Betala skatt på pengar en fått genom appen Swish

2018-10-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar om en sakIgår fick jag min lön sen jag fick en betalning med swish från min kompis, min fråga är ska jag betalar skatt för pengarna jag fått av min kompis genom swish??
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen. Hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Bedömning av hobbyverksamhet

2018-10-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,jag är en förskolelärare som målar på fritiden. Jag får en del beställningar. Förra året sålde jag för 29 350, utgifterna uppgick till 9 340, dessutom köpte jag ett nytt staffi för 6 700 kr. Jag tycker det är roligt och måla och funderar på att gå ner i arbetstid för att få mer tid åt detta.Hur ska jag redovisa årets inkomster? Skulle det vara någon skattemässig skillnad om jag gick ner i arbetstid? Om ja, på vilket sätt då?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här frågan handlar helt enkelt om inkomsten ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller i inkomstslaget näringsverksamhet.Inkomstslaget tjänst fungerar som uppsamlingsplats för sådana varaktiga och tillfälliga inkomster som inte kan hänföras till näringsverksamhet eller inkomst av kapital, 10 kap 1 § Inkomstskattelagen(IL)Hobbyverksamhet hittar vi i 12 kap 37 § IL. Hobbyverksamhet är alltså en särskild kategori inom inkomstslaget tjänst. För att beskattas som tjänst får det inte handla om näringsverksamhet eller inkomst av kapital. Detta innebär att det ska handla om verksamhet som är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte.Till hobbyverksamhet kan t.ex. hänföras försäljning i mindre skala av produkter från målning, fiske, trädgårdsodling och dylikt när vinstsyfte saknas. Dessutom får inte hobbyverksamheten vara din huvudsakliga försörjning.Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Du får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra tjänsteinkomster eller annan hobbyverksamhet. Om du får överskott i din hobbyverksamhet beskattas du i inkomstslaget tjänst. Du betalar då själv dina sociala avgifter i form av egenavgifter. På dina samlade inkomster av tjänst, inklusive hobbyverksamhet betalar du kommunalskatt. Du deklarerar överskottet av hobbyverksamheten i din inkomstdeklaration på blankett T2 (SKV 2051).Bedömning:Man kan inte själv välja att klassa in sin verksamhet som hobby eller näringsverksamhet. En hobbyverksamhet kan ge överskott, men den ska sakna vinstsyfte! Gränsen kan vara väldigt svårt att dra och man måste göra en helhetsbedömning.Verksamheter av hobbykaraktär utan något egentligt vinstsyfte finns ofta inom ramen för s.k. kulturarbete. Det kan vara fråga om personer som normalt har fast anställning och därutöver på fritiden ägnar sig åt musik, måleri, fotografering, teater och liknande. Inkomsterna uppstår utan att det finns något uppdragsförhållande (tjänst), personerna är inte beroende av inkomsterna för sin försörjning och näringsverksamhet bedrivs inte.I ett fall ansåg HFD att konstnärlig verksamhet skulle beskattas som näringsverksamhet trots att intäkterna av verksamheten varit obetydliga. I domskälen hänvisar HFD till att den skattskyldige under ett flertal år varit verksam som konstnär, genomgått viss konstnärlig utbildning samt varit aktiv inom konstnärsorganisationer (RÅ 1987 ref. 56).Den faktorn att du eventuellt skulle gå ner i arbetstid för att kunna måla mer skulle kunna vara något som talar för ett det ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Att du dessutom regelbundet verkar ta emot beställning talar också för att det finns ett vinstsyfte. Jag tror dock fortfarande att det kommer ses som hobbyverksamhet. Därför skulle råda dig att redovisa inkomsten på blanketten T2 som gäller för inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Vilka inkomster är skattegrundande?

