Vad blir omkostnadsbeloppet vid gåva?

2019-02-19 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej!Jag har fått en sommarstuga som gåva för c:a 30+ år sedan.Nu tänker jag i min tur ge bort den som gåva till mina barn.Vad blir deras ingångsvärde?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel inträder gåvotagaren i gåvogivarens tidigare skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Detta innebär att dina barns ingångsvärde (eller s.k. omkostnadsbelopp) blir samma som ditt, de träder i din position. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Anskaffningsutgiften blir samma som din gåvogivares utgift eftersom även du fått sommarstugan i gåva, ni träder alla i den tidigare förvärvades ställe. Till det adderas eventuella förbättringsutgifter du har haft. Detta blir barnens ingångsvärde/omkostnadsbelopp för sommarstugan. Barnens ingångsvärde blir alltså detsamma som ditt omkostnadsbelopp. Detta följer av att gåvor är skattefria, de skjuter bara upp beskattningen till senare vid avyttring. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Privatbostad eller näringsfasitghet?

2019-02-17 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en fastighet med 3 stycken småhus på samma tomt som jag hyr ut till utomstående behöver jag taxerar om fastigheten till en näringsverksamhet eller kan jag fortsätta köra det som en privatbostad?
Sam Naderi |Svar: Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om privat- och näringsfastigheterHuvudregeln är enligt 2 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL) att ett småhus är en privatbostad om den till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon till denne närstående. För de fall småhuset skulle vara inrättat till bostad åt två familjer ska den till väsentlig del (minst 40 %) användas av ägaren eller någon närstående. När något av dessa rekvisit inte är uppfyllda betraktas småhuset som en näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § IL. Bedömningen i ditt fallAv vad som framgår av din fråga hyr du ut samtliga småhus inom småhusenheten till utomstående, varför fastigheten är att betrakta som en näringsfastighet. Beskattningen ska därför ske i inkomstslaget näring enligt 13 kap. 1 § 3 st. IL. Om småhusenheten tidigare varit en privatbostad kan du i enlighet med den s.k. "tröghetsregeln" i 2 kap. 11 § IL vänta två år med att taxera om den.Om du däremot hyr ut enheterna till närstående kommer fastigheten fortsätta vara en privatbostad. Med närstående åsyftas enligt 2 kap. 22 § IL make, föräldrar, avkomling och avkomlings make, mor- och farföräldrar, syskon, syskons make och avkomling och även dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur är det möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt?

2019-02-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Hur fungerar egentligen skatteåterbäringen? Hur är det ens möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt? Jag har försökt googla men verkar inte hitta något svar. Stadgas detta i någon lag?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Skatteåterbäring är överskottet av de skattepengar som har betalats genom året. De som får skatteåterbäring har betalat in för mycket skatt under året och de som får restskatt/kvarskatt har betalat för lite.Att man får skatteåterbäring beror vanligtvis på att arbetsgivaren under året har gjort ett för stort skatteavdrag. En annan anledning är att många har betalat ränta på sina lån, något som är avdragsgillt. Genom att hålla koll på sina inkomster och vilka avdrag man har rätt till så går att undvika att få tillbaka på skatten.Att man får restskatt beror vanligtvis på att arbetsgivaren gör ett för litet skatteavdrag på lönen. Om den skattskyldige har flera anställningar eller uppdrag ska samtliga inkomster läggas samman för att sedan beskattas.Till följd av detta kan det bli krångligt med skatten då de olika arbetsgivarna inte har koll på den sammanlagda inkomsten. Ett tips för att undvika det, är att ta kontakt med arbetsgivaren och be dem dra mer i skatt. Ett annat alternativ är att jämka.Vänligen,

Behöver jag betala marginalskatt om jag driver ett bolag vid sidan om min anställning?

