Skattskyldighet för pension från USA

2019-03-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har bott och arbetat i USA i 18 år men flyttat hem till Sverige för ca 10 år sen. Nu börjar jag förbereda mig för pension och undrar om jag behöver betala skatt på den pension jag får från USA?Vänligen
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inleda med att gå igenom din skattskyldighet för pensionen och därefter i vilket land du ska betala skatt för pensionen.Din skattskyldighet i Sverige och USAI Sverige tillämpas den s.k. hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttade hem till Sverige igen blev du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster (exempelvis utländsk pension) ska beskattas i Sverige (3:3, 3:8 IL). Pension beskattas som inkomst av tjänst (11:1 IL). Beskattning sker enligt kontantprincipen, vilket innebär att inkomsten ska tas upp till beskattning det år den kan disponeras eller på något annat sätt kommer dig till del (10:8 IL).Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror på vilken typ av pension det är frågan om. Även huruvida du är amerikansk medborgare eller inte påverkar, eftersom USA tillämpar nationalitetsprincipen och inte hemvistprincipen (se avgörandet Cook v. Tait).För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.Om det är en privat pensionslösningOm du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem* ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1).Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet, behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4). Sverige får i det fallet inte heller avräkna den skatten, utan det är USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning (art. 23.3).*Exempelvis utbetalningar från en Defined Contribution Plan, såsom det vanliga pensionssystemet 401(k) eller från medel på ett IRA-konto som grundar sig på inbetalningar till 401(k)-kontot.Om det är Social Security-pensionÄven om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 18 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar*, ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2). Beskattning sker i så fall om du är icke-medborgare och inte bor i USA, läs mer här.*Tänk här på att en svensk pension påverkar din Primary Insurance Amount (PIA) och således summan du kan få i Social Security. Detta regleras i socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och USA, vilket du kan läsa mer om här. På samma sätt kan även den svenska garantipensionens storlek påverkas av vissa utländska pensionsinkomster (66 kap. 21–22 §§ SFB). Återkom om du har följdfrågor kring detta.SammanfattningDu behöver betala skatt på pensionen. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige eftersom du har din hemvist här. Skattskyldigheten gäller alla inkomster, oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte.Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom om du har följdfrågor eller andra funderingar.Med vänliga hälsningar,

Obegränsad och begränsad skattskyldighet för fysiska personer

2019-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag skrev ur mig från Sverige för 1 år sedan (men har bott och arbetat i Spanien sedan 8 år tillbaka). Jag är skriven här, arbetar, betalar skatt och sjukvård och allt det som hör till här i Spanien. Jag har ingen anknytning till Sverige alls, jag äger inget där, har ingen inkomst från Sverige, nyttjar inte sjukvård / bidrag därifrån och har enbart åkt på semester till Sverige ca 2 veckor per år.Har nu mottagit en inkomstdeklaration från skatteverket och den är på 0 kronor. Ska jag skicka in denna deklaration? Det står inget om att jag måste uppdatera med uppgifter för utländsk inkomst, men det finns ett val om att jag kan lägga till utländska inkomster. Måste jag verkligen deklarera min spanska inkomst? Jag uppfyller alla krav för begränsat skatteskyldig, men hur vet jag om jag säkert är det?Eftersom det bara är ett år sedan jag skrev ur mig ur Sverige, har jag de tidigare 7 åren skickat in deklarationen med beloppet 0 Kr (har ju inte haft någon inkomst i Sverige på 9 år)
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL) och jag kommer att hänvisa till lagen i mitt svar. Jag kommer att förklara vad obegränsad- och begränsad skattskyldighet innebär samt redogöra för vad som gäller i ditt fall.Vad menas med obegränsad och begränsad skattskyldighet?Personer kan vara obegränsat skattskyldiga på grund av sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistelse eller om man har tidigare bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Det är alternativa kriterier och det innebär att det räcker att ett kriterium är uppfyllt för att man ska anses vara obegränsad skattskyldig. Med bosättning menas att man är folkbokförd i Sverige. Att ha stadigvarande vistelse innebär att man vistas i Sverige i ca. 6 månader. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige krävs en samlad bedömning av olika omständigheter. Man tar hänsyn till olika anknytningspunkter i bedömningen (3 kap. 7 § första stycket IL):-Har personen ett svenskt medborgarskap?-Hur länge har personen varit bosatt i Sverige?-Är personen varaktigt bosatt på en viss utländsk ort?-Är orsaken till vistelsen studier eller på grund av hälsoskäl?-Har personen en bostad inrättad för åretruntbruk?-Har personen sin familj kvar i Sverige? Med familj menas make och underåriga barn-Bedriver personen näringsverksamhet i Sverige?-Är personen ekonomiskt engagerad?-Innehar personen en fastighet i Sverige?Det finns inte någon regel för hur många anknytningspunkter som ska föreligga för att man ska anses ha väsentlig anknytning. Praxis visar dock att innehav av fastighet eller bostad eller större ekonomiskt engagemang ensamt medför väsentlig anknytning hit. Att ha familj i Sverige kan också vara en särskilt betydelsefull anknytningspunkt.Det är viktigt att poängtera att en person som reser från Sverige ska under fem år bevisa att han eller hon inte har väsentlig anknytning hit (3 kap. 7 § andra stycket IL). Efter fem år ska Skatteverket visa att personen har väsentlig anknytning till Sverige.Du är inte bosatt i Sverige och har inte stadigvarande vistelse här. Du skulle eventuellt kunna anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du har kvar ditt svenska medborskap. Då blir du skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Men om du har "klippt" alla dina band kan du naturligtvis inte anses ha väsentlig anknytning hit. Om du inte uppfyller något av de tre kriterierna bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning blir du begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § första punkten IL). Behöver jag deklarera min utländska inkomst?För att få det bästa svaret på denna fråga rekommenderar jag att du hör av dig till Skatteverket för mer information.Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och SpanienSverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien. Syftet med ett dubbelbeskattningsavtal är att undanröja internationell dubbelbeskattning d.v.s. om två länder vill beskatta samma inkomst. Om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige så kommer din spanska inkomst att bli föremål för dubbelbeskattning. Sverige och Spanien kommer att vilja ta ut skatt på din spanska inkomst. För att undvika en sådan situation finns dubbelbeskattningsavtalet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Eventuell dubbelbeskattning vid försäljning av fastighet

