Behöver jag betala skatt i Sverige när jag bor och arbetar utomlands?

2019-02-12 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått fast tillsvidareanställning i Qatar och kommer bosätta mig där i mer än ett år. Qatar är ett skattefritt land. Enligt Skatteverkets och Försäkringskassans regler kommer jag att avskriva mig från Sverige. Jag kommer att vistas mindre än 72 dagar per år i Sverige och borde därmed omfattas av 1-årsregeln, dvs inte beskattas i Sverige på min inkomst i Qatar. Stämmer detta? Jag har försökt läsa på Skatteverkets regler och olika forum men fastnar på begreppen obegränsat och begränsat skattskyldig. Jag har idag en bostadsrätt i Sverige samt ett enmans aktiebolag. Kommer jag behöva sälja min bostadsrätt i Sverige för att omfattas av ett-årsregeln och inte betala skatt i Sverige? Eller är det möjligt att kunna behålla bostadsrätten (och därmed sannolikt betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige) och ändå uppfylla villkoren i ett-årsregeln och undvika beskattning i Sverige på min inkomst i Qatar). Hur ser det ut för mitt aktiebolag? Kan jag ha fortsatt verksamhet i detta (givetvis att bolaget då omfattas av svensk skattelagstiftningen)? Är det möjligt att föra över inkomst från Qatar till Sverige för investering/sparande via XX och min nuvarande bank? Tacksam för hjälp att klargöra detta.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skatterättsliga regler du kommer att omfattas av när du flyttar till Qatar och påbörjar din anställning där. I mitt svar kommer jag börja med att reda ut om du är obegränsat skattskyldig och vad det i sådana fall skulle innebära för dig. Därefter kommer att jag gå in på vad ettårsregeln innebär och om du omfattas av den. De lagregler som är relevanta för dig och din situation hittar du i Inkomstskattelagen (IL). Vem är obegränsat skattskyldig?Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige på alla dina inkomster (IL 3:8). Det finns tre olika faktorer som gör en person obegränsat skattskyldig: att man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige (IL 3:3).1. BosättningDen som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Eftersom du kommer att flytta till Qatar kommer du inte längre att vara bosatt i Sverige, och följaktligen kommer du inte vara obegränsat skattskyldig på den här grunden.2. Stadigvarande vistelseÄven om du inte är bosatt i Sverige kan du vara obegränsat skattskyldig om du vistas mycket i här. Vanligtvis krävs det dock vistelser på upp emot sex månader utan längre avbrott, vilket inte verkar vara fallet för dig.3. Väsentlig anknytningDen sista grunden är baserad på din anknytning till Sverige, och om den är tillräckligt stark så är du obegränsat skattskyldig här även om du flyttat och inte vistas här stadigvarande. Om du är svensk medborgare och bott i Sverige i mer än 10 år presumeras du till och med ha en väsentlig anknytning till Sverige. Det innebär att det är upp till dig att visa att du inte har någon väsentlig anknytning till Sverige längre när du flyttat härifrån. När Skatteverket ska bedöma om du har en väsentlig anknytning till Sverige tittar de bland annat på om du har en fast året-runt bostad, har din familj eller driver näringsverksamhet här i landet (IL 3:7). Både din bostadsrätt och ditt aktiebolag talar alltså för att du har en väsentlig anknytning hit, så jag skulle säga att det är tveksamt att det skulle hjälpa om du sålde din bostadsrätt om du även i övrigt har dina rötter här. Det kan många gånger vara svårt att klippa tillräckligt många band för att man inte ska anses ha en väsentlig anknytning längre. Min bedömning av din situation, utifrån den information du angett i din fråga, är därför att du är obegränsat skattskyldig och som utgångspunkt ska betala skatt på alla dina inkomster, även om du inte kommer att bo i Sverige.Omfattas du av ettårsregeln?Med det sagt så finns det undantag för de som är obegränsat skattskyldiga när de flyttat utomlands. Det är här den så kallade ettårsregeln kommer in. Ettårsregeln innebär att den som bosätter sig utomlands i minst ett års tid på grund av en anställning kan befrias från sin skattskyldighet i Sverige för inkomster de får genom sin anställning (IL 3:9).Krav för att ettårsregeln ska vara tillämplig - Du befrias från skattskyldighet i Sverige för inkomsten från din anställning även om du inte betalar någon skatt i Qatar, men du måste kunna visa att skattefriheten i landet beror på lagstiftning eller annan administrativ praxis.