Beskattning försäljning av cyklar

2019-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om jag hittar en cykel i en park, lämnar den till polisen som efter tre månader kontaktar mig och jag får cykeln då ingen frågat efter den eller någon ägare kunnat hittas - och jag då säljer den på ex.vis Blocket, är det då en inkomst jag ska skatta på? Låt säga att jag hittar så många cyklar på ett år att summan av försäljningarna blir 40.000kr, är det någon skillnad?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid försäljning av personliga varor vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Att sälja ett antal cyklar med en vinst understigande nämnda belopp ska alltså normalt inte medföra skatteplikt. Märk dock att det kan finnas en risk att dina försäljningar av cyklar räknas som en inkomst av näringsverksamhet. Det finns ingen fast beloppsgräns eller liknande som fastställer när handeln övergår till att betraktas som näringsverksamhet. Det avgörande är enligt 13 kap 1 § IL verksamhetens varaktighet, vinstsyfte och självständighet. Skulle det vara så att dina försäljningar av de upphittade cyklarna anses utgöra näringsverksamhet kommer du behöva betala skatt på inkomsterna. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Rättelse vid oriktig uppgift kräver att det sker på eget initiativ

2019-06-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Skatteverket har beslutat om revision av mitt enskilda firma. Jag vet att det finns fel i bokföringen för året 2018 som skall revideras till ett belopp på ca 80 000 kr. I inkomstdeklarationen har 28 000 återlagts. Vad skall jag göra skall jag göra en rättelse innan revisionen?Liknande fel finns även tidigare år. Borde jag göra en självrättelse för alla år jag tror det finns fel i bokföringen?Tack för att ni tar er tid.
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid oriktig uppgift utgår skattetilläggOm det är så att du har lämnat oriktig uppgift, alltså om du har lämnat felaktig uppgift eller om uppgifter har utelämnats, finns det risk att du måste ta ut skattetillägg, 49 kap. 4 § och 5 § skatteförfarandelagen (SFL).Rättelse kräver att det sker på eget initiativDu kan undslippa skattetillägg om du på eget initiativ rättar till den oriktiga uppgiften, men för att det ska godtas just att det ska vara på eget initiativ. I de lägen då Skatteverket informerar om en generell kontroll, likt ett beslut om revision, anses rättelsen inte ha skett på eget initiativ, 49 kap. 10 § SFL. Detta innebär dessvärre att du inte kommer att hjälpas av att göra en rättelse.EfterbeskattningGällande att liknande fel finns även från tidigare år så har Skatteverket, under förutsättning att det är fråga om oriktig uppgift även i dessa fall, rätt att utföra efterbeskattning sex år bakåt i tiden, 66 kap. 27 § SFL. Det innebär att om Skatteverket finner oriktiga uppgifter gällande beskattningen så kommer skattetillägg bli aktuellt även då, 49 kap. 4 § och 5 § SFL.Jag är med andra ord rädd att det inte finns mycket att göra i det här läget, annat än att i framtiden se över bokföringen och deklarationen ordentligt. Hoppas att svaret i alla fall gav dig någon ledning, lycka till framöver!Vänliga hälsningar

Bör man köpa eller ärva huset?

2019-05-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag är enda barnet min pappa ska flytta från sitt husmin son vill köpa dettaHur gör man bäst så man inte åker på skatte smällarSka man vänta tills han dör"hemska tanke" då tillfaller ju huset mig och jag säljer detEller ska min son köpa det av morfar?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt finner man i inkomstskattelagen (IL).Man blir skattepliktigt när vinsten realiseras, dvs när huset säljs. Om ni vill vänta men att skatta så länge som möjligt ska ni också vänta med att sälja huset så länge som möjligt. För övrigt kan vara relevant att veta att en gåva eller arv inte realiserar någon vinst och alltså inte är skattepliktiga (44 kap 13 § Il). För att vänta med skatte så länge som möjligt bör ni inte sälja huset än utan i alla fall vänta tills morfadern avlider.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av inkomster från streaming

