Jag kryssade för en ruta om "Certificate of no US-Activity" på den plattform där jag utvecklar spel och får ersättning för in-app purchases. Betyder detta att jag inte kan anställa amerikansk personal i mitt företag?

2020-04-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag tillverkar ett spel på hemsidan roblox.com. Spelet är gratis att spela men man kan i spelet köpa skincrates och guld för 'robux'. Dessa robux kan jag sedan växla mot usd genom roblox dev-exchange. Detta är nice, men för att kunna ta ut pengarna måste ja skriva på ett w8ben-e (jag är ett enmans företag) kontrakt. Sen har dom lagt till en 'Certificate of no US-Activity' som man ska kryssa för. Betyder dehär att ja inte får anställa någon från usa? Får jag ens anlita nån från usa att göra tex. en 3d modell? Skulla gärna vilja ge över ansvaret för spelet till en kille i usa men kan jag inte anställa honom så blir de ju svårt.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kortfattat svar på din fråga: Nej, att du kryssat för "Certificate of no US-Activity" innebär inte att du inte kan anställa en amerikansk spelutvecklare till ditt företag. Däremot kan en sådan anställning eventuellt få andra konsekvenser, och då främst skattemässiga sådana, som måste tas med i beräkningen.Lite längre utredning: Det formulär som du pratar om - W-8BEN-E - tillämpas för de utvecklare på Roblox som inte är s.k. "U.S.-persons". På Roblox hemsida finns information om när man är en U.S-person, och det gäller då främst: - personer som är amerikanska medborgare,- bolag, partnerskap eller olika typer av föreningar och andra associationer som är organiserade och registrerade under amerikansk lagstiftning,- en amerikansk fastighet, samt- en amerikansk stiftelse (som definieras Treasury Regulations Section 301.7701-7). Denna uppdelning mellan U.S-persons och övriga har att göra med skattefrågor, eftersom amerikansk skattelagstiftning är relativt komplicerad och långtgående i sitt omfång (exempelvis måste samtliga amerikanska medborgare årligen deklarera amerikansk inkomstskatt även om de bor och arbetar utomlands). Att du fyllde i rutan för "Certificate of no US-Activity" innebär att du gick i god för att du inte är en U.S-person, vilket i sin tur innebär att varken Roblox eller ditt företag behöver följa processen för deklarering av amerikansk skatt, som vad jag förstår är mycket mer komplicerad än den som tillämpas för övriga skattskyldiga.Det här betyder alltså krasst sett att du inte är förhindrad att anställa någon från USA för att utveckla spel åt dig, utan vad du kryssat i innebär enbart att du inte är en U.S-person i skattebetalarhänseende. Du kan fortfarande anställa, eller köpa tjänster av, personen i fråga.Däremot bör du vara beredd på att du troligtvis kommer, i egenskap av arbetsgivare och utbetalare av lön, falla in under det amerikanska skattesystemet och behöva sätta dig in i det om du bestämmer dig för att anställa den amerikanske utvecklaren. Detta är fallet vad gäller vanlig inkomstskatt, men även det som i Sverige kallas arbetsgivaravgifter (i USA "social security and medicare tax"). Eventuellt kan det komma att bli fallet att ditt företag faller in under definitionen av en U.S-person i och med att du anställer en amerikansk medborgare, och därigenom behöver tillämpa det mer komplicerade regelverket. Detta innebär i så fall att du även måste ändra din registrering hos Roblox för att de ska skicka ut rätt formulär till dig o.s.v.Om du alltså går i tankarna på att anställa en amerikansk medborgare i företaget så är du inte förhindrad från att göra detta i dagsläget. Däremot råder jag dig att först ta reda på vad detta kommer att innebära i termer av skattskyldighet, merarbete och de eventuella risker som du utsätter dig och ditt företag för. Internationell skatterätt är komplicerat och svåröverskådligt och därför kan det vara bra att kontakta någon som sitter på kunskap i ämnet om du är osäker. Kanske kan Roblox tillhandahålla mer information i frågan?Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Om någonting i svaret är oklart eller behöver ytterligare förklaring kan du skicka ett mail till lucas.cyren@lawline.se så ska vi ta en titt på det.

