Beskattning av aktier som gåva

2021-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hur beskattas aktier som gåva?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att frågan gäller aktiegåvor till privatpersoner och inte gåvor till anställda som måste förmånsbeskattas. När aktier förvärvas genom gåva gäller kontinuitetsprincipen. Det innebär att förvärvaren till aktierna inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Det sker således ingen beskattning vid gåvoöverlåtelsen utan beskattningen sker först när aktierna avyttras. För att denna bestämmelse ska gälla måste det vara frågan om en riktig gåva vilket innebär att gåvan ska vara frivillig, det ska finnas en gåvoavsikt och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till den som mottar gåvan. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Beskattas gåvomottagaren för gåvan?

2021-01-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Kan jag föra över 300 000:- till min dotter utan att hon behöver betala skatt?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Innan 2004 så innehade Sverige en gåvo- och arvsskatt som innebar att gåvor såsom arv skulle betraktas som en inkomst hos gåvomottagaren och skulle därmed beskattas. Däremot gäller inte detta förhållande längre eftersom gåvo- och arvsskatten har avskaffats. Detta förhållande kan man utläsa ur 8 kap. 2 § IL. Följaktligen så kommer gåvogivaren (du) inte kunna dra av utgiften för gåvan, 9 kap. 2 § IL.För att din dotter ska kunna ta emot dessa pengar skattefritt krävs det däremot att pengarna uppfyller rekvisiten för att anses vara en gåva. Dessa rekvisit regleras inte i lagtext utan framgår av domstolsavgöranden. Det skatterättsliga gåvobegreppet består av tre rekvisit: (1) det har skett en förmögenhetsöverföring, (2) gåvan har överlämnats frivilligt och slutligen (3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren.Förutsatt att pengarna som du överför till din dotter uppfyller dessa rekvisit så kommer det alltså inte inkomstbeskattas hos din dotter. Det är alltså av ytterst vikt att pengarna som överförs faktiskt är en gåva och att det inte är en slags belöning för en prestation som din dotter har och/eller kommer att utföra. Detta eftersom den så kallade delningsprincipen gäller vid gåvogivande av alla tillgångar förutom fastigheter. Principen innebär att överföringar som är av blandad art (att överföringen delvis har egenskap av en gåva såsom en betalning för en prestation) riskerar att delas upp i en skattefri och skattepliktig del.Eftersom jag inte har några omständigheter att gå på så kan jag dessvärre inte göra en bedömning om vad som gäller i just din situation. Men så länge du som gåvogivare uppfattar överföringen som en gåva och att denna sker utan att din dotter utför en prestation, så bör dessa omständigheter tala för att det handlar om en gåva och följaktligen inte inkomstbeskattas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Behöver man betala arvsskatt?

2021-01-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag sätter in 100.000 kr på en bankbok till mitt barnbarn, att kunna tas ut först vid hennes 18-årsdag, behöver hon då betala arvsskatt?Mvh
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i Inkomstskattelagen (1999:1229), förkortat IL.Arvsskaten är sedan 1 januari 2005 slopad, vilket innebär att ditt barnbarn inte kommer behöva betala någon skatt i det hänseendet, se även 8 kap 2 § IL.Däremot så kommer ditt barnbarn i framtiden, om pengarna placeras på ett sådant sätt att de genererar ränta, behöva betala skatt på den eventuella kapitalvinsten på (i dagsläget) 30%, se 41 kap 1 § IL, 42 kap 2 § IL och 65 kap 7 § IL. Detta förutsätter som sagt att pengarna genererat vinst, och beskattning sker vid uttagetSammanfattningsvis kommer ditt barnbarn inte att behöva betala någon arvsskatt, men om pengarna genererar vinst så kommer vinsten att beskattas. Trots att det inte efterfrågades vill jag erbjuda en synpunkt. De flesta banker rör sig idag ifrån bankböcker, och om de erbjuder sådana tjänster så finns det en risk att de förenar tjänsten med en betydande administrationsavgift - av den anledningen kan det vara värdefullt att kontakta din bank och se över deras bankbokspolicy och eventuellt diskutera andra sparformer. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, du är varmt välkommen med ytterligare funderingar om några skulle dyka upp!

Beskattas gåvor mellan makar?

