Är underhållsbidrag skattepliktigt?

2021-07-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man behöver beskatta pengar som vunnits i rättegång i utlandet, i Sverige? Jag har nämligen tagit min exmake till rätten för att han inte betalat underhåll och vunnit en relativt stor summa pengar. Pengarna överfördes till min mors konto eftersom jag är student och inte arbetar. Nu vill vi överföra pengarna till mitt konto. Givetvis har jag dokument som bevisar att jag vunnit pengarna i rättegångstvist.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att underhållsbidrag är inte skattepliktigt (jfr 8 kap. 9 § IL). Du ska alltså inte behöva betala skatt på det underhållsbidrag du erhållit nu av din ex-make.Med vänlig hälsning

Beskattas kapitalvinst på aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning annorlunda än kapitalvinst på vanlig aktiebolag?

2021-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om vinster i ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning betalar samma bolagsskatt som ett vanligt aktiebolag.Jag vill inte just nu lära mig om utdelning, löneskatter, överföringar eller bokföringsgrepp (även om jag säkert kommer att återkomma med sådana frågor). Utan jag undrar kort och gott om vinster beskattas med cirka 21 % på samma sätt som i AB.Tacksam för input
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna regler om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning återfinns i 32 kap. Aktiebolagslagen.Regler om beskattning av kapitalvinster regleras i Inkomstskattelag (1999:1229). Om du som enskild fysisk person gör en kapitalvinst från ett aktiebolag återfinns reglerna i 41 kap. 1 § Inkomstskattelagen, samt 44 - 55 kap. Inkomstskattelagen.Tar en fysisk person ut vinst från ett aktiebolag skall kapitalvinsten beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster i ovan nämnda kapitel i inkomstskattelagen. Någon skillnad vad gäller själva beskattningen av de eventuella kapitalvinster som kan genereras görs inte i svensk rätt.En kapitalvinst ur ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning beskattas på samma sätt som en kapitalvinst ur ett vanligt aktiebolag.Med vänlig hälsning!

Kan jag ge en miljon kronor i gåva till min vän utan skattekonsekvenser?

2021-06-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.Som jag förstår är det vanligt att man ger små summor pengar till familjer och vänner kontinuerligt utan någon skatt att oroa sig åt, men när det kommer till stora summor pengar till familjer och vänner, vad stoppar mig från att överföra 1 miljoner kronor till min bästa vän bara för att jag känner att han behöver dom mer än mig?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det kommer uppstå några skattemässiga konsekvenser om du överför en miljon kronor i gåva till din vän. Precis som du säger kan man ge bort pengar i gåva utan att några skattekonsekvenser uppstår. Det spelar ingen roll hur stor penninggåvan är. Du kan mycket väl ge bort en miljon till din vän utan att varken du eller din vän drabbas av några skattekonsekvenser för det eftersom gåvor är skattefria (8 kap 2 § IL). Det är dock viktigt att gåvan inte är förenad med någon form av motprestation från din vän. Skulle det vara så att hen får gåvan under förutsättning att hen utför en prestation eller för att hen redan har utfört en prestation, kan gåvan istället anses utgöra en tjänsteinkomst som ska beskattas av din vän i inkomstslaget tjänst (10 kap 1 § IL). Du hade dock inte som gåvogivare drabbats av några skattekonsekvenser i det fallet. Skulle din vän då inte ta upp "gåvan" till beskattning skulle hen dessutom kunna drabbas av skattetillägg för det om 40% (49 kap 11 § skatteförfarandelagen).Du behöver inte upprätta något gåvobrev för att gåvan ska bli rättsligt bindande. Vill du förena gåvan med några särskilda villkor, t.ex. att gåvan ska utgöra din väns enskilda egendom, behöver du dock upprätta ett gåvobrev.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt på de pengar jag får genom sugardating?

