Hur blir det med fastighetsskatten för svenska medborgare som äger ett hus i Finland?

2019-08-20 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej,Jag och mina föräldrar är födda i Finland men bor i Sverige sedan 70-talet. Min pappa och jag har dubbelt medborgarskap och min mamma har endast svenskt medborgarskap.Vi har mitt barndomshem kvar i Finland. Mina föräldrar funderar nu på att skriva över barndomshemmet på mig. Innebär detta att jag behöver betala någon slags skatt för det hemma i Sverige eller görs det endast i Finland. Behöver jag meddela Skatteverket att jag äger en fastighet i Finland?Om de inte skriver över huset på mig och jag ärver huset efter dem – betalar jag då arvsskatt både i Finland och i Sverige?Om jag sedan säljer huset – betalar jag vinstskatt både i Finland och i Sverige?Tack på förhand!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Eftersom jag läser juridik i Sverige så kan jag bara svara på frågor om vad svenska lagen säger och vad det nordiska skatteavtalet säger. För att få reda på när Finland tar ut skatt råder jag dig att vända dig till finska skatteverket (dom har information tillgänglig på både finska och svenska).Om du får fastigheten som gåvaEnligt det nordiska skatteavtalet artikel 6 så har både hemvistlandet och landet där fastigheten är belägen rätt att ta ut skatt på inkomst från en fastighet. Gåvor är skattefria i Sverige (8:2 inkomstskattelag). Det innebär att varken du eller dina föräldrar behöver betala någon skatt i Sverige när du får huset. När du en dag säljer fastigheten kommer du att skatta för vinsten från försäljningen.Behöver du meddela skatteverket om ägandet?Om man har fått uppskov på fastighetsskatt i Sverige på grund av att man har förvärvat en fastighet utomlands måste man meddela skatteverket årligen att man fortfarande äger den, men jag finner ingen annan information om att man måste uppdatera skatteverket om ägande av en fastighet. För att vara helt säker kan du kontakta svenska skatteverket.Om du ärver fastighetenSverige har också avskaffat arvsskatt (8:2 inkomstskattelag) så du kommer inte heller bli skyldig att betala någon skatt i Sverige när du ärver fastigheten, istället betalar du skatt när du sedan säljer fastigheten.SammanfattningsvisSammanfattningsvis råder jag dig att kontakta finska skatteverket för råd angående din eventuella finska skattskyldighet. I Sverige blir du först skattskyldig när du säljer fastigheten. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Har jag rätt till husets nuvarande marknadsvärde? Eller ska han bara lösa ut mig från lånet?

2019-08-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Mitt ex ska behålla huset och köpa ut mig.Har jag rätt till husets nuvarande marknadsvärde ?Eller ska han bara lösa ut mig från lånet?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till husets nuvarande marknadsvärde. Om du äger halva fastigheten har du alltså rätt till halva marknadsvärdet. Iaktta dock de kostnader som dras ifrån en eventuell vinst, t.ex. vid vinstberäkningen dras den latenta reavinstskatten av, som ditt ex tar över om han löser ut dig ur huset. Läs mer på skatteverkets hemsida (här).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

I vilket land ska skatt betalas vid anställning på utländskt fartyg?