2019-03-18 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, vi är bosatta i Tyskland men skall flytta till Sverige. Vi har haft ett hus här som vi sålt. Hur funkar det med att betala skatt? Ska vi skatta för vårat sålda hus i Tyskland i Sverige, eller gäller detta bara när man är bosatt i Sverige men äger bostad eller hus i Tyskland? Med vänlig hälsning,
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din skattskyldighet i Sverige Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innefattar realisationsvinst på fastighet i utlandet. Då du inte är bosatt i Sverige och inte heller verkar stadigvarande vistas här, är frågan ifall du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:-Om du är svensk medborgare-Hur länge du varit bosatt i Sverige tidigare-Om du inte varaktigt är bosatt på en viss ort i utlandet-Om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl-Om du har en bostadsrätt i Sverige som är inrättad för åretruntbruk-Om du har din familj i Sverige-Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige-Om du är ekonomiskt engagerad här genom att t.ex. inneha tillgångar som ger dig väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet-Om du har en fastighet i Sverige-Andra liknande förhållanden Detta framkommer av 3 kap 7 § IL. Det är mycket svårt för mig att göra en bedömning om du anses obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. På grund av att jag inte känner till alla omständigheter, exempelvis om du är svensk medborgare eller om du har bott här tidigare. Vidare finns en regel som gör att från och med den dagen du rest från Sverige och 5 år framåt, presumeras du ha väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller då för dig att motbevisa detta för att slippa obegränsad skattskyldighet. Märk dock att denna regel bara gäller om du tidigare bott i Sverige under minst tio år och är svensk medborgare. Detta framgår av 3 kap. 7 § andra stycket IL. Skulle det vara så att du inte anses som obegränsat skattskyldig, är realisationsvinsten på fastigheten skattefri i Sverige. Man kan dock anses vara begränsat skatteskyldig, men det innebär att man är skattskyldig för inkomster som hänför sig till Sverige. Sådant är inte fallet vid kapitalvinst på fastighet i utlandet.Lösningar för eventuell dubbelbeskattningAnses du som obegränsat skattskyldig i Sverige, kan situationen att du behöver skatta på realisationsvinsten både i Sverige och i Tyskland uppstå. Sådana skattekonsekvenser anses mycket betungande för den enskilde. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. Lagstiftaren har försökt lösa dessa typer av situationer genom så kallad intern internationell beskattningsrätt. Den metoden som är mest aktuell i ditt fall kallas avräkningsmetoden. Avräkningsmetoden innebär i korthet att den utländska skatten räknas av på den svenska skatten, vilket gör att den svenska skatten reduceras. Regler kring detta finns i Lag om avräkning av utländsk skatt. En annan lösning på dubbelbeskattningsproblematiken görs i så kallade skatteavtal. Skatteavtal träffas mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Tyskland. Enligt artikel 13 i skatteavtalet ska realisationsvinster genom överlåtelse av fast egendom beskattas i det land där fastigheten är belägen. SlutsatsRäknas du inte som obegränsat skattskyldig uppkommer inte någon dubbelbeskattningssituation då du inte behöver skatta på vinsten i Sverige enligt svenska regler. Om det skulle vara så att du räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du ändå enligt skatteavtalet inte behöva skatta på vinsten i Sverige, utan istället bara i Tyskland. Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för vidare rådgivning. Framförallt angående bl.a. hur själva skatteförfarandet går till.