2021-05-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Tjänar man svarta pengar om man får dem genom sugardating? Dvs blir betald av någon för sitt sällskap. Jag tänker att det ju egentligen är som att få veckopeng av sina föräldrar men samtidigt kan man ju tjäna rätt stora belopp. Behöver jag betala skatt på de pengar jag får genom sugardating?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att arbeta svart innebär att man inte betalar skatt på sin lön. Frågan som uppkommer blir därför om du är skattepliktig för de pengar du får in genom sugardating. Om det krävs en motprestation är sugardating skattepliktigt Ersättningen vid sugardating brukar vanligtvis utgå som gåvor. Gåvor är inte skattepliktiga enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Det förutsätter dock att gåvan är benefik. En benefik gåva betyder att det inte finns något krav på någon motprestation. Om det istället krävs en motprestation, dvs ett krav på att göra något för att få ersättningen är det en remuneratorisk gåva, vilket är skattepliktigt. Sugardating skulle jag säga är ett diffust fenomen där det inte alltid är klart vad som gäller. I och med att det förväntas av dig att du ska träffa personen i fråga för att få din ersättning, skulle jag inte betrakta det som en skattefri gåva eftersom det krävs en prestation av dig. Pengarna du förvärvar genom sugardating är därför skattepliktiga. Beroende av hur varaktigt och självständigt sugardatingen bedrivs, kan det bli aktuellt att beskatta inkomsten som näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). I annat fall ska det beskattat i inkomstslaget tjänst (10 kap 1 § IL). Svaret på din fråga beror alltså på vad den som ger dig pengar kräver för motprestation. Det som en har förvärvat genom gåva är skattebefriat, vilket alltså innebär att du inte behöver betala skatt. Om det däremot krävs en prestation, så måste det beskattas. Utifrån att det oftast krävs någon typ av motprestation, skulle jag bedöma ersättningen som skattepliktig. Skillnaden från att dina föräldrar ger dig veckopeng, kan sägas vara att det inte krävs någon prestation för att få veckopengen. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om beskattning och uppskov vid fastighetsförsäljning

