bestämma pris vid försäljning av fastighet

2019-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mor ger mig och min syster sin fastighet i gåva. Min syster ska lösa ut mig. Husets marknadsvärde är 1150000kr. Finns inga lån på det.Hur mycket ska min syster lösa ut mig med. Får vi en latent skatteskuld.
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din syster ska erlägga i betalning för att lösa ut dig. Det är upp till dig hur mycket du vill sälja din andel i fastigheten för. Du kan bestämma om du vill sälja det för marknadsvärdet eller om du vill ge det som en gåva. Såklart måste du betala skatt på försäljningen av din andel. Dock så behöver man inte betala skatt om du ger fastigheten som en gåva, 8:2 IL.Det finns en speciell funktion med gåvor gällande fastigheter. Om du väljer att sälja fastigheten för ett pris som är lägre än taxeringsvärdet (vilket är 75% av marknadsvärdet), så ser man hela övergången som en gåva. Det betyder att du inte behöver skatta köpeskillingen du får om priset är lägre än taxeringsvärdet på fastigheten. Som sammanfattning så får du alltså välja priset som din syster ska lösa ut dig med själv, men är det lägre än taxeringsvärdet behöver du inte skatta på försäljningen Hoppas det besvarade din fråga!

Deklarera en gåva

2019-04-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |hur deklararera man!Skänka pengar till sitt barn om hen skall köpa en lägenhet och behöver pengar till insatsen.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur du ska deklarera en gåva i pengar till ditt barn. Rena gåvor behöver inte du eller mottagaren skatta på, 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. En ren gåva kännetecknas av att tre kriterier är uppfyllda:1. Det sker en förmögenhetsöverföring av något slag, t.ex. att du ger en viss summa pengar.2. Förmögenhetsöverföringen har skett frivilligt.3. Det fanns en gåvoavsikt hos den som förde över förmögenheten.Det innebär att gåvan inte kan vara t.ex. ersättning för något arbete som ditt barn har utfört. I sådana fall brister det nämligen i gåvoavsikten. Då måste beskattning ske. Men om du bara ger pengar till ditt barn för att hen ska köpa en lägenhet tyder allt på att det räknas som en gåva som ingen behöver skatta för. Du behöver inte deklarera en ren gåva.Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?

2019-04-23 i Reavinstskatt
FRÅGA |Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?Föreningen uppfyller ej de fyra villkoren som skatteverket ställer.Huvudfrågan är om den juridiska personen omfattas skattskyldighet.Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om en ideell förening är skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning, eller kapitalvinst som den kallas i lagen. Regler om detta finns i Inkomstskattelagen (IL). Du skriver vidare att föreningen inte uppfyller Skatteverkets fyra villkor och jag förutsätter att du med detta menar de fyra villkor för att inkomster ska bli skattefria i en ideell förening.Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig. Har föreningen ett så kallat "allmännyttigt ändamål" och uppfyller Skatteverkets fyra villkor som du nämner är den däremot begränsat skattskyldig (IL 7 kap. 3 §).Villkoren kallas:1. ändamålskravet2. verksamhetskravet3. fullföljdskravet4. öppenhetskravetDu skriver att dessa villkor inte är uppfyllda och föreningen omfattas därmed av skattskyldighet. Skattskyldigheten för en ideell förening utan allmännyttigt ändamål har visserligen ett par undantag men kapitalvinst från en fastighetsförsäljning undantas inte utan ska beskattas. Kapitalvinsten ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (IL 13 kap. 2 §). Denna skatt är (år 2019) 20,6 % av den beskattningsbara inkomsten (IL 65 kap. 10 §). Sammanfattning: Ja, en ideell förening är skattskyldig för reavinst från en fastighetsförsäljning. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket för mer detaljerad information om vad som gäller vid beskattningen. Du är också välkommen att återkomma till Lawline med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket värde blir underlag för beskattningen vid försäljning av fastighet?