2019-05-01 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min dotter har en sida på nätet där hon streamar. Det kommer in ca 3500kr i månaden därifrån. Hon har ingen firma eller så. Hur ska hon då betala skatt.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man har en skyldighet att deklarera om sin årliga inkomst överstiger 19 247 kr. Din dotter har tjänat ca. 42 000 kr därför har hon en skyldighet att deklarera sina inkomster. Först måste utredas huruvida inkomsterna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet. Kriterierna för att en verksamhet ska anses som näringsverksamhet är; förvärvsverksamhet (vinstsyfte), yrkesmässighet (varaktighet) och självständighet (13 kap. 1 § 1 st. Inkomstskattelagen). Beräkningen av det skattepliktiga resultatet i näringsverksamhet görs enligt reglerna i 14 kap. Inkomstskattelagen. Om din dotters verksamhet inte uppfyller ovan angivna kriterierna, (t.ex. om inget vinstsyfte finns med verksamheten) ska inkomsterna istället beskattas som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst (12 kap.37 § Inkomstskattelagen). Vid beräkningen av det skattepliktiga inkomsten räknar man samman alla intäkter man får i hobbyverksamheten och sedan drar av de kostnader som man har haft. I hobbyverksamhet får man dra av alla kostnader för verksamheten som helhet. Man har en skyldighet att ta upp verksamheten i sin deklaration endast om intäkterna från hobbyverksamheten överstiger kostnaderna. Enligt 39 kap. 3 § Skatteförfarandelagen har man en skyldighet att dokumentera alla intäkter och kostnader (spara alla kvitton och liknande) för att kunna fullgöra din uppgiftsskyldighet och möjliggöra Skatteverkets kontroll av denna.Med vänliga hälsningar,

Bedriva verksamhet hemifrån - när inträder skyldigheten att betala skatt?

