Är skadestånd skattepliktig inkomst?

2018-04-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Vi har fått ett skadestånd utbetalat från Fortum till vår Fiskevårdsområdesförening,Det är för gångentid skada dvs. förstört fiske pga att de har byggt kraftverk i älven.Ska vi betala skatt på det skadeståndet...?Vi har fått det utbetalat och pengarna finns på vårat konto
Daniel Shin |Hej!Huruvida skadestånd är skattepliktigt eller inte framgår av 8 kap. 22 § inkomstlagen (1999:1229). Paragrafen anger att försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada (skadestånd) eller liknande på tillgångar är skattefria. Undantaget gäller inte i den utsträckning skadeståndet är avser tillgångar eller utgifter eller inkomster i näringsverksamhet. Eftersom Fiskevårdsföreningen är en ideell verksamhet handlar det dock inte om någon näringsverksamhet.Ni behöver alltså inte betala skatt för skadeståndet. Det är helt skattefritt.Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Är en au pairs inkomst utomlands skattepliktiga?

2018-04-11 i Inkomstskatt
FRÅGA | Är en au pairs inkomster i USA skattepliktiga?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som au pair utomlands har du i vart fall varit bosatt i Sverige och har väsentlig anknytning hit. Det innebär att du är sk "obegränsat skattskyldig" för dina inkomster, vilket i princip betyder att du ska skatta för alla dina inkomster, oberoende av om de intjänats i USA eller inte (3 kap. 3 § och 8 § inkomstskattelagen). Detta är huvudregeln. Det finns däremot två undantagOm anställningen utomlands varar i minst 6 månader och inkomsten beskattas i det landet, är du inte skattskyldig för den del som beskattats i det landet. Dvs, ett avdrag görs där den andelen av inkomsten därmed blir skattefri i Sverige. (3 kap. 9 § första stycket, inkomstskattelagen)Om anställningen varar i minst 1 år i samma land behöver du dock inte skatta överhuvudtaget, såvida du inte undvikit att betala skatt i det landet i strid mot lag. (3 kap. 9 § andra stycket, inkomstskattelagen)Vid tidsuppskattningen i ovanstående lagrum kan man även räkna med tillfälliga uppehåll man gjort i utomlandsvistelsen för t.ex semester, förutsatt att dessa hemresor bara varar i max 6 dagar per månad eller max 72 dagar per år. Sådana hemresor får dock inte räknas med om de sker i början eller i slutet av anställningen (3 kap. 10 § inkomstskattelagen).Vänligen

