Hur fungerar det med vinstskatt vid gåva av fastighet?

2019-10-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag får nu min fars hus i gåva medans han kommer att bo kvar så länge han kan/vill (jag bor 85 mil ifrån). Eftersom jag skall betala vinstskatt med 22% av gåvan så undrar jag hur jag kan skjuta på betalningen tills den dag han gått bort och jag kan sälja huset?Jag äger idag en lägenhet í Göteborg med 1.230.000 i lån/skuld. Går det att kvittera vinstskatten mot skulden på lägenheten?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag ska försöka ge dig ett kort och koncist svar. När man ger en fastighet i gåva räknas det inte som en avyttring, jfr. 44:3 inkomstskattelagen (IL). En beskattning av eventuell kapitalvinst sker därmed inte vid gåvotillfället. Istället träder den nya ägaren in i den givarens ställe, även kallat kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Ett annat sätt att beskriva det är att beskattningen skjuts fram till när fastigheten avyttras (säljs, byts bort etc.).I övrigt är det viktigt att ni uppfyller formkraven för överlåtelse av en fastighet. Gåvobrevet ska vara skriftligt och båda parter ska skriva under med sin underskrift. I handlingen ska det också framgå om överlåtelsen görs mot viss köpeskilling. En annan rekommendation är att söka lagfart så fort som möjligt.Med vänlig hälsning,

Avdrag för nyinköpt mark

2019-10-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej om jag säljer skog och åkermark för 15 miljoner och köper ny för 6 miljoner samma år.kan vinsten dras ned vid köp av ny skog o åkermark
Jakob Westling |Hej och tack för att du kommer med Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt köp av ny åkermark sänker kapitalvinstskatten du måste betala när du sålde den gamla åkermarken.Enligt 42:2 IL så ska du betala kapitalvinstskatt enligt IL kapital.Enligt 44:13 IL räknas skatten ut genom att försäljningspriset - kostnad för utförandet och omkostnadsbeloppet (det du köpte marken för). Så marken du sålde så tar du 15M - det du köpte det för.För kapitalförluster gäller det på samma sätt fast omvänt, 44:2 IL, d.v.s du tar försäljningspriset - omkostnadsbeloppet.Det betyder att ditt köp av ny mark inte ses som en kapitalförlust, utan bara ett köp. Det betyder ytterligare att du inte kan göra avdrag för köpet nu, däremot kan du göra avdrag för köpet när du väl säljer den nyinköpta marken, för då räknas det som omkostnadsbeloppet.

Dödsbos skattskyldighet

2019-10-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ska dödsboet betala skatt vid en försäljning av en traktor som dödsboet äger?
Hugo Snöbohm Hartzell |Enligt 4 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) är dödsboet skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Dödsboet beskattas alltså för sina inkomster fram tills arvsskiftet. Man kan säga att dödsboet träder in i den avlidnes skattemässiga situation. Det är alltså fullt möjligt att dödsboet blir skattskyldigt på en eventuell kapitalvinst i och med försäljning av en traktor. Märk dock att om traktorn använts för privat bruk av den avlidne kan 52 kap. 2 § IL (se 3 st.) bli tillämplig. Denna regel innebär att vinster genom försäljning av privata tillgångar upp till 50 000 kr på ett år inte ska beskattas. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Gåva av fastighet