Kan några avdrag medges för de olika resorna med företagets bil?

2020-04-01 i Avdrag
FRÅGA |Jag använde företagets bil, en bensindriven Volvo V70, i samband med att jag var ute hos olika kunder. Jag arbetade 220 dagar under 2019 och av dessa var jag ute på kundbesök 190 dagar. Enligt min körjournal hade jag kört bilen 1 580 mil till och från kundbesöken. Jag använde företagets tankkort endast för de resor som jag gjorde i tjänsten.Jag använde även bilen för mina resor mellan arbetsplatsen och sin bostad. Avståndet mellan mitt hem och jobbet är/var 1,5 mil (enkel resa). Kan ni redogöra för min beskattningskonsekvenser vid användandet av företagets bil samt ifall jag kan medges några avdrag för de olika resorna och i så fall med hur mycket?
Sheba Shaly |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Huvudregeln är att du får använda företagets bil för privata resor i mer än ringa omfattning och beskattningskonsekvenser för användandet av företagets bil blir att du förmånsbeskattas för användandet. Förmånen ska tas upp till beskattning enligt 11:1 § IL. Värdet beräknas enligt schablon enligt inkomstskattelagen 61:5-11 §. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet ska nu behandlas. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet finns i 12 kap §§26-30 i IL. Skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ska dras av om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skatteskyldiges bostad att hen behöver använda något transportmedel (26 § IL). Vidare framgår att utgifterna ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil istället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. I 27 §. I andra stycket frångår man kravet från regelmässig tidsvinst om bilen används i tjänsten i minst 60 dagar per år och körsträckan är minst 300 mil per år. Om man dessutom använder bilen mer än 160 dagar per år så medges avdrag för samtliga resor till och från arbetet.Din situation: Av förutsättningarna framgår det att du använder bilen mer är än 160 dagar per år och över 300 mil varför du medges avdrag med bil för dina resor till och från arbetet (12:27 § IL). Avdrag för resor med bil medges med 1 krona och 85 öre per kilometer, (12:27 § 3 st. IL).Avdraget begränsas dock om man gör resorna med förmånsbil till 95 öre per kilometer för bensindrivna bilar och 65 öre per kilometer för dieseldrivna bilar. (12:29 § IL)När det gäller resorna till och från arbetet så får du avdrag med bil men endast 95 öre per kilometer eftersom det är en bensindriven förmånsbil (12:29 § IL).Några avdrag för resor i tjänsten kan inte medges eftersom arbetsgivaren betalar drivmedel för dessa resor.Du kör 660 mil per år till och från arbetet (220 dagar gånger 3 mil) och detta innebär att beloppet uppgår till 6 270 kr (660 X 9,50).Eftersom beloppet understiger 11 000 kr medges inget avdrag enligt 12:2 § 3:e punkten IL.Hoppas du fick svar på din fråga!

Avdrag för grundförbättringar?

2020-03-31 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej ! Vi skall i år deklarera vår fastighet vi sålde 2019. Min fråga. Från tomtgräns upp till boningshuset har vi stenlagt gången med marksten samt byggt upp nya grindstolpar. En entreprenad som kostade runt 100 000 kronor. Kan vi dra av denna summa i deklaration.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att det är möjligt att göra avdrag för de förbättringar som ni tillfört fastigheten. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar och försöka redogöra för vad jag grundar mitt svar på.Frågor gällande skatt och avdrag återfinns i inkomstskattelagen (IL)Hur beskattas en försäljning av en fastighet?Vid en avyttring av fastighet ska man beskattas för kapitalvinsten som görs på fastigheten. Huvudregeln är att kapitalvinsten beräknas enligt följande; ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och omkostnadsbeloppet, 44 kap 13 § IL. Detta beräknas alltså på detta vis; ersättningen för fastigheten minskad med exempelvis mäklararvode, "homestaging" eller liknande utgifter i samband med försäljningen och även minskad med omkostnadsbeloppet som innefattar anskaffningsutgiften för fastigheten samt förbättringar eller reparationer på fastigheten.Vad är omkostnadsbelopp och hur beräknas omkostnadsbeloppet?Omkostnadsbeloppet är kostnader som är hänförlig till anskaffningen av fastigheten, förbättringar och reparationer på fastigheten. Däremot ska arbeten inte räknas med i omkostnadsbeloppet i den mån skattereduktion har tillgodoräknats (rut- och rotavdrag), 44 kap. 14 § IL. Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet måste man däremot särskilja grundförbättringar och reparationer/underhåll, eftersom olika regler gäller för dessa två typer av förbättringar på fastigheten.Med grundförbättringar menas att man bygger till, bygger om, bygger nytt eller köper ny utrustning som inte har funnits tidigare, i grund och botten handlar det om att man förbättrar fastigheten och utgiften för förbättringen uppgår till minst 5000 kr, 45 kap. 11 § IL. För reparationer och underhåll räknas arbeten som inte förbättrar fastigheten, utan som endast återställer skicket. Det kan exempelvis handla om att man målar om väggarna, byter köksluckor eller renoverar badrummet, 45 kap. 12 § IL. Det som skiljer denna kategori med grundförbättringar är att grundförbättringar är saker som inte fanns förr och som tillsätts. Vidare får man endast räkna med reparation och underhåll i omkostnadsbeloppet som utförts för de senaste fem åren, medan grundförbättringar får man räkna med i omkostnadsbeloppet så länge de inte utfördes innan 1952. Hur blir det i ditt fall?Utifrån frågan har jag förstått att ni sålt er fastighet 2019 och er fråga är om ni kan göra avdrag för de förbättringar ni gjort på fastigheten. Utifrån utredningen ovan är stenläggning och uppförande av grindstolpar att anse som en grundförbättring med förutsättning att dessa föremål inte fanns på fastigheten sen innan och att ni endast utfört en upprustning. Däremot får arbetet inte räknas med i omkostnadsbeloppet om ni redan har fått skattereduktion för det arbetet genom rut- eller rotavdrag. Fortsättningsvis är det bra att vara medveten om att man även får göra avdrag för mäklararvoden, heminredning vid försäljningen och eventuellt andra kostnader i samband med försäljningen. Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Är mitt företag

2020-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är sedan oktober 2018 bosatt i Tyskland men har fortsatt min anställning på ett svenskt företag där jag har arbetat sedan 2009. Jag arbetar som teknisk konsult för sprinklersystem för brandskydd. Det har uppstått frågetecken om det svenska företaget kan bli skyldig att betala bolagsskatt i Tyskland på grund av att jag bor i Tyskland men jobbar via homeoffice åt det svenska företaget. Jag jobbar enbart med projekt åt Svenska kunder i Sverige och agerar inte representant för min arbetsgivare i Tyskland, jag utför alltså arbetet från mitt hem i Tyskland men helt och hållet på Svensk marknad. Vad gäller egentligen för mitt företag och för mig privat? Jag har fått meddelat från Skatteverket att jag är obegränsat skatteskyldig i Sverige och i Tyskland, jag är dock utförsäkrad från försäkringskassan.Vänliga hälsningar /Christian Mrotzek Becker
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen, svensk-tysk skatteavtal och tysk skatterätt. Vad gäller för din arbetsgivare? För att din arbetsgivare ska bli skattskyldig i Tyskland krävs att de har intäkter hänförliga till ett i Tyskland beläget fast driftställe. Ett fast driftställe är t.ex en filial, kontor fabrik, verkstad eller dylikt. Om du är den enda anknytningen de har i Tyskland så är det högst osannolikt att de blir skattskyldiga i Tyskland. Det finns dock vissa situationer där en person kan anses som ett driftställe, t.ex om du står för majoriteten av omsättningen för företaget, om du äger företaget eller om det är ett fåmansföretag. Om du inte är något av detta så är inte din arbetsgivare skattskyldig i Tyskland. Vad gäller för dig? I fråga om du är obegränsad skattskyldig i Sverige så är du det, 3 kap 3§ inkomstskattelagen. Frågan är om du också är obegränsad skattskyldig i Tyskland? Det är svårt att avgöra utan att kunna tysk rätt. Det är av naturliga skäl svårt för mig att avgöra detta. Men om de har ungefär likadan lagstiftning som oss, vilket jag misstänker att de har, så är du även obegränsad skattskyldig i Tyskland på grund av att du bor där. Om du är obegränsad skattskyldig i båda länder så får man gå på Sveriges och Tysklands skatteavtal (klicka här för att komma dit). Avtalet är där för att undvika eventuella dubbelbeskattningar så att enskilde ska slippa skatta i både Sverige och Tyskland. Där kan du se vart det ska beskattas för olika sorters inkomster (kapital, tjänst, näringsverksamhet), arv, gåva m.m. T.ex så beskattas din lön i Sverige (se 16§ skatteavtal, s.21).Det är dock märkligt att du har blivit utförsäkrad från försäkringskassan eftersom det är det landet man arbetar i som man får ska få socialförsäkring från. Det vill säga, där man betalar sociala avgifter ska man även få socialförsäkring. Jag tänker att vi kan ta detta under vårat samtal. Rekommendationer. För att få reda på exakt hur det ser ut för dig i Tyskland så kan du höra av dig till Tyskland skatteverk (länk här). Eftersom du beställde telefonrådgivning så tänkte jag att jag ringer dig klockan 14:00 imorgon tisdag 31/3. Om tiden inte passar får du gärna höra av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en annan tid. Med vänliga hälsningar.