Avdragsrätt utan kvitton

2018-04-07 i Inkomstskatt
FRÅGA |Enl min förståelse kan man alltså göra skatteavdrag på belopp upp till 45 000 utan straffansvar om man kan påvisa oaktsamhet -glömska, förhinder, oföretagsamhet samt nonchalans.Detta med hänsyn till 5 §, Andra stycket. "Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658)."Med andra ord gör jag avdrag på min inkomsdeklaration på 10 000 kronor av skyddskläder och av nonchalans har jag tappat bort mina kvitton. Då kan jag inte dömas för varken ringa skatteförseelse vid kontroll eller för grovt skattebedrägeri.
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan göra avdrag för utgifterna för skyddskläderna trots att du inte har kvittona kvar och hur skattebrottslagen ska tolkas. I din fråga skriver du skatteavdrag. Skatteavdrag är något som ska göras av en arbetsgivare när den betalar ut kontant ersättning för arbete till en betalningsmottagare med A-skatt. Du kan läsa mer om det här. I svaret utgår jag från att du menar avdrag som får göras för utgifter du haft på grund av ditt arbete, se 12 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229).Kan du göra avdrag för kostnaderna för arbetskläder utan kvitto? För att få avdrag måste du visa att skyddskläderna köptes för att ha på jobbet, jfr 12 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det kan bli svårt för dig att göra det om du inte har kvittot kvar, eftersom Skatteverket kommer vilja veta när du köpte dom och för hur mycket. Du kan fortfarande yrka avdraget (utan att det är brottsligt eller straffbart) och har du andra bevis än just kvittot får Skatteverket bedöma om det är tillräckligt eller inte. I praxis finns exempel där rätt till avdrag funnits trots att kvitton saknat, se RÅ 2002:73.Kan det vara brottsligt att medvetet yrka avdrag som du kanske inte kan visa dig ha rätt till? Det är inte brottsligt att yrka avdrag även om du inte kan visa att du har rätt till det. Det här betyder att du kan yrka avdrag även om du inte har kvittona kvar. Det som är brottsligt är om du med flit ljuger och uppger att du köpt arbetskläder när du faktiskt inte gjort det i syfte att få avdrag du saknar rätt till, jfr 2 § Skattebrottslag (1971:69) och se även 49 kap. 5 § Skatteförfarandelag (2011:1244) för definition av "oriktig uppgift"). Hur ska oaktsamhet i Skattebrottslag (1971:69) tolkas? Men, som du uppmärksammat kan det också vara brottsligt att vara oaktsam enligt 5 § Skattebrottslag (1971:69). Kravet är att det måste varit grov oaktsamhet. Precis som du skriver stämmer det också att glömska, förhinder, oföretagsamhet eller nonchalans inte brukar leda till ansvar, se NJA 1983 s. 374 och NJA 2004 s 510 I och II. Men (!) det finns en avgörande sak som vi måste uppmärksamma här och det är vad oaktsamheten ska handla om. När det står om oaktsamhet i 5 § menar lagstiftaren oaktsam i förhållande till att du lämnat en oriktig uppgift, se 49 kap. 5 § Skatteförfarandelag (2011:1244). Det handlar alltså om att du varit oaktsam när du gett uppgifter till Skatteverket, inte att du varit oaktsam med dina kvitton. Rättsfallen handlar om att underlåtit att deklarera vinst vid försäljning av lägenhet och aktier. Oaktsamheten handlade om att de inte deklarerat allt som de borde gjort, men inte med flit utan för att de varit oaktsamma när de deklarerat. Men som du säger, de har inte ansetts vara grovt oaktsamma och har inte kunnat åtalas för sitt agerande. Slutsatsen är att du kan yrka avdrag som du inte kan styrka din rätt till, men att det inte är så stor chans att du får dom och att oaktsamhet måste läsas i relation till att lämna uppgifter till Skatteverket och att oaktsamhet därför inte är aktuellt i ditt fall eftersom du inte kommer lämna några oriktiga uppgifter i lagens mening. Återkom gärna om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar

Föreligger skattskyldighet för pensionsinkomster om man är bosatt utomlands?

2018-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej ! Gift med en kinisisk kvinna och bor i Kina, sedan 1,5 årJag har bara pension från min statliga anställning, har ingen bostad i Sverige. Mina barn och min ex.fru bor i SverigeMåste jag betala skatt på min pension i Sverige ??
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga är detsamma oavsett om du klassificeras som obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldig är man bland annat i de fall man inte är bosatt, vistas eller har stadigvarande anknytning till Sverige. Det faktum att du har barn i Sverige skulle kunna utgöra en grund för att du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Skattskyldigheten framgår i sådant fall av 10 kap 1 § inkomstskattelagen (IL) och 11 kap 1 § IL. Om du däremot anses vara begränsat skattskyldig i Sverige framgår skattskyldigheten av 3 § lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och 5 § 1 st. 5 p. SINK. Sammanfattningsvis kan konstateras att du behöver betala skatt på din pension som betalas ut av svenska staten trots att du är bosatt i Kina. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

