Skatt på utländsk sjukpension

2019-01-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |Måste jag betala skatt till Sverige jag har finsk sjuk pension och 0 skatt i Finland
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga! Du vill veta om du måste betala skatt i Sverige på sjukpension som betalas ut från Finland där ingen beskattning av den inkomsten sker. Jag utgår i brist på information om annat från att du är bosatt i Sverige och att det rör sig om periodvisa utbetalningar (alltså till exempel utbetalningar en gång i månaden). Vad säger lagen? I Sverige kan man vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att man är skattskyldig för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3:8 inkomstskattelagen (IL)). Enligt 3:3 IL är en fysisk person obegränsat skattskyldig om han är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Om vi utgår från att du faller in under någon av dessa kriterier är du obegränsat skattskyldig och alltså i de flesta fall skyldig att betala skatt på inkomsten från utlandet. Av 10:2 andra punkten IL kan man utläsa att livränta, periodiska understöd eller andra liknande inkomster som inte är att hänföra till avyttring av kapital är att hänföra till inkomstslaget tjänst. Dubbelbeskattningsavtal För att undvika att inkomster som kommer från utlandet ska beskattas två gånger (en gång i respektive land) upprättar Sverige så kallade dubbelbeskattningsavtal med många länder. Sverige och Finland upprättat ett sådant avtal som gäller som lag här i Sverige. (1 § Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna). Om en inkomst inte beskattas i ett land kan man generellt anta att den beskattas i det andra om det rör sig om en typ av inkomst som vanligtvis beskattas. Det måste alltså föreligga en beskattningsgrund, i detta fall är den beskattningsgrunden med största sannolikhet den ovan nämnda 10:2 IL (periodiskt understöd). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att du antagligen är skattepliktig för din sjukpension i Sverige, detta eftersom att du som bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig samt att inkomsten kan hänföras till inkomstslaget tjänst och slutligen för att du inte betalar någon skatt på inkomsten i Finland. I brist på mer uppgifter är det dock svårt att lämna några definitiva besked. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan även rikta frågor om hur viss inkomst ska beskattas direkt till skatteverket. Med vänlig hälsning,

Vad händer om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration?

2019-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Har en bekant som har dragit av 38000kr i resor till o från jobbet fast hon inte var berättigad till det.Har nu blivit anmäld till skattemyndigheten ett år efter av en anonym person.Vad kan hända?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration kan det innebära att man har lämnat en oriktig uppgift vilket kan leda till skyldighet att betala skattetillägg. Oriktig uppgiftEn klart felaktig uppgift anses vara oriktig uppgift (49 kap. 5 § skatteförfarandelagen). Att yrka avdrag för utgifter som man i och för sig har haft men som inte är avdragsgilla utgifter kan innebära att man lämnat en oriktig uppgift. Det förutsätter att man inte redovisat på vilka grunder man har yrkat avdrag. Har man i sin deklaration skrivit in på vilka grunder man yrkat avdrag och öppet redovisat till vilket belopp man gör avdrag så är det inte en oriktig uppgift. Då har man själv i och för sig gjort en felbedömning och kommit till slutsatsen att man fått göra avdrag. Men eftersom man då har redovisat grunderna och omständigheterna så kan Skatteverket göra en riktig bedömning av avdragen vilket gör att uppgiften inte anses vara oriktig (49 kap. 5 § 2 st. skatteförfarandelagen). Om din bekant har gjort felaktiga avdrag utan att redovisa grunderna för detta kan det alltså innebära att hon lämnat en oriktig uppgift. SkattetilläggOm man lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration som påverkar skatten så kan man bli skyldig att betala skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Skattetillägget utgörs i så fall av 40 % av den skatt som din bekant har sluppit genom att göra det felaktiga avdraget (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen). Alltså om vi antar att skattesatsen för din bekant är 30 % så skulle hon ha betalat 38 000x0.3= 11 400 kr mer i skatt om hon inte gjort avdragen. Skattetillägget blir sedan 40 % av 11 400 kr, alltså 4 560 kr. Detta är alltså ett exempel på hur det skulle kunna bli, men Skatteverket kan komma att göra bedömningar som leder till andra slutsatser. Man kan bli befriad från skattetillägg om det anses oskäligt att ta ut det på grund av att felaktigheten berott på ålder, hälsa, felbedömning av en regel m.m. (51 kap. 1 § skatteförfarandelagen). SkattebrottDen som på detta sätt lämnar oriktiga uppgifter kan även begå skattebrott (2 § skattebrottslagen). Detta kräver dock att det förelegat uppsåt. För att bli skyldig att betala skattetillägg krävs däremot inte att man haft uppsåt. Man kan inte både bli skyldig att betala skattetillägg och bli åtalad för skattebrott. Har man påförts skattetillägg på grund av att man lämnat en oriktig uppgift kan man alltså inte bli åtalad och riskera att bli straffad på grund av samma oriktiga uppgift. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Skattefri inkomst

2018-12-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Ska den skattefria ersättningen från LÖF landstingets ömsesidiga försäkring för behandlingsskada räknas som inkomst?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, fastän den är skattefri räknas det som en inkomst. Det är dock inget som behöver tas upp i deklarationen, då den är skattefritt. Generella bestämmelser om skattefria inkomster hittar du i 8 kap. inkomstskattelagen, och 15 § handlar om försäkringsersättningar vid sjukdom och olycksfall.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!

Beskattning av aktieinnehav - dubbelt medborgarskap

2018-12-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Var ska jag deklarera och skatta vid försäljning av svenska aktier. Bosatt permanent i USA sedan 25 år. Dubbla medborgarskap.
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga finner vi i inkomstskattelagen (IL). Skattskyldigheten varierar huruvida du klassificeras som begränsat skattskyldigeller obegränsat skattskyldigi Sverige. Kraven för att klassificeras som obegränsat skattskyldig framgår av 3 kap. 3 § IL och avser personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom att du är permanent bosatt i USA sedan 25 år tillbaka kan de två förstnämnda punkterna uteslutas. Ditt svenska medborgarskap kan inte ensamt avgöra huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Jag kommer därför utgå från att du är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL i mitt svar. Bestämmelsen anger att den som inte klassificeras som obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig i Sverige.Den som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för kapitalvinster på aktier vid två situationer. Skattskyldighet föreligger om du vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen skett eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatti Sverige eller stadigvarandevistatshär. Med anledning av din stadigvarande bosättning i USA kommer du således inte bli skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten från ditt aktieinnehav vid en eventuell försäljning. Huruvida du är skatt- och deklarationsskyldig enligt nationell lagstiftning i USA kan jag dessvärre inte svara på.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Vad blir konsekvensen av en försäljning av aktier till underpris?

2019-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag är ägare och VD i ett onoterat bolag (bolaget är inte ett fåmansbolag) och skulle nu vilja sälja aktier till en anställd för ett pris under marknadsvärdet. Får jag göra det och vad kommer det att innebära för mig och den anställda gällande skatt?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen. Det är möjligt att sälja aktier till ett underpris om man vill det. För din del innebär försäljningen av aktier att du kommer ta upp en vinst vid försäljningen som kapitalinkomst och denna beskattas med 30 % i statlig inkomstskatt. När du säljer aktierna till underpris utgör det om du gör det på grund av en gåvoavsikt till den anställde ett blandat fång, alltså dels en gåva och dels en försäljning. Vad gäller gåvodelen så utlöser det ingen beskattning. Den delen som säljs anses såld till marknadsvärdet. Detta förklaras enklast med ett exempel. Vi antar att aktiernas totala marknadsvärde är 10 000 men att du säljer dem för 5 000 kr till den anställde, vi antar även att du köpte samtliga aktier för 6 000 kr. Det innebär att hälften av aktierna har du gett bort och hälften av aktierna har du sålt för sitt marknadsvärde 5 000 kr. Den delen som är gåva utlöser ingen beskattning, beskattning av denna del sker först när din anställde sedan säljer aktierna. För den halvan som anses såld ska du ta upp försäljningspriset alltså 5 000 kr och dra av halva anskaffningsvärdet alltså 3 000 kr. Detta skulle innebära en vinst på 2 000 kr som ska tas upp till 5/6 alltså 1 666 kr eftersom det är onoterade aktier. Sedan tas inkomstskatt ut med 30 % av 1 666 kronor. Din anställde får en förmån i form av en möjlighet att köpa aktier till ett lägre pris än marknadsvärdet. Förmåner man får från sin arbetsgivare, eller någon med nära samband till arbetsgivaren som du i detta fall är, är skattepliktig inkomst på grund av tjänst. Förmånens värde är skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och den ersättning som den anställde lämnar för aktierna. Detta värde ska alltså den anställde ta upp i sin deklaration som en inkomst på grund av tjänst och betala skatt på enligt den skattesats som gäller i den kommun där den anställde bor. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Ska förlikningsersättning för skada beskattas?

2018-12-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Vi sålde våran lägenhet till säljare A som två månader efter kontraktskrivning plötsligt meddelade via sin advokat att hon inte kommer fullfölja köpet, således hävdes avtalet. Vi sålde till en ny köpare, köpare B som köpte till ett lägre pris och av den anledninge uppstod en skada som A skulle ersätta.Det slutade med en förlikning och nu är frågan om vi måste skatta för det beloppet eller faller det in under 8kap 22§ IL?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!8 kap. IL innehåller bestämmelser om att vissa inkomster är skattefria vid inkomstbeskattningen. Kapitlet gäller alla inkomstslag vilket innebär att det rent praktiskt kan vara enklast att se om 8 kap. IL är tillämpligt innan man går in i beskattningsreglerna för de olika inkomstslagen.8 kap. 22 § IL föreskriver att ersättning för skada eller liknande på tillgångar är skattefria. Det här gäller dock inte om ersättningen avser tillgång i näringsverksamhet eller om ersättningen grundas på bl.a. investerarskydd eller garantier för insättning. Så länge er lägenhet inte var en tillgång i näringsverksamhet är alltså ersättningen från förlikningen skattefri i enlighet med 8 kap. 22 § IL.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Omkostnadsbelopp för konkursaktier

2018-12-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.Vid arvskifte under sommaren 2018 erhöll jag ett antal aktier i HQ AB.Bolaget gick i konkurs 2017-12-17.Jag känner ej till aktiens historia och några uppgifter finns ej tillgängliga.Hur skall jag på bästa sätt avyttra dessa?Anskaffningsvärde?Omkostnadsbelopp?Tacksam för svar.Hälsningar
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska avyttra dina aktier i HQ AB och att du därför vill veta hur du ska bestämma omkostnadsbeloppet. Vad säger lagen? När beslut om konkurs fattas i ett noterat bolag blir bolaget avnoterat från börsen. Detta innebär att den organiserade handeln med bolagets aktier upphör. Huvudregeln vid arv av aktier är att förvärvaren (den som ärver) hamnar i samma skattemässiga situation som arvlåtaren, detta framkommer av 44:21 inkomstskattelagen (IL) och är ett uttryck för den så kallade kontinuitetsprincipen. Detta betyder i korthet att man vid en försäljning av aktierna använder sig av samma anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp som den person man ärvde aktierna av (förutsatt att inget nytt inträffat som påverkar omkostnadsbeloppet vilket i så fall ska tas med i beräkningen också). Om man inte känner till omkostnadsbeloppet och det inte är möjligt att ta reda på detta kan man i vissa fall använda sig av schablonmetoden (48:15 IL). Denna innebär att man som omkostnadsbelopp kan ange 20% av ersättningen vid avyttringen. Bestämmelsen är tänkt att tillämpas i huvudsak på marknadsnoterade aktier, men i bestämmelsens andra stycke kan man utläsa att den även kan tillämpas på sådana andelar som varit noterade men som på grund av konkurs eller likvidation avnoterats. När ett aktiebolag försätts i konkurs anses aktierna i bolaget avyttrade för noll kronor. Detta framgår av 44:8 IL. Tillämpas schablonmetoden i detta fall blir alltså omkostnadsbeloppet också noll kronor (20% * 0 = 0). Bedömningen i ditt fall I och med att bolaget vars aktier du ärvt gått i konkurs blir möjligheterna att få ut något värde av aktierna begränsade. Beroende på vad det är för typ av aktier du ärvt och om det blir några pengar över efter konkursen kan du ha rätt till att få ta del av eventuellt överskott efter konkursen. Om bolaget likvideras efter konkursen upphör aktierna att existera. Jag hoppas att detta svar gjort din situation något klarare, om du skulle ha fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Beskattning av utdelning till aktiebolag och utdelning till fysisk person