2019-10-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en fastighet som min enda dotter önskar köpa av mej. Fastigheten är taxerad till 796 tusen kr.Vilket belopp kan jag sälja den för till henne för att det skall anses som gåva. Jag vill samtidigt att fastigheten skall vara hennes enskilda egendom och ej räknas som förskott på arv.Vänligen
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill sälja en fastighet till din dotter, men till ett belopp så att det skattemässigt är att räkna som en gåva. Vad säger lagen? Skatterättsliga frågor regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). Enligt 8:2 IL är en inkomst genom gåva skattefri, istället träder den som tar över gåvan in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Vanligtvis när en gåva innehåller onerösa moment (till exempel då en tillgång överlåts fast till ett värde som understiger marknadspriset) brukar man tala om blandade fång. Blandade fång är en slags blandning av gåva och köp och beskattas därefter. Vid överlåtelser av fastigheter används dock istället den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att en överlåtelse av en fastighet antingen ses som en gåva eller ett köp beroende på vilket ersättning säljaren tar av köparen. Om överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen är att betrakta som köp beskattas den alltså precis som en vanlig överlåtelse av en fastighet. Om den är att betrakta som en gåva utlöser den ingen beskattning för överlåtaren. Det som är avgörande är dels om ersättningen understiger taxeringsvärdet (för det år du vill sälja fastigheten) och dels att avsikten med gåvan faktiskt är benefik (detta krav anses normalt uppfyllt när en förälder skänker en fastighet till sin son eller dotter). Om ni vill undvika att den som tar emot gåvan ska få betala stämpelskatt vid förvärvet får ersättningen inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Detta framgår av 4-5 §§ lag om stämpelskatt.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det avgörande för att köpet ska räknas som gåva är att ersättningen du tar emot från din dotter ska understiga fastighetens taxeringsvärde, vidare ska gåvoavsikt föreligga dvs en ensidig förmögenhetsöverföring från dig till din dotter (exklusive ersättningen som understiger taxeringsvärdet). För att din dotter ska slippa betala stämpelskatt ska ersättningen därutöver inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Vad gäller din önskan om fastigheten ska vara din dotters enskilda egendom kan det göras genom att du gör ett förbehåll om detta i gåvobrevet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Beskattning av amerikansk pension i form av Roth IRA

2019-10-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag har sparat pengar efter skatt i sk Roth IRA i USA. Jag ar bade svensk och amerikansk medborgare som överväger att flytta till Sverige om 2-3 ar och undrar om framtida uttag från Roth IRA efter flytt till Sverige da ar skattepliktig pension i Sverige, trots att allt som sparas i en Roth IRA redan ar beskattat i USA? Jag tolkar reglerna som att ej beskattat pensionssparande i traditionell IRA beskattas vid uttag i Sverige om jag da ar bosatt i Sverige, stammer det?En mindre viktig fraga galler sk Social Security utbretalingar. Som amerikansk medborgare förstår jag att USA beskattar Social Security utbretalingar oavsett om jag bor i USA eller inte. Men vad galler i Sverige? Ar jag om jag bor i Sverige skattskyldig for Social Security utbretalingar som först skattas i USA?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag vill först påpeka att jag inte är bekant med amerikansk rätt och sålunda inte kan uttala mig om den specifikt och inte heller kan garantera att min tolkning av olika rättsinstitut är helt korrekt. Såsom jag tolkar det är Roth IRA en form av pensionssparande av redan beskattade inkomster. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL) och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (skatteavtalet).Utredning Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses av många anledningar inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet (1), skatteobjektet (2), dubbelbeskattning (3) och undanröjande (4).Av 3 kap. 3 § IL följer att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Enligt 3 kap. 8 § IL innebär obegränsad skattskyldighet att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett varifrån i världen de kommer. Pensionsersättningar ska beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1 § IL. Beskattning av pensionsersättningar ska ske när de kommer den enskilde till del enligt 10 kap. 8 § IL. Artikel 19.1 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar som huvudregel ska beskattas i den stat som denne har hemvist i vid skattskyldighetens inträde. Artikel 19.2 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar med koppling till en stats socialförsäkringssystem beskattas i den stat vars socialförsäkringssystem gör utbetalningen.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du enligt min uppfattning i och för sig skulle kunna bli skattskyldig i Sverige för inkomster från ditt amerikanska pensionssparande om du bosatte dig här. Enligt min uppfattning bör du dock inte beskattas i Sverige eftersom beskattningstidpunkten enligt svensk rätt, den tidpunkt då du kan förfoga över pengarna, måste anses ha inträtt innan eller när du började spara dem som Roth IRA. Roth IRA måste alltså betraktas som en sparform snarare än en pensionsform som du saknar kontroll över och som beskattas först vid utbetalning. Med andra ord fanns ingen svensk skattskyldighet vid när du enligt svensk rätt skulle ha beskattats, vilket innebär att du inte heller kommer beskattas i Sverige när du förfogar över pengarna i framtiden. Skulle en kapitalvinst tillkomma kan dock denna bli föremål för beskattning i Sverige enligt reglerna om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital. Enligt min uppfattning kan stöd för denna uppfattning hämtas från målet HFD 3748-18 som behandlade en delvis likartad situation. Detta mål besvarar även din fråga om traditionell IRA med att uttag från sådan sparform inte beskattas utan att beskattningstidpunkten inträder innan eller vid insättning till en sådan sparform.Jag är inte säker på vad du syftar på med "social security utbetalningar". Såsom jag förstår det finns det en form av pension i USA som är knuten till social security-systemet vilket kan liknas vid det svenska socialförsäkringssystemet. Om du syftar på sådana pensionsutbetalningar ska dessa enligt min uppfattning beskattas i USA oavsett om du bor i Sverige eller ej med stöd av skatteavtalet, förutsatt att du är skattskyldig för dessa enligt intern amerikansk skatterätt.HandlingsplanJag bedömer att din tilläggsfråga om sjukvård inte ryms inom ramen för denna tjänst, men vi kan diskutera den närmare under den muntliga uppföljningen. Jag kommer kontakta dig via Skype på måndag den 14/10 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Förlust på privatbostadsfastighet skattemässigt

2019-10-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag har en (troligen) ganska dum fråga. Jag ringde Skatteverket om detta tidigare men deras svar är som att läsa genom Terms & Conditions...Jg har sålt ett hus nu med förlust på sammanlagt 136,500 kr, möklararvode och annonsering är medtaget i priset.Som jag har förstått det så är då 68,250 kr avdragsgillt, och 30% av dessa räknas som underskott av kapital. Rätta mig om jag har fel.Betyder detta att, förutsatt att jag inte har några andra punkter vid deklaration, jag får tillbaka 20,475 kr?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med har du helt rätt i att om du har sålt en privatbostadsfastighet med förlust är halva förlusten avdragsgill i inkomstslaget kapital. Detta följer av 45 kap. 33 § 2 st. Inkomstskattelagen (IL). Avdraget för förlusten drar du alltså av från eventuella andra vinster/inkomster i inkomstslaget kapital, vilka exempelvis skulle kunna vara vinster från aktier eller från andra fastigheter. Märk att du bara kan göra avdraget det år du har haft förlusten. Efter avdrag för förlust på en fastighet kan ett underskott i inkomstslaget kapital uppstå. På underskottet får man då en så kallad skattereduktion på 30 % (på den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr), enligt 67 kap. 10 § IL. Skattereduktionen ska avräknas från den totala skatten man har betalat under året, vilket innebär att man får tillbaka pengarna som en skatteåterbäring. Slutsats: Precis som du säger har du rätt att dra av halva förlusten i inkomstslaget kapital. Är det så att du inte har några övriga vinster eller förluster i inkomstslaget kapital uppstår då ett underskott i kapital bestående av avdraget. På detta underskott har du rätt till en skattereduktion på 30 %. Dessa 30 % av underskottet räknas då av från den skatten du betalat i exempelvis inkomstslaget tjänst. Förutsatt att förlusten på fastigheten var exakt 136 500 kr stämmer alltså siffrorna i din fråga. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Skatt på utländsk pension

2019-10-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men jag bor i Tyskland! Nu vill jag komma tillbaka. Jag har änkepension från Tyskland. Nu min fråga? Hur kommer att beskattas den tyska pensionen? Min Man var tysk och han har aldrig bott i Sverige.Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida du kommer att få betala skatt på änkepension du får från tyskland. Vad säger lagen? Frågor som rör beskattning regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). I 3:8 IL kan man utläsa att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet. Den som är bosatt i sverige är enligt 3:3 IL obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du kommer få betala skatt i Sverige på pensionen du får från tyskland. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tyskland ska du dock antagligen inte betala skatt på den igen i Sverige eftersom man oftast vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska dock i vilket fall som helst deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att änkepensionen är skattepliktig i Sverige, men att du får räkna av eventuell skatt som du redan betalat i Tyskland. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även höra av dig till skatteverkets skatteupplysning för frågor om deklaration och skatter. Med vänlig hälsning,

Kan ett dödsbo få RUT-avdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?

2019-10-01 i Avdrag
FRÅGA |Kan dödsbo få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?Tack på förhand!Hans
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Bestämmelser om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Dödsboet kan bara få skattereduktion för rutarbete som har utförts före dödsfallet (se 67 kap. 11 § tredje stycket IL). Det innebär att hushållsarbete som utförts efter dödsfallet inte kan bli föremål för skattereduktion. Det är inte heller möjligt för efterlevande barn att få rutavdrag för arbete som har utförts i förälders bostad efter dödsfallet. Det innebär att dödsboet inte kan få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!