När anses en person ha väsentlig anknytning till Sverige

2018-04-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, jag är inte svensk medborgare och har bott och jobbat i Sverige i nio och halvt år. Jag äger en lägenhet. Jag har fått ett jobb i mitt hemland och planerat att börja jobba i juli och flytta ut från Sverige då. Min man är svensk medborgare och har redan flyttat till hemlandet två år sedan. Vi har en 16 årig son som går i gymnasium och kommer att bo kvar i lägenheten med sin vuxen bror. När jag flyttar ut som planerat i juli i år, bryter jag min vistelse i Sverige och total tid kommer att bli knappt tio år. Jag kommer att hälsa på mina barn i Sverige varannan månad efter utvandringen.Kommer skatteverket inte längre att betrakta mig som skattskyldig i Sverige? Hur är fallet om min man ska flytta in för att ta hand om barnen medan jag bor och jobbar i hemlandet? Gör det någon skillnad i mitt fall om jag ska flytta ut efter jag bott här i tio år? Kommer skatteverket betrakta mig som om jag bor kvar i Sverige i och med att jag kommer att hälsa på mina barn då och då efter utvandringen?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan vi konstatera att det är inkomstskattelagen(IL) som reglerar det du frågar om.Begränsat eller obegränsat skattskyldigVid beskattning delas personer in i två kategorier, begränsat skattskyldig och obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt på alla inkomster man har oavsett var i världen dessa intjänats. En begränsat skattskyldig ska bara betala skatt på vissa inkomster som är starkt anknutna till Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig, 3 kap 17 § IL.Obegränsat skattskyldigEnligt 3 kap 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt härVäsentlig anknytning till SverigeVi går vidare till 3 kap 7 § IL. Första stycket radar upp faktorer som ska beaktas när man avgör om en person som varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Dessa är:- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Specifikt ditt fallFaktorer som jag skulle säga talar för att du skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige är att du varit bosatt i Sverige i nästan 10 år. Du har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk. Du har familj här(minderårig son). Enligt praxis är just faktorerna bostad och familj i Sverige anknytningsfaktorer som har stor betydelse för avgörandet om en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige, även om endast en av anknytningsfaktorerna föreligger. Om din make flyttar tillbaka till Sverige för att ta hand om barnen tyder det ännu mer på att du ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige.Presumtionsregeln och betydelsen av att man varit bosatt i Sverige minst 10 årI 3 kap 7 § andra stycket finns en presumtionsregel. Den säger att under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visat att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.Den här presumtionsregeln kommer alltså inte att gälla i ditt fall då du lämnar Sverige innan du bott här i 10 år. Som svar på en av dina frågor, Ja det hade blivit skillnad om du flyttar ut efter att du bott här i 10 år. Då gäller presumtionsregeln och du ska då bevisa att du inte ska vara obegränsat skattskyldig.Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlandsEnligt 3 kap 9 § Il är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet.Om vistelsen utomlands under anställningen varar minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal.Slutsats:Slutsatsen blir alltså att enligt min bedömning kommer du att anses som obegränsat skattskyldig pga. väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap 3 § 3 pt IL. Således kommer du att betala skatt i Sverige på alla inkomster du intjänar, oavsett var de kommer ifrån som huvudregel. Men som sagt gäller undantaget i 3 kap 9 § IL om din anställning är längre än sex månader. Tyvärr kan jag inte ge dig ett exakt svar då det här är en bedömning som Skatteverket gör från fall till fall, och jag har inte allt för många omständigheter att göra min bedömning på.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Är jag skattskyldig enligt SINK för arbete utomlands om min arbetsgivare är svensk?

2018-04-10 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Den 26 april 2017 flyttade jag till USA och arbetade därifrån för min svenska arbetsgivare på distans under resten av året och fortsatte under denna period att betala fullständig kommunal och statlig inkomstskatt. Inför deklarationen undrar jag om jag borde kunna anses ha varit begränsat skattskyldig i enlighet med SINK för perioden maj-december 2017?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) gäller personer som är begränsat skattskyldiga och arbetar i Sverige. Detta innebär att lagen inte är tillämplig i ditt fall eftersom du utför arbete utomlands och inte i Sverige (5 § 2 stycket). Även fast din arbetsgivare är Svensk kommer alltså din lön inte att beskattas enligt SINK, eftersom du arbetar i USA. Vem som är obegränsat skattskyldig i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL), som anger att den som är bosatt (folkbokförd) här, vistas här stadigvarande eller den som har väsentligt anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig. Begränsat skattskyldig är den som inte är obegränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Av informationen i din fråga framgår det inte tillräckligt mycket för att jag med säkerhet ska kunna avgöra om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Dock tolkar jag det som att du innan flytten varit bosatt i Sverige och tillfälligt blivit placerad utomlands. Det avgörande är då om du har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra detta görs en bedömning där flera faktorer vägs in, de viktigaste räknas upp i 3 kap. 7 § IL. Att du tidigare bott i Sverige och inte verkar vara stadigvarande placerad utomlands talar för att du skulle vara obegränsat skattskyldig. Speciellt med tanke på att det finns en presumtion om att en person som flyttat från Sverige ska anses ha väsentlig anknytning under de närmaste fem åren, om man inte kan visa att man inte har en sådan anknytning. Är obegränsat skattskyldig är du skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster, också de utomlands. Detta innebär att du har gjort rätt när du betalat skatt i Sverige för tidsperioden maj - december 2017 enligt inkomstskattelagen. Vänligen,

Blir uttagande av vinst i bolag automatiskt registrerat som lön efter 1 år?