2019-08-12 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag är sjöman och har fått ett jobberbjudande i UK. Företagets kontor ligger i UK, fartyget trafikerar bla Scotland. Jag har tänkt att bo kvar i Sverige för jag jobbar ett par veckor ombord på båten sen är jag ledig lika många och skall då spendera resten av tiden i Sverige (kommer bli mindre än 183 dagar i Sverige).Vart skall jag betala skatt och hur mycket i procent? Företaget utlovar en lön på 7.500 GBP per månad 12 per år? Mycket tacksam för svar
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldig i Sverige?Eftersom du nämner att du fortsatt kommer att bo kvar i Sverige för den tid du ej jobbar följer troligtvis att du är att anse som obegränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet inträder om du är att anse såsom bosatt i Sverige, med vilket avses attdu fortsatt ska vara folkbokförd i Sverige, att du stadigvarande vistas i Sverige under en sammanhängande period om 6 månader om året eller att du har flyttat från Sverige med fortfarande har kvar en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Som obegränsat skattskyldig följer skattskyldighet för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Undantag från svensk skattskyldighetAllmänt gäller ett undantag från svensk skattskyldighet för inkomst från anställning utomlands om anställning avser en period om minst 6 månader (sexmånadersregeln, 3 kap. 9 § första stycket IL) eller anställning i ett och samma land utomlands som varar minst ett år (ettårsregeln, 3 kap. 9 § andra stycket IL). Dessa båda undantagsregler gäller dessvärre inte för anställning ombord på ett fartyg (3 kap. 12 § första stycket IL). Däremot gäller ett särskilt undantag för skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg som är tillämplig om utlandsvistelsen avser minst 183 dagar om året och arbetsgivaren är hemmahörande i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § andra stycket IL). Storbritannien tillhör fortfarande EES, men osäkerhet råder hur det kommer att förhålla sig i framtiden beroende på om det blir en soft eller hard brexit. Hur det ser ut med tidskravet om utlandsvistelse om 183 dagar framgår ej, så det får du själv ta ställning till hur det förhåller sig med den saken. Gällande kravet på att fartyget huvudsakligen ska gå i oceanfart så framgår av lagrummets tredje stycke att det omfattar dels fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, dels fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd (3 kap. 12 § tredje stycket IL). Huruvida det gör undantaget för skattskyldighet tillämpligt i ditt fall kan jag ej ta ställning till. Om det är så att du uppfyller alla kraven så är du ej skattskyldig i Sverige för inkomsten från anställningen på det utländska fartyget.Skattskyldighet i både Sverige och StorbritannienOm det ovan nämnda undantag för skattskyldighet i Sverige ej är tillämpligt i ditt fall följer skattskyldighet i Sverige för inkomsten. Sannolikt kommer du även att vara skattskyldig i Storbritannien, men jag saknar kunskap om deras skattesystem så jag kan ej säkert ta ställning till om så kommer vara fallet för din del. Vid situationer där en och samma person är skattskyldig för samma inkomst i två olika länder tillämpas upprättade skatteavtal mellan länderna för att avgöra vilket land som ska ges beskattningsrätten och på så vis undvika dubbelbeskattning för den skattskyldige. Skatteavtalen kan endast inskränka ländernas skattskyldighet som redan följer av lag, vilket gör att länder tenderar att ha omfattande skattskyldighet i grunden för att reglera fall av dubbelbeskattning via skatteavtal. Mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland finns ett skatteavtal som har implementerats i lag 2015:666.För att avgöra vilket land som ges beskattningsrätt utifrån skatteavtalet måste först hemviststaten fastställas. Enligt artikel 4.1 i skatteavtalet (se bilagan till lag 2015:666 för artikelhänvisningar) är det främst bosättning som är avgörande i ditt fall för att fastställa din hemviststat. Utifrån din frågeställning antar jag att du kommer att behålla bosättning i Sverige. Om du även kommer att vara bosatt utomlands eller endast jobba där framgår ej. Om du kommer ha hemvist i båda länderna så avgörs hemviststaten utifrån den stat vari dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (artikel 4.2.a). Troligtvis skulle det innebära att Sverige är att anse som din hemviststat om du skulle ha bosättning i båda länderna, vilket jag i det följande kommer att utgå ifrån att så är fallet.Beskattningsrätten vid inkomst av anställning regleras i artikel 14. Vad gäller anställning på skepp som används i internationell trafik så tillfaller beskattningsrätten endast hemviststaten, det vill säga Sverige (artikel 14.2). Med internationell trafik avses om skeppet används utanför platser i Storbritannien. Huruvida så är fallet för din del framgår ej så jag kan ej ta ställning till om regeln är tillämplig i ditt fall. I annat fall är huvudregeln att inkomst från anställning i hemviststaten (Sverige) medför en ensamrätt för hemviststaten att beskatta inkomsten, men för arbete som utförs i Storbritannien får i stället de som huvudregel beskatta sådan inkomst (artikel 14.1). Det finns dock en undantagsregel i det fallet att Storbritannien får beskatta dig på grund av inkomst av anställning där, vilket ger Sverige beskattningsrätten även i det fallet om du arbetar 183 dagar eller mindre i Storbritannien under ett år och arbetsgivaren inte har sin hemvist i Storbritannien samt att ersättningen ej heller belastar ett fast driftställe tillhörande din arbetsgivare i Storbritannien (artikel 14.2). Eftersom du skriver att arbetsgivaren har ett kontor i Storbritannien kan troligtvis den sistnämnda undantagsregeln uteslutas. Det innebär i så fall att Storbritannien får beskatta inkomsten av din anställning där, men att det inte är en ensamrätt till beskattning med följd att du är skatteskyldig i båda länderna. För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige i det fall Storbritannien får beskatta dig så ska Sverige avräkna motsvarande skatt som du erlägger i Storbritannien från den svenska skatten (artikel 21.1.a).SkattesatserHur skattesatserna ser ut i Storbritannien känner jag ej till och därför kommer jag endast att kunna redogöra för hur du beskattas för inkomsten i det fallet att du kommer att beskattas i Sverige. Förvärvsinkomster omfattas av kommunal inkomstskatt utifrån skattesatsen i hemortskommunen samt statlig inkomstskatt (1 kap. 3 § IL). Den kommunala skattesatsen varierar mellan kommunerna så jag kan inte säga exakt hur hög den kommer att vara i ditt fall, men troligtvis mellan 27-33 % (jämför 65 kap. 3 § IL). Statlig inkomstskatt utgår med 20 % på den del av inkomsten som för 2019 års beskattningsår överstiger 490 700 kr och med 5 % på inkomst överskridande 689 300 kr (65 kap. 5 § IL).Det finns även möjlighet att du kan ha rätt till avdrag och skattereduktion som sjöman. Jag kommer nedan endast kortfattat och översiktligt redogöra för dessa regler om sjöinkomst eftersom frågan inte omfattade avdrag, men jag anser att det kan vara relevant att kortfattat nämna möjligheten. Som sjöman på ett EES-handelsfartyg får avdrag göras med 36 000 kr om året vid fjärrfart (64 kap. 2 § IL). Skattereduktion utgår på sjöinkomst vid fjärrfart med 14 000 kr om året (67 kap. 3 § IL). Avdraget dras från den skattepliktiga inkomsten före skatten beräknas och reduktionen dras från av från summan efter att skatten är beräknad.SammanfattningSom framgått ovan är det ej möjligt att ge ett definitivt svar på var du ska betala skatt eftersom det beror på en omständigheter som ej framgår av frågeställningen. Svensk skattskyldighet kan undkommas om du arbetar utomlands minst 183 dagar om året och arbetsgivaren hör till en stat inom EES samt att fartyget huvudsakligen går i oceanfart (3 kap. 12 § IL). I annat fall är du sannolikt skattskyldig i både Sverige och Storbritannien och skatteavtalet hanterar vilket land som ges beskattningsrätten. Om fartyget du ska jobba på främst ska gå i trafik utanför Storbritannien är det endast i Sverige du ska beskattas på inkomsten (artikel 14.2). I annat fall kan du beskattas av båda länderna, men du har då rätt att få den skatt du erlägger i Storbritannien avräknad från den svenska skatten (artikel 14.1 och 21.1.a).Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Beskattning försäljning privata tillgångar

2019-08-08 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har en enskild firma inom dataprogrammering där jag konsultar genom på en webbyrå (F-skatt).Jag har sålt en del privata tillgångar jag haft på diverse säljsidor såsom blocket och tradera, och jag undrar ifall jag måste deklarera detta. Ingen vinst har gjorts och har inte haft något vinstsyfte med min försäljning. Sålde bara tillgångarna på grund av att få ut lite pengar i fickan då jag studerar samtidigt och inte drar värst mycket genom min EF.
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger totalt 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Alltså om du gjort en vinst understigande 50 000 kr är vinsten helt skattefri. Du har även möjlighet att dra av 25 % av det du sålt föremålen för (istället för inköpspriset) vilket tillsammans med avdraget på 50 000 kr gör att du kan göra 66 600 kr i vinst på personliga tillgångar skattefritt. Det bör heller inte finnas någon risk för att försäljningarna räknas som en inkomst av näringsverksamhet, eftersom försäljningarna enligt frågan inte sker i vinstsyfte och inte heller verkar ske varaktigt förekommande (se 13 kap. 1 § IL).Även om du inte gör så pass stor vinst att du behöver skatta på försäljningarna, är det ändå bra att alltid deklarera stora inkomster för att vara helt säker. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Vad menas med taxering?

2019-08-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad menas med taxering?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Taxering är en värdering av värdet, priset på ägodelar. I skattesammanhang är grund för taxeringsvärdet vilket avgör hur hög skatt man ska betala för egendomen eller inkomsten. Taxeringsvärde är exempelvis ett samlat värde på en fastighet, vilket Skatteverket räknar ut. Detta används sedan som underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift.Hoppas du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Behöver jag skatta för bilen jag vunnit, om jag nu säljer den i andra hand?

2019-08-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Har vunnit en bil från Bingolotto, behöver jag skatta på den om jag nu säljer den i andrahand?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De skatter som skulle kunna blivit aktuella är ju dels inkomstskatt när du får bilen, och moms (mervärdesskatt) när du säljer den. Som tur är för dig behöver du inte betala varken inkomstskatt eller moms, och varför ska jag förklara här. När du vinner bilen genom lotteriet, så kan man säga att du "tjänar" bilen och då skulle det ju kunna bli aktuellt med inkomstskatt. De flesta lotterivinster är dock undantagna från inkomstskatt, så det blir inte aktuellt här (inkomstskattelagen 8 kap. 3§ första stycket). Ibland kan det vara problem med att dra gränsen mellan vad som är lön och vad som är lotterivinst (se bland annat rättsfallen RÅ 1989 not. 198 och RÅ 1995 ref. 100). Men eftersom att jag utgår ifrån att det bara var slumpen som avgjorde att du vann och du inte utförde någon slags prestation för Bingolotto, så borde det vara helt klart att det rör sig om en sån lotterivinst som är skattefri för dig. Eventuell spelskatt ska betalas av Bingolotto (lag (2018:1139) om skatt på spel 4§). Sen blir ju frågan om försäljningen av bilen gör att moms måste betalas. Det behövs dock inte. Eftersom att du inte bedriver "ekonomisk verksamhet" när du säljer bilen, så är du undantagen från skyldighet att betala moms (mervärdesskattelagen (ML) 1 kap. 1§ första stycket första punkten och ML 4 kap. 1§). Du säljer bilen som privatperson, och du är ju inte bilhandlare. Hoppas det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag deklarera en gåva av kontanter?

2019-08-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar har gett mig 5000 eur i present i kontanter. Behöver jag deklarera detta hos Skatteverket eller informera annan myndighet om detta? Behöver jag någon dokument för att sätta in pengar på min bankkonto? Hälsningar,Elena
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Deklarera? Det snabba svaret på din fråga är att du inte måste deklarera det eftersom det inte längre finns en gåvoskatt i Sverige (se inkomstskattelagen 8 kap. 2 §).Kontantinsättning? När det gäller insättning av stora summor av utländsk valuta, så måste du troligen kontakta din bank och fråga vilka regler de har. Mitt råd är att du ser till att ha ett gåvobrev som tydliggör var pengarna kommer ifrån! Om du inte redan har det så borde du be dina föräldrar att skriva ett. Ni kan även få hjälp att göra det här. Detta är bara för er egen säkerhet och så att banken vet var pengarna kommer ifrån – stora summor (särskilt kontanter), tenderar att uppmärksammas av banken. Förskott på arv?Den andra fördelen med ett gåvobrev är att dina föräldrar kan skriva att de inte vill att gåvan ska ses som ett förskott på ditt arv. Om de inte gör det, så kommer du att få en mindre del av arvet när det väl är dags, motsvarande de 5 000€ (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Skicka gärna in fler frågor om det skulle vara något annat som du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Kan vi kringgå beskattning genom att komma överens om en gåva?

2019-08-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger en jordbruksfastighet tillsammans. Hon ska ta över gården nu. Jag överväger att ge henne min halva som en gåva, men mot en ersättning på 85 % av förra årets taxeringsvärde.Min fråga lyder:Om hon och jag kommer överens om att utöver ersättningen för gåvan, så ska hon ge mig 1 000 000 kr. En gåva från henne till mig. Vad säger skatteverket om det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att det skatterättsligt ska röra sig om en gåva krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring och att transaktionen skett frivilligt. I ert fall finns det egentligen inte en gåvoavsikt (då den i praktiken innebär en ersättning för fastigheten, även om ni kallar det för en gåva). Med tanke på att det är en ganska stor summa som "skänks" är min uppfattning att Skatteverket kommer att reagera och anse det som ersättning för fastigheten.Innan ni försöker er på ett upplägg enligt ovan är min rekommendation att ni tar kontakt med en jurist specialiserad på skatterätt.Vänligen,