Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

2021-04-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej. går det kvitra skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet till att kvitta den skatt som utgår på vinsten av en husförsäljning. Jag kommer i denna fråga utgå från att det handlar om bostadshus båda vad gäller försäljning samt den nyköpta fastigheten. Skatteplikt. När man säljer sin fastighet uppstår det en kapitalvinst (41 kap 2 § IL). Det ska tas upp som en intäkt (42 kap 1 § IL). Fysiska personer ska betala skatt på detta. (1 kap. 3 § IL). Vid avyttring av privatbostad tas dock endast 22/30 delar av vinsten upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Möjlighet till uppskov. Vid försäljning av privatbostad finns det viss möjlighet till uppskov av skatten, dvs att du skjuter upp skatten. Vid avyttring av permanent är det möjligt att erhålla avdrag för uppskovsbeloppet om kapitalvinsten uppgår till minst 50 000 kr och man förvärvat eller avser att förvärva en ny bostad (i lagtext ersättningsbostad) (47 kap 2-6 §§ IL). Det krävs att det handlar om en privatbostad och det är en permanent bostad om du har bott där minst 1 år före försäljning eller minst 3 av de senaste 5 åren. (47 kap. 3 § IL) Man erhåller fullt uppskov om ersättningen för den nya bostaden är lika stor eller större än ersättning för den sålda bostaden (47 kap 7 § IL). Är ersättningen för den nya bostaden lägre så har man inte rätt till fullt uppskovsbelopp (dvs det motsvarar inte hela kapitalvinsten). Vad betyder det här för dig? Jag kan tyvärr inte i detta fall hjälpa dig att applicera lagrummen på din situation då jag inte har några omständigheter att utgå ifrån. Men om det är så att de ovanstående kraven är uppfyllda så har du rätt att göra uppskov på skatten av kapitalvinsten du gör vid din husförsäljning. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen

går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?

2021-04-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej. går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SammanfattningJa enligt uppskovsreglerna kan du i princip kvitta skatt på vinst för husförsäljning, annars är utgångspunkten att så fort avyttring sker beskattas man för kapitalvinsten oavsett hur tätt inpå det nya objektet förvärvas.Tillämpliga bestämmelserDin beskrivning träffas av reglerna för uppskov i 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Principen är ungefär densamma som att kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot ersättningsbostad. I kapitlet talas dock om avdrag för uppskovsbelopp istället för kvittning. Tanken är att du ska kunna skjuta upp eventuell vinst i ett led att motverka påtaglig inlåsningseffekt. FörutsättningarGrundläggande villkor anges i 47 kap. 2 § IL. Uppskovsbelopp får dras av om kapitalvinst föranletts av en avyttring av ursprungsbostad (privatbostad, varom minst 50 % av ytan används till bostadssyfte, 47 kap. 3 § IL), och du tänker förvärva eller har förvärvat en ersättningsbostad (t.ex. småhus på mark, se närmare om definition av ersättningsbostad i 47 kap. 5 §), samt att du tänker bosätta dig eller har bosatt dig i ersättningsbostaden. Viktigt är förtydligandet i 47 kap. 5 a § IL; som ersättningsbostad räknas inte ene bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Avser du förvärva ny fastighet, gäller alltså att du som längst kan vänta med förvärvet till och med 31:e december 2022. BeräkningSäljer du huset detta året och före utgången av 2021 förvärvar ny bostad beräknas uppskovet på följande sätt. Är ersättningsbostadens pris minst lika högt eller högre än för ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet vinsten du gjort på ursprungsbostaden. Därvid utgår ingen skatt. Är ersättningsbostadens pris lägre än för ursprungsbostaden sker en särskild beräkning: (kapitalvinsten + tidigare uppskovsbelopp) x ersättningen för ersättningsbostaden/ersättningen för ursprungsbostaden = uppskovsbeloppet.När ska den uppskjutna skatten betalas?Vid avyttring av ersättningsbostaden (47 kap. 11 § första stycket IL). Men som du kanske lagt märke till kan tidigare uppskovsbelopp ackumuleras och skjutas på även vid en försäljning av ersättningsbostaden.Hälsningar,

Vilka dokument/underlag krävs för att en fastighetsförsäljning i utlandet ska godkännas av en svensk bank, och hur sker beskattningen av fastigheten?