- Regeln gäller bara om du vistas mer än ett år i ett och samma land. - Din anställning får inte ha ordnats genom svenska staten, kommunen, landstinget eller genom en församling inom Svenska kyrkan. - Du ska vistas mer än ett år utomlands, vilket innebär att du inte får vara i hemma i Sverige mer än 72 dagar under ett år, eller 6 dagar per månad du är borta. Det finns dock inga krav på att dagarna måste spridas ut jämt. Baserat på den information du skrivit med i din fråga bedömer jag att du sannolikt kommer att omfattas av ettårsregeln när du flyttat till Qatar. Den här regeln gäller specifikt för de som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, men som valt att flytta utomlands för att arbeta. Du kan alltså behålla din bostadsrättslägenhet utan att det påverkar den här regeln, eftersom den gäller just för personer som egentligen är obegränsat skattskyldiga. Den här regeln finns för att om du inte befinner dig i Sverige så kostar du inte det svenska samhället någonting. De regler som finns för att förhindra skatteflykt är till för att komma åt de personer som hävdar att de bor och arbetar utomlands, men egentligen bor och lever i Sverige och drar nytta av det skattefinansierade välfärdssamhället. Om du följer de riktlinjer som Skatteverket satt upp finns det alltså ingen anledning för dem att neka dig skattebefrielse. Vad gäller för inkomst från kapital och näringsverksamhet?Ettårsregeln undantar dock bara inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga lön som du får genom din anställning. De inkomster du har från ditt aktiebolag undantas alltså inte, vilket innebär att du måste betala svensk skatt på dina inkomster från bolaget precis som vanligt. Om du hyr ut din bostadsrätt under tiden du bor i Qatar så ska även den vinst du gör på uthyrningen beskattas i Sverige.Behöver du deklarera?Eftersom du (sannolikt) är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du fortfarande att behöva deklarera dina inkomster. Det är Skatteverket som genom din deklaration gör den slutgiltiga bedömningen av om ettårsregeln är tillämplig och om du därför ska skattebefrias eller inte. Du måste dessutom kunna visa upp ett intyg från en qatarisk myndighet eller liknande som förklarar varför du inte behövt betala någon skatt och lägga till deklarationen så att Skatteverket kan göra sin bedömning. SammanfattningsvisEnligt min bedömning tyder det du säger på att du kommer bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av din väsentliga anknytning hit. Det finns dock ingen anledning för dig att försöka klippa de band som binder dig hit, som att sälja din bostadsrätt, för du omfattas sannolikt av ettårsregeln. Enligt denna regel så befrias du från din skattskyldighet i Sverige för inkomster du får från din anställning, under förutsättning att du bor i Qatar under mer än ett års tid och inte är för ofta hemma i Sverige. Dina inkomster från aktiebolaget och eventuell bostadsuthyrning omfattas dock inte av ettårsregeln, och du måste betala skatt på de inkomsterna precis som om du bott kvar i Sverige. Bedömningen av om du omfattas av ettårsregeln görs efter att du lämnat in din deklaration. I deklarationen måste du lämna uppgifter som gör det möjligt för Skatteverket att bedöma om du ska omfattas av regeln eller inte. Mer information om vad för information som krävs kan du hitta här: https://www.skatteverket.se/download/18.54a3d27615036ac09f3275e/1444736276604/33916.pdf. Gällande överföring av pengar från Qatar till Sverige så är min bedömning att det skattemässigt inte bör vara några problem rent teoretiskt. Jag skulle dock rekommendera att du tar hjälp av en professionell jurist gällande detta, som har mer erfarenhet av den här typen av frågor och vilka eventuella praktiska svårigheter som skulle kunna uppstå. Lawline har duktiga jurister och om du är intresserad av att ta hjälp av någon av dem så kan du kontakta mig på natalie.accord@lawline.se så återkommer vi med en offert. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skattskyldighet vid arbete utomlands