2019-02-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har enskild firma som jag ska driva vidare ca 25 %.Resterande 75 % har jag tänkt ta anställning på en annan firma. Kommer tjäna ca 400"brutto/år i anställningen. Hur mycket kan jag då ta ut på min egen firma utan att beskattas högt? Om jag inte tar ut något eget kapital utan pengarna sitter kvar på firman, dvs omsätter bara kostnaderna i firman, hur skattar jag då?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomst genom anställning beskattas i regel på ett annat sätt än inkomst genom företagande. Uppdelningen görs mellan inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet (i vilken egenföretagande, bolagsverksamhet etc. ingår). Som jag tolkar din fråga så undrar du hur mycket pengar du kan tjäna innan du drabbas av en hög s.k marginalskatt, dvs att skattesatsen ökar efter en viss intjänad summa per år eftersom du då börjar betala även statlig inkomstskatt. Det som är avgörande i det här sammanhanget är att statlig inkomstskatt enbart finns för inkomstslaget tjänst. Ett bolag behöver alltså inte betala en högre andel skatt av den anledningen att det genererar en högre vinst än föregående år exempelvis, eftersom ett företags vinst är inkomst av näringsverksamhet. Detsamma gäller för egenföretagande. Nedan följer en kort och (förhoppningsvis) förklarande redogörelse för de båda inkomstslagen.NäringsverksamhetNäringsverksamhet är den verksamhet som utövas varaktigt, i vinstsyfte och självständigt. Inkomst av näringsverksamhet beskattas enligt en skattesats på 20,6%. Det spelar i detta hänseende ingen roll om näringsverksamheten bedrivs i ett enkelt bolag eller om du skapar/skapat ett aktiebolag att driva verksamheten i, utan inkomsten klassificeras som näringsverksamhet oavsett.Någonting som är bra att ha i åtanke som egenföretagare är dock att du måste betala dina sociala avgifter själv, eftersom du inte för den här inkomsten har någon arbetsgivare som gör detta i form av arbetsgivaravgifter.Det kan finnas gränsdragningsproblematik kring huruvida en verksamhet bedrivs självständigt. Det har funnits ett par mål där en egenföretagares verksamhet bedömts vara icke-självständig så till den grad att inkomsten har klassificerats som inkomst av tjänst istället. Exempel på icke-självständighet är när det handlar om långvariga avtalsperioder med uppdragsgivaren, att det i princip bara handlar om en uppdragsgivaren, uppdragsgivaren tillhandahåller alla verktyg/material för utförandet av tjänsten och att uppdragsgivaren generellt sett står hela den ekonomiska risken för uppdraget. Graden av uppdragstagarens integration i uppdragsgivarens verksamhet kan också beaktas, såväl som uppdragstagarens beroende av uppdragsgivaren. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, och ledning tas ofta i vad som avtalats mellan parterna.Att en inkomst omklassificeras från näringsverksamhet till tjänst kan ha förödande konsekvenser för en enskild näringsidkare som planerar sin ekonomi utifrån förutsättningen att hen beskattas inom näringsverksamhet.TjänstInkomst av tjänst är all inkomst som varken kan hänföras till näringsverksamhet eller kapital. I detta inkomstslag finns risken att man kommer upp över den s.k "nedre brytpunkten" (som för 2019 ligger på 490 700 kr) och riskerar att behöva betala en högre skatt. Den statliga inkomstskatten ligger på 20%, vilket innebär att om man innan man når upp till denna brytpunkt haft en kommunal inkomstskatt på 30%, så skattar man 50% på varje krona man tjänar efter denna tidpunkt. Den övre skiktgränsen ligger på 689 300 kr, efter vilken den statliga inkomstskatten är 25%. Med arbetsgivaravgifterna (som visserligen inte arbetstagaren betalar) kan alltså närmre 70% av en arbetstagares lön vara skattepliktig på ett eller annat sätt.Så, för att ge ett kort och koncist svar på din fråga: Så länge din enskilda firma bedrivs självständigt föreligger en väldigt låg risk för att din inkomst skulle kunna omklassificeras från näringsverksamhet till tjänst. Och så länge detta inte sker behöver du enbart hålla koll på hur mycket du tjänar i din anställning, eftersom det är i denna egenskap du riskerar att åka på en ökande inkomstbeskattning. Om du driver din firma i ett aktiebolag så bör du vara försiktig med att ta ut medel såsom lön till dig själv (dvs om du själv är anställd bolaget). Denna sammanblandas då med inkomsten från din andra anställning och kan höja upp dig till en högre marginalskatt. Ren utdelning från aktiebolaget kan du dock ta ut eftersom detta utgör inkomst av kapital.Den första brytpunkten för statlig inkomstskatt ligger vid en årsinkomst á 490 700 kr. Tjänar du mer än detta i inkomstslaget tjänst så kommer du att beskattas högre på den överskjutande delen, men eftersom du skriver att din årsinkomst från anställningen kommer att landa på omkring 400 000 kr/år så verkar det inte bli några problem för dig i det hänseendet. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Hur behandlas latent skatteskuld efter bodelning vid en senare försäljning av fastigheten?