2018-03-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, jag hade en fråga angående ekonomi. Om jag tar ut vinst pengar varje månad från mitt företag, så blir det inte registrerat som lön men efter 1 år och det har blivit bokfört, kommer det automatiskt bli lönen jag har fått på 1 år?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! De olika delarna av din inkomst som företagare Som företagare kan du som du har gjort ta ut vinst/ utdelning som din inkomst, det här likställs inte med lön. Till skillnad från när du tar ut vinst/ utdelning, får du när du tar ut lön även sociala förmåner såsom pensionsförmåner och sjukpenning. Skiktgränserna för skattenDet finns 3 olika skiktgränser som kommer att bestämma vilken skatt du betalar på din inkomst. År 2017 är dessa följande (65 kap. 5 § inkomstskattelagen https://lagen.nu/1999:1229#K65): 1:a skiktgränsen = 438 900 kr/ år (kommunalskatt)2:a skiktgränsen = 439 000 - 638 400kr/ år (kommunalskatt + 20% statlig skatt)3:e skiktgränsen = 638 500 kr/år (kommunalskatt + 25% statlig skatt)Om du tar ut en lön eller vinst som överstiger det första gränsbeloppet, kommer du att beskattas på den delen av din årsinkomst som överskrider 438 900, eftersom det är sin totala förvärvsinkomst som lägger grunden för hur mycket skatt som ska betalas, inte de olika områdena för sig. Automatisering till lön Din inkomst kommer alltså inte att ses som lön eftersom när du tar ut län betalar du mer skatt, vilket som tidigare nämnt går till sociala förmåner. Däremot kommer du att få betala marginalskatt på den delen av din inkomst som går utöver den första skiktgränsen. SammanfattningsvisAnledningen till att jag tar upp skatten är för att det är så jag förstår din fråga, om frågan endast gäller om du får samma förmåner som när du tar ut lön så har jag svarat på det med. Är det så att du vill tillägga något i frågan får du mer än gärna kommentera här nere, det vill säga om frågan var mer relaterad till redovisning, men här är grunden till varför du kanske har uppfattat att din vinst har blivit till lön i redovisningen. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få kvarskatt?

2018-03-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hur det kan vara möjligt att man ska tillbaka pengar till Skattemyndigheten? Om har jobbat i hela året och betalat skatt så, när det kom deklarationen står det att man ska betala igen. Jag förstår inte själv idean och vilka lager ska man använda? Jag hoppas att ni ska svara till mig min fråga så fort ni hinner.Mvh
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudparten om regleringen kring skattefrågor finns i Inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis konstateras det i 1 kap. 3 § IL att fysiska personer ska betala kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på sina inkomster i de olika inkomstslagen (tjänst, näringsverksamhet och kapital). Eftersom du skriver att du har arbetat kommer jag att utgå från att din inkomst är i inkomstslaget tjänst vilket är det vanligaste inkomstslaget, där exempelvis inkomster från bland annat anställning ingår (10 kap. 1 § 2 st. 1 pt) I 65 kap. IL finns regler om beräkning av statlig och kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomstskatten är en viss procentsats (snittet 2018 är 32,12%) på din beskattningsbara förvärvsinkomst, som skiljer sig åt beroende på vilken kommun då bor i (65 kap. 3 § IL). Om din inkomst uppgår till en viss summa under ett beskattningsår kan du även få betala statlig inkomstskatt. Enligt 65 kap. 5 § IL ska statlig inkomstskatt betalas med 20 % på den del av din beskattningsbara förvärvsinkomst som överstiger 438 900 kr, om din inkomst överstiger denna summa. Fortsättningsvis ska eventuella inkomster du har fått som överstiger 638 500 kr beskattas med 25%, utöver kommunalskatten. Om du har fått betala tillbaka på skatten beror det troligtvis på att din arbetsgivare har dragit för lite skatt på din lön av någon anledning. Jag skulle ge dig rådet att prata med hen och höra hur ni kan lösa situationen så det inte blir likadant nästa år. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning