Uppskovsbelopp som kontantinsats

2019-06-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Ca 1997 flyttade jag in hos min sambo i hans bostadsrätt. 2003 köpte vi hus. Han använde en del av vinsten på sin bostadsrätt till hela kontantinsatsen på huset. Nu har vi separerat och sålt huset. Vi stod som ägare 1/2 var, så pengarna delades 50/50. Hur gör vi med faktumet att han stod för kontantinsatsen? Ska jag betala hälften av den rakt av? Eller efter avdrag för reavinstskatt? Och nu var han ju tvungen att betala uppskovet från lägenheten. Ska jag betala för det med? Vi har inget avtal, så rent krasst kan jag ju strunta i hans utgifter, men jag vill inte vara en sk-tstövel. Vill göra det som är rätt.
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån den information som du har lämnat i din fråga tolkar jag det som att din sambo endast använde en del av sin vinst från bostadsrätten till er kontantinsats. Den summa som användes till er kontantinsats utgår jag från därför är din sambos avdrag för slutligt uppskov på vinstbeskattningen.Vid avdrag för slutligt uppskov, gäller att avdraget ska återföras till beskattning vid försäljningen av bostaden enligt 47 kap 11 § 1 stycket inkomstskattelagen (IL). Din sambo ska precis som du nämner ta upp uppskovsbeloppet till beskattning vid försäljningen. Eftersom uppskovsbeloppet täckte kontantinsatsen vid förvärvet av er bostad, ska du inte betala både halva uppskovsbeloppet och halva kontantinsatsen. Istället kan du betala hälften av uppskovsbeloppet och hälften av erlagd betalning av schablonintäkten. Schablonintäkt är den skatt som tas ut för att medge avdrag om slutligt uppskov. Schablonintäkten motsvarar 1.67 procent av de uppskovsbelopp som finns vid kalenderårets ingång. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om beräkning av uppskov och schablonintäkt.För att dela upp den kostnad som din sambo haft för att täcka kontantinsatsen rekommenderar jag dig därför att du betalar halva uppskovsbeloppet som din sambo återför till beskattning vid försäljningen av er bostad. Vidare bör du erlägga hälften av den totala schablonintäkten som han har betalat per år. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad ska min f.d sambo betala mig när vi ska dela upp vår bostadsrätt?

2019-06-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag och min sambo fått vår bostadsrätt värderad till 825 000 kr av HSB och min sambo ska bo kvar och jag ska flytta. Hur mycket ska min f.d sambo betala mig och hur fungerar det med skatt ? Jag har betalat min del kontant 2017 nästan exakt två år sedan. Vi gav då 600 000kr. MVH
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst - hur ni delar upp er gemensamma egendom är helt upp till er själva. Genom sambolagen kan en av samborna kräva att bodelning ska ske och därigenom tilldelas samborna hälften var av samboegendomen efter att skuldavräkning skett. Jag antar att er avsikt är att dela lika på bostadsrätten. Jag antar också att ni hittills har betalat lika mycket i kontantinsats och amorteringar (eller, om ni betalat bostadsrätten direkt, att ni vid det tillfället betalade lika mycket vardera). Om detta inte är fallet, bör denna skillnad räknas med.Vad din f.d sambo ska betala dig kan då räknas ut genom att ni helt enkelt delar värdet av bostadsrätten på hälften, dvs 412 500 kr. Sedan behöver denna summa konfigureras en aning med hänsyn till den kapitalvinstbeskattning som kommer ske i det senare ledet, dvs när din f.d sambo senare säljer bostadsrätten och gör en vinst som måste beskattas. Detta beräknas genom att man räknar på den vinst som bostadsrätten skulle generera om den såldes den dagen då samboförhållandet upphörde. Om ni exempelvis hade sålt bostadsrätten idag hade ni (enligt de beräkningar du presenterar) gjort en vinst på 225 000 kr. Denna vinst ska kvoteras så att enbart 22/30-delar av den är skattepliktig. Det innebär att vi får följande uträkning:225 000 kr (kapitalvinst) x 22/30 (kvotering) x 0,3 (skattesats på 30% för kapitalinkomster) = 49 500 kr. Den skatt ni hade fått betala om ni hade sålt lägenheten idag hade alltså varit 49 500 kr (jag har här också uteslutit att ni gjort några renoveringar eller förbättrande underhåll eller reparationer, vilket skulle medfört rätt till avdrag och således en annan uträkning). Denna skatt kommer din f.d sambo själv att få betala när han säljer lägenheten, så din del av summan (dvs 24 750 kr) bör subtraheras från din andel vid bodelningen.Den summa som du ska få av din sambo borde alltså bli 412 500 - 24 750 = 387 750 kr.Om ni dessutom gjort renoveringar (till-, ny- eller ombyggnationer som tillfört bostadsrätten någonting nytt eller underhåll/reparationer som inneburit att bostadsrätten idag är i bättre skick än vad den var när ni köpte den, så behöver ni göra lite annorlunda beräkningar. Detta är dock ämne för en annan fråga och om ni vill ha svar på det får ni gärna stilla en fråga till!Jag hoppas att du får användning av svaret på din fråga!