2019-02-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejHur ska jag hantera den latenta skatten jag har sedan en tidigare bodelning nu när jag säljer mitt hus? I bodelningen värderades huset till 3,8 milj och jag övertog latent reavinst skatt om 198 000. Nu när jag säljer mitt hus för 4,2 milj hur ska jag beräkna vinsten och skatten? Ska jag betala den latenta reavinsten på 198 000 + skatt på mellanskillnaden (3,8 upp till 4,2 milj) = 22% på 400 000? eller hur ska jag räkna?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du behöll fastigheten vid er tidigare bodelning och nu ska sälja den.Latent skatteskuldAlla fastigheter är belastade med latenta skatteskulder - så länge de inte i framtiden säljs för en mindre summa än de en gång köptes för. Man måste alltså göra en vinst på affären för att skattskyldigheten ska inträda.När man bodelar så beskattas inte den make som "avstår", dvs löses ut ur, sin del av fastigheten för den summa som denne därigenom får. Om man då delar upp fastighetens värde rakt av marknadsvärdet så drabbas ju den make som behåller fastigheten hårdare, eftersom denne får ta båda andelarnas skattekostnad. Därför använder man istället här en uträkning av hur pass mycket skatt man hade behövt betala i kapitalvinstskatt för en försäljning vid tidpunkten för bodelningen. Sedan drar man av den summan från fastighetens värde, och den ena maken löser ut den andre baserat på detta belopp.Denna uträkning av den latenta skatteskulden används dock bara för att "jämna ut" andelarna vid bodelningen. Detta är alltså ingen statisk skuld i egentlig mening (som exempelvis ett uppskovsbelopp), utan bara en avräkningsregel för att få en mer rättvis fördelning makarna emellan. Notera dock! En bodelning är underkastad avtalsfrihet, vilket innebär att man inte måste göra på detta sätt - makar kan helt själva bestämma hur man vill dela upp egendomen, så länge de kommer överens om detta. Att makarna exempelvis bara räknar ut marknadsvärdet och delar detta rakt av är alltså helt ok, även om den utlösande maken i det långa loppet drar det korta strået vid en sådan uppgörelse.Vid en senare försäljning av fastigheten kommer den maken (i ditt fall du) som behöll fastigheten att behöva betala skatt på vinsten som vanligt (s.k kapitalvinstskatt). Skatten ligger i praktiken på 22% på fastigheter. Det blir alltså ingen skillnad om du, å ena sidan, väljer att betala 22% på hela vinsten vid försäljningen eller, å andra sidan, väljer att betala enligt det förfarande du redovisat ovan. Du får samma resultat.Jag hoppas du fått svar på dina funderingar! Någonting jag missade? Lämna gärna en kommentar nedan.

Skatt på lånade pengar

2019-02-16 i Avdrag
FRÅGA |Hej, min man har tagit lån på 250 000. Han betalar ränta. Behöver han göra något med sin dekleration? Kommer han få skatta på dessa pengar? Tack
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din man behöver inte betala någon skatt på de lånade pengarna. Han kan däremot få avdrag för räntekostnaderna som uppkommer med anledning av lånet enligt 42 kap. 1 § 2 stycket inkomstskattelagen. Vanligtvis behöver man inte göra något med sin deklaration då banker brukar lämna kontrolluppgifter avseende inbetalad ränta, och detta syns således i deklarationen. I annat fall begär han avdrag för ränteutgifterna vid punkt 8.1 i inkomstdeklaration. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala skatt i Sverige när jag bor och arbetar utomlands?

2019-02-12 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått fast tillsvidareanställning i Qatar och kommer bosätta mig där i mer än ett år. Qatar är ett skattefritt land. Enligt Skatteverkets och Försäkringskassans regler kommer jag att avskriva mig från Sverige. Jag kommer att vistas mindre än 72 dagar per år i Sverige och borde därmed omfattas av 1-årsregeln, dvs inte beskattas i Sverige på min inkomst i Qatar. Stämmer detta? Jag har försökt läsa på Skatteverkets regler och olika forum men fastnar på begreppen obegränsat och begränsat skattskyldig. Jag har idag en bostadsrätt i Sverige samt ett enmans aktiebolag. Kommer jag behöva sälja min bostadsrätt i Sverige för att omfattas av ett-årsregeln och inte betala skatt i Sverige? Eller är det möjligt att kunna behålla bostadsrätten (och därmed sannolikt betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige) och ändå uppfylla villkoren i ett-årsregeln och undvika beskattning i Sverige på min inkomst i Qatar). Hur ser det ut för mitt aktiebolag? Kan jag ha fortsatt verksamhet i detta (givetvis att bolaget då omfattas av svensk skattelagstiftningen)? Är det möjligt att föra över inkomst från Qatar till Sverige för investering/sparande via XX och min nuvarande bank? Tacksam för hjälp att klargöra detta.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skatterättsliga regler du kommer att omfattas av när du flyttar till Qatar och påbörjar din anställning där. I mitt svar kommer jag börja med att reda ut om du är obegränsat skattskyldig och vad det i sådana fall skulle innebära för dig. Därefter kommer att jag gå in på vad ettårsregeln innebär och om du omfattas av den. De lagregler som är relevanta för dig och din situation hittar du i Inkomstskattelagen (IL). Vem är obegränsat skattskyldig?Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige på alla dina inkomster (IL 3:8). Det finns tre olika faktorer som gör en person obegränsat skattskyldig: att man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige (IL 3:3).1. BosättningDen som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Eftersom du kommer att flytta till Qatar kommer du inte längre att vara bosatt i Sverige, och följaktligen kommer du inte vara obegränsat skattskyldig på den här grunden.2. Stadigvarande vistelseÄven om du inte är bosatt i Sverige kan du vara obegränsat skattskyldig om du vistas mycket i här. Vanligtvis krävs det dock vistelser på upp emot sex månader utan längre avbrott, vilket inte verkar vara fallet för dig.3. Väsentlig anknytningDen sista grunden är baserad på din anknytning till Sverige, och om den är tillräckligt stark så är du obegränsat skattskyldig här även om du flyttat och inte vistas här stadigvarande. Om du är svensk medborgare och bott i Sverige i mer än 10 år presumeras du till och med ha en väsentlig anknytning till Sverige. Det innebär att det är upp till dig att visa att du inte har någon väsentlig anknytning till Sverige längre när du flyttat härifrån. När Skatteverket ska bedöma om du har en väsentlig anknytning till Sverige tittar de bland annat på om du har en fast året-runt bostad, har din familj eller driver näringsverksamhet här i landet (IL 3:7). Både din bostadsrätt och ditt aktiebolag talar alltså för att du har en väsentlig anknytning hit, så jag skulle säga att det är tveksamt att det skulle hjälpa om du sålde din bostadsrätt om du även i övrigt har dina rötter här. Det kan många gånger vara svårt att klippa tillräckligt många band för att man inte ska anses ha en väsentlig anknytning längre. Min bedömning av din situation, utifrån den information du angett i din fråga, är därför att du är obegränsat skattskyldig och som utgångspunkt ska betala skatt på alla dina inkomster, även om du inte kommer att bo i Sverige.Omfattas du av ettårsregeln?Med det sagt så finns det undantag för de som är obegränsat skattskyldiga när de flyttat utomlands. Det är här den så kallade ettårsregeln kommer in. Ettårsregeln innebär att den som bosätter sig utomlands i minst ett års tid på grund av en anställning kan befrias från sin skattskyldighet i Sverige för inkomster de får genom sin anställning (IL 3:9).Krav för att ettårsregeln ska vara tillämplig - Du befrias från skattskyldighet i Sverige för inkomsten från din anställning även om du inte betalar någon skatt i Qatar, men du måste kunna visa att skattefriheten i landet beror på lagstiftning eller annan administrativ praxis.