2021-04-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |HejJag har ett hus i Irak. Jag vill sälja och överföra pengar till mitt konto i svarige. Om jag sälja och hämta underlag och försjälningskotrakten och allt kan banken godkänner pengarna och ska banken erkänna på underlagen från Irak för att jag hörde Sverige erkänner inte dokument och alla kontrakten som kommer från Irak. Gärna om jag kan få svar ?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör bland annat om din bank kommer att godkänna pengarna från försäljningen samt vilka dokument och andra underlag kopplade till din fastighetsförsäljning i Irak som krävs. Eftersom detta även aktualiserar fråga om skattskyldighet kommer jag svepande också att besvara denna del.Begränsad eller obegränsad skattskyldighet?För att besvara frågorna krävs inledningsvis att vi fastställer om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet 3:8 ILEmellertid finns vissa undantag från den obegränsade skattskyldigheten, det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen ärbosatt i Sverigestadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader enligt praxis) ellerhar väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3:3 IL). Anknytningspunkterna som blir relevanta för denna bedömning återfinns i 3:7 IL, och aktualiseras om du exempelvis har familj i Sverige. Då det inte framgår om du är bosatt i Sverige eller inte går det inte att svara på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men svaret utgår från att du är bosatt i Sverige.Om du är obegränsat skattskyldiga innebär detta att du ska beskattas för samtliga inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Dock ska fastigheten givetvis först beskattas i Irak enligt Iraks skatteregler, men för att undvika, eller i viss mån lindra dubbelbeskattningen för samma inkomst ska den påförda skatten i Irak avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. Om du är bosatt i Sverige är du således skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljningen av fastigheten.Kapitalvinsten som ska beskattas beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet, dvs anskaffnings- plus förbättringsutgifterna för egendomen som säljs (44:13-14 IL)Den skattskyldiges uppgiftsskyldighetOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23:1 skatteförfarandelagen (SFL). Du ska uppge information om bland annat:- betalningens belopp i använd valuta- betalningsdatum- valutakod- vilket land betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).Krav på dokumentation och information till banken Sveriges banker har strikta regler gällande insättningar där det i regel fordras tillräckligt underlag var pengarna härstammat ifrån. Ett tips hade varit att ta kontakt med en företrädare på banken och meddela denne om dina försäljningsplaner för att ta reda på hur din specifika bank hanterar liknande ärenden. Du kan även fråga vilka dokument som de önskar, men av erfarenhet fungerar det gott och väl med exempelvis köpekontraktet, testamente eller liknande.För övrigt gäller ju att försäljningen och andra relevanta dokument kommer bekräftas i Irak av berörda myndigheter, vilket du kan hänvisa till i ett senare skede.SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Du kan trycka på följande länk för att ta reda på vilken blankett som blir aktuell i ditt fall, SkatteverketAtt ha i åtanke är att när du informerar din bank om överföringen på summan från Irak till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Om banken inte får något underlag kan det vara svårt att få igenom överföringen. I vilket fall som helst kan det vara bra att ta kontakt med din bank och redogöra för situationen. Skatterättsligt gäller att den erlagda skatten i Irak kommer att avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige och jag ser inga övriga hinder mot att du kommer kunna inhämta pengarna från försäljningen till Sverige.Stort lycka till, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

2021-04-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har en lägenhet in Rumänien som jag skall sälja. Bor i Sverige och vill veta om jag ska betala nån sort av skatt om jag överför pengarna från rumänsk bank till min bank i sverige? MVG Daniela Petrache stella.petrache@gmail.com
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det föreligger ett internationellt avtal träffat mellan länderna, Svensk Skatteavtal nr 39 som har för syfte att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomst eller förmögenhet för personer med inkomst i både länderna. Här kan du se avtalet. Fastighetsförsäljning innebär ett sätt att genererar en kapitalvinst och därmed en inkomst. Enligt Artikel 14 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Rumänen framgår att fysisk person med hemvist i Sverige ska beskatta realisationsvinst från fastighetsförsäljning i Rumänien, se här. Enligt Artikel 25 ska den skatt du sedan betalar i Sverige nedsättas genom avräkning av den rumänska skatten som betalats. Rent praktiskt betyder det här för din del att du deklarerar din försäljning av fastigheten i Rumänien i Sverige samt även anger hur mycket skatt du betalat i Rumänien i samband med försäljningen. Skatteverket kommer sedan att avräkna den skatt som du har erlagt i Rumänien på din svenska slutskatt. Avräkningen innebär alltså praktiskt att du inte kommer att behöva skatta här i Sverige det som du redan har skattat i Rumänien i samband med fastighetsförsäljningen. Har du fler frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Skattekonsekvenser när du säljer eller ger bort en fastighet?

