Vad gäller skatterättsligt om jag säljer tillgångar i Bosnien och Hercegovina?

Hej! Jag ärvde restaurang i Bosnien för mer än 24 år sedan. Sen arrenderade jag ut restaurangen till annan person och kom i Sverige. Den ekonomiska situationen i Bosnien var mycket dålig och jag har inte fått några inkomster från personerna vilka jag arrenderade restaurang. Jag ska sälja restaurangen och överföra pengar till mitt konto i Sverige. Jag byggde restaurang från grunden och investerade mycket pengar än summa som jag sålde restaurang. Faktisk med restaurang försäljning - Kan man göra värdering på restauranger och presentera detta, eller vad skulle jag göra för att presentera om jag har förlust? Betalar man skatt i Sverige i detta situation om man gick i minus med försäljning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomstskattelagen (IL) och lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen, AvrL). Det måste redan nu framhållas att jag inte kan redogöra för hur de bosniska skattereglerna ser ut, vilket du säkert förstår. Det är också lite oklart om du ska sälja restaurangen eller om den redan är såld. Ovan skriver du ”Jag ska sälja” men även ”jag sålde restaurangen” varför det för mig är något ovisst om det verkligen kan fastställas att du har gjort en förlust. Oavsett vilket kan följande anföras. 

Jag utgår ifrån att du just nu är bosatt i Sverige och att du även har din skatterättsliga hemvist här, vilket innebär att du är att betrakta som obegränsat skattskyldig. Obegränsat skattskyldig är nämligen den som 1. är bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, vilket följer av 3 kap. 3 § IL. Och innebörden av den obegränsade skattskyldigheten är att man blir skattskyldig för alla sina inkomster, dvs. både inkomster från Sverige och sådana som kommer från utlandet.

Din restaurang utgör en kapitaltillgång (se nedan). Enligt 41 kap. 1 § 1 st. IL gäller att till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Vidare uttalas i 42 kap. 1 § 1 st. IL att ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostäder och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster ska tas upp som intäkt. Och kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen (köpeskillingen) för den avyttrade tillgången (restaurangverksamheten) minskad med utgifterna för avyttringen (typiskt sett eventuella mäklararvoden) och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter), 44 kap. 14 § 1 st. IL. Min uppfattning är att ovanstående inte ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet eftersom det inte är fråga om någon förvärvsverksamhet som av dig bedrivits yrkesmässigt och självständigt. Såvitt jag förstår har du endast agerat passiv ägare, jfr 13 kap. 1 § IL.  

Jag vet som sagt inte hur de bosniska skattereglerna ser ut, men för det fall det eventuellt uppstår ett överskott i samband med försäljningen kommer du sannolikt att behöva erlägga någon form av kapitalvinstskatt i Bosnien och Hercegovina. Men du kommer samtidigt, enligt det internationella skatteavtal som är träffat mellan Sverige och forna Jugoslavien och som gäller som svensk lag, att få göra avräkning mot den svenska inkomstskatten (om du behöver betala någon skatt i Bosnien och Hercegovina vill säga, annars beskattas du fullt ut i Sverige), se artikel 22 förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien. Se även 2 kap. 8 § 1 st. AvrL vari sägs att avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §, utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt skatteavtal och överskjutande belopp enligt 17-20 §§ i samma kapitel. 

Om det istället är så att det kommer att uppstå en kapitalförlust i samband med försäljningen av aktierna i restaurangen har du rätt att dra av förlusten i inkomstslaget kapital. Notera dock att det totala överskottet i inkomstslaget kapital fortfarande kommer att beskattas med 30 % statlig inkomstskatt, se 65 kap. 7 § IL. Detta kan bli fallet om du har andra kapitalinkomster och dessa överstiger den förlust som du eventuellt gör vid avyttringen av restaurangen. Men det korta svaret på din första fråga lyder att restaurangverksamheten behöver värderas eftersom du måste kunna presentera på vilket underlag förlusten har beräknats. När det sedan gäller din andra fråga kan sägas att en förlust i sig inte utlöser någon beskattning. Däremot kommer som sagt ett eventuellt överskott i inkomstslaget kapital att beskattas. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”