2021-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag och min fru är gifta och har undertecknat ett äktenskapsförord, där det framgår att all egendom utgör enskilt egendom. Detta eftersom jag har en större förmögenhet. Vi kommer sannolikt att skilja oss och jag vill trots äktenskapsförordet lämna en gåva till henne på 200 000 kronor (av mina pengar). Jag är medveten om att makar får lämna gåvor skattefritt till varandra. Min fråga är om det inte gäller om man skiljer sig inom ett par månader efter att man har lämnat gåvan? Eller kan man lösa det hela å ett bättre sätt? Kan man vid skillsmässotillfället frångå äktenskapsförordet till viss del t.ex.?Mvh
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gåvor är skattefriaGåvoskatten avskaffades för ett par år sedan vilket betyder att gåvor, vare sig de kommer från makar eller inte, är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Att du och din fru fortfarande är gifta men snart ska skiljas kommer därför inte påverka beskattningen av gåvan. Förhållandet mellan makar kan dock påverka bedömningen av vad som krävs för att något faktiskt ska räknas som gåva eller inte. Gåvor mellan makar kan kräva extra åtgärderEnligt lag så är en gåva gällande mellan makar om makarna antingen iakttar vad som allmänt är gällande för fullbordande av gåva eller om gåvan har registrerats enligt 16 kap. Äktenskapsbalken (8 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Du vill ge pengar till fru, vilket betyder att du vill lämna över en gåva bestående av lös egendom. Gåvan ska registreras hos skatteverket. Det finns inga formkrav på hur ett gåvobrev ska upprättas när det gäller lös egendom. När det gäller en gåva som inte sker skriftligen så ska en uppgift om gåvan, ett gåvobrev, lämnas in till skatteverket för registrering. Handlingen ska då undertecknas av både dig och din fru. (16 kap. 2 § 2 st. Äktenskapsbalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt

2021-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Mina föräldrar har sålt sin egendom och min far vill ge mig förskott på arv Jag är ensambarn.Hur mycket kan jag erhålla utan att behöva skatta för det?Min mors del står under överförmyndare eftersom hon är dement.Mina föräldrar köpte stället 1960 för 50000 kr och försäljningsvärdet är 2,9 miljoner.Hur stor blir vinstskatten?Mvh
Victoria Ikegami Andersson |Hej!Jag tolkar det som att du har två separata frågor. Den ena behandlar vinstskatten för en fastighet alternativt en bostadsrätt. Den andra frågan behandlar vad för skatt du som gåvomottagare eventuellt måste betala.Svaren på dina frågor regleras i inkomstskattelagen (IL).Gällande vinstskatten så är utgångspunkten att man särskiljer hur en fastighet ska beskattas (45 kap. IL) från hur en bostadsrätt ska beskattas (46 kap. IL). Eftersom det inte framgår vad för slags egendom dina föräldrar har sålt (fastighet eller bostadsrätt) så är det svårt för mig att tillämpa det rätta kapitlet i inkomstskattelagen. Däremot så är reglerna vid kapitalvinster för fastigheter och bostadsrätter tämligen lika så detta kommer inte påverka vad som gäller vid besvarandet av din fråga alltför mycket.Det första steget är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som dina föräldrar ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (2,9 miljoner) ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Det andra steget är att beskriva hur beräkningen av vinstskatten sker.Första steget: omkostnadsbeloppet för egendomenVad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som dina föräldrar kommer behöva skatta på.1. Vad avses med anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Utifrån informationen du har delat med dig av så har dina föräldrar anskaffat egendomen för 50 000 kr. Anskaffningsutgiften är alltså 50 000 kr.Däremot finns det ett undantag till detta förhållande. Ifall det är en bostadsrätt som avyttras så gäller istället en schablonregel för anskaffningsutgiften enligt 46. Kap 14 § IL. Schablonregeln innebär att alla bostadsrätter som har förvärvats före 1974 (vilket gäller för dina föräldrar) ska istället anses förvärvad den 1 januari 1974. Då ska istället anskaffningsutgiften beräknas som 150 % av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens förmögenhet den första januari 1974, 46 kap. 14 § IL. Då gäller alltså inte anskaffningsutgiften på 50 000 kr.Eftersom jag varken vet vad för slags egendom dina föräldrar har avyttrat samt vad bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens förmögenhet den första januari 1974 var så kan jag dessvärre inte dra en slutsats om vilket belopp som ska användas vid anskaffningsutgiften. För att utröna denna information skulle dina föräldrar kunna kontakta bostadsrättsföreningen.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (dina föräldrar) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL. För bostadsrätter regleras det istället i 46 kap. IL, se 46 kap. 8–10 §§ IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket. Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet. Detta framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL för fastigheter och i 46 kap. 10 § st. 2 IL för bostadsrätter. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (för fastigheter; 45 kap. 11 § IL och för bostadsrätter 46 kap. 8 § IL).Andra steget: beräkning av vinstskattenNär vi har beräknat kapitalvinsten så ska vi slutligen kvotera detta belopp. För bostadsrätter såsom fastigheter som används som privat bostad gäller det nämligen att endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (för fastigheter: 45 kap. 33 § IL och för bostadsrätter: 46 kap. 18 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Eftersom jag inte har någon uppgift om vilken typ av egendom det är (bostadsrätt eller fastighet) samt att jag inte vet vad för slags förbättringsutgifter dina föräldrar har haft så kan jag inte uttala mig om vad den slutliga vinstskatten kommer bli. För att beräkna vinstskatten är det alltså dessa uppgifter som ni måste ta reda på. Tänk på att ju större omkostnadsbeloppet är (anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter), desto mindre behöver dina föräldrar skatta på.Måste du skatta för arvet och/eller gåvan från dina föräldrar?Sedan 2004 så har Sverige avskaffat arvs- och gåvoskatten som tidigare gällde. Detta innebär att så länge värdeöverföringen från din far till dig uppfyller kraven för att vara ett arv eller en gåva så kommer du inte beskattas för detta oavsett storleken, se 8 kap. 2 § IL.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Hur deklarerar man momspliktig försäljning via internet?