- Regeln gäller bara om du vistas mer än ett år i ett och samma land. - Din anställning får inte ha ordnats genom svenska staten, kommunen, landstinget eller genom en församling inom Svenska kyrkan. - Du ska vistas mer än ett år utomlands, vilket innebär att du inte får vara i hemma i Sverige mer än 72 dagar under ett år, eller 6 dagar per månad du är borta. Det finns dock inga krav på att dagarna måste spridas ut jämt. Baserat på den information du skrivit med i din fråga bedömer jag att du sannolikt kommer att omfattas av ettårsregeln när du flyttat till Qatar. Den här regeln gäller specifikt för de som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, men som valt att flytta utomlands för att arbeta. Du kan alltså behålla din bostadsrättslägenhet utan att det påverkar den här regeln, eftersom den gäller just för personer som egentligen är obegränsat skattskyldiga. Den här regeln finns för att om du inte befinner dig i Sverige så kostar du inte det svenska samhället någonting. De regler som finns för att förhindra skatteflykt är till för att komma åt de personer som hävdar att de bor och arbetar utomlands, men egentligen bor och lever i Sverige och drar nytta av det skattefinansierade välfärdssamhället. Om du följer de riktlinjer som Skatteverket satt upp finns det alltså ingen anledning för dem att neka dig skattebefrielse. Vad gäller för inkomst från kapital och näringsverksamhet?Ettårsregeln undantar dock bara inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga lön som du får genom din anställning. De inkomster du har från ditt aktiebolag undantas alltså inte, vilket innebär att du måste betala svensk skatt på dina inkomster från bolaget precis som vanligt. Om du hyr ut din bostadsrätt under tiden du bor i Qatar så ska även den vinst du gör på uthyrningen beskattas i Sverige.Behöver du deklarera?Eftersom du (sannolikt) är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du fortfarande att behöva deklarera dina inkomster. Det är Skatteverket som genom din deklaration gör den slutgiltiga bedömningen av om ettårsregeln är tillämplig och om du därför ska skattebefrias eller inte. Du måste dessutom kunna visa upp ett intyg från en qatarisk myndighet eller liknande som förklarar varför du inte behövt betala någon skatt och lägga till deklarationen så att Skatteverket kan göra sin bedömning. SammanfattningsvisEnligt min bedömning tyder det du säger på att du kommer bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av din väsentliga anknytning hit. Det finns dock ingen anledning för dig att försöka klippa de band som binder dig hit, som att sälja din bostadsrätt, för du omfattas sannolikt av ettårsregeln. Enligt denna regel så befrias du från din skattskyldighet i Sverige för inkomster du får från din anställning, under förutsättning att du bor i Qatar under mer än ett års tid och inte är för ofta hemma i Sverige. Dina inkomster från aktiebolaget och eventuell bostadsuthyrning omfattas dock inte av ettårsregeln, och du måste betala skatt på de inkomsterna precis som om du bott kvar i Sverige. Bedömningen av om du omfattas av ettårsregeln görs efter att du lämnat in din deklaration. I deklarationen måste du lämna uppgifter som gör det möjligt för Skatteverket att bedöma om du ska omfattas av regeln eller inte. Mer information om vad för information som krävs kan du hitta här: https://www.skatteverket.se/download/18.54a3d27615036ac09f3275e/1444736276604/33916.pdf. Gällande överföring av pengar från Qatar till Sverige så är min bedömning att det skattemässigt inte bör vara några problem rent teoretiskt. Jag skulle dock rekommendera att du tar hjälp av en professionell jurist gällande detta, som har mer erfarenhet av den här typen av frågor och vilka eventuella praktiska svårigheter som skulle kunna uppstå. Lawline har duktiga jurister och om du är intresserad av att ta hjälp av någon av dem så kan du kontakta mig på natalie.accord@lawline.se så återkommer vi med en offert. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Innebär (+ moms) exkl. moms och räknas sedan momsen som ingående moms?

2019-02-09 i Moms
FRÅGA |Hej! En fråga: "Hyra för kontoret betalas, 18000kr +moms". Innebär (+moms) exkl.moms, att jag lägger till 4500kr på hyran? Och sedan räknas momsen som ingående moms?Tack på förhand!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i det du själv skriver. Även jag tolkar "18 000 kr + moms" som "18 000 kr exkl. moms". För hyra av kontor tas skatten ut med 25 % och momsen blir därför 4 500 kr som du lägger till på hyran. Totalt 22 500 kr (Momslagen 7 kap. 1 §). Momsen på 4 500 kr räknas som ingående moms och det är den moms du som företagare har rätt att göra avdrag för och få tillbaka. Den ingående momsen blir alltså ingen kostnad för dig som företagare (Momslagen 8 kap. 3 §). Sammanfattningsvis: Ja, "+ moms" innebär att du lägger till 4 500 kr moms på hyran och sedan räknas momsen som ingående moms.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Mer information om vad som gäller om moms när du som har företag köper in varor och tjänster till din verksamhet kan du hitta på Skatteverkets hemsida. Med vänliga hälsningar