2021-04-17 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Jag vill ge mitt hus till min sambo som gåva, måste jag betala skatt? eller är det bättra sälja huset till henne för en krona? Hur mycket skatt måste jag betala? Tack för hjälpen med vänliga hälsningar
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattekonsekvenser när du ger bort en fastighet som gåva eller säljer det för 1 krI Sverige är gåvoskatten avskaffade sedan 1 januari 2005. Det betyder att gåvomottagaren inte behöver betala skatt på gåvans värde, och givaren inte heller får göra något motsvarande skatteavdrag för gåvan. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan. I fall man betalar en ersättning för gåvan (t.ex. 1 kr eller 1000 kr osv.) jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp. Exempel: din sambo får en fastighet i gåva av dig och hon betalar en symbolisk summa på 1 kr i ersättning. Fastighetens taxeringsvärde är t.ex. 1 000 000 kr. Eftersom det är en gåva och ersättningen (dvs. 1 kr) understiger 85 procent av taxeringsvärdet (dvs. 0,85 x 1 000 000 = 850 000 kr), ska din sambo inte betala någon stämpelskatt. Sammanfattningsvis kan din Sambo behöva betala stämpelskatt om hon övertar lån eller betalar något för gåvan. Om din Sambo betalar en ersättning för gåvan som uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas. Om ersättning understiger 85 procent av taxeringsvärdet ska i regel ingen stämpelskatt betalas. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Gåvoskatt i Belgien

2021-04-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Mina två barn (bosatta i Sverige) kommer vardera att få 30 000 Euro i gåva från min syster i Belgien (bosatt där sedan länge) för hjälp med insatsen till bostadsrätt. De civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Min fråga är om det blir några konsekvenser för mina barn vad gäller gåvoskatten som fortfarande finns i Belgien? Enligt svensk lagstiftning utlöses ingen gåvobeskattning längre, om jag förstått rätt.
Minela Kurjakovic |Hej,Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer bra att vi i Sverige inte längre har någon gåvoskatt. Gåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005. Det betyder att alla gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Du eller dina barn kommer därför inte att behöva betala någon skatt i Sverige för gåvan från din syster/barnens moster. Det kan bli möjligt att gåvotagaren måste betala gåvoskatt i Belgien om det är så att vederbörande uppfyller förutsättningarna för skattskyldighet i Belgien. Frågan är om du eller dina barn (dvs. i egenskap av gåvotagare) är skattskyldiga i Belgien? Är du eller barnen ej det då behöver ni inte heller betala skatt i Belgien. Men om ni uppfyller kraven för skattskyldighet i Belgien då betyder det att ni kommer behöva följa bestämmelsen om gåvoskatten som finns i Belgien. För att veta om ni är skattskyldiga i Belgien så är mitt råd att vända er till den belgiska myndigheten som är bäst bekanta med belgisk rätt. T.ex. i Sverige kan man vara obegränsad skattskyldig eller begränsad skattskyldig. Är man obegränsad skattskyldig så innebär det att man beskattas för alla sina inkomster från utlandet och inom landet – med undantag för vissa inkomster enligt 8 kap. IL t.ex. gåvor. Begränsad skattskyldig i Sverige innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här i Sverige. På samma sätt har många andra länder (ink. Belgien) en egen reglering kring skattskyldighet i sitt egna land. Mitt tips är därför att vända dig till Belgisk myndighet för att med säkerhet veta om ni är skattskyldiga i Belgien eller ej, eftersom det kommer att ha betydelse för huruvida ni måste följa Belgiens bestämmelser om gåvoskatt. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma! Med vänlig hälsning,

Kapitalbeskattning Spanien & Sverige

2021-04-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min son, som bor i Spanien sedan många år, äger en fond i Sverige. När han säljer den vad skall han då betala i skatt?MvhI Strid
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen och tankarna bakom denna. Om du inte är intresserad av detta kan du gå direkt till rubriken "Skattesituationen när det gäller Spanien och Sverige" för det konkreta svaret på din fråga. Allmänt om skattelagstiftningDen svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster (3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL).Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller Spanien och SverigeEtt sådant skatteavtal finns mellan Spanien och Sverige och du hittar det genom att klicka här. Enligt skatteavtalet ska realisationsvinster beskattas i det land där man har hemvist (art. 13.4). Din sons hemvist är Spanien (art. 4). Därmed ska din son beskattas i Spanien.Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,