2019-01-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag kommer att arbeta i Arab Emiraten till att börja med ett ettårskontrakt, i Sverige äger jag ett hus och en insatslägenhet , då inte har någon inkomstskatt i Emiraten behöver jag då betala skatt i Sverige? Hustrun kommer att bo kvar i Sverige under tiden och är hälftenägare av fastigheterna.
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att vänder dig till Lawline. Eftersom att du tidigare har bott i Sverige och har väsentlig anknytning till Sverige så är du obegränsat skattskyldig, se 3 kap. 3 § p. 3 Inkomstskattelag. Det innebär att du kommer beskattas för din utländska inkomst i Sverige, se 3 kap. 8 § Inkomstskattelag. Dock så föreligger det vissa undantag från denna regel. Om du arbetar utomlands i minst ett år i samma land så beskattas du inte i Sverige även om du inte heller kommer beskattas i utlandet (Förenade Arabemiraten) på grund av det landets lagstiftning, se 3 kap. 9 § st. 2 Inkomstskattelag. Denna så kallade ettårsregel gäller inte i de fall det är en fråga om anställning hos den svenska staten, landsting och kommuner mm. Det innebär att det alltså finns en stor chans till att du varken kommer att beskattas i Sverige på grund av ettårsregeln och i Förenade Arabemiraten på grund av deras lagstiftning. Med vänlig hälsning,

Skatt på utländsk sjukpension

2019-01-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |Måste jag betala skatt till Sverige jag har finsk sjuk pension och 0 skatt i Finland
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga! Du vill veta om du måste betala skatt i Sverige på sjukpension som betalas ut från Finland där ingen beskattning av den inkomsten sker. Jag utgår i brist på information om annat från att du är bosatt i Sverige och att det rör sig om periodvisa utbetalningar (alltså till exempel utbetalningar en gång i månaden). Vad säger lagen? I Sverige kan man vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att man är skattskyldig för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3:8 inkomstskattelagen (IL)). Enligt 3:3 IL är en fysisk person obegränsat skattskyldig om han är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Om vi utgår från att du faller in under någon av dessa kriterier är du obegränsat skattskyldig och alltså i de flesta fall skyldig att betala skatt på inkomsten från utlandet. Av 10:2 andra punkten IL kan man utläsa att livränta, periodiska understöd eller andra liknande inkomster som inte är att hänföra till avyttring av kapital är att hänföra till inkomstslaget tjänst. Dubbelbeskattningsavtal För att undvika att inkomster som kommer från utlandet ska beskattas två gånger (en gång i respektive land) upprättar Sverige så kallade dubbelbeskattningsavtal med många länder. Sverige och Finland upprättat ett sådant avtal som gäller som lag här i Sverige. (1 § Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna). Om en inkomst inte beskattas i ett land kan man generellt anta att den beskattas i det andra om det rör sig om en typ av inkomst som vanligtvis beskattas. Det måste alltså föreligga en beskattningsgrund, i detta fall är den beskattningsgrunden med största sannolikhet den ovan nämnda 10:2 IL (periodiskt understöd). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att du antagligen är skattepliktig för din sjukpension i Sverige, detta eftersom att du som bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig samt att inkomsten kan hänföras till inkomstslaget tjänst och slutligen för att du inte betalar någon skatt på inkomsten i Finland. I brist på mer uppgifter är det dock svårt att lämna några definitiva besked. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan även rikta frågor om hur viss inkomst ska beskattas direkt till skatteverket. Med vänlig hälsning,

Vad händer om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration?