2019-04-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag ska sälja en fastighet som erhållits vid bodelning.Är mitt inköpsvärde det som fastigheten värderades till då eller det ursprungliga som min fd man och jag köpte fastigheten för?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör regleringar i inkomstskattelagen.När du säljer en fastighet och går med vinst på försäljningen kommer du att beskattas för en kapitalvinst, vilket regleras i 45 kap IL. Skatten du betalar beräknas utifrån kapitalvinsten, d.v.s. ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet (som består av anskaffningskostnaden, dvs. vad fastigheten köptes för, plus förbättringsutgifter, utgifter som ni gjort som förbättrat fastigheten, se kap. 45 11- 14 §§ IL). I ditt fall blir det inköpsvärdet, dvs. det du och din man betalade för fastigheten när ni köpte den, som blir underlag för beskattningen vid försäljningen. Hoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar

Vart betalar man skatt när man jobbar i Norge?

2019-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |hej lawlin!!!ja fick jobb i norgie så innan ja flytta till vem ska ja betala skatt norgie eller sverige????
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga undrar du i vilket land du ska betala skatt. Huvudregeln är, enligt det nordiska skatteavtalet, att man ska betala skatt i det land där man utför sitt arbete. Alltså kan du bo i Sverige men jobba i Norge och då ska skatten betalas i Norge. Så länge du jobbar i Sverige ska du betala skatt i Sverige och när du börjar jobbet i Norge ska du betala skatt där.Dock finns det vissa undantag från huvudregeln, exempelvis som du har en offentlig tjänst, arbetar på ett flyg och om du bor i en svensk gränskommun och arbetar i en norsk gränskommun. Då betalas skatten i Sverige. Men av din fråga så antar jag att du kommer bo i Norge och jobba där, då blir dessa undantag inte aktuella. Du kan läsa mer om beskattning för arbete i Norge HÄR. Du kommer alltså börja betala skatt i Norge så fort du börjar arbeta där. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva eller avyttring av fastighet – hur påverkas beskattningen?

2019-04-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Har 2st döttrar och dem har tagit över mitt fritidshus som gåva.På deklarationen står det som sålt.Hur beskattas det.Får visst en stor reavinst tydligen.Jag köpte för 350.000kr och mina barn tog över lånen på ca 600.000 kr.Taxeringsvärdet är 405.000krHur räknar jag ut detta.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör hur en överlåtelse av ett fritidshus till dina döttrar ska behandlas skattemässigt. Då jag saknar tillräcklig information för att göra en fullständig skatteberäkning kommer jag svara mer generellt på dina frågor.Regler om beskattning av vinster vid försäljning av privatbostadsfastigheter finns i inkomstskattelagen (IL).Gåva eller avyttring?För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att om det finns gåvodel i överlåtelsen ska hela överlåtelsen behandlas som en gåva. Det anses finnas en gåvodel om ersättningen understiger taxeringsvärdet. I ditt fall är taxeringsvärdet 405.000 kr, och ersättningen utgörs av de 600.000 kr i lån som dina döttrar övertog i och med överlåtelsen. Det innebär alltså att i ditt fall att ersättningen överstiger taxeringsvärdet och det innebär att hela överlåtelsen istället kommer att betraktas som en avyttring i skattehänseende. Om ersättningen du fått istället hade understigit taxeringsvärdet hade överlåtelsen betraktats som en gåva, och ersättningen hade då inte varit en inkomst som man blir tvungen att betala skatt för (jfr 8 kap. 2 § IL).Att överlåtelsen betraktas som en avyttring får effekten att den ersättning du har fått, som motsvarar de 600.000 kr i lån som du genom överlåtelsen slipper betala, blir att betrakta som en kapitalinkomst som hänförs till inkomstslaget kapital. Om du har gjort en vinst eller inte på avyttringen saknar jag tillräcklig information för att bedöma, men om det du själv betalat för fastigheten understiger ersättningen på 600.000 kr du fått av dina barn och du inte har gjort några förbättringar på huset som ger rätt till avdrag har du troligen gjort en kapitalvinst. 22/30 av kapitalvinsten vid försäljning av privatbostadsfastighet tas upp för beskattning (45 kap. 33 § IL).Hur mycket skatt på eventuell vinst som du ska betala beror också på om du har haft andra inkomster i inkomstslaget kapital (ex. aktieutdelningar) och som sagt hur stora avdrag du kan göra för utgiften att anskaffa huset och eventuella andra utgifter du haft för förbättringsarbeten på huset (jfr 44 kap. 13 § IL). Det är nämligen bara ett eventuellt överskott i inkomstslaget kapital som beskattas (1 kap. 6 § IL). Eftersom jag inte vet hur övriga utgifter och inkomster i inkomstslaget kapital ser ut kan jag därför inte svara på exakt hur mycket du kan komma att få betala i skatt.SammanfattningÖverlåtelsen kommer att betraktas som en avyttring av en tillgång och eventuell kapitalvinst du gjort ska tas upp för beskattning i inkomstslaget kapital. Exakt hur mycket skatt du kan komma att behöva betala för avyttringen beror på vilka omkostnader du haft för att köpa huset och eventuellt utföra förbättringar på huset. Men om du inte har haft andra kapitalinkomster eller kapitalförluster kommer den vinst som du eventuellt kan ha gjort på avyttringen beskattas med en effektiv skatt på 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL). Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Hur fungerar beskattning för svensk medborgare med inkomst från utlandet?