2018-09-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag skulle vilja veta vad som ingår i obegränsad skattskyldighet. Jag är en universitetsstudentska som nyligen tagit en kurs i reiki. Min reikimästarinna (lärarinnan) rådde mig att ta betalt om jag i framtiden börjar erbjuda reikibehandling till människor. Om jag inte jobbar som egenföretagare, utan endast erbjuder behandlingar sporadiskt och privat samt tar en liten summa för behandlingen, är denna inkomst då skattegrundande, och hur bör jag isåfall deklarera den? Dvs, i all enkelhet är min fråga: är alla inkomster, även engångsinkomster från sporadiskt erbjudna tjänster eller sålda varor, skattegrundande, eller är endast regelbundna inkomster skattegrundande? Hur många inbetalningar måste ske för att inkomsten ska räknas som regelbunden?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med en kort sammanfattning av hur skatterätten som sådan ser ut. Sedan går jag igenom de aktuella reglerna lite närmare och avslutar med ett råd på hur du kan gå vidare. SammanfattningHuvudregeln för obegränsat skattskyldiga är att man är skattskyldig för alla inkomster, oavsett typ (3 kap. 8 § IL). Även engångsinkomster från sporadiskt erbjudna tjänster eller sålda varor är du alltså som utgångspunkt skattskyldig för . Det finns dock vissa bestämmelser som gör att du möjligtvis inte behöver skatta på dessa och också regler om avdragsrätt för kostnader. Det första som behöver göras är dock att bestämma under vilket inkomstslag din inkomst ska räknas. Vilket inkomstslag?För fysiska personer finns tre olika inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital samt inkomst av tjänst (1 kap. 3 § IL). Prövningen av vilket inkomstslag en viss inkomst hör till görs i den nämnda ordningen. Är det inkomst av näringsverksamhet?Förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt räknas till näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). I ditt fall verkar du till att börja med uppfylla självständighetskriteriet. Uttrycker förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt innehåller både ett krav på vinstsyfte och viss varaktighet. Vinstsyftet är objektivt, alltså är inte beroende av varför just du bedriver reikiverksamhet, och jag skulle tro att det räknas som uppfyllt i ditt fall. Frågan är om du uppfyller varaktighetskriteriet. Jag kan tyvärr inte svara på hur Skatteverket hade bedömt just din situation. Om det är så att du uppfyller alla kraven för näringsverksamhet så är det till det inkomstslaget inkomsten räknas. I detta inkomstslag finns andra avdragsregler än för tjänst. Generellt kan sägas att det finns fler möjligheter att göra avdrag i näringsverksamhet än i tjänst. Räknas det som inkomst av kapital?Om du inte uppfyller kraven för näringsverksamhet är frågan om delen där du säljer varor räknas till inkomst av kapital. Eftersom det inte framgår av din fråga vad det är för typ av varor du menar kommer jag generellt gå igenom den grundläggande regleringen. Till detta inkomstslag räknas bland annat kapitalvinster (41 kap. 1 § IL). Om du säljer varor som du inte har bearbetat själv och som inte heller räknas som näringsverksamhet räknas det som kapitalvinster. Om det är så att de sålda varorna inte har med reikiverksamheten att göra utan är mer av personlig karaktär finns det specialregler. Dessa regler säger att försäljning av personliga tillgångar bara ska tas upp till beskattning om vinsterna sammanlagt för året överstiger 50 000 (52 kap. 2 § 2 stycket).Räknas det som inkomst av tjänst?Inkomst av tjänst kan liknas vid en slasktratt, om ovan kategorier inte stämmer in räknas inkomsten som inkomst av tjänst (10 kap. 1 § IL). I ditt fall skulle inkomsten räknas till hobbyverksamhet. Det finns speciella regler angående avdragsrätt för hobbyverksamhet. Kostnader får bara dras av mot vinster i den aktuella hobbyverksamheten och eventuellt underskott får sparas i fem år framåt (12 kap. 37 § IL). RekommendationAv informationen i din fråga kan jag inte avgöra om din verksamhet skulle räknas som varaktig eller inte. Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket och hör dig för hos dem. Om inkomsten skulle räknas till hobbyverksamhet finns här ytterligare information från Skatteverket angående hur du gör i själva deklarationen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Undgår jag beskattning enligt sexmånader om min lön i verksamhetslandet inte beskattas?

2018-09-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag har tankar på att resa som au pair till Storbritannien. Min plan är att stanna i 10 månader, och min inkomst kommer att vara för låg för att jag måste skatta i Storbritannien. Eftersom att jag inte kommer att behöva skatta i Storbritannien på grund av de regler som gäller där, undrar jag om jag behöver skatta i Sverige? Jag följer ju trots allt de skatteregler som finns i GB vilka innebär att jag givetvis skulle skatta om jag tjänade mer. Om jag tjänat tillräckligt för att skatta i GB har jag förstått det som att jag inte behöver skatta i Sverige då min utlandsvistelse är längre än 6 månader. Gäller detsamma om man inte skattar enligt regelverket i landet?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatterätt regleras i inkomstskattelagen (IL)Först måste det prövas om du är obegränsad skatteskyldig eller begränsad skattskyldig (3 kap. 1 § IL). Obegränsad skattskyldig är det som ska prövas först och innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). I detta fall är du obegränsad skattskyldig med hänsyn till att du har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § 3 p. IL). Huruvida en person har väsentlig anknytning eller inte kan avgöras efter en bedömning av 3 kap. 7 § IL. Jag utgår från i mitt svar att du är svensk medborgare vilket är en faktor som utgör väsentlig anknytning (3 kap. 7 § första strecksatsen IL)Det finns undantag från att vara obegränsad skattskyldig. Ett sådant undantag är bland annat sexmånadersregeln (3 kap. 9 § första stycket IL). För att denna undantagsregeln ska vara tillämplig krävs det att:du har en anställningsom innebär att du är utomlands i minst sex månader anställningsinkomsten beskattas i verksamhetslandet (arbetslandet) Med hänsyn till att din lön inte kommer att bli föremål för beskattning kommer detta undantag inte bli tillämpligt. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda. I stället kommer du att beskattas enligt svensk rätt. Lycka till!Med vänliga hälsningar

Är skadestånd som facket bestämt att arbetsgivaren ska betala skattepliktigt?

2018-10-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |<p>&lt;p&gt;Hej!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Är skadestånd som facket bestämt att arbetsgivaren ska betala skattepliktigt?&lt;/p&gt;</p>
Pontus Schenkel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndet är skattepliktigt&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det verkar i ditt fall som att skadeståndet på 40 000 kr ska täcka förlorad arbetsinkomst. Ett sådant skadestånd ska det alltid betalas skatt på. Även fast det kommer från din tidigare arbetsgivare så räknas det som tjänsteinkomst, dvs ersättning för arbete. (10 kap 3 § &lt;a href="https://lagen.nu/2011:1244" target="_blank"&gt;&lt;b&gt;skatteförfarandelagen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen betalats ut av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Även allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, s.k. ideella skadestånd, är enligt praxis skattepliktiga om de ges ut av arbetsgivaren eller på annat sätt har ett samband med en anställning (RÅ1971 ref. 6, RÅ 1980 1:10 och RÅ 1981 Aa 97).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen hade en person fått ett skadestånd från sitt fackförbund på grund av en konflikt med arbetsgivaren. Skadeståndet bedömdes som en ersättning för skada av annan natur än ekonomisk, dvs. som ideellt skadestånd. Ersättningen hade dock sådant samband med anställningen att den var att betrakta som skattepliktig inkomst av tjänst (RÅ 1987 ref. 10).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Slutsats&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Skadeståndet tycks vara skattepliktigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!&lt;/p&gt;</p>

Ska jag betala skatt på det jag får i en bodelning?

2018-09-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Skatt vid bodelning. Spelar det någon roll om en person äger 100% eller om m a n äger 50% var? Gäller lika vid bodelning av stuga?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det ska betalas någon skatt på sådant för förvärvas genom en bodelning, och om vem som äger vad har någon betydelse. Sedan uppfattar jag det så att du undrar vad som gäller för makarnas egendom generellt, men även specifikt gällande en stuga. Reglerna om inkomstskatt hittar du i Inkomstskattelagen (IL). Inkomstskattesystemet i Sverige går ut på att vi betalar skatt på olika typer av inkomster vi har. Skatt på lön och förmåner samt kapitalvinst vid försäljning är några exempel på inkomster som ska beskattas. Att förvärva någonting genom bodelning är dock undantaget från inkomstskatt i Sverige (IL 8:2). Om vi tar stugan som exempel så har det alltså ingen skattemässig betydelse vem av makarna som äger stugan, eller om de äger den tillsammans. Om stugan är giftorättsgods ska stugans värde delas lika mellan makarna, men även om det skulle vara så att någon av makarna gör en vinst på bodelningen så ska denna alltså inte beskattas. Det är först när stugan ska säljas som skatt på en eventuell vinst ska betalas. Detsamma gäller även all annan egendom i bodelningen. Kort sagt så är förvärv genom bodelning helt skattefritt.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Tjänsteställe vid flera arbetsplatser