2019-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har drivit verksamhet hemma i form av skönhetssalong i 3 år och tagit betalt via Swish. Idag fick jag ett brev från skatteverket att dem fått reda på detta och vill ha kontoutdrag från dessa år. Vad kan hända nu? Vad bör jag tänka på? Mvh Louise
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte hur många insättningar det rör sig om och hur stort belopp per år som du mottar. Du anger däremot att det är fråga om en skönhetssalong som du själv driver och att verksamheten har pågått i tre år.Den omständigheten att Skatteverket har begärt in dina kontoutdrag tyder på att insättningarna har haft en sådan omfattning att de skulle anses vara skattepliktiga intäkter. Skatteverket har i en rättsfallskommentar betonat att insättningar som avser ersättning för utförda prestationer är skattepliktiga, du kan läsa den härDet är framförallt två typer av beskattningar som kan bli aktuella. Inkomstbeskattning och mervärdesbeskattning (moms). Om du anses bedriva näringsverksamhet kan du behöva upprätta en bokföring.Jag kommer därför i mitt svar förklara lite allmänt för dig om vad som gäller man bedriver en verksamhet, och när skyldigheten att betala skatt inträder, samt ge tips på hur du kan gå till väga.Bokföringsskyldighet vid näringsverksamhetEn fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna (2 kap. 6 § första stycket bokföringslagen (BfL). Bokföringsskyldigheten innebär i korthet att alla affärshändelser (intäkter, kostnader, insättningar, uttag, investeringar) löpande ska bokföras i en grundbok (kronologisk ordning) och i en huvudbok (systematiskt ordning), (5 kap. 1 § första stycket BfL).Du kan läsa mer om detta på hemsidan verksamt.se (här) Inkomstbeskattning - skyldigheten för folkbokförda i Sverige Den som är bosatt i Sverige (vilket jag utgår från att du är) är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). I Sverige är alla inkomster skattepliktiga såvida de inte är undantagna från beskattning. De inkomster som är skattefria räknas upp i 8 kap. IL. Av din fråga framgår att insättningar kommer från det arbete du bedriver i skönhetssalongen. Det kan därför bli aktuellt att beskatta inkomsten som en tjänsteinkomst eller som en inkomst av näringsverksamhet. För att det ska klassas som inkomst av tjänst ska det vara fråga om en inkomst av anställning, uppdrag, och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § IL). Med inkomst av näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § första stycket IL). Med yrkesmässigt menas att verksamheten bedrivs varaktigt med ett vinstsyfte. Då din verksamhet bedrivs varaktigt (tre år) och då du driver den ensam samt att du troligen har flera kunder talar mycket för att du bedriver näringsverksamhet. Det som inte framgår av frågan är om du har vinstsyfte, dvs. om du driver verksamheten för att gå med vinst. Det förhållandet att Skatteverket har frågat om insättningarna talar för att omfattningen är sådan att det troligen finns ett vinstsyfte. Det finns således mycket som tyder på att du ska deklarera din skönhetssalong. Inkomsten utgörs av resultatet av verksamheten och baseras på bokföringen (14 kap. 2 § IL). Ett överskott beräknas genom att intäkterna minskas med de kostnader du haft för verksamheten (14 kap. 21 § första stycket IL). Du kan få mer information om inkomstbeskattning på bl.a. skatteverkets hemsida (här).Mervärdesskatt (moms) - konsumtionsskattMoms ska betalas till staten vid en omsättning (försäljning) inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga (1 kap. 1 § mervärdesskattelagen, ML). Skönhetsvård är en verksamhet som är momspliktig. Det finns mycket i din fråga som talar för att du kan vara skyldig att betala moms. Du hittar mer information om moms på Skatteverkets hemsida (här), och på verksamt.se. Förfrågan från Skatteverket - "Vad kan hända nu? Vad bör jag tänka på?"Det är Skatteverket som ska bevisa att insättningarna är skattepliktiga (bevisbördan). Du är inte skyldig att besvara frågan. Om du inte svarar kan Skatteverket förelägga dig att svara och föreläggandet kan - beroende på omfattningen av insättningarna - förenas med ett vite. Om du bedrivit en verksamhet som inte deklarerats och där bokföring inte upprättats kan du under vissa förutsättningar göra dig skyldig till såväl skattebrott (2-4 § skattebrottslagen) som bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken). Du kan också påföras en särskild avgift som beräknas på den oredovisade skatten (skattetillägg) som en påföljd för att du inte har redovisat skatter att betala med rätt belopp. SammanfattningDin fråga tyder på att du troligen, utifrån dina uppgifter i frågan, bedriver en enskild näringsverksamhet som är skattskyldig för både inkomstskatt och moms och att du därför ska registrera din verksamhet hos Skatteverket. Mycket talar vidare för att du även är skyldig att upprätta en bokföring. Jag skulle råda dig, om du inte vet hur du ska upprätta en bokföring, att du tar kontakt med en bokföringsmedhjälpare som hjälper dig med detta och som säkert kan hjälpa till vid kontakterna med Skatteverket samt även besvara deras förfrågan. Du kan även ringa anonymt till Skatteverkets skatteupplysning (0771-567 567) och ställa allmänna frågor om beskattning m.m. På hemsidan verksamt.se hittar du mycket information om hur du går till väga. Ett ytterligare tips är att du försöker få fram underlag på de kostnader du säkerligen har haft. Om du betalat dessa via internetbanken eller med bankkort går kostnaderna att beräkna.Jag hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur beskattas vi vid överlåtelse av andel i sommarstuga?

2019-05-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Jag ska överlåta min andel i en sommarstuga till min bror Vi äger halva var och har fått den som gåva av en moster Hur kommer jag att beskattas ?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I och med att gåvor numer är skattefria enligt 8:2 inkomstskattelagen kommer ni inte att beskattas alls såtillvida överlåtelsen utgör en gåva. För att det ska vara en gåva i skatterättslig mening krävs dock att gåvan är frivillig, innebär en förmögenhetsöverföring och att gåvoavsikt finns. HuvudsaklighetsprincipenFör fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, vilket innebär att hela förvärvet bedöms vara antingen gåva eller köp. Genom rättspraxis har det vuxit fram att det rör sig om en gåva så länge köpeskillingen inte når upp till fastighetens taxeringsvärde. Du kan alltså erlägga en köpeskilling som är lägre än taxeringsvärdet utan att det kommer att betraktas som ett köp och utan att kapitalvinstbeskattning blir aktuellt. Observera dock att utgångspunkten blir halva taxeringsvärdet när du köper halva fastigheten. SammanfattningOm du överlåter din andel i sommarstugan utan motprestation, utgör det en gåva och ni kommer inte att beskattas. Om en eventuell köpeskilling vid överlåtelsen överstiger taxeringsvärdet ses det istället som ett köp och beskattning sker. Behöver du mer hjälp eller rådgivning av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2./Vänligen,

Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?