2019-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Har en bekant som har dragit av 38000kr i resor till o från jobbet fast hon inte var berättigad till det.Har nu blivit anmäld till skattemyndigheten ett år efter av en anonym person.Vad kan hända?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration kan det innebära att man har lämnat en oriktig uppgift vilket kan leda till skyldighet att betala skattetillägg. Oriktig uppgiftEn klart felaktig uppgift anses vara oriktig uppgift (49 kap. 5 § skatteförfarandelagen). Att yrka avdrag för utgifter som man i och för sig har haft men som inte är avdragsgilla utgifter kan innebära att man lämnat en oriktig uppgift. Det förutsätter att man inte redovisat på vilka grunder man har yrkat avdrag. Har man i sin deklaration skrivit in på vilka grunder man yrkat avdrag och öppet redovisat till vilket belopp man gör avdrag så är det inte en oriktig uppgift. Då har man själv i och för sig gjort en felbedömning och kommit till slutsatsen att man fått göra avdrag. Men eftersom man då har redovisat grunderna och omständigheterna så kan Skatteverket göra en riktig bedömning av avdragen vilket gör att uppgiften inte anses vara oriktig (49 kap. 5 § 2 st. skatteförfarandelagen). Om din bekant har gjort felaktiga avdrag utan att redovisa grunderna för detta kan det alltså innebära att hon lämnat en oriktig uppgift. SkattetilläggOm man lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration som påverkar skatten så kan man bli skyldig att betala skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Skattetillägget utgörs i så fall av 40 % av den skatt som din bekant har sluppit genom att göra det felaktiga avdraget (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen). Alltså om vi antar att skattesatsen för din bekant är 30 % så skulle hon ha betalat 38 000x0.3= 11 400 kr mer i skatt om hon inte gjort avdragen. Skattetillägget blir sedan 40 % av 11 400 kr, alltså 4 560 kr. Detta är alltså ett exempel på hur det skulle kunna bli, men Skatteverket kan komma att göra bedömningar som leder till andra slutsatser. Man kan bli befriad från skattetillägg om det anses oskäligt att ta ut det på grund av att felaktigheten berott på ålder, hälsa, felbedömning av en regel m.m. (51 kap. 1 § skatteförfarandelagen). SkattebrottDen som på detta sätt lämnar oriktiga uppgifter kan även begå skattebrott (2 § skattebrottslagen). Detta kräver dock att det förelegat uppsåt. För att bli skyldig att betala skattetillägg krävs däremot inte att man haft uppsåt. Man kan inte både bli skyldig att betala skattetillägg och bli åtalad för skattebrott. Har man påförts skattetillägg på grund av att man lämnat en oriktig uppgift kan man alltså inte bli åtalad och riskera att bli straffad på grund av samma oriktiga uppgift. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Behöver jag betala marginalskatt om jag driver ett bolag vid sidan om min anställning?