Kan mitt företag köpa en fastighet och sedan hyra ut en del av fastigheten till som privatbostad?

2019-06-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag driver ett aktiebolag som är på jakt efter en lokal för kontorsplatser. Nu har jag hittat ett hus (en villa), med möjlighet för uthyrning då fastigheten är uppdelat som 2 lägenheter. Finns det något juridiskt som hindrar mitt aktiebolag från att köpa, alternativt starta ett dotterbolag och köpa fastigheten - hyra ut den ena delen som bostad och använda den andra delen i egen regi som kontor för 4 personer?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nej, det finns egentligen inga hinder mot att du köper boendet genom ditt bolag och sedan hyr ut det till dig själv. Detta är inte särskilt ovanligt för ägare av framför allt fåmansföretag. Det får dock främst en del skattemässiga implikationer som kan vara bra att veta om.Du måste nämligen betala en marknadsmässig hyra till bolaget för upplåtelsen av lägenheten som privatbostad, s.k bostadsförmån. Om du inte betalar någon hyra, alternativt hyra under marknadsmässigt pris, kommer du att förmånsbeskattas för mellanskillnaden upp till den marknadsmässiga hyran. Förmånsbeskattningen sker i inkomstslaget tjänst om du arbetar i bolaget eller i inkomstslaget kapital om du "enbart" är ägare av bolaget (det räknas då som förtäckt utdelning).I bostadsförmånen ingår, förutom hyran, alla kostnader som är direkt hänförliga till boendet. Det innebär att även kostnader för uppvärmning, vatten, sopupphämtning etc räknas in. Alla de kostnader som betalas av bolaget och är hänförliga till boendet ("privata kostnader") ska alltså tas upp som bostadsförmån. Även andra kostnader som är rent privata som bolaget betalar behöver du också ta upp som förmån.Om det dessutom är så att du arbetar i bolaget så ska bolaget betala sociala avgifter på förmånens, eller förmånernas, värde.Bra att veta är också att lagfartskostnaden för företag är ganska mycket högre (4,25%) än för privatpersoner (1,5%).Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Rättelse vid oriktig uppgift kräver att det sker på eget initiativ

2019-06-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Skatteverket har beslutat om revision av mitt enskilda firma. Jag vet att det finns fel i bokföringen för året 2018 som skall revideras till ett belopp på ca 80 000 kr. I inkomstdeklarationen har 28 000 återlagts. Vad skall jag göra skall jag göra en rättelse innan revisionen?Liknande fel finns även tidigare år. Borde jag göra en självrättelse för alla år jag tror det finns fel i bokföringen?Tack för att ni tar er tid.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid oriktig uppgift utgår skattetilläggOm det är så att du har lämnat oriktig uppgift, alltså om du har lämnat felaktig uppgift eller om uppgifter har utelämnats, finns det risk att du måste ta ut skattetillägg, 49 kap. 4 § och 5 § skatteförfarandelagen (SFL).Rättelse kräver att det sker på eget initiativDu kan undslippa skattetillägg om du på eget initiativ rättar till den oriktiga uppgiften, men för att det ska godtas just att det ska vara på eget initiativ. I de lägen då Skatteverket informerar om en generell kontroll, likt ett beslut om revision, anses rättelsen inte ha skett på eget initiativ, 49 kap. 10 § SFL. Detta innebär dessvärre att du inte kommer att hjälpas av att göra en rättelse.EfterbeskattningGällande att liknande fel finns även från tidigare år så har Skatteverket, under förutsättning att det är fråga om oriktig uppgift även i dessa fall, rätt att utföra efterbeskattning sex år bakåt i tiden, 66 kap. 27 § SFL. Det innebär att om Skatteverket finner oriktiga uppgifter gällande beskattningen så kommer skattetillägg bli aktuellt även då, 49 kap. 4 § och 5 § SFL.Jag är med andra ord rädd att det inte finns mycket att göra i det här läget, annat än att i framtiden se över bokföringen och deklarationen ordentligt. Hoppas att svaret i alla fall gav dig någon ledning, lycka till framöver!Vänliga hälsningar