2019-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |En arbetstagare som kommer från Rummenien ska betala skatt i Sverige om kontraktet är 5 månader lång
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då vi inte har så mycket information utgår jag från att arbetstagaren inte har någon speciell koppling till Sverige och således är begränsat skattskyldig. Utgångspunkten är att utomlands bosatta är begränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3:17 inkomstskattelagen. Detta innebär att personen är skattskyldig i Sverige i vissa särskilda fall enligt 3:18 inkomstskattelagen. Arbetstagaren blir då skattskyldig enligt 5 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) vilket innebär att han ska beskattas 25 % enligt 7 § SINK. Det finns dock undantag från detta om personen vistas här i mindre än 180 dagar, ersättningen inte betalas av en svensk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe i Sverige enligt 6 § 1 p. SINK. I ditt fall vistas arbetsgivaren mindre än 180 dagar i Sverige och skulle då undgå skattskyldighet i Sverige om ersättningen även inte betalas av en svensk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe i Sverige. I frågan får vi inte veta detta men om detta är uppfyllt så blir det ingen beskattning i Sverige. Jag hoppas att detta gav dig hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

A-kassan har inte anmält avdragen skatt, vad kan jag göra?

2019-04-26 i Inkomstskatt
FRÅGA |Brådskande fråga inför deklarationen! Har fått min deklarationsblankett och där ser jag att min A-kassa inte anmält avdragen skatt för min "lön". På alla månadsutbetalningar de gjort framgår klart och tydligt att skatt är avdragen, men i kontrolluppgiften för året framgår 0 kr i skatteavdrag. Har nu en restskatt på 20.794 kr. Skatteverket menar att A-kassan ska komma in med en ifylld KU10-blankett och skatteavdrags uppgifter. Är det jag som privatperson, som måste ha koll på detta. Har suttit i telefonköer hos Skatteverket, A-kassan och kopplats hit och dit. Har smått panik nu. Kanske har detta hänt för andra personer. Denna aktuella A-kassa kanske bör granskas av JO? JO anmälan?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, står det i dina "lönespecifikationer" att A-kassan har dragit skatt på dina utbetalningar, men Skatteverket uppger att så inte är fallet och du har därmed en skatteskuld på 20 794 kr att betala till Skatteverket. Då det är A-kassans skyldighet att rapportera skatteberäkningar till Skatteverket, är det antingen A-kassan som har gjort sig ett misstag som inte har rapporterat dina korrekta skattebetalningar, eller Skatteverkets fel som inte registrerat dessa skattebetalningar. Skatteverket har rätt i att A-kassan måste inkomma med information till Skatteverket för att de ska kunna göra en korrekt bedömning. Detta är inte ditt ansvar som privatperson, utan A-kassans ansvar. Det är Skatteverket som är ansvarig att hjälpa dig vid dessa typer av problem. De ska medla med A-kassan för att lösa problemet så att du blir av med din obefogade skatteskuld. Du kan vända dig till JO för att anmäla A-kassan. A-kassan är visserligen ingen myndighet men utövar viss myndighetsutövning och är därför föremål för JO-granskning. Du kan även vända dig till tingsrätten och göra en anmälan där. Jag skulle rekommendera att du snarare vänder dig till tingsrätten än JO, då JO inte kan ändra några fattade beslut, utan endast granska och utge kritik. Dock måste du beakta de processekonomiska kostnaderna i samband med tvistemålsprocesser hos tingsrätten, då det kan bli dyrt med ombudskostnader. I första hand bör du lösa din situation med hjälp av Skatteverket. Lycka till! Med vänliga hälsningar,