi flyttar ditt tillsammans när vi har såld huset. Han kommer bli obegränsat skattepliktig i Sverige. Tacksam för svar.
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat din fråga om din make kommer betala kapitalvinstskatten i Sverige eller Danmark. Svaret på frågan på vilket land du ska skatta är någorlunda komplicerad, men jag ska göra mitt bästa.Är din make begränsat skattskyldig i Sverige innebär det att kapitalvinsten inte blir beskattat i Sverige utan i Danmark i vanlig ordning.Är din make obegränsat skattskyldig innebär det att Sverige oavsett om Kapitalvinsten uppkom i landet eller utanför kommer ta vilja ta skatt för vinsten, IL 3:8Hur dansk lagstiftning ser ut är jag tyvärr osäker på, men förmodligen vill danska skatteverket vilja ta ut skatt på vinsten från försäljningen. Då uppstår en dubbelbeskattningssituation. Dessa blir lösta genom skatteavtal som Sverige upprättat med Danmark.För att tillämpa avtalet krävs det att din man är obegränsat skattskyldig i Sverige. Är din make inte det, så är det en ickefråga för han ska bara betala skatt i Danmark.Enligt artikel 13 i avtalet vi har med Danmark så kan båda stater beskatta vinsten från fastigheten. I artikel 25 i dubbelskatteavtalet får man svaret på hur debbelskattesituationen ska behandlas. Enligt punkt 6a i artikel 25 så ska avräkningsmetoden användas på alla inkomster än de som anges i punkt 6b.Punkt 6b anger att inkomster från artikel 15 och artikel 21 ska beskattas på ett annat sätt.Då kapitalvinst på fastigheter är artikel 13 är det punkt 6a i artikel 25 som gäller för oss. Då för att lösa dubbelskattsituationen så ska man använda avräkningsmetoden. Det innebär att man ska göra en skattereduktion på den skatten du fick betala i danmark på den svenska skatten.Så om du ska betala 100,000 kr i skatt i danmark, ska du ta bort 100,000 kr från skatten du ska betala i Sverige. På så sätt betalar ni inte mer skatt bara för att ni flyttat mellan länderna. Hoppas det besvarade din fråga!

sälja varor till USA, beskattas man där?

2019-06-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag och en kompis har precis börjat sälja produkter på amazon som är riktade till den amerikanska marknaden. Min fråga är hur man bör gå till väga vad gäller beskattning och bolagsform. Är det endast vinstbeloppet uträknat på nedanstående vis som beskattas?Försäljnignspriset - Amazons avgifter - Övriga avgifter- Inköpspris = VinstOm man är bosatt i Sverige men använder ett amerikanskt kreditkort och säljer till USA, ska man då skatta i Sverige eller USA eller båda?Bör man för att få ett skattenummer skapa någon typ av bolagsform, exempelvis en egen firma eller ett handelsbolag då man är två?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du ställer tre frågor. Dels vill du veta hur skatten beräknas i Sverige, samt vart du ska betala skatt; USA eller Sverige, eller båda? Och så behöver du ha generell information om de olika bolagsformerna. För den första frågan så använder Sverige ett nettobaserat inkomstsystem. Det bertyder att det bara är vinsten som ska beskattas. Den tekniska metoden föreskrivs i 14:2 IL . Där står det att inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter som kostnader. En utgift definieras i 16:1 IL som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Så i ditt fall med de kostnadsposter som du tog med i frågan, så skulle allt ses som utgifter som kan dras av mot inkomsten (försäljningspriset) Gällande frågan om du ska betala skatt i USA eller inte så är det något som slutgiltligen bestäms av amerikansk rätt som jag inte har tillgång till. Jag kan dock göra några antaganden som generellt stämmer väl.De flesta skattesystem använder sig av olika principer för att bestämma ifall skatt ska betalas i landet eller inte. I Sverige använder vi av hemvistprincipen vilket defineras för juridiska personer i 6:3 IL. Det betyder att staten ser en som ett skattesubjekt när man är registrerad i landet.Staten anser också att skatt ska betalas från bolag som kanske inte är registrerade här men har ett kontor eller filial i Sverige, 7:11 IL. Om vi presumerar att samma synsätt gäller i USA så ska ingen skatt betalas såtillvida ni inte har ett kontor i landet. Ska ni endast Skicka paket från Sverige till USA så bör då ingen skatt utgå till USA. Till er sista fråga, angående bolagsformer, så är det upp till er hur ni anser att organisationen ska styras. Handelsbolag är fördelaktiga då ni är två personer och tar halva risken var. Men i slutändan är det vad ni tycker känns bäst för er verksamhet. Hoppas det besvarade din fråga!

Kommer jag bli beskattad för lägenhetsförsäljning i Polen?

2019-06-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag är bosatt i Sverige sedan 1998 och svensk medborgare ( obegränsat skattskyldig i Sverige )1997 köpte jag en lägenhet i Polen som jag nu planerar att sälja.Beskattning av fastigheter sker som regel i det land där fastigheten finns. I det här fallet är inkomsten beskattningsbar i Polen , skatten är 19%. Skattesatsen är dock 0% om man säljer fastigheten efter 5 år från året av dess anskaffande.Detta gäller i mitt fall, jag kommer att sälja lägenheten efter 22 år och är alltså befriad från att betala skatten. Dubbelbeskattningsavtalet som reglerar förhållandet mellan Sverige och Polen finns under:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2577.html?date=2017-01-01Frågan är nu om jag blir skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige?Hur bör dubbelbeskattningsavtalet tolkas?Tack på förhand!Hälsningar
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du är begränsad skattskyldig i Polen för lägenheten och att det som gäller är att du enligt polsk rätt skulle bli beskattad med 0%. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige är utgångspunkten att du också blir skattskyldig för kapitalvinsten även i Sverige. Dubbelbeskattningsavtal finns då till för att du inte ska bli beskattad två gånger. Stater har dock olika metoder för att förhindra dubbelbeskattning vilket kan leda till olika resultat av den slutliga beskattningen. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Polen Enligt dubbelbeskattningsavtalet får Polen beskatta försäljningen av din lägenhet (artikel 13 punkten 1). Det innebär dock inte att Sverige är förhindrad från att beskatta lägenheten.För att undanröja dubbelbeskattningen har Sverige och Polen nämligen avtalat att i en sådan situation ska Sverige från den skattesumman som Sverige skulle skattat dig för, avräkna summan av den polska skatten som du betalat (artikel 22 punkten 1a.) Ett exempel: säg att du enligt svensk rätt beskattas för 1000 kr för en viss inkomst, som du också beskattas 400 kr för i Polen. Sverige avräknar då det polska skattebeloppet (400 kr) från den svenska skatten (1000 kr) och du beskattas då i Sverige för mellanskillnaden enbart (600 kr).SvaretSvaret på din fråga blir alltså att du kommer beskattas som vanligt i Sverige eftersom det inte kommer finnas ett belopp att avräkna från den svenska skatten då den polska skatten ligger på 0 %. Hade du betalat ett visst skattebelopp i Polen hade detta räknats av från den svenska skatten. Återkom gärna till oss om du har fler frågor!

Obegränsad skattskyldighet och "skattefusk"

2019-06-09 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Fråga om eventuell skattefusk. Kan en person som är bosat i Sverige men har utländskt medborgarskap ha ett företag i sitt hemland (ej EU) och fakturera internationellt (troligen faktureras ingen i Sverige) utan att behöva redovisa inkomsterna för Svenska skatteverket? Är inte detta i praktiken skattefusk? (Personen i fråga arbetar också i svenskt företag och får lön där).Om detta är skattefusk, vad gör skatteverket för att förhindra, undersöka eller vad för konsekvens blir det?Tack!
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsad skattskyldighet Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för sina inkomster i Sverige oavsett var de härstammar ifrån, 3 kap. 8 § Inkomstskattelagen (IL). Med andra ord ska en obegränsat skattskyldig person betala svensk skatt på både svenska och utländska inkomster. Personer som är bosatta i Sverige anses vara obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § 1 p. IL. Härmed avses personer som faktiskt bor här och följaktligen är folkbokförda i landet (se 6-13 §§ Folkbokföringslagen). Det framgår av frågan att personen är bosatt här och han/hon är således obegränsat skattskyldig i Sverige. Tar personen upp exempelvis lön eller utdelning från företaget ska dessa inkomster beskattas i Sverige. Är det däremot så att personen i fråga inte tar upp någon inkomst från företaget, uppkommer ingen skattskyldighet i Sverige. Detta på grund av att juridiska personer (t.ex. aktiebolag) enbart är obegränsat skattskyldiga om de är registrerade här eller har styrelsens säte här eller liknande, 6 kap. 3 § IL. Företaget skulle dock kunna vara begränsat skattskyldigt i Sverige, men eftersom det inte verkar ha något fast driftställe här (6 kap. 11 § p. 1 IL) utgår jag ifrån att så inte är fallet. Sammantaget uppkommer ingen skattskyldighet på exempelvis företagets vinster i Sverige så länge företaget inte är skattskyldigt här, men skattskyldigheten kan inträda när personen tar ut pengar från företaget i form av t.ex. lön eller utdelning. Eventuell oriktig uppgift Har en person lämnat en oriktig uppgift alternativt utelämnat en uppgift som borde ha lämnats till ledning för beskattningen kan skattetillägg komma på tal (se 49 kap. 4-5 §§ Skatteförfarandelagen). Har man inte lämnat uppgifter om en skattepliktig inkomst har man brustit i skyldigheten att lämna sådana uppgifter. Ett lämnande av en oriktig uppgift kan även föranleda efterbeskattning enligt 66 kap. 27 § Skatteförfarandelagen. Eventuellt skattebrottEnligt 2 § Skattebrottslagen dömsden som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet alternativt underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv för skattebrott. Skattebrott kan ge upp till 2 års fängelse. Anses skattebrottet som grovt, exempelvis ifall det avser stora belopp eller har skett systematiskt, kan det föranleda fängelse i 6 år och lägst i 6 månader. Skatteavtal Ett skatteavtal är ett avtal mellan stater som har till syfte att undanröja dubbelbeskattning. En person som egentligen är skyldig att betala skatt på en inkomst i två stater kan då genom skatteavtalet endast behöva betala skatt i ett av länderna. Den ifrågavarande personen skulle alltså möjligen kunna "slippa" att betala skatt här beroende på vad skatteavtalet mellan Sverige och landet han har företaget i säger. Skatteverkets arbete mot skattefusk Jag är inte expert på exakt hur skatteverkets förfaranden går till, men jag kommer nedan redovisa vissa av de många insatser skatteverket gjorde mot fel och fusk under 2018 och 2019. Skatteverket prioriterade dels att utföra kontroller av stora företag för att upptäcka olagliga skatteupplägg, de försöker därtill i större utsträckning granska handel med kryptovalutor samt aktivitet på "dolda" delar av internet, ha ökade kontroller inom folkbokföringen samt bosättningskontroller, ökade resurser i arbetet mot ekonomisk brottslighet (exempelvis fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter), ett införande av månadsvis rapportering på individnivå i företag för att ge nya möjligheter att arbeta mot svartarbete och social dumpning (främst inom t.ex. byggbranschen, restaurangbranschen och skönhetsbranschen) och närmare kontroll av företag som marknadsför sina produkter genom så kallade influencers samt bolag som säljer produkter på stora marknadsplatser på nätet. Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för att få veta mer hur deras vardagliga arbete emot skattefusk ser ut. Slutsats: är det så att personen i fråga är obegränsat skattskyldig i Sverige och inte har redovisat inkomsterna i sin deklaration, kan agerandet vara "skattefusk" och således riskera att få ovan framförda konsekvenser. Märk dock att skatteavtal mellan de inblandade länderna kan vara för handen. För vidare rådgivning rekommenderar jag även Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Ska jag betala svensk skatt på vinst vid försäljning av utländsk fastighet?

2019-05-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har återfått mitt föräldrahem efter att Estland blev fritt gen. Om jag säljer fastigheten, måste jag betala svensk skatt? Och hur mycket i så fall?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör beskattning av en kapitalvinst som du kan få vid försäljning av en fastighet i Estland. Jag saknar tillräckligt med information för att ge ett fullständigt svar på exakt hur mycket skatt du kan komma att behöva betala, och jag kommer därför svara mer generellt på på din fråga.Svensk skatt kan behöva betalas på vinst vid försäljning av fastighet belägen utomlandsFörutsatt att du bor i Sverige, vistas i Sverige under mer än sex sammanhängande månader eller har en väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen, IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, även om inkomsten härrör från ett annat land (3 kap. 8 § IL). För din del innebär det att du kan behöva betala skatt i Sverige på vinsten från försäljningen av fastigheten i Estland. En kapitalvinst vi försäljning av privatbostadsfastigheter beskattas i Sverige för närvarande med 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).Du behöver inte betala dubbel skatt tack vare skatteavtalEftersom fastigheten finns i Estland kommer antagligen även den estniska skattemyndigheten att vilja beskatta eventuell vinst från försäljningen. Det innebära att dubbelbeskattning kan uppstå, att både Sverige och Estland vill beskatta samma vinst. För att inte du ska behöva betala dubbel skatt på vinsten finns ett så kallat skatteavtal mellan Sverige och Estland (se sida 14-41). Genom detta avtal kommer den svenska skatt du kan behöva betala att minskas med den skatt du eventuellt kan behöva betala för vinsten i Estland (art. 23). Konsekvensen av detta blir då att du i praktiken inte kommer skatta dubbelt på vinst från försäljning av fastigheten i Estland.Hoppas du fick svar på din fråga!