2018-09-04 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Kommer börja jobba som mekaniker på ett bilföretag som har 5 verkstäder på 5 olika orter. Jag kommer inte ha en fast plats utan åka runt bland dessa 5 olika ställen och hjälpa till där det behövs ex. om någon är sjuk, tillfällig hög arbetsbelastning, eller om man har något problem någonstans, kommer inte alltid veta vart jag kommer vara nästa dag, mina verktyg kommer jag ha med mej i bilen.Jag har mellan 3 och 10 mil till de olika verkstäderna, snittet i mil till de olika verksäderna är 5,4 mil enkel resa. Kommer vara ungefär lika mkt på alla verkstäderna. Räknas bostaden då som tjänsteställe?
Jessica Konduk |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du inte har något fast arbetsställe utan kommer att åka runt mellan fem olika arbetsplatser, att du kommer att vara på arbetsplatserna ungefär lika mycket och du kommer inte att lämna in dina verktyg någonstans utan kommer att ha dem med dig.En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare även om han eller hon stadigvarande arbetar på två eller flera olika orter. Tjänstestället är den plats där han eller hon normalt arbetar flest dagar enligt huvudregeln. Jag vill poängtera att det är de faktiska förhållandena som avgör den skattemässiga bedömningen. Arbetsgivare och arbetstagare kan alltså inte bestämma tjänstestället genom att avtala att den anställde ska ha en viss placeringsort utan skatteverket gör en bedömning av den enskilda situationen.För att kunna veta hur man ska beräkna ett avdrag måste man börja med att fastställa vart du har ditt tjänsteställe. En anställd har tjänstestället på någon av följande platser enligt 12 kap 8 § inkomstskattelagen.Där du utför huvuddelen av sitt arbete = huvudregelDär du hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifterDär du har din bostad = undantagsregeln Har du t.ex. en projektanställning vid byggarbetsplats eller liknande och sällan besöker arbetsgivarens lokaler så är tjänstestället platsen för anläggningen där du utgör arbetet, det vill säga på andra platser än arbetsgivarens lokaler. Har du istället en anställning med varierande arbetsplatser och besöker regelbundet arbetsgivaren lokaler för att hämta material eller för förberedelser anses du ha ditt tjänsteställe i din arbetsgivares lokaler enligt den s.k. alternativregeln, det vill säga där företaget ligger.Har du däremot en anställning med varierande arbetsplatser och besöker arbetsgivarens lokal regelbundet i form av att denna upprättar tillfälliga kontor eller liknande de olika arbetsplatserna anses ditt tjänsteställe variera beroende på vart detta tillfälliga arbete finns.Vid fall då ingen av de föregående reglerna är tillämpliga, då inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut på grund av att arbetet utförs på skiftande platser och arbetsgivarens lokaler besöks sällan, kan bostaden utgöra tjänsteställe. Detta är en undantagsregel som infördes särskilt med tanke på de byggnads- och anläggningsarbetare som i sin anställning utför arbete på olika platser och som inte regelmässigt besöker arbetsgivarens lokaler. Regeln är avsedd att tillämpas även för andra kategorier anställda som i sin anställning har sådana förhållanden att något tjänsteställe varken kan fastställas utifrån huvudregeln eller alternativregeln.Min bedömning är att din bostad troligen kommer att räknas som tjänstestället om det inte är så att du tillbringar fler antal dagar på en viss arbetsplats jämfört med de andra. Det är skatteverket som gör bedömningen i frågan därför rekommenderar jag att du kontaktar dem via mejl eller att du begär ett förhandsavgörande angående din beskattning i den här frågan.Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.seDessa länkar kan vara till nytta för dig om du vill läsa mer om detta.https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/326316.html#referenceshttps://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/326317.htmlVänligen,

Skattefritt skadestånd

2018-08-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Skadestånd som man får för att man suttit häktad viss tid. Är det skattefritt ??
Hanna Mustafa |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Försäkringsersättningar och skadestånd regleras i IL 8 kap. 15 och 22 §§. Dessa reglerar dock enbart försäkringsersättning vid sjuk och olycksfall samt ersättning vid sakskador. Skadestånd för att man suttit häktad en viss tid , skulle betraktas som ideellt skadestånd. Genom utveckling av praxis har ideella skadestånd kommit att bli helt skattefria. Vänliga hälsningar,