Skatteskyldig utomlands

2021-03-02 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har bott utomlands i lite över 5 år nu. Just nu bor jag i Kanada och jag har bott här i lite mer än 4.5 år.Ville bara fråga om jag ar så kallad tax resident i Sverige fortfarande, då jag vill investera här i Kanada - detta är något de frågar om. Har kollat online, men det ar en djungel. Jag är utskriven från den svenska folkbokförningen och jag har inget boende, familj osv i Sverige. Tack för hjälpen.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige om du bor i Kanada och vill investera i företag i Kanada. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL). Jag förbehåller mig att de kan existera någon form av skatteavtal mellan Sverige och Kanada som jag inte känner till, som ger ett annat resultat än de jag redovisar nedan. Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:1: Är bosatta i Sverige2: Stadigvarande vistandes i Sverige3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige. I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige. För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip då du inte har boende, familj eller liknande. Vad gäller för dig - Som ovan angivet finns det flera uppställda krav kring skattskyldighet i Sverige men du uppfyller för tillfället ingen. Du bör därför inte ha någon skattskyldighet i Sverige, och investeringarna i Kanada och dess eventuella avkastning härstammar från Kanada och bör endast beskattas i Kanada. Därför ska du inte vara skattskyldig i Sverige för investeringar i Kanada.Hoppas att de var svar på din fråga!

Skatt på försäljning av ägodelar

2021-02-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har tavlor och glas i min ägo sedan 30- 40 år ,om jag säljer dessa för ca 500.000 kr måste jag skatta då eller är det skattefritt jag är en äldre pensionär i dag och behöver sälja saker.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen måste all vinst som överstiger 50 000 kr beskattas, vilket framgår av 52 kap. 2 § inkomstskattelagen. Vinsten är skillnaden mellan inköpspriset för varan och det pris som du säljer den för. Om du har ärvt eller fått sakerna så är det den förra ägarens inköpspris som ska användas som utgångspunkt. Men om du inte vet vad inköpspriset är, vilket ofta är fallet om det gått lång tid sedan sakerna införskaffades, kan du använda dig av ett schablonvärde som är 25 % av försäljningspriset. Du skriver att du uppskattar dina sakers värde till ca 500 000 kr, vilket innebär att du vid en försäljning kommer göra en vinst på över 50 000 kr och är därmed skyldig att betala skatt för detta. Skatten som ska betalas utgörs av 30 % av vinsten.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet

2021-01-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Skulle du kunna förklara rättsfallet Rå 1989 ref. 57?Jag undrar om hur domstolen har kommit fram till att Sven ska beskattas för förmånen och vad är det som är viktig med den här fallet?Tack på förhand
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bakgrund och frågorna i måletI RÅ 1989 ref. 57 hade en arbetsgivare sålt en traktor till en anställds hustru. Priset som hustrun betalade understeg traktorns marknadsvärde. HFD ansåg att rättsläget behövde klargöras angående vad som gäller om en arbetsgivare till en anställds make överlåter egendom till ett pris som understiger marknadsvärdet. Frågan var om den anställde skulle förmånsbeskattas för mellanskillnaden (alltså skillnaden mellan den erlagda köpeskillingen och traktorns marknadsvärde) i inkomstslaget tjänst. En annan fråga i målet var hur marknadsvärdet skulle avgöras för en begagnad traktor.HFD:s argumentationHFD konstaterade att enligt 32 § kommunalskattelagen och praxis ska förvärv till underpris räknas som en sådan förmån som ska beskattas i inkomstslaget tjänst hos den anställde. Av detta följer att om en traktor säljs från en arbetsgivare till ett pris under marknadsvärdet till en anställds make så ska den anställde regelmässigt beskattas för mellanskillnaden mellan den erlagda köpeskillingen och marknadsvärdet. Detta förutsatte att det inte fanns några tillämpliga undantag på situationen, som exempelvis att avtalet var affärsmässigt betingat. Det förelåg dock inga undantag i detta fall. Angående hur traktorn skulle marknadsvärderas ansåg domstolen att det är svårt att säkert marknadsvärdera begagnade varor. På grund av rättssäkerhetsskäl bör dessa svårigheter beaktas tillgodo för den skattskyldige vid värdering. HFD fastställde marknadsvärdet till 30 000 kr. Vad är det viktiga med rättsfallet?Enligt rättsfallet föreligger en presumtion att om en arbetsgivare ger en förmån till en anställds närstående så ska den anställda beskattas för den förmånen. Detta beror på att man regelmässigt kan anta att det var den anställdes arbetsprestation som var den avgörande orsaken till att en närstående fick en förmån av arbetsgivaren. Man kan då också presumera att den anställde kommer kunna ta del av förmånen eftersom den ges till en närstående (exempelvis make eller barn). Eftersom förmånen är ett resultat av den anställdes arbetsinsats så ska arbetstagaren beskattas i inkomstslaget tjänst. Man ska inte kunna undgå inkomstbeskattning genom att destinera förmåner från sin arbetsgivare till en närstående. Det finns dock omständigheter som kan leda till att presumtionen bryts, exempelvis om det handlar om rent affärsmässiga förbindelser mellan en närstående och arbetsgivaren. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur ska en kostnadsersättning beskattas?