2019-04-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur fungerar beskattning för en utlands svensk som flyttar hem igen. Inkomst från USA. Bor i Sverige . Vart betalar jag skatt?Kan jag äga fastighet i båda länder och ha inkomst utan att dubbelbeskattas?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du kommer att vara bosatt i Sverige och har svenskt medborgarskap är du sannolikt obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, både de som kommer från Sverige men också de som kommer från utlandet, se 3 kap. 8 § IL. I huvudsak kommer du alltså att beskattas i Sverige. Det kan dock uppstå en situation där du behöver betala skatt i USA. För att undvika dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra (du hittar avtalet här). Skulle det ändå uppkomma en situation av dubbelbeskattning, har den svenska lagstiftaren möjliggjort rätt till avdrag på den utländska skatten. Dessa regler träder i kraft förutsatt att det inte finns mer fördelaktiga regler i beskattningsavtalet. Som obegränsat skattskyldig i Sverige har du enligt 2 kap. 1 § Lag om avräkning av utländsk skatt rätt till avräkning på intäkt som du beskattas för i utländsk stat. Om du t. ex. betalat skatt för din fastighet i USA kan du enligt 1 kap. 3 § begära avdrag i din svenska deklaration. Tanken är att du ska kunna äga fastigheter och har inkomst från båda länder utan att bli föremål för dubbel beskattning. Vänligen,

Beskattning av fastighet vid offentlig auktion då delägare ropar in hela fastigheten

2019-04-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan, har frågor om köp vid offentlig akuktion. Första frågan är om Huvudsaklighetsprincipen skattemässigt även gäller då samma person både är köpare och säljare vid en offentlig auktion av en fastighet. I detta fall finns 2 ägare på 50% vardera, där ena ägaren köper 100% av fastigheten via offentlig auktion, Köparen är därmed både köpare och säljare i köpebrevet.Köpare till 100% av fastigheten, men säljare till 50%. Totalt blir ingen vinst utan en kostnad på 50% av köpeskillingen, men kan det ses som två olika transaktioner då anses den ägare som är både köpare och säljare, även få betala en vinstskatt för sin försäljningsdel? Nästa fråga är angående lagfarten. Skall den beräknas på hela köpeskillingen eller på 50%, dvs om att det är ett köp av ytterligare 50% (köparen har ju redan lagfart på 50% av fastigheten.Tacksam om ni kan reda ut dessa begrepp för oss.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är en avyttring? Med avyttring så avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. En eventuell kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppen (se 44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL)Huvudsaklighetsprincipen Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna fastighetens marknadsvärde, så brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång. Överlåtelsen har därmed skett genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning) och dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning).För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva används huvudsaklighetsprincipen. Ger man en ersättning som överstiger 50 % så är det ett köp, medan under 50 % är det en gåva och beskattning sker alltså inte. Ska huvudsaklighetsprincipen tillämpas när hus säljs på offentlig auktion? I ett ärende som har prövats tidigare avsåg en delägare i en fastighet att bli 100 % ägare till hela fastigheten. Fastigheten såldes på offentlig auktion och ropades in av delägaren. Då ansåg man att han inte avyttrat sin tidigare ägda andel i fastigheten trots att han var "säljare", eftersom den inte då bytt ägare. Förfarandet ledde därför inte till någon beskattning av köparen (SRN 1998-06-16)LagfartLagfartskostnader kommer att baseras på den kostnad som betalades för ägarandelen. Hoppas det var svar på din fråga, Med vänliga hälsningar