Vad gäller för en begränsat skattskyldig fysisk person bosatt i Hong Kong när denne har såväl svenska som utländska delägarrätter på ett vanligt depåkonto i en svensk bank?

2020-04-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag är begränsat skattskyldig i Sverige och bor permanent i Hong Kong sedan 2013. Jag hade ett ISK hos en svensk bank som jag har blivit schablon beskattad, men har nu fått veta att jag som begränsat skattskyldig inte kan ha ett ISK i Sverige och jag ska inte betala schablonskatt.Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå? Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag köper svenska eller utländska fonder via en svensk bank? Samt på vilka av dessa investeringar kommer jag att beskattas med kupongskatt?Vad klassas som en utländsk fond?Om jag inte säljer aktier eller fonder inom 10 år efter att jag blev utskriven från Sverige så påverkas jag inte av 10-årsregeln?Om jag inte blir beskattad i Sverige blir jag istället beskattad i Hong Kong där jag har min skattehemvist? Hur går det till isåfall, rapporterar Skatteverket i Sverige det till Hong Kong motsvarighet?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. Du är sedan 2013 permanent bosatt i Hong Kong och därmed att betrakta som utlandssvensk. På ett av dig tidigare ägt investerarsparkonto (ISK) har du haft olika inhemska och utländska delägarrätter (skatterättsligt begrepp som bland annat inkluderar aktier och fondandelar). Till följd av din nuvarande bosättning och det avslutade ISK-kontot har du i enlighet med din ärendebeskrivning ovan ett antal delfrågor beträffande eventuella beskattningseffekter vid handel med vissa kapitalplaceringsandelar (delägarrätter som inte är lagertillgångar utan endast utgör kapitaltillgångar). Din fortsatta värdepappershandel kommer såvitt jag förstår att ske uteslutande från Hong Kong men via ett vanligt aktie- och fondkonto (depåkonto) hos en svensk bank. Du undrar nu vad som gäller skatterättsligt och vilken eventuell information som Skatteverket kan komma att lämna till sin motsvarighet i Hong Kong. Tillämplig lagstiftning här blir inkomstskattelagen (IL), kupongskattelagen (KupoL), lagen om investerarsparkonto (IskL) och lagen om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (informationsavtalet). Notis: Eftersom du själv uppger att du är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) kommer jag inte att pröva den frågan inom ramen för den här utredningen. Det skatterättsliga begreppet delägarrätt kommer nedan att brukas frekvent varför definitionen kan vara bra att ha klar för sig. Jag nämnde ovan i de första parenteserna att bland annat aktier och fondandelar sorterar under det nu sagda begreppet, men även andra typer av kapitaltillgångar räknas som delägarrätter. En nästintill uttömmande lista står att finna i 48 kap. 2 § IL. Ett innehav av ett ISK-konto vid permanent bosättning utomlands, vad gäller?Jag tolkade inledningsvis din ärendebeskrivning som att ISK-kontot var avslutat. Jag vill dock bara för ordningens skull förtydliga följande. Att du inte skulle äga rätt att få behålla ditt ISK-konto och där bokade delägarrätter menar jag är en sanning med modifikation. Det är förvisso inte möjligt att teckna ett nytt avtal om ett ISK-konto med en bank, fondkommissionär eller annat finansinstitut efter genomförd utlandsflytt. Däremot ska det inte vara behövligt att inför en sådan flytt avyttra samtliga kapitaltillgångar registrerade på ett ISK-konto för att därefter tvingas avsluta detsamma. Som begränsat skattskyldig fysisk person är du endast skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar som uttryckligen framgår av lagtexten (3 kap. 18 § IL). Varken schablonintäkt, ränta eller försäljning av delägarrätter beskattas på ett ISK-konto, med undantag för så kallade kontofrämmande tillgångar om några sådana skulle finnas