2021-01-11 i Moms
FRÅGA |HejJag sälja på ett internet plattform. Man jag är en gäst säljare och betala försäljningsavgift.Min frågor är nu:Är det rätt dra av min försäljnings avgift från min brutto försäljnings pris och lägga moms på, eller dra man försäljnings avgift från netto försäljnings pris utan moms och lägga sen moms på avgift?Mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar du i inkomstskattelagen (IL).Hobby- eller näringsverksamhetOm du säljer varor via internet regelbundet, ska du redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Det rör sig om hobbyverksamhet om verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt, det kan alltså saknas varaktighet och vinstsyfte. Eftersom du skriver att du ska betala moms utgår jag dock från att det i ditt fall rör sig om näringsverksamhet. Hur deklarerar man inkomster?När du ska deklarera din inkomst börjar du med att räkna ut ditt resultat. Detta sker genom att du tar intäkter minus kostnader. Huvudregeln är att utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande dras av som kostnad (16 kap. 1 § IL). Försäljningsavgiften dras alltså av som kostnad. Ditt resultat blir därmed intäkterna från försäljningen minus kostnaderna för försäljningsavgiften. Den beskattningsbara inkomsten räknas sedan ut enligt 1 kap. 5 § IL. Detta sker genom att du tar eventuellt överskott från resultatet, minus allmänna avdrag, minus grundavdrag. Det är sedan denna summa som beskattas.Hur deklarerar man moms?Om du är momsregistrerad ska du deklarera moms i en momsdeklaration. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera. Momsdeklarationen sker alltså skiljt från inkomstdeklarationen. Du hämtar uppgifterna som ska lämnas i momsdeklarationen från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om din försäljning, utgående moms (moms på det du har sålt), samt ingående moms (moms på det du har köpt in).Mellanskillnaden mellan utgående moms och ingående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar.Vad tar man ut moms på?Vid handel på internet brukar man skilja på offline-handel och online-handel. Vid offline-handel är det fråga om vanliga varor som säljs på internet men skickas på traditionellt sätt med posten eller liknande. Vid online-handel sker inte bara beställningen på internet utan även själva varan skickas, det vill säga laddas ner via internet. Detta handlar ofta om musik, filmer, dataprogram och böcker. Skattemässigt behandlas försäljning av sådana digitala varor som försäljning av tjänster. Detta har betydelse när du ska redovisa moms eftersom det är lite olika regler för tjänster och varor. Moms tas dock ut på försäljningspriset oavsett om det rör sig om försäljning av varor eller tjänster. Du ska alltså alltid lägga på moms på försäljningspriset (brutto). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis lägger du på moms på försäljningspriset innan försäljning av varorna eller tjänsterna. När du sedan ska deklarera får du skilja på inkomstdeklarationen och momsdeklarationen. Inkomstdeklarationen räknar du ut genom att ta dina inkomster exklusive moms minus dina kostnader. Till dina kostnader hör till exempel försäljningsavgiften. Sedan kommer du behöva ge in en separat deklaration för din moms. Här tar du all din utgående moms minus din ingående moms och resultatet visar om du ska betala in eller få tillbaka momspengar. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din deklaration eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, tisdagen den 12 januari, klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skatt vid gåva?

2021-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina föräldrar har en sommarstuga som de vill ge till mig och mitt syskon hur drabbar det oss med skatter? Gåvoskatt osv. hur går man till väga?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvoskattDet korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva.HuvudsaklighetsprincipenFör att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: (i) det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, (ii) gåvan skall ha överlämnats frivilligt och (iii) det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma! Vänliga hälsningar,

Hur ska en kostnadsersättning beskattas?

2021-01-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |När man jobbar som hundförare på Securitas får man en kostnadsersättning. Är det något som kan förmånsbeskattas?Mvh
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11:1 IL stadgar att "Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 eller 11a kap."När du som hundförare på Securitas får en kostnadsersättning kommer det tas upp som just kostnadsersättning, och beskattas enligt 11 kap. 1 § IL.Det klassificeras inte som en förmån.Med vänlig hälsning!