2021-01-06 i Inkomstskatt
FRÅGA |När man jobbar som hundförare på Securitas får man en kostnadsersättning. Är det något som kan förmånsbeskattas?Mvh
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11:1 IL stadgar att "Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 eller 11a kap."När du som hundförare på Securitas får en kostnadsersättning kommer det tas upp som just kostnadsersättning, och beskattas enligt 11 kap. 1 § IL.Det klassificeras inte som en förmån.Med vänlig hälsning!

När är man obegränsat skatteskyldig?

2021-02-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag planerar att lämna Sverige för gott inom det kommande året och planerar att resa runt i världen på obestämd tid innan jag slår mig ner någonstans. Det ställer mig i en något luddig situation skatterättsligt. Då jag inte har några direkta kopplingar till Sverige (bostad, familj, arbete, företag), och i stort sett alla mina pengar har flyttats till bankkonton i utlandet, har jag svårt att se att jag skulle vara obegränsat skatteskyldig efter att jag skriver ut mig. Men då jag inte heller kommer vara bosatt i något land en längre tid innebär det också att jag inte kommer ha någon skatterättslig hemvist i utlandet heller (baserat på den generella 183 dagarsregeln). Så min fråga är då, måste man ha en skatterättslig hemvist någonstans för att inte anses obegränsat skatteskyldig enligt svensk lag?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige under din jorden-runt resa. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL).Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:1: Är bosatta i Sverige2: Stadigvarande vistandes i Sverige3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige. I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige. För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip.Vad gäller för dig – Nu när du flyttar utomlands och ska bo året runt så måste du antigen vara bosatt, stadigvarande vistande eller ha nära anknytning till landet. Något krav på att du måste ha en hemvist i en annan stat uppställs inte. Du behöver alltså inte flytta till ett annat land för att undvika att bli obegränsat inkomstbeskattad.

Är om målning av hus avdragsgillt?

2021-01-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag sålde vårt fritidshus 2020 och ska nu deklarera. Huset uppfördes 1980 som ett "skal" utan målning.Min Fråga: Huset målades av oss själva i början av 1980. År 2019 lät vi måla om huset till en kostnad av 65.000 kronor. Kan jag ta upp några hundralappar för den första målningen (inget kvitto). Kan jag ta upp hela kostnaden för ommålningen 2020? Faktura finns på denna kostnad.Tack på förhand!
Elin Englund |Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!Gällande den första målningen så är det så att eget arbete ej får tas upp som kostnad rent skatterättsligt, därav kan du inte ta upp några hundralappar för den första målningen tyvärr.Gällande den andra målningen 2020 så kan du ta upp kostnaden som du har på fakturan för denna då det är avdragsgillt med renoveringar och reparationer om de är värdehöjande, vilket följer av 45 kap. 11§ Inkomstskattelagen. Jag gör åtminstone bedömningen att denna åtgärd är värdehöjande för ditt hus och därav avdragsgill, men för att få ett 100% svar måste du fråga skatteverket om de bedömer åtgärden som något som ökar värdet på huset. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Corona och ettårsregeln

2021-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag är anställd på ett privat företag och vill tillämpa 1års-regeln för inkomståret 2020 med tanke på att jag jobbar utomlands. Osäkerheten jag har är att jag har varit hemma mer än 72dagar om man räknar med tiden som jag har suttit i karantän. Hade det inte varit för corona så hade jag istället varit i landet där jag jobbar den tiden tiden som jag satt i karantän. Med tanke på detta så anser jag att jag kan tillämpa säkerhetsventilen med tanke på att det inte är något som jag kan påverka utan det har varit ett krav från jobbet samt landet jag jobbar i. En oförutsedd händelse helt enkelt. Vad tycker/tror ni om mitt tänk? Fick bekräftat muntligt från skatteverket att jag tänker rätt, men vill även ha er tolkning.Tack!
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar säkerhetsventilen (se 3 kap. 13 § inkomstskattelagen) på samma sätt som du. Denna tolkning stämmer dessutom överens med informationen på skatteverkets hemsida angående utlandsarbete och corona, se här. Säkerhetsventilen ställer upp tre krav. För det första måste du vid anställningens början ha haft goda grunder att anta att kraven för skattefrihet skulle bli uppfyllda. För det andra ska avbrottet i utlandsvistelsen bero på ett ändrat förhållande som du inte själv kan påverka (enligt skatteverket räknas corona som ett sådant ändrat förhållande). För det tredje ska det vara uppenbart oskäligt att inkomsten beskattas i Sverige, vilket borde vara uppfyllt i ditt fall. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

How will the taxes be for a Danish citizen living in sweden- selling a house in Denmark?