på ditt ISK-konto (3 kap. 19 § 2-3 st. IL och 8 § IskL). Däremot är du skattskyldig med 30 % för kapitalinkomster på delägarrätter (utdelningar) som begränsat skattskyldig (5 § KupoL) trots att dessa inte tas upp i 3 kap. 18 § IL. Det framgår av 4 § KupoL vilken är en speciallag och som därför äger företräde framför IL enligt principen om lex specialis - lex generalis (speciallag går före vanlig lag). Huruvida den ifrågavarande banken eventuellt har egna regler för innehav av ISK-konton vid fysiska personers bosättning utomlands vet jag ingenting om. Men av det ovan anförda kan det enligt min mening konstateras att ett ISK-konto vid en utlandsflytt delvis bara skulle få karaktären av ett vanligt depåkonto genom den beskattning som då skulle ske på kapitalinkomsterna (utdelningarna), vilket ju inte är fallet normalt sett på ett ISK-konto. Hur man formellt betecknar ett ISK-konto som delvis har ändrat karaktär låter jag dock vara osagt. Men oaktat detta är min bedömning att du egentligen inte behöver (hade behövt) avsluta ditt ISK-konto. En avyttring av samtliga delägarrätter, vilket är ett lagstadgat krav för att kunna avsluta kontot (27 § IskL), utlöser bara onödiga transaktionskostnader i form av courtageavgifter vilka trots allt kan uppgå till inte helt obetydliga summor vid större säljposter. Beskattningen för dig som begränsat skattskyldig vid förvärv av svenska och utländska aktier samt svenska och utländska fondandelar via ett vanligt depåkonto hos en svensk bank, vad gäller?Du skriver ovan "Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå?" Till att börja med kommer jag att utgå ifrån att det även är en aktiedepå i en svensk bank som åsyftas i den andra frågan avseende de utländska aktierna trots att detta inte kommer till uttryck där. Och inledningsvis kan sägas att ingen beskattning kommer att ske vid de förvärven (när du de facto gör dina investeringar i diverse svenska eller utländska delägarrätter). Det utlöses således ingen skatt motsvarande konsumtionsskatten (mervärdesskatten) vid köp av värdepapper. Men jag tror mig veta att det du egentligen syftar på när du skriver "köper" är de skatterättsliga effekterna som aktualiseras vid utdelningssituationer och vid uppkomna kapitalvinster efter genomförda försäljningar av delägarrätter. Notis: De termer och uttryck som används i IL omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges att bara svenska sådana avses (2 kap. 2 § IL). Skulle det exempelvis i ett visst lagrum (en lagparagraf) stå "delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag" innebär det följaktligen att såväl svenska som utländska delägarrätter omfattas av den aktuella bestämmelsen men inte motsvarande utländska handelsbolag.Svenska delägarrätter - Av den så kallade tioårsregeln följer att kapitalvinster vid avyttring av delägarrätter ska beskattas i Sverige om överlåtaren (du) under avyttringsåret eller vid något tillfälle under de tio kalenderåren före avyttringsåret varit bosatt i Sverige (3 kap. 19 § IL). Givet den information som ges i din ärendebeskrivning behöver du således avvakta ytterligare några år innan en försäljning av dina aktier skulle bli skattefri på ett vanligt depåkonto. Andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) är dock undantagna tioårsregeln (3 kap. 19 § 2 st. IL). I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina svenska delägarrätter träffas dessa av kupongskatt om 30 % (5 § KupoL) under förutsättning att du är en utdelningsberättigad begränsat skattskyldig fysisk person (4 § 1 st. KupoL). Med utdelningsberättigad avses här den som har rätt att ta emot utdelning för egen del vid utdelningstillfället (2 § 9 st. KupoL), vilket det naturligtvis är underförstått att du så skulle vara. Notera att eventuell löpande avkastning (utdelningar) på dina fondandelar också kommer att träffas av