Behöver jag deklarera för egendom i utlandet?

2019-01-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller? Fått veta att man fått egendom i utlandet inom Eu där man har avtal samt äger olika egendomsom restaurang, diskotek, ett företag. av nära släkting som gav mig och min fru detta.Måste man deklarera detta för skattemyndigheten trots att man inte lever i landet.Jag vet att bor man i Sverige och lever här så skattar man, men egendomen är enbara dagsläget som äravtal samt bevis på att egendomen skulle vara min och min frus och är således ej köpt av oss.Med vänliga hälsningar
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni fått egendom som finns i ett annat EU-land och att du undrar om ni behöver deklarera detta för Skatteverket. Stämmer inte detta får du gärna ställa en ny förtydligande fråga. Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i inkomstskattelagen (IL). Det finns två förhållanden som gör att en person behöver betala skatt i Sverige, antingen så är personen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig.Obegränsat skattskyldigDu är obegränsat skattskyldig om du är bosatt i Sverige, att du är du är stadigvarande vistats i Sverige (under en sammanhängande period på minst 6 månader), eller att du har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige (IL 3 kap. 3 §). För att avgöra om du har en väsentlig anknytning till Sverige stadgas en hel del omständigheter (IL 3 kap. 7 §). Eftersom jag inte har mer information kan jag inte säga om fallet är så just för dig och din fru. Är du och din fru obegränsat skattskyldiga så behöver ni deklarera alla era inkomster, oavsett var de kommer ifrån (IL 3 kap. 8 §). Detta innebär alltså om ni får inkomst genom egendomen ni fått som finns i ulandet, så behöver ni skatta för detta i Sverige.Begränsat skattskyldigÄr ni inte obegränsat skattskyldiga så är ni begränsat skattskyldiga (IL 3 kap. 17 § första punkten).Är ni begränsat skattskyldiga innebär detta att ni endast behöver deklarera för viss typ av inkomst som har anknytning till Sverige (IL 3 kap. 18). I ert fall verkar det inte finnas sådan inkomst från egendomen i utlandet som har anknytning till Sverige. Dubbelbeskattning?Om det skulle bli så att ni blir skatteskyldiga för samma inkomster i två länder (Sverige och i det land där ni har egendomen), så löses detta med antingen med avtal som länderna har med varandra (s.k. skatteavtal) eller genom olika interna regler. Eftersom jag inte vet vilket land det rör sig om kan jag inte besvara denna fråga närmare. SammanfattningFår ni inkomst från egendomen i det andra EU-landet kan ni behöva deklarera detta i Sverige. Är ni obegränsat skattskyldiga kommer ni behöva ta upp det i er deklaration, detta behöver ni dock troligtvis inte göra om ni endast är begränsat skattskyldiga. Det spelar här ingen roll om ni fått eller köpt egendomen. Att ni inte lever i det andra landet har inte heller någon direkt betydelse, det är skattskyldigheten (den begränsade eller obegränsade) som är avgörande. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Obegränsad eller begränsad skattskyldig?