2021-07-02 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min syster och svåger köpte hus 1975, svågern stod som ensam ägare. När svågern dog ärvde min syster fastigheten. Under åren har huset byggts till, kommunalt vatten och avlopp installerats med mera. När huset ska säljas, kan min syster räkna bort inköpspris och kostnader för renovering, tillbyggnad och övrigakostnader från försäljningspriset innan uträkning av reavinstbeskattning, eller måste hon betala reavinstpå hela försäljningspriset? Hon har ju varit med och betalat även om hennes make ägde fastigheten påpapperet till 100%. Hon ska köpa ett radhus, kan hon skjuta upp reavinstskatten? Vad kostar det i så fall?Hon skulle behöva pengarna till att betala nya bostaden. När måste reavinstskatten betalas?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på följande sätt. Din syster har ärvt ett hus (fastighet). Din fråga är nu hur beräkning av storleken på skatten vid försäljning av huset görs och om det finns möjlighet att skjuta upp en eventuell skatt på huset genom s.k. uppskov samt om din syster måste betala eventuell extra kostnad för sådan uppskov. Tillämplig lag Vad avser de regler som är tillämpliga i din systers fall hittar man de företrädesvis i inkomstskattelagen (IL). Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av ett hus så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital och de särregleringar som finns för fastigheter. Privatbostadsfastighet Av allt att döma verkar det som att din systers fastighet är en s.k. privatbostadsfastighet. En grundläggande förutsättning för att det ska vara fråga om en privatbostadsfastighet är att det för det första är fråga om en privatbostad. En privatbostad kan vara ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad (2 kap. 8 § första stycket IL). Vad gäller begreppet privatbostadsfastighet så innebär det ett småhus som utgör en privatbostad och som är t.ex på annans mark eller ett småhus med mark (2 kap. 13 § IL). Övergång av tillgång genom arv När det sker övergång av äganderätten till en tillgång från en person till en annan genom arv så sker det oftast ingen beskattning; en sådan övergång anses inte utgöra en avyttring av tillgången och därmed sker inte beskattning. Det som istället sker vid arv är att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation vilket kan enkelt förklaras som att vid en eventuell försäljning av den ärvda tillgången så likställs arvtagaren med arvlåtaren rent skattemässigt (44 kap. 21 § IL). Beräkning av skatten vid fastighetsförsäljning När din syster säljer fastigheten anses det som att hon avyttrar fastigheten (44 kap. 3 § IL). Isåfall aktualiseras beskattningsreglerna; din syster måste som utgångspunkt betala skatt det beskattningsår som fastigheten avyttras. Vinst vid en fastighetsförsäljning kallas för kapitalvinst. En kapitalvinst räknas fram genom att man utgår ifrån försäljningspriset och drar av olika avdragsgilla poster (44 kap. 13 och 14 § IL). Beräkningen av kapitalvinsten vid försäljning av din systers fastighet kommer alltså att ske på följande sätt:+ försäljningspriset- utgifter hänförliga till försäljningen av fastigheten såsom mäklararvode, homestyling, besiktning, värdering av fastigheten, annonsering etc.- inköpspriset för fastigheten, lagfartskostnad etc., som alltså din syster eller/och hennes make betalat.- nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av fastigheten. Notera dock att hänsyn tages till dessa utgifter endast de kalenderår då dessa uppgått till minst 5000 kr (45 kap. 11 § IL)- Reparationer och underhåll av fastigheten som hänför sig till det beskattningsår (som fastighetens säljs av din syster) eller något av de fem föregående beskattningsåren, till den del dessa åtgärder medfört att fastigheten blivit i bättre skick vid försäljningen än då den förvärvades av din syster och hennes make (45. kap. 12 § IL) Notera även här att hänsyn tages till dessa utgifter endast de kalenderår då dessa uppgått till minst 5000 kr (jfr 45 kap. 11 § IL)Notera att utgifter som dragits av genom s.k. rotavdrag får inte dras av igen (44 kap. 14 § IL). Utvisar detta positivt värde så kommer 22/30 av denna reavinst (kapitalvinst) tas upp till beskattning och 30 % av den kommer att betalas i skatt (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL) Uppskov Om din syster säljer huset med en kapitalvinst om minst 50 000 kr så kan hon genom s.k. uppskov skjuta upp beskattningen av denna vinst givet att några förutsättningar är uppfyllda (jfr 47 kap. 6 § IL). En fysisk person, alltså din syster i detta fall, kan erhålla avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av huset givet att huset anses utgöra en ursprungsbostad och att din syster antingen redan förvärvat en ny bostad eller avser att förvärva en ny bostad. Den nya bostaden måste dessutom anses utgöra en ersättningsbostad (47 kap. 2 § IL). Ursprungsbostad och permanentbostadEn ursprungsbostad är en privatbostad i en stat inom EES-området och som vid avyttringen är den skattskyldiges (din systers) permanentbostad. En permanentbostad är en privatbostad (se ovan om definitionen av privatbostad) som din syster varit bosatt på under minst ett år närmast före en försäljning eller under minst tre av de senaste fem åren (47 kap. 3 § IL). I din systers fall tolkar jag det som att detta är för handen och huset och lever och äger nu är alltså en ursprungsbostad.ErsättningsbostadEn ersättningsbostad är t.ex ett radhus som köps i Sverige eller en annan stat inom EES-området (47 kap. 5 § IL). I din systers fall blir ersättningsbostaden samma sak som radhuset som hon tänkt köpa.Hur stor är uppskovsbeloppet (alltså hur mycket kan skjutas upp)?Förvärvar din syster radhuset före utgången av det år som hon avyttrar huset och bosätter sig vid radhuset senast 2 maj året efter så ska uppskovsbeloppet räknas på något av dessa följande två sätt givet att:-ersättningen för radhuset uppgår till minst samma belopp som ersättningen för huset→ beräkningen av uppskovsbeloppet sker isåfall genom att ta (47 kap. 7 § första stycket 1 IL): husets kapitalvinst + tidigare uppskov -ersättningen för radhuset understiger ersättningen för huset beräkningen av uppskovsbeloppet sker isåfall genom att ta (47 kap. 7 § första stycket 2 IL): (husets kapitalvinst + eventuell tidigare uppskovsbelopp) X (ersättningen för radhuset // ersättningen för huset)Maxtak för uppskovsbeloppetUppskovsbeloppet kan max uppgå till 3 milj X din systers andel i fastigheten (hennes andel är 1). Isåfall kan hennes uppskovsbelopp alltså uppgå till max 3 milj. kr X 1 (47 kap. 7 § andra stycket IL).När ska uppskovsbeloppet beskattas?Den tid då radhuset avyttras (t.ex säljs) så ska uppskovsbeloppet för försäljning av huset tas upp som intäkt (47 kap. 11 § IL).Med vänlig hälsning

Hur blir jag begränsat skattskyldig vid flytt utomlands för fem månader sedan?

2021-06-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min familj och jag emigrerade från Sverige till Storbritannien för fem månader sedan, och jag hade ett gemensamt banksaldo med min fru i Sverige .. När jag undertecknade det skattebevis som banken skickade oss för att kontot inte skulle stängas, då Jag tog ut beloppet innan jag hade sex månader på mig att lämna Sverige..Jag har inget annat förhållande med Sverige förutom att jag är svensk medborgare. Kommer jag att betala begränsad skatt i Sverige på min inkomst i Storbritannien på grund av det återstående beloppet och underskriften av skatteregistreringspapper eller inte ... Hur kan jag undvika att betala den skatten med vetskap om att jag har jobbat i sex månader här. Kan jag ta ut papperets signatur en månad efter det undertecknades och ta ut beloppet, eller är jag skyldig att göra det?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad för skattskyldighet du har i Sverige avseende uttaget av beloppet. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (förkortas IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), och kupongskattelagen (KupL).Jag vill redan här notera delarna i din fråga som hänförs till det signerade pappret (vilket vi även tagit på mejl). Pappret kommer inte påverka min bedömning nedan. En begränsad skattskyldighet är inte direkt beroende av ett papper från banken utan beror på hur ens situation bedöms utifrån lagtexten. I min redogörelse nedan kommer jag därför förklara din skattskyldighet med grund i lagen.Obegränsad eller begränsad skattskyldighetUtgångspunkten är att man som fysisk person antingen är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Jag kommer därför först utreda om du kan klassas som obegränsat skattskyldig.Obegränsad skattskyldighetEn obegränsat skattskyldig person är skattskyldig för alla inkomster som personen förvärvar i Sverige och utomlands (3 kap. 8 § IL). Som obegränsat skattskyldig räknas följande:-Den som är bosatt i Sverige (3 kap. 3 § första punkten IL).-Den som stadigvarande vistas här (3 kap. 3 § andra punkten IL).-Den som har en väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här i landet (3 kap. 3 § tredje punkten och 3 kap. 7 § IL).Utifrån den information du lämnat kring din situation så kan vi utesluta de två första grunderna för obegränsad skattskyldighet. Frågan är därför om du kan klassas som obegränsat skattskyldig på grund av väsentlig anknytning.Väsentlig anknytningDu beskriver att den enda relationen du har till Sverige är ditt svenska medborgarskap. Vanliga faktorer som väger tungt i bedömningen kring en väsentlig anknytning är familj, permanent bostad och ett större aktieinnehav i ett svenskt aktiebolag. Vidare tas stor hänsyn till svenskt medborgarskap. Din enda anknytning är som nämnt ditt svenska medborgarskap, därför faller du alltså inte in i någon av de andra exemplen som pekar på en väsentlig anknytning utöver medborgarskapet. FemårsregelnDu bör dock vara medveten om att det finns en s.k. femårsregel (3 kap. 7 § andra stycket IL). Regeln placerar bevisbördan på dig. Det innebär att om du är svensk medborgare och inte har bott utanför landet i mer än fem år så anses du ha en väsentlig anknytning hit till Sverige. För att inte anses ha en väsentlig anknytning till landet måste du bevisa att du inte har sådan anknytning. Ovan har jag nämnt faktorer som väger tungt i bedömningen, dvs. permanent boende, familj och stort aktieinnehav i ett svenskt bolag. Bevisningen ska göras gentemot Skatteverket. Här kan troligen ditt signerade papper från banken vara en del i bevisningen som du kan presentera för Skatteverket.Ditt signerade papper kan som sagt möjligen utgöra en del i bevisningen men påverkar inte direkt bedömningen om huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Presumtionen för väsentlig anknytning till Sverige, och därigenom en obegränsad skattskyldighet, föreligger oavsett ditt signerade papper.Om du lyckas motbevisa presumtionen som gäller enligt femårsregeln så kommer du klassas som begränsat skattskyldig (3 kap. 3 § tredje punkten och 3 kap. 17 § IL).Begränsad skattskyldighetSom precis nämnt blir du begränsat skattskyldig om du motbevisar presumtionen för väsentlig anknytning. Som begränsat skattskyldig person så beskattas man inte i inkomstskattelagen, dvs. den lag jag använt mig av ovan. Man beskattas istället eventuellt i antingen lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, dvs. SINK, eller kupongskattelagen, dvs. KupL.SINKFör att en begränsat skattskyldig person beskattas på ett uttag från ett bankkonto i Sverige krävs att en sådan inkomst räknas upp i listan över de inkomster som blir skattskyldiga (5 § SINK). Uttag från bankkonto finns inte med i listan och är därför inte en skattepliktig inkomst för en begränsat skattskyldig person.Bedömningen blir dock annorlunda om det rör sig om t.ex. ett pensionssparkonto eller fondkonto men eftersom din fråga inte går in på det så stannar jag min utredning där.KupLSom begränsat skattskyldig i Sverige så kan man bli skattskyldig till s.k. kupongskatt i Sverige (1 § KupL). Det innebär att man kan behöva betala skatt på utdelning på aktier i ett svenskt bolag. Några sådana omständigheter nämns inte i din fråga och jag stannar därför min utredning där.SammanfattningFör att bli begränsat skattskyldig i Sverige behöver du motbevisa att du har väsentlig anknytning hit, grunden för detta är den s.k. femårsregeln. I motbevisningen ser jag inga hinder mot att använda ditt signerade papper, men du behöver sannolikt även ta fram fler motbevisande omständigheter.Kan du motbevisa presumtionen så är du begränsat skattskyldig och ska inte beskattas på uttaget. Kan du inte motbevisa så är du obegränsat skattskyldig och ska som huvudregel beskattas på samtliga inkomster i Sverige.Vår juristbyrå tar för tillfället inte in ärenden i skatterätt men behöver du mer hjälp är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss på Lawline. Har du några funderingar kring mitt svar så mejla gärna mig på följande adress: karin.pihl@lawline.seHoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva?

2021-05-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, om man får kontanter varje månad från att man exempelvis har prostituerat sig, och sedan sätter in pengarna på banken men påstår att pengarna är en gåva från exempelvis en kompis, är detta olagligt att påstå för banken att pengarna är en gåva fast det inte är det? Är pengar som man fått som gåva skattepliktiga och deklarationspliktiga?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar frågan vill du veta om det är olagligt att påstå att pengar man tjänat för prostitution är pengar i form av gåva. Jag tolkar också att du även vill veta om pengar man får som gåva är skattepliktiga. Svaren hittar vi i skattebrottslagen (SBL), inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL). Försäljning av sexuella tjänsterI Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster (6 kap. 11 § brottsbalken). Det är däremot inte olagligt att sälja sexuella tjänster i Sverige och detta innebär att inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. SkattebrottDen som med avsikt lämnar oriktig uppgift till myndighet eller på annat sätt orsakar en fara för att skatt ska undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till denna eller annan döms till skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Det är alltså olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva. Pengar genom gåvaPengar man får genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du behöver alltså inte betala någon skatt på pengar du får som gåva. Dessa pengar behöver inte heller deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen (31 kap. 2 § 2 punkten SFL). Detta förutsatt att det faktiskt är frågan om en gåva. Sammanfattning Inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. Om man inte betalar skatt på dessa pengar är det skattebrott och man kan bli dömd till fängelse i högst två år. Pengar som man faktiskt fått genom gåva är dock skattefria och ska inte deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Fråga om skatt på inkomst - bl.a. hur grundavdraget beräknas och den skattskyldiges uppgiftsskyldighet

2021-05-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Om man prostituerar sig, hur mycket av pengarna man tjänar kan man sätta in på sin bank utan att behöva betala skatt?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om inkomstskatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).Om du är bosatt, vistas stadigvarande eller har en väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller från ett annat land (3 kap. 3 § IL, 3 kap. 8 § IL). Jag kommer utgå ifrån att du är obegränsat skattskyldig vid besvarandet av denna fråga. Som obegränsat skattskyldig ska du alltså beskattas för samtliga inkomster. Det finns dock en lägsta gräns för när en fysisk person ska börja betala inkomstskatt, detta kallas för grundavdraget (63 kap. 2 § IL). Hur grundavdraget beräknas följer av 63 kap. 3 § IL. Grundavdraget syftar till att minska skatten för låg- och medelinkomsttagare och undantar en del av inkomsten från skatt. Du behöver inte begära grundavdrag vid deklarationen, det medges och beräknas automatiskt.År 2021 är grundavdraget:- 20 200 kr vid låga inkomster- som högst 36 700 kr- som lägst 14 000 kr vid höga inkomster.Den som deklarerar har ett långgående ansvar att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i sin deklaration till Skatteverket (31 kap. 2 § SFL). När alla uppgifter om den skattskyldige har lämnats till Skatteverket ska Skatteverket fatta beslut om skatt, 56 kap. 2 § SFL).Om den skattskyldige skulle brista i sitt ansvar (uppgiftsskyldigheten) kan sanktionsregler aktualiseras. Brist i uppgiftsskyldigheten kan innebära lämnande av "oriktig uppgift" och kan medföra skattetillägg (49 kap. 4 § SFL) eller ansvar för skattebrott (2 § skattebrottslagen). Skattetillägg är en procentsats som läggs på och baseras på den skatt som inte har betalats in till skatteverket pga den oriktiga uppgiften, procentsatsen är 40 % (49 kap. 11 § SFL). Om du exempelvis har betalat 10 000 kr för lite i skatt innebär skattetillägget att du blir skyldig att betala 10 000 x 0,4 = 14 000 kr. Det innebär således en ekonomisk risk att ej redovisa samtliga inkomster till skatteverket. Du kan i efterhand göra en s.k. "frivillig rättelse" innan Skatteverket hinner upptäcka felet, i en sådan situation blir det ett undantag från skattetillägg (49 kap. 10 § SFL).Med vänlig hälsning,