Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

2021-04-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har en lägenhet in Rumänien som jag skall sälja. Bor i Sverige och vill veta om jag ska betala nån sort av skatt om jag överför pengarna från rumänsk bank till min bank i sverige? MVG Daniela Petrache stella.petrache@gmail.com
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det föreligger ett internationellt avtal träffat mellan länderna, Svensk Skatteavtal nr 39 som har för syfte att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomst eller förmögenhet för personer med inkomst i både länderna. Här kan du se avtalet. Fastighetsförsäljning innebär ett sätt att genererar en kapitalvinst och därmed en inkomst. Enligt Artikel 14 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Rumänen framgår att fysisk person med hemvist i Sverige ska beskatta realisationsvinst från fastighetsförsäljning i Rumänien, se här. Enligt Artikel 25 ska den skatt du sedan betalar i Sverige nedsättas genom avräkning av den rumänska skatten som betalats. Rent praktiskt betyder det här för din del att du deklarerar din försäljning av fastigheten i Rumänien i Sverige samt även anger hur mycket skatt du betalat i Rumänien i samband med försäljningen. Skatteverket kommer sedan att avräkna den skatt som du har erlagt i Rumänien på din svenska slutskatt. Avräkningen innebär alltså praktiskt att du inte kommer att behöva skatta här i Sverige det som du redan har skattat i Rumänien i samband med fastighetsförsäljningen. Har du fler frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln

2021-04-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Arbetar som Chief officer på internationellt fartyg (Bahamans). Svensk medborgare sedan födsel. Är ombord båten minst 183 dagar per år. Önskar flytta till Spanien och skriva ut mig från Sverige och köpa lgh och skriva mig i Spanien men hittar ingen info vilka skatteregler som kommer att gälla. Hur mycket skatt kommer jag att betala om jag skriver mig i Spanien i min situation? Jag antar att jag kommer följa spanska skatteregler. Tack!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningInledningsvis är det värt att konstatera att jag inte kan uttala mig om spansk rätt. Mitt svar kommer därför fokusera på hur din plan förhåller sig till svensk rätt. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt 3 kap. 3 § IL ska den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3 kap. 8 § IL att den skattskyldige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Med bosatt avses att den enskilde faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här. Med att stadigvarande vistas i Sverige avses att den enskilde inte bor i Sverige men tillbringar fem till sex månader med endast tillfälliga avbrott i vistelsen per beskattningsår i Sverige. I 3 kap. 7 § IL redogörs för en mängd faktorer som indikerar att en enskild ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt praxis är de viktigaste av dessa behållandet av en bostad inrättad för åretruntbruk, kvarstannande familj (främst avseende makar, sambor och minderåriga barn) och fortsatt bedriver näringsverksamhet i Sverige (främst avseende direkt eller indirekt ägande). I princip kan dock samtliga i paragrafen uppräknade och andra faktorer beaktas i bedömningen vilket medför stor osäkerhet. Enligt 3 kap. 17 § IL är praktiskt taget de flesta som inte är obegränsat skattskyldiga begränsat skattskyldiga. I 3 kap. 18 § IL fastslås vad begränsad skattskyldighet innebär i 13 punkter som kan sammanfattas som att den begränsat skattskyldige är skattskyldig för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (med andra ord inkomster som har sin källa här). En obegränsat skattskyldig person som i sin anställning vistas utomlands i minst sex månader per år kommer inte beskattas i Sverige till den del inkomsten beskattas utomlands, något som följer av 3 kap. 9 § IL. I ditt nu aktuella fall kan vi inledningsvis konstatera att du i dagsläget, såvitt jag tolkar din fråga, är obegränsat skattskyldig i Sverige men omfattas av den så kallade sexmånadersregeln. Såsom berörts innebär detta i praktiken att alla dina inkomster som utgångspunkt kommer beskattas här men att din inkomst av tjänst som du förvärvar utomlands endast beskattas i Sverige till den del den inte beskattats utomlands. För att inte beskattas i Sverige efter att du flyttat till Spanien kommer du behöva se till att du inte anses stadigvarande vistas i eller ha väsentlig anknytning till Sverige. Det framstår som osannolikt att du skulle kunna anses stadigvarande vistas i Sverige med tanke på att du, såvitt jag förstår din fråga, har för avsikt att permanent bo i Spanien. För din del är därför det mest väsentliga att tillse att du inte efter din flytt till Spanien fortsatt äger en eventuell åretruntbostad i Sverige, kvarlämnar en make, en sambo eller minderåriga barn i Sverige eller äger en näringsverksamhet i Sverige. Om ingen av de omständigheterna föreligger efter din flytt kan du enligt min uppfattning betrakta det som säkert att du inte kommer anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Däremot är det fullt tänkbart att du förblir begränsat skattskyldig i Sverige för inkomster som härrör härifrån. Du kommer istället sannolikhet vara obegränsat skattskyldig i Spanien, men såsom berörts kan jag inte med säkerhet uttala mig om detta eller vad det skulle innebära.HandlingsplanUtifrån den information som framgår i din fråga kan jag tyvärr inte ge dig någon konkret rekommendation. Jag hoppas att mitt svar ändå kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut i frågan.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se. Med vänlig hälsning

Betala svensk skatt på kanadensisk pension

2021-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har en fråga som gäller beskattning i Sverige av Old Age Security-pension från Kanada. Jag bodde och arbetade ca 5 år i Kanada i slutet av 1970-talet och får en mindre pension från Kanada. Den består av två delar: Canada Pension Plan (CPP) och Old Age Security (OAS). Skatt dras i Kanada på respektive pension. För att få min andel av Old Age Security rätt beskattad i Kanada måste jag årligen deklarera min totala så kallade värlsdsinkomst för kanadensiska skattemyndigheten. I min svenska deklaration har jag alltid uppgett den kanadensiska pensionen i sin helhet som då läggs till min inkomst i deklarationen samt informerat om det totala beloppet som dragits i skatt i Kanada. Min fråga är: ska Old Age Security-pension från Kanada även beskattas i Sverige.
Oscar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om kanadensisk pension ska beskattas i Sverige. Jag redogör för mitt svar nedan. Jag utgår från ag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada i mitt svar. Om du inte vill läsa de exakta paragraferna av lagen jag återger, så har jag sammanfattat betydelsen av denna lag i slutet av texten. Vad säger lagenSkatteverket anger att de har ett skatteavtal vad gällande pension med Kanada, skatteverkets uppgift.Detta skatteavtal har blivit till lag i Sverige, genom lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada. Denna lag är applicerbar på dig då du är är bosatt i Sverige och får inkomst från Kanada, kraven i artikel 1 och 4 i denna lag. Artikel 18 i denna lag reglerar pension. I Artikel 18 p 1 anges det att pensionen får beskattas i det land pensionen härrör ifrån. Pensionen kommer från Kanada och Kanada har därför rätt enligt detta avtal att beskatta pensionen. Artikel 23 p 2 a anger att om skatt på inkomst får tas ut i Canada, så medför detta att dubbelbeskattning ska undanröjas i Sverige, genom att avräkna den kanadensiska skatten på den svenska skatten. Exempel på detta: Säg att du betalar 10 000 kr (SEK) i skatt i Kanada. Sedan ska du enligt svensk lagstiftning beskattas med 30 000 kr här i Sverige. Då räknar man av de tidigare 10 000 kr och betalar endast 20 000 kr i skatt i Sverige. 30 000 – 10 000 = 20 000 kr. Sammanfattat Enligt gällande lag så har både Sverige och Kanada rätt att beskatta din pension. Men den kanadensiska skatten ska undanröjas genom att minska den svenska skatten med motsvarande mängd. Effekten blir som att du hade betalat skatt endast i Sverige. Hoppas att det var svar på din fråga!

Kan skatteverket driva in en skatteskuld om man flyttar utomlands?

2021-03-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Kan Skatteverket driva in kvarskatt/skatteskuld om man har flyttat till Danmark och hur gör dom?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka möjligheter har Skatteverket att driva in betalningen? BetalningssäkringIbland kan det redan på tidigt stadie befaras att den skattskyldige kommer att undandra sig att betala sina skatteskulder. I sådana fall finns möjlighet att säkerställa verkställigheten av ett kommande skattebeslut. Det sker genom en processuell säkerhetsåtgärd som kallas betalningssäkring. Detta förfarande regleras i 46 kap.skatteförfarandelagen (SFL). Betalningssäkring innebär att en viss del av gäldenärens egendom tas i anspråk för att säkerställa fordran på skatt. Enligt 46 kap. 6-7 §§ SFL måste flera förutsättningar uppfyllas för att betalningssäkring får tillgripas. De grundläggande förutsättningarna är att det måste finnas en fordran eller att det föreligger sannolika skäl för att en sådan fordran kommer att fastställas, samt att en påtaglig risk föreligger att gäldenären kommer att undandra sig att betala fordringen. Vidare måste det vara fråga om betydande belopp. En utflyttning från Sverige skulle kunna vara ett sådan händelse som uppmärksammar Skatteverket, och motiverar dem att utnyttja denna processuella säkerhetsåtgärd. UtlandshandräckningEn möjlighet för Skatteverket att få hjälp med att driva in skatter i utlandet är genom olika avtal, konventioner och direktiv. Svenska myndigheter kan bara ägna sig åt myndighetsutövning i Sverige. På motsvarande sätt kan en utländsk myndighet inte agera i Sverige. Däremot kan stater få hjälp av varandra genom att myndigheten i en stat ansöker om bistånd med myndighetsutövning i den andra staten, s.k. handräckning. Sådant samarbete kan vara reglerat antingen genom multinationella konventioner, EU-förordning, EU-direktiv eller genom multi- eller bilaterala avtal och överenskommelser.Danmark är en OECD- medlemsstat och har ratificerat Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (konventionen). Samma konvention har införlivats i svensk rätt genom lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Artikel 11 i konventionen behandlar indrivning av skattefordringar. I artikeln stadgas att den anmodade staten skall efter framställning av den ansökande staten, vidta nödvändiga åtgärder för att driva in den förstnämnda statens skattefordringar som om de vore dess egna. Det innebär att Danmarks myndighet kan hjälpa Sveriges skattemyndighet att driva in skatteskulder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kapitalbeskattning Spanien & Sverige

2021-04-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min son, som bor i Spanien sedan många år, äger en fond i Sverige. När han säljer den vad skall han då betala i skatt?MvhI Strid
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen och tankarna bakom denna. Om du inte är intresserad av detta kan du gå direkt till rubriken "Skattesituationen när det gäller Spanien och Sverige" för det konkreta svaret på din fråga. Allmänt om skattelagstiftningDen svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster (3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL).Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller Spanien och SverigeEtt sådant skatteavtal finns mellan Spanien och Sverige och du hittar det genom att klicka här. Enligt skatteavtalet ska realisationsvinster beskattas i det land där man har hemvist (art. 13.4). Din sons hemvist är Spanien (art. 4). Därmed ska din son beskattas i Spanien.Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam

2021-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. jag ska till att starta företag i Sverige men är bosatt i Vietnam. Min fråga är kring skatt och risken att bli dubbelbeskattad i Sverige och sen Vietnam. Jag kommer att frilansa och min kundbas är i Sverige och bolaget är registrerat i Sverige. Finns det risk för att jag blir beskattad i Vietnam?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sätt att hantera sådan internationell dubbelbeskattning som du nämner i din fråga är genom skatteavtal mellan olika länder. Enligt Skatteverkets hemsida (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html) så finns det ett skatteavtal mellan Sverige och Vietnam. Jag skulle således råda dig att ta en närmare koll på just det skatteavtalet och undersöka hur en eventuell dubbelbeskattning, utifrån dina omständigheter, kommer att hanteras.Jag hoppas att detta svar var till din hjälp, om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Skatt i EU

2021-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Jag har betalat skatt i både frankrike och isverice, vilket jag inte ha gjort. Franska skatteverket betalar bara tillbaka ett år (av totalt 15) och hävdar att resten är preskriberat. Finns det någon preskriptionsbestämmelse i EU rätten? Kan jag kräva tillbaka fler år av det franska skatteverket?Mvh
Oscar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!jag tolkar din fråga som att du vill veta om EU har några preskriptionsregler vad gällande skatt. Jag kommer därav att använda mig av olika direktiv och förordningar från EU för att besvara din fråga! Vad säger EU-rätten? EU-rätten innehåller inga bestämmelser vad gällande inkomstbeskattning av privatpersoner. Detta är ett område som har lämnats till de enskilda medlemsstaterna att själva fatta beslut om, enligt . EU har å andra sidan rätt att hantera punktskatter för gränsöverskridande transaktioner, primärt moms vid gränsöverskridande transaktioner, enligt Direktiv 2006/112/EG – EU:s gemensamma system för mervärdesskatt. Fördraget om Europeiska Funktionssätt (FEUF) art 110–113 anger att EU endast har rätt att ta ut punktskatter. Det återfinns därmed ingen rätt för EU att reglera inkomstskatt eller preskription av denna.Sammanfattat - EU har inte rätt att reglera inkomstskatt och därför finns det inga bestämmelser kring detta. vad gällande skatt kan det finnas gemensamma dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike som reglerar detta, men tyvärr inte inom EU.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Dubbelbeskattning

2021-03-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,jag och min fru äger ett hus i Italien (köpt feb 2020). När vi inte är själva är i huset hyr vi ut det veckovis till turister. Vi vet att vi måste betala mellan 22-25% i skatt på uthyrningen i Italien - vi betalar även fastighetsskatt där. Min fråga är: Behöver vi även betala skatt på uthyrningen i Sverige? Vi är båda svenska medborgare. Min fru är halv italienska - skulle det innebära ngn skillnad om hon även blev Italiens medborgare?mvhRoger
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I avd. II i inkomstskattelagen (1999:1229, förkortad IL) behandlas skattskyldigheten enligt svensk intern skatterätt. För fysiska personer finns reglerna i 3 kap. 3 IL. Däri föreskrivs att den som är bosatt i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs. beskattas här för inkomster i Sverige och från utlandet (från hela världen), 3 kap. 8 § IL. När anses man vara bosatt i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning på så sätt som lagen föreskriver? Att vara bosatt i Sverige avses den som faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här. Stadigvarande vistelse i Sverige är enligt uttalanden i förarbetena till KSkL en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer; tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar därvid betydelse (prop. 1927:102 bil. 3 s. 46 f. samt prop. 2004/05:19 s. 30). Bedömningen kring väsentlig anknytning till Sverige är mer komplicerad. För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas: om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 7 § IL. Om en fysisk person antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige är han därmed obegränsat skattskyldig här enligt intern svensk rätt. Internationell dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal Ur en skattskyldigs synvinkel kan staternas vittgående skatteanspråk medföra internationell dubbelbeskattning. Enligt en ofta använd definition betyder det att en och samma skattskyldig för en och samma inkomst blir hårdare beskattad på grund av att han blivit beskattad i två länder än han skulle ha blivit om han bara beskattas i ett land. Förenklat innebär dubbelbeskattning att två eller fler jurisdiktioner (stater) lägger skatt på samma inkomst. Av den givna bakgrundsinformationen framgår det att ni betalar fastighetsskatt och skatt på hyresintäkter i Italien. Om ni skulle vara obegränsat skattskyldiga i Sverige innebär det att samma inkomster även bör beskattas i Sverige. Det skulle därmed uppstå en dubbelbeskattning. För att förhindra dubbelbeskattning träffas ofta ett dubbelbeskattningsavtal mellan två eller flera stater. Dubbelbeskattningsavtalet reglerar vilken av de två staterna som i första hand får beskatta en inkomst och hur lindring av eventuell dubbelbeskattning ska gå till. Dubbelbeskattningsavtalens regler utgör bindande rätt för de skattskyldiga, SKV och förvaltningsdomstolar.Av artikel 6 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Italien och Sverige framgår det att inkomst av fastighet - häri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk - får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen. Samma gäller inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet. Nedan medförs en länk till Skatteverkets hemsida där lagen om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Italien, Skatteavtal, RSV 360-380 utg. 1. finns tillgänglig: https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6dd86/1441888076037/360-380+utg%C3%A5va+1+Italien.pdf Jag hoppas att innehållet i avtalet kan vara av nytta om ni skulle ha flera funderingar kring vilka inkomster som kan beskattas i Sverige respektive Italien.Sammanfattningsvis gäller att en fysisk person kan vara obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk rätt om vissa förutsättningar uppfylls. Det innebär att personen är skattskyldig för all inkomst i Sverige och från utlandet. Detta kan leda till dubbelbeskattning, om en viss inkomst även ska beskattas i ett annat land enligt andra landets interna regler. För att undvika dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med de flesta ekonomiskt betydelsefulla staterna. För att lösa problemet kring i vilken stat en inkomst bör beskattas är det därför lämpligt att söka ledning i dubbelbeskattningsavtalet som har slutits mellan de två stater som gör anspråk på beskattning. I avtalet mellan Italien och Sverige föreskrivs att inkomst av fastighet och fastighetsuthyrning ska beskattas i den stat där fastighet är belägen, i ert fall Italien. Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,