2019-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejOm en utlandssvensk,bosatt i Schweiz ,äger bostadsrätt Sverige och hyr ut den, ska då personen skatta den inkomsten i Sverige? Om bostadsrätt säljs ska då samma person skatta för eventuell vinst i Sverige ?Personen har sedan många år personnummer som avflyttad.
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL). Skattskyldighet för fysiska personer En person kan vara obegränsad eller begränsad skattskyldig.Obegränsad skattskyldighet innebär att personen är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Begränsad skattskyldighet innebär att personen betalar skatt för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL). Följande personer är obegränsad skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt härFör att bedöma om den tredje punkten är uppfylld d.v.s. om personen har väsentlig anknytning till Sverige måste man göra en samlad bedömning av olika omständigheter (3 kap. 7 § första stycket IL). Man tar hänsyn till följande omständigheter vid bedömningen:-om han är svensk medborgare,-hur länge han var bosatt här,-om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,-om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,-om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,-om han har sin familj här,-om han bedriver näringsverksamhet här,-om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar, -liknande förhållanden Det finns inte någon regel för hur många omständigheter som ska föreligga. Innehav av bostad eller fastighet brukar dock ensamt medföra väsentlig anknytning. Om personen inte är obegränsad skattskyldig är han eller hon begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § första punkten IL). SammanfattningFör att veta om personen är skattskyldig i Sverige måste man först bestämma om han eller hon är obegränsad eller begränsad skattskyldig. Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. För mer information hur skatt ska hanteras när man hyr ut en bostadsrätt finner du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Internationell beskattning England

2019-03-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Var dotter (24 ar) har studerat I England (fulltid) och varit skriven dar.Studerar sedan augusti 2018 full tid I Sverige och ar sedan augusti skriven I Sverige.Hon har arbetat parallellt pa distans (Engelsk uppdragsgivare) lite till och fran och erhallit sidoinkomster. Pa arsbasis uppgar ersattningen till ca GBP 4.500:-Hur mycket skatt behover hon betala I Englans? Utgar ifran att hon inte behover betala skatt I Sverige for sina inkomster I England.mvh/Johan
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej Johan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din dotters skattskyldighet i SverigePersoner som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Eftersom din dotter är bosatt i Sverige är hon obegränsat skattskyldig här och ska således betala skatt för alla sina inkomster i Sverige. Lösning på eventuell dubbelbeskattningen Jag har lite svårt att utläsa från frågan ifall din dotter arbetat i Sverige eller i England, men jag utgår ifrån att ho utfört arbetet i England. Hur som helst finns en risk att hon blir skattskyldig i Sverige (då hon är obegränsat skattskyldig här) och även i England enligt engelska regler. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. För att undvika detta har så kallade skatteavtal upprättats. Ett skatteavtal ingås mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Mellan Sverige och Storbritannien finns ett skatteavtal. Enligt artikel 14 ska som huvudregel skatt enbart betalas där arbetet utförts. Dock finns ett undantag som fastslår att man ska beskattas i landet där man har sin hemvist om man vistats i mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod i landet man utfört arbetet i. SlutsatsDin dotter är med största sannolikhet obegränsat skattskyldig i Sverige, eftersom hon bor här. Har hon under en tolvmånadersperiod vistats mindre än 183 dagar i landet hon utför arbetet i, ska hon beskattas där hon har sin hemvist. Annars beskattas hon där arbetet är utfört. Skulle det vara så att hon arbetat för sin engelska arbetsgivare på distans (alltså från Sverige), ska hon beskattas i Sverige. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket.

Dubbelbeskattning vid fastighetsförsäljning

2019-03-18 i Internationell skatterätt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#K3P8S1Vi ska sälja vårt hus i Nederländerna för att bosätta oss och köpa hus i Sverige. Vi förväntar oss att sälja för 200,000 € mer än vi köpte det för 2006. Kommer vi att behöva skatta för vinsten? Vi båda har i dagsläget inkomst i Nederländerna, men det kommer att ändras i o m flytt. Gör det någon skillnad på när på året man skriver sig i Sverige?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din skattskyldighet i SverigePersoner som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).Då du inte är bosatt i Sverige och inte heller verkar stadigvarande vistas här, är frågan ifall du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:- Om du är svensk medborgare- Hur länge du varit bosatt i Sverige tidigare- Om du inte varaktigt är bosatt på en viss ort i utlandet- Om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om du har en bostadsrätt i Sverige som är inrättad för åretruntbruk- Om du har din familj i Sverige- Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige- Om du är ekonomiskt engagerad här genom att t.ex. inneha tillgångar som ger dig väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet- Om du har en fastighet i Sverige- Andra liknande förhållanden Detta framkommer av 3 kap 7 § IL. Det är mycket svårt för mig att göra en bedömning om du anses obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. På grund av att jag inte känner till alla omständigheter. Jag tolkar frågan som att du ska skriva in dig i den svenska folkbokföringen, och det är en omständighet som skulle kunna tala för obegränsad skattskyldighet. Vidare finns en regel som gör att från den dagen du rest från Sverige och 5 år framåt, presumeras du ha väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller då för dig att motbevisa detta för att slippa obegränsad skattskyldighet. Märk dock att denna regel bara gäller om du tidigare bott i Sverige under minst tio år och är svensk medborgare. Detta framgår av 3 kap. 7 § andra stycket IL. Skulle det vara så att du inte anses som obegränsat skattskyldig, är realisationsvinsten på fastigheten skattefri i Sverige. Man kan dock anses vara begränsat skatteskyldig, men det innebär att man är skattskyldig för inkomster som hänför sig till Sverige. Sådant är inte fallet vid kapitalvinst på fastighet i utlandet.Lösningar för eventuell dubbelbeskattningÄr du obegränsat skattskyldig i Sverige, kan situationen att du behöver skatta på realisationsvinsten både i Sverige och i Nederländerna uppstå. Sådana skattekonsekvenser anses mycket betungande för den enskilde. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. Lagstiftaren har försökt lösa dessa typer av situationer genom så kallad intern internationell beskattningsrätt. Den metoden som är aktuell i ditt fall kallas avräkningsmetoden. Avräkningsmetoden innebär i korthet att den utländska skatten räknas av på den svenska skatten, vilket gör att den svenska skatten reduceras. Regler kring detta finns i Lag om avräkning av utländsk skatt. En annan lösning på dubbelbeskattningsproblematiken görs i så kallade skatteavtal. Skatteavtal träffas mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna. Enligt artikel 13 ska realisationsvinster genom överlåtelse av fast egendom beskattas i det land där fastigheten är belägen. Det krävs att personen i fråga har hemvist där (definieras i artikel 4), vilket du ju har eftersom du bor i Nederländerna. SlutsatsÄven om du är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du enligt skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna inte behöva betala skatt för vinsten i Sverige, utan enbart i Nederländerna. Det som kommer hända är att den skatt du betalat i Nederländerna kommer att räknas bort från den svenska skatten (artikel 24). Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för vidare rådgivning angående bl.a. själva skatteförfarandet.

Beskattning av arbetsinkomst vid arbete utomlands

2019-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Måste jag betala skatt på min arbetsinkomst i Sverige om jag och hela min familj flyttar utomlands för att jobba med tillsvidareanställning men hyr ut min bostadsrätt i stället för att sälja den?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viktigt att utreda i din fråga och av de omständigheter som framgår av frågan är huruvida du kommer bli begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Det är även av relevans att veta vilket land du kommer arbeta i då skatteavtal kan föreligga mellan Sverige och landet. Jag vet inte vilket land det är så jag kommer endast utgå från vad som allmänt gäller för sådana frågor.Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?De personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (3 kap 3§ inkomstskattelagen) är:p.1 Den som är bosatt i Sverige.p.2 Den som stadigvarande vistas i Sverige. p.3 Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.I ditt fall kommer p.1–2 inte vara tillämpliga då ni flyttar utomlands. Du kan däremot vara obegränsat skattskyldiga i och med p.3, d.v.s. genom att du har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bosatt här. Bedömningen av huruvida man har väsentlig anknytning görs utifrån olika faktorer (se 3 kap 7§ inkomstskattelagen). Att hyra ut din bostad istället för att sälja den är en faktor. Det spelar mindre roll om det är en bostadsrätt, men det faktum att du har bostaden för åretruntbruk talar för en väsentlig anknytning till Sverige. Kort sagt är du obegränsat skattskyldig i Sverige och ska skatta på alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap 8§ inkomstskattelagen)Det finns dock undantag även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket framgår av 6-månadersregeln och 1-årsregeln (3 kap 9§ inkomstskattelagen). Vad händer med beskattningen om du stannar 6 månader respektive 1 år eller längre utomlands?Om du planerar att arbeta utomlands i 6 månader och blir beskattad i verksamhetslandet blir du således undantagen från inkomstbeskattning i Sverige (3 kap 9§ första stycket inkomstskattelagen). Detta förutsätter att beskattningen inte skett i strid med lagstiftningen/skatteavtal i verksamhetslandet.Om du däremot stannar 1 år eller längre är du undantagen från skatt även till delen du inte skattar i verksamhetslandet (3 kap 9§ andra stycket inkomstskattelagen). Denna regel fungerar som en utvidgat rätt till att inte bli dubbelbeskattad i Sverige. Kort sagt är skillnaden att 6-månadersregeln förutsätter att du beskattas på ett lagenligt sätt i verksamhetslandet, medan 1-årsregeln inte har detta krav.Jag hoppas att du fick svar på det du undrade över.Med vänliga hälsningar,