2020-12-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hi, I have a situation I hope you can help me with. I live in Denmark and would like to move to Sweden in the near future. My parents have a beachhouse (sommerhus in Danish) that they would like to sell to me and my brothers. If I move to Sweden after I bought the house, I will have to pay income tax if I sell it, however, what if I move back to Denmark after a number of years? Will I then have to pay tax as well when I move or if it is eventually sold many years after? What if the house was bought after I moved to Sweden? Would I then have to pay any taxes if I moved back to Denmark, or when I sold it many years after? My parents also wants to give their children a monetary gift every year, some of that will probably be used to repay what is owed to them for the beachhouse. In Denmark you can give 67k DKK per year to family members without paying taxes on it, but what happens when my parents give gifts to me when I am living in Sweden?
Elin Englund |Hi and thank you for choosing Lawline for your question!I want so start by saying that I am sorry for my far from perfect English, but I really hope that you will understand my answer, if not- do not hesitate to contact me by email to clarify what is unclear to you. You will find my email at the bottom of my answer.The relevant law for your question is Inkomstskattelagen (IL).Unlimited taxpayerIn Sweden you can be defined as either an unlimited- or a limited taxpayer. Which one of the two that you will be defined as will determine which rules that apply to your situation.If you live in Sweden, have your "real" home here and is nationally registered (folkbokförd in Swedish) at the address for your home in Sweden you will most certainly be defined as an unlimited taxpayer (3 kap. 3§ IL). If you are an unlimited taxpayer you will have to pay taxes for all your incomes. Even those who comes from other countries (3 kap. 8§ IL). Based on the facts that you give in your question my assessment is that you will be defined as an unlimited taxpayer, with the exception if you only live her for a few months (less then six months).What will happen when you sell the house?If you still live in Sweden?So if you sell your house in Denmark while you live here and is defined as a unlimited taxpayer, you will have to pay Swedish taxes if you sell with a profit (3 kap. 8§ IL), just as you say in your question. Therefore it is important for you to look up if you will have to pay Danish taxes as well, so you can estimate how much tax you will have to pay.If you have moved from Sweden recently – the five year rule?If there is less then five year since you moved from Sweden there is a rule called "the five year rule" that may apply on you (3 kap. 7§ IL). The rule implies that if you have an "essential connection" to Sweden you will still be defined as an unlimited taxpayer, even though you have moved back to Denmark. The first five year it is up to you to prove that you don't have an "essential connection" to Sweden , if you don't do that you will be defined as an unlimited taxpayer. After the first five years it is up to the tax government (skatteverket) to prove that you have an "essential connection" to Sweden, if they can't prove that- you will not be defined as an unlimited taxpayer.The things they will value to decide if you have an "essential connection" to Sweden is:-If you are a Swedish citizen-How long you lived in Sweden-If you haven't been living permanent on another foreign place-If you have been abroad because of your studies or your health-If you have a resident here in Sweden that can be used year round-If you have your family in Sweden-If you have a company in Sweden-If you are financially engaged in Sweden by having assets that in direct or directly, gives an essential influence in the company here-If you have a real estate here-Or similar circumstancesAll the circumstances of significance in the individual case must be considered, otherwise it is not possible to determine if the person has an essential connection to Sweden or not, with other words a concerted assessment must be done in every case. There is no hierarchy between the different factors, but if you look at the tradition you can see that they are valued differently. The ones that the tax government seems to pay the most attention to are if you have a resident, your family or financial engagement here in Sweden. But it is important to know that you do not have to have all the factors to be considered to have an essential connection to Sweden, even if only one of the factors checks out on you- you can be considered to have an essential connection to Sweden. Another important thing to know is that even though you have an essential connection to another country, for example Denmark you can be considered to have an essential connection to Sweden as well, with other words you can have essential connection to multiple countries- one of them does not exclude the other one.So if you recently moved from Sweden and then sell you house in Denmark you risk the chance to have to pay taxes for the profit in Sweden as well. It all will come down to if you are considered to have an essential connection to Sweden even though you moved back to Denmark.It is impossible for me to say how the outcome would be in your case without knowing more than I do. But if you only move back to Denmark for a short period of time to only sell your house, and keep your residence in Sweden, and have other commitments here- I would say that it is a big risk that you will be considered to have an essential connection to Sweden and then have to pay taxes here as well. But if you have lived in Denmark for many years and have no commitments or residence here in Sweden I would say that the risk that you will be considered to have an essential connection to Sweden is very low if it even exits. The longer you lived in Denmark (or steadily another country) and if you have no other connections to Sweden – the lower the risk is if it even exists by then.Does it matter if you buy the house before or after you move to Sweden=It doesn't matter at all if you buy the Danish house before or after you move to Sweden. The only rules that will decide if you have to pay taxes when you sell the house is the rules I explained above. So if you do not live in Sweden and is not considered to have an essential connection to Sweden and therefore is an unlimited taxpayer- you will not have to pay taxes in Sweden when you sell the house, even though you bought the house while you lived in Sweden.Do you have to pay taxes on gifts in Sweden?In Sweden we have no taxes on gifts, so your parents can give you how much they want without you having to pay taxes because of the gifts. These rules applies if the gifts really are gifts, if they actually do have another meaning there can be other rules that applies. But as long as it truly is a gift from your parents and not something else disguised as a gift- there will be no taxes on it.I hope you feel that your questions has been answered, otherwise or if it is anything else connected to the question, feel free to email me on elin.englund@lawline.se and I will answer your follow up questions.Best regards,