2018-11-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa onoterade aktier i företaget jag för närvarande är anställd i till ett värde på ca 300 000 SEK. Bolaget har sitt säte i Danmark och utdelningen på aktierna kommer att ske därifrån. Blir det någon skattemässig skillnad om jag väljer att köpa aktierna via ett eget AB som jag då lånar ut pengar till, eller om jag gör investeringen direkt som privatperson? Kan räkneexemplet nedan verkligen stämma? Tror att jag missar något?Som privatperson det bli:- Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Skatt i Sverige på bruttobeloppet (25% - avdrag för Dansk skatt á 15% = 10%)= Totalt 25% skatt på bruttobeloppetSom AB skulle det istället bli: - Skatt i Danmark på bruttobeloppet (15%)- Bolagsskatt i Sverige på vinsten (22%)- Skatt privatperson på utdelningen (25%)= Totalt 50,3% skatt
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur blir beskattningen om det aktiebolag du äger köper aktierna? Först ska jag behandla hur ditt aktiebolag kommer att beskattas för utdelningen från det danska aktiebolaget. Jag utgår från att du äger ett svenskt aktiebolag, dvs. ditt aktiebolag ska vara registrerad hos Bolagsverket i Sverige. Som huvudregel tar ett aktiebolag upp alla sina inkomster till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att ditt aktiebolag skulle ta upp utdelningen i inkomstslaget näringsverksamhet. När det gäller utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet finns ett antal särskilda regler gällande vad som kallas för näringsbetingade andelar. Det framgår av din fråga att andelarna som ska köpas är inte marknadsnoterade. Detta innebär att de andelar som ditt aktiebolag kommer att köpa hos det danska aktiebolaget kommer att utgöra näringsbetingade andelar (24 kap. 32 – 33 §§ Inkomstskattelagen). Utdelning på näringsbetingad andelar tas inte upp till beskattning, därför ska ditt aktiebolag inte betala bolagsskatt på utdelningen från det danska aktiebolaget (24 kap. 15 § Inkomstskattelagen). När ditt bolag har delat ut vinsten kommer du att ta upp utdelningen från ditt aktiebolag i inkomstslaget kapital. För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Beroende på hur stor utdelningen är, på ägarförhållanden i ditt aktiebolag samt hur verksamt du är i bolaget, kan ditt aktiebolag anses vara en Fåmansföretag och därför kan utdelningen omfattas av reglerna om kvalificerade andelar (56 kap och 57 kap. Inkomstskattelagen). Detta skulle innebära att en del av utdelningen skulle du ta upp i inkomstslaget kapital, med en skattesats på 20% (enbart 2/3 delar av utdelningen i inkomstslaget kapital ska tas upp till beskattning med en skattesats på 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 20%) och resterande del skulle du ta upp i inkomstslaget tjänst (57 kap. 20 § Inkomstskattelagen) vilket skulle bli föremål för kommunal inkomstskatt (varierar beroende på vilken kommun du bor i) samt statlig inkomstskatt om dina tjänsteinkomster överstiger 438 900 kr (65 kap. 5 § Inkomstskattelagen). Informationen i frågan är otillräcklig för att kunna bedöma om ditt aktiebolag omfattas av reglerna om Fåmansföretag. Hur blir beskattningen om du som privatperson ? En utdelning görs alltid på beskattade medel. Detta innebär att först ska det danska bolaget beräkna sin årliga vinst, på vilken det ska betala dansk bolagsskatt. Efter det, bestämmer bolagsstämman hur stor del av den beskattade vinsten (efter skatt till staten är betald) som ska delas ut till aktieägarna, dvs. aktiebolaget betalar skatt på sin vinst och inte på utdelningen. Du som aktieägare kommer att ta upp utdelningen som inkomst i inkomstslaget kapital och kommer att beskattas med en skattesats på 30%. Du har rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Danmark (2 kap. 8 § Avräkningslagen).