Beskattning pension från Nederländerna

2019-06-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hejJag bor i Sverige, har den nederländska nationaliteten och får en liten del av min pension från Nederländerna. Fråga, var ska jag betala skatt?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här, enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig här innebär skattskyldighet för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Pension räknas som en skattepliktig inkomst av tjänst, vilket framkommer av 10 kap. 2 § IL. Detta kan innebära att du är skyldig att betala skatt i både Sverige och i Nederländerna. Det uppstår alltså dubbelbeskattning. Så kallade skatteavtal har slutits mellan länder för att undanröja sådan dubbelbeskattning. I skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna framkommer att pension som härrör från tidigare tjänst (privat sektor) beskattas i den stat där personen har sin hemvist enligt artikel 18.1, dvs. Sverige i ditt fall. Härrör pensionen däremot från statlig anställning beskattas den i landet pensionens inarbetats i enligt artikel 19.2, alltså Nederländerna i ditt fall. Även pension som betalas ut på grund av ett lands socialförsäkringssystem (allmän pension, sådan alla i princip har rätt till) ska beskattas i landet pensionen härrör ifrån enligt artikel 18.3, med andra ord i Nederländerna i ditt fall. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Måste jag betala skatt på utländskt arv?

2019-06-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag ärver pengar från en släkting utomlands , tex USA eller England , betalar jag in skatt i förväg till det landet som pengarna kommer från?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk skattelagstiftning är du inte skyldig att betala skatt på arv. Någon skattskyldighet för arv finns varken för arv från utlandet eller från Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kan skyldigheten i utlandet variera. I vissa länder finns det en skyldighet att betala skatt på arv, om så är fallet är du skyldig att betala skatt för arvet i det landet, däremot inte i Sverige. Jag har dessvärre ingen uppgift om skattskyldigheten i olika länder, om ett utländskt arv blir aktuellt rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan skatterätten för det aktuella landet.Vänligen,

Obegränsad skattskyldighet och "skattefusk"

2019-06-09 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Fråga om eventuell skattefusk. Kan en person som är bosat i Sverige men har utländskt medborgarskap ha ett företag i sitt hemland (ej EU) och fakturera internationellt (troligen faktureras ingen i Sverige) utan att behöva redovisa inkomsterna för Svenska skatteverket? Är inte detta i praktiken skattefusk? (Personen i fråga arbetar också i svenskt företag och får lön där).Om detta är skattefusk, vad gör skatteverket för att förhindra, undersöka eller vad för konsekvens blir det?Tack!
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsad skattskyldighet Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för sina inkomster i Sverige oavsett var de härstammar ifrån, 3 kap. 8 § Inkomstskattelagen (IL). Med andra ord ska en obegränsat skattskyldig person betala svensk skatt på både svenska och utländska inkomster. Personer som är bosatta i Sverige anses vara obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § 1 p. IL. Härmed avses personer som faktiskt bor här och följaktligen är folkbokförda i landet (se 6-13 §§ Folkbokföringslagen). Det framgår av frågan att personen är bosatt här och han/hon är således obegränsat skattskyldig i Sverige. Tar personen upp exempelvis lön eller utdelning från företaget ska dessa inkomster beskattas i Sverige. Är det däremot så att personen i fråga inte tar upp någon inkomst från företaget, uppkommer ingen skattskyldighet i Sverige. Detta på grund av att juridiska personer (t.ex. aktiebolag) enbart är obegränsat skattskyldiga om de är registrerade här eller har styrelsens säte här eller liknande, 6 kap. 3 § IL. Företaget skulle dock kunna vara begränsat skattskyldigt i Sverige, men eftersom det inte verkar ha något fast driftställe här (6 kap. 11 § p. 1 IL) utgår jag ifrån att så inte är fallet. Sammantaget uppkommer ingen skattskyldighet på exempelvis företagets vinster i Sverige så länge företaget inte är skattskyldigt här, men skattskyldigheten kan inträda när personen tar ut pengar från företaget i form av t.ex. lön eller utdelning. Eventuell oriktig uppgift Har en person lämnat en oriktig uppgift alternativt utelämnat en uppgift som borde ha lämnats till ledning för beskattningen kan skattetillägg komma på tal (se 49 kap. 4-5 §§ Skatteförfarandelagen). Har man inte lämnat uppgifter om en skattepliktig inkomst har man brustit i skyldigheten att lämna sådana uppgifter. Ett lämnande av en oriktig uppgift kan även föranleda efterbeskattning enligt 66 kap. 27 § Skatteförfarandelagen. Eventuellt skattebrottEnligt 2 § Skattebrottslagen dömsden som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet alternativt underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv för skattebrott. Skattebrott kan ge upp till 2 års fängelse. Anses skattebrottet som grovt, exempelvis ifall det avser stora belopp eller har skett systematiskt, kan det föranleda fängelse i 6 år och lägst i 6 månader. Skatteavtal Ett skatteavtal är ett avtal mellan stater som har till syfte att undanröja dubbelbeskattning. En person som egentligen är skyldig att betala skatt på en inkomst i två stater kan då genom skatteavtalet endast behöva betala skatt i ett av länderna. Den ifrågavarande personen skulle alltså möjligen kunna "slippa" att betala skatt här beroende på vad skatteavtalet mellan Sverige och landet han har företaget i säger. Skatteverkets arbete mot skattefusk Jag är inte expert på exakt hur skatteverkets förfaranden går till, men jag kommer nedan redovisa vissa av de många insatser skatteverket gjorde mot fel och fusk under 2018 och 2019. Skatteverket prioriterade dels att utföra kontroller av stora företag för att upptäcka olagliga skatteupplägg, de försöker därtill i större utsträckning granska handel med kryptovalutor samt aktivitet på "dolda" delar av internet, ha ökade kontroller inom folkbokföringen samt bosättningskontroller, ökade resurser i arbetet mot ekonomisk brottslighet (exempelvis fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter), ett införande av månadsvis rapportering på individnivå i företag för att ge nya möjligheter att arbeta mot svartarbete och social dumpning (främst inom t.ex. byggbranschen, restaurangbranschen och skönhetsbranschen) och närmare kontroll av företag som marknadsför sina produkter genom så kallade influencers samt bolag som säljer produkter på stora marknadsplatser på nätet. Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för att få veta mer hur deras vardagliga arbete emot skattefusk ser ut. Slutsats: är det så att personen i fråga är obegränsat skattskyldig i Sverige och inte har redovisat inkomsterna i sin deklaration, kan agerandet vara "skattefusk" och således riskera att få ovan framförda konsekvenser. Märk dock att skatteavtal mellan de inblandade länderna kan vara för handen. För vidare rådgivning rekommenderar jag även Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Din dotter träder in i din mors skattemässiga situation

2019-06-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min mamma vill ge min dotter sin fastighet, vilket vi barn godkänner. Min dotter får göra vad hon vill med fastigheten, den skänks utan några förbehåll.Troligen vill inte min dotter behålla fastigheten utan sälja den, vilket är helt ok för min mamma..Gåvobrev håller på att utformas.Vid skilsmässa 1977 överlät pappa sin del i fastigheten till mamma. Det var hälften av 89 317.94kr.Taxeringsvärdet var då 60000kr.Det finns idag inga skulder på fastigheten, taxeringsvärdet är 146 000kr.Vad bör man tänka på vid ev. en försäljning? Finns det någon tidsperiod att iaktta från övertagande till försäljning? Vinstskatt?Tacksam för svar.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns ingen gåvoskatt. När din dotter får fastigheten kommer hon istället att träda in i din mors skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att värdet på huset som gällde när din mor skaffade huset gäller för att räkna ut den eventuella kapitalvinsten för din dotter när hon säljer huset. Värdet på huset som ni ska utgå ifrån är inte det från när din mor fick din fars halva av huset utan från när huset anskaffades.Eftersom huset har ökat mycket i värde kommer din dotter alltså troligtvis få en stor kapitalvinst vilket även innebär att skatten blir ganska hög. Det ni också kan tänka på är att skattesatsen får kvoteras enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen vilket gör att den blir lägre.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!