2019-02-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har enskild firma som jag ska driva vidare ca 25 %.Resterande 75 % har jag tänkt ta anställning på en annan firma. Kommer tjäna ca 400"brutto/år i anställningen. Hur mycket kan jag då ta ut på min egen firma utan att beskattas högt? Om jag inte tar ut något eget kapital utan pengarna sitter kvar på firman, dvs omsätter bara kostnaderna i firman, hur skattar jag då?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomst genom anställning beskattas i regel på ett annat sätt än inkomst genom företagande. Uppdelningen görs mellan inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet (i vilken egenföretagande, bolagsverksamhet etc. ingår). Som jag tolkar din fråga så undrar du hur mycket pengar du kan tjäna innan du drabbas av en hög s.k marginalskatt, dvs att skattesatsen ökar efter en viss intjänad summa per år eftersom du då börjar betala även statlig inkomstskatt. Det som är avgörande i det här sammanhanget är att statlig inkomstskatt enbart finns för inkomstslaget tjänst. Ett bolag behöver alltså inte betala en högre andel skatt av den anledningen att det genererar en högre vinst än föregående år exempelvis, eftersom ett företags vinst är inkomst av näringsverksamhet. Detsamma gäller för egenföretagande. Nedan följer en kort och (förhoppningsvis) förklarande redogörelse för de båda inkomstslagen.NäringsverksamhetNäringsverksamhet är den verksamhet som utövas varaktigt, i vinstsyfte och självständigt. Inkomst av näringsverksamhet beskattas enligt en skattesats på 20,6%. Det spelar i detta hänseende ingen roll om näringsverksamheten bedrivs i ett enkelt bolag eller om du skapar/skapat ett aktiebolag att driva verksamheten i, utan inkomsten klassificeras som näringsverksamhet oavsett.Någonting som är bra att ha i åtanke som egenföretagare är dock att du måste betala dina sociala avgifter själv, eftersom du inte för den här inkomsten har någon arbetsgivare som gör detta i form av arbetsgivaravgifter.Det kan finnas gränsdragningsproblematik kring huruvida en verksamhet bedrivs självständigt. Det har funnits ett par mål där en egenföretagares verksamhet bedömts vara icke-självständig så till den grad att inkomsten har klassificerats som inkomst av tjänst istället. Exempel på icke-självständighet är när det handlar om långvariga avtalsperioder med uppdragsgivaren, att det i princip bara handlar om en uppdragsgivaren, uppdragsgivaren tillhandahåller alla verktyg/material för utförandet av tjänsten och att uppdragsgivaren generellt sett står hela den ekonomiska risken för uppdraget. Graden av uppdragstagarens integration i uppdragsgivarens verksamhet kan också beaktas, såväl som uppdragstagarens beroende av uppdragsgivaren. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, och ledning tas ofta i vad som avtalats mellan parterna.Att en inkomst omklassificeras från näringsverksamhet till tjänst kan ha förödande konsekvenser för en enskild näringsidkare som planerar sin ekonomi utifrån förutsättningen att hen beskattas inom näringsverksamhet.TjänstInkomst av tjänst är all inkomst som varken kan hänföras till näringsverksamhet eller kapital. I detta inkomstslag finns risken att man kommer upp över den s.k "nedre brytpunkten" (som för 2019 ligger på 490 700 kr) och riskerar att behöva betala en högre skatt. Den statliga inkomstskatten ligger på 20%, vilket innebär att om man innan man når upp till denna brytpunkt haft en kommunal inkomstskatt på 30%, så skattar man 50% på varje krona man tjänar efter denna tidpunkt. Den övre skiktgränsen ligger på 689 300 kr, efter vilken den statliga inkomstskatten är 25%. Med arbetsgivaravgifterna (som visserligen inte arbetstagaren betalar) kan alltså närmre 70% av en arbetstagares lön vara skattepliktig på ett eller annat sätt.Så, för att ge ett kort och koncist svar på din fråga: Så länge din enskilda firma bedrivs självständigt föreligger en väldigt låg risk för att din inkomst skulle kunna omklassificeras från näringsverksamhet till tjänst. Och så länge detta inte sker behöver du enbart hålla koll på hur mycket du tjänar i din anställning, eftersom det är i denna egenskap du riskerar att åka på en ökande inkomstbeskattning. Om du driver din firma i ett aktiebolag så bör du vara försiktig med att ta ut medel såsom lön till dig själv (dvs om du själv är anställd bolaget). Denna sammanblandas då med inkomsten från din andra anställning och kan höja upp dig till en högre marginalskatt. Ren utdelning från aktiebolaget kan du dock ta ut eftersom detta utgör inkomst av kapital.Den första brytpunkten för statlig inkomstskatt ligger vid en årsinkomst á 490 700 kr. Tjänar du mer än detta i inkomstslaget tjänst så kommer du att beskattas högre på den överskjutande delen, men eftersom du skriver att din årsinkomst från anställningen kommer att landa på omkring 400 000 kr/år så verkar det inte bli några problem för dig i det hänseendet. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

När ska uttagsbeskattning ske?

2019-01-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om man vid avveckling av enskild firma gör eget uttag gällande de maskiner och inventarier som finns i firman, skall man beskattas för det om man betalat maskiner och inventarier med egen insättning av pengar?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar dig som att maskinerna och inventarierna har betalats genom att du tillfört pengar till företaget. Detta spelar ingen roll för om uttagen ska beskattas eller inte. Enligt 22 kap 2 § inkomstskattelagen avses med uttag att den skattskyldige tillgodogör sig tillgång ur näringsverksamheten för privat bruk. Enligt 22 kap 7 § inkomstskattelagen ska då uttaget skattemässigt behandlas som att du gett en marknadsmässig ersättning för tillgångarna som därefter ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Dessa regler är till för att man inte ska kunna ta ut tillgångar ur en näringsverksamhet utan att betala för dem, och på det sättet undgå inkomstbeskattning av tillgångsavyttringen. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Vad blir konsekvensen av en försäljning av aktier till underpris?

2019-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag är ägare och VD i ett onoterat bolag (bolaget är inte ett fåmansbolag) och skulle nu vilja sälja aktier till en anställd för ett pris under marknadsvärdet. Får jag göra det och vad kommer det att innebära för mig och den anställda gällande skatt?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen. Det är möjligt att sälja aktier till ett underpris om man vill det. För din del innebär försäljningen av aktier att du kommer ta upp en vinst vid försäljningen som kapitalinkomst och denna beskattas med 30 % i statlig inkomstskatt. När du säljer aktierna till underpris utgör det om du gör det på grund av en gåvoavsikt till den anställde ett blandat fång, alltså dels en gåva och dels en försäljning. Vad gäller gåvodelen så utlöser det ingen beskattning. Den delen som säljs anses såld till marknadsvärdet. Detta förklaras enklast med ett exempel. Vi antar att aktiernas totala marknadsvärde är 10 000 men att du säljer dem för 5 000 kr till den anställde, vi antar även att du köpte samtliga aktier för 6 000 kr. Det innebär att hälften av aktierna har du gett bort och hälften av aktierna har du sålt för sitt marknadsvärde 5 000 kr. Den delen som är gåva utlöser ingen beskattning, beskattning av denna del sker först när din anställde sedan säljer aktierna. För den halvan som anses såld ska du ta upp försäljningspriset alltså 5 000 kr och dra av halva anskaffningsvärdet alltså 3 000 kr. Detta skulle innebära en vinst på 2 000 kr som ska tas upp till 5/6 alltså 1 666 kr eftersom det är onoterade aktier. Sedan tas inkomstskatt ut med 30 % av 1 666 kronor. Din anställde får en förmån i form av en möjlighet att köpa aktier till ett lägre pris än marknadsvärdet. Förmåner man får från sin arbetsgivare, eller någon med nära samband till arbetsgivaren som du i detta fall är, är skattepliktig inkomst på grund av tjänst. Förmånens värde är skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och den ersättning som den anställde lämnar för aktierna. Detta värde ska alltså den anställde ta upp i sin deklaration som en inkomst på grund av tjänst och betala skatt på enligt den skattesats som gäller i den kommun där den anställde bor. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Ska förlikningsersättning för skada beskattas?

2018-12-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Vi sålde våran lägenhet till säljare A som två månader efter kontraktskrivning plötsligt meddelade via sin advokat att hon inte kommer fullfölja köpet, således hävdes avtalet. Vi sålde till en ny köpare, köpare B som köpte till ett lägre pris och av den anledninge uppstod en skada som A skulle ersätta.Det slutade med en förlikning och nu är frågan om vi måste skatta för det beloppet eller faller det in under 8kap 22§ IL?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!8 kap. IL innehåller bestämmelser om att vissa inkomster är skattefria vid inkomstbeskattningen. Kapitlet gäller alla inkomstslag vilket innebär att det rent praktiskt kan vara enklast att se om 8 kap. IL är tillämpligt innan man går in i beskattningsreglerna för de olika inkomstslagen.8 kap. 22 § IL föreskriver att ersättning för skada eller liknande på tillgångar är skattefria. Det här gäller dock inte om ersättningen avser tillgång i näringsverksamhet eller om ersättningen grundas på bl.a. investerarskydd eller garantier för insättning. Så länge er lägenhet inte var en tillgång i näringsverksamhet är alltså ersättningen från förlikningen skattefri i enlighet med 8 kap. 22 § IL.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,