kupongskatt (1 § 2 st. KupoL). Det förtjänas även i sammanhanget att påpeka att kupongskatten är en definitiv källskatt, vilket innebär att du inte behöver deklarera inkomsten i Sverige. Kupongskatten innehålls således av det utbetalande bolaget varför den är relativt enkel att uppbära för staten. Utländska delägarrätter - Den ovan nämnda utflyttningsregeln (tioårsregeln) omfattar bara delägarrätter som getts ut av utländska företag i den mån de förvärvats under den tid den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 19 § 3 st. IL). Av det föregående kan alltså utläsas att alla de icke-svenska delägarrätter (typiskt sett utländska aktier) som du i närtid eventuellt ämnar köpa på plats i Hong Kong via ditt svenska depåkonto när som helst kan avyttras utan att någon kapitalvinstskatt blir aktuell. Annorlunda uttryckt: Dessa kan säljas skattefritt. Det gäller även andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) som redan från början är skattefria genom den stadgade undantagsregeln i 3 kap. 19 § 2 st. IL. I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina utländska delägarrätter träffas inte dessa av den svenska kupongskatten. Och det gäller såväl dina i Sverige registrerad utländska aktier som dina utländska fondandelar (1 § 2 st. KupoL). Däremot torde det vara rimligt att utgå ifrån att delägarrätternas skatterättsliga hemvist får betydelse för hur mycket källskatt du kommer att betala i de länder i vilka de utbetalande bolagen har sitt säte. För de här skattesatserna kan jag dock av naturliga skäl egentligen inte säga någonting särskilt av värde. I praktiken är det ganska sällsynt att tioårsregeln enligt ovan tillämpas på grund av de många till dags dato ingångna svenska dubbelbeskattningsavtal som ofta sätter bestämmelsen ur spel. Men då Sverige saknar ett dubbelbeskattningsavtal med just Hong Kong valde jag att ingående redogöra för den ifrågavarande regeln eftersom denna således får stor påverkanseffekt på dig. För att knyta an till din sista fråga - Vid utebliven beskattning i Sverige, vad händer då inkomstskatterättsligt i Hong Kong? Och föreligger det någon ömsesidig informationsplikt i skattehänseende mellan de båda länderna?Hur det inkomstskatterättsliga regelverket ser ut i Hong Kong är för mig i mångt och mycket omöjligt att ingående redogöra för. Jag skulle inte ens våga ge mig på detta i någon sorts översiktlig form. Men jag kan däremot med säkerhet upplysa dig om att det i brist på ett tillämpligt dubbelbeskattningsavtal i vart fall existerar ett informationsavtal mellan de båda länderna och som sedan 2014 är inkorporerat såsom gällande svensk rätt. Notis: Nedan artikelhänvisningar utgör hänvisningar till några relevanta bestämmelser i det aktuella informationsavtalet. Den automatiska kopplingen för artiklarna fungerar emellertid inte i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (informationsavtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur. Den ömsesidiga information som de avtalsslutande staterna har förbundit sig att under vissa givna förutsättningar (artikel 5 och 6) delge varandra inkluderar bland annat just skatter avseende löpande avkastning på delägarrätter samt kapitalvinstskatter (artikel 3). Det troliga är därför att du för de fall du inte blir beskattad för vissa inkomster i Sverige förmodligen kommer att beskattas i Hong Kong. Svaren på exat hur detta går till och vilka eventuella avdrags- eller avräkningsmetoder som finns måste sökas i den inhemska lagstiftningen i Hong Kong. Och ja, på begäran från den lokala skattemyndigheten i Hong Kong kan alltså Sverige genom Skatteverkets försorg vara skyldig att lämna ut specifika skatterättsliga upplysningar om dig i enlighet med det nu gällande informationsavtalet. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se. Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,

Skatt på gåva från England?

2020-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |En tant från Britterna gav mig en gåva på £ 9.000.000(9 miljoner pund), hur blir det med skatten, obs. Jag har beloppet i Santander Bank i London, vad skall göra med den lindrigast?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget särskilt du behöver tänka på skatterättsligt när det gäller din gåva, då det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala någon skatt för din gåva.Jag förstår tyvärr inte vad du menar med vad du ska göra med gåvan "lindrigast", så den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Återkom gärna med en ny fråga om du har fler funderingar som jag inte svarade på.Med vänlig hälsning,

Vad är straffet om man säljer sexuella tjänster utan att betala skatt?

2020-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man prostituerar sig utan att betala skatt?
Andreas Broman |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag nämna att det är olagligt att köpa sexuella tjänster enligt 6 kap. 11 § brottsbalken. Däremot är inte en försäljning av sexuella tjänster olagliga i Sverige. Innebörden av detta blir enligt gällande regler från Skatteverket att man är tvungen att deklarera sina inkomster, även när det handlar om sexuella tjänster. För den som felaktigt för uppgift om sin inkomst eller sina intäkter kan man dömas för skattebrott till fängelse i högst två år, 2 § skattebrottslagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning!

Undgå skatt genom att rubricera överlåtelse som gåva

2020-03-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster och jag ska få överta våra föräldrars hus som en gåva. Våra föräldrar har flyttat till ett annat boende. Min syster vill överta huset och flytta dit. Huset är värderat till 2,5 miljoner. Tax värde 1.9 milj. Kan jag skänka fastigheten mot vederlag, dvs min syster betalar mig 1milj kr utan att vi behöver betala reavinstskatt? Kan mina föräldrar skriva i Gåvobrevet att min syster får huset men ska lösa ut mig? Ska beloppet stå i gåvobrevet?Mvh Annika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaSom jag tolkar din fråga så undrar du om man kan undgå skatt genom att rubricera överlåtelsen av fastigheten som en gåva, och att din syster för över pengar som också rubriceras som gåva.Skattekonsekvenser vid gåvor och fastighetsförsäljning regleras i inkomstskattelagen (IL).Skattekonsekvenser vid försäljning av fastighetVinst vid försäljning av fastighet ska tas upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Det som ska beskattas är kapitalvinsten, vilket förenklat kan sägas vara lika med vinsten vid försäljning minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Den effektiva skatten på detta blir 22 % (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).Frågan är då om man kan undvika denna skatt genom att rubricera överlåtelsen som en gåva.Skattekonsekvenser av gåvaGåvoskatten togs bort 2005, numera är alltså gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att gåvan ska vara skattefri krävs det att de civilrättsliga kraven på gåva är uppfyllda. Kraven är följande:1.Gåvan måste ges frivilligt2.Gåvan måste innebära en förmögenhetsöverföring3.Det måste föreligga gåvoavsiktI detta fallet är det klart att överlåtelsen av fastigheten sker frivilligt, det är också klart att den utgör en förmögenhetsöverföring. Däremot är det tredje kravet problematiskt. För att det ska anses föreligga en gåvoavsikt krävs det att överföringen av fastigheten utgör en "benefik handling". En benefik handling innebär att man gör något utan att få någonting tillbaka, motsatsen till en benefik handling är en onerös handling.I detta fallet ger du din del av fastigheten endast om du får någonting för det, i ditt fall kontanta medel. Det utgör med andra ord inte en benefik handling och överföringen kan därmed inte heller ses som en gåva, även om man rubricerar den som det.SammanfattningEftersom de civilrättsliga kraven för gåva inte är uppfyllda, kommer överföringen av fastigheten i utbyte mot pengar ses som en försäljning/avyttring (44 kap. 3 § IL). Därmed kommer också kapitalvinsten att beskattas. Om ni väljer att skriva ett gåvobrev på det sätt som framgår av frågan blir bedömningen den samma.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning