Brottsligt att tjäna svarta pengar?

2021-03-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, är det brottsligt att tjäna svarta pengar?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning. Det är olagligt att arbeta svart och tjäna svarta pengar eftersom pengarna man erhåller varken kan deklareras eller beskattas korrekt. Som svensk medborgare och bosatt i Sverige är man obegränsat skattskyldig för samtliga inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen), vilket innebär att om man som arbetstagare inte betalar skatt på sin lön gör man sig skyldig till skattefusk. Sammanfattningsvis, är det inte brottsligt att ta emot svart lön, men man gör sig skyldig till skattebrott genom att underlåta att deklarerar sin inkomst eller uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till myndighet (2 § skattebrottslagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala skatt på skadestånd från min arbetsgivare?

2021-03-13 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd på felaktiga grunder och är berättigad till skadestånd Skall jag betala skatt på det?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadestånd för förlorad arbetsinkomstSkattefria inkomster hittas i 8 kap. Inkomstskattelagen och skadestånd kan både vara skattepliktiga och skattefria. Ett skadestånd som du får av din arbetsgivare för att du blivit uppsagd på felaktiga grunder räknas som en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Generellt sett så är skadestånd från arbetsgivare skattepliktiga enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Alltså gäller det även de delar av skadeståndet som inte härrör till förlorad arbetsinkomst utan kanske kränkning eller liknande (så kallad ideella skadestånd). Man behöver då betala in skatt enligt inkomstslaget tjänst (10-12 kap. Inkomstskattelagen). Mitt svar på din fråga är därför att ett skadestånd för felaktig uppsägning är skattepliktigt i inkomstslaget tjänst. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida och du kan alltid vända dig till Skatteverket om du har några frågor. Med vänliga hälsningar,

Skatteskyldig utomlands

2021-03-02 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har bott utomlands i lite över 5 år nu. Just nu bor jag i Kanada och jag har bott här i lite mer än 4.5 år.Ville bara fråga om jag ar så kallad tax resident i Sverige fortfarande, då jag vill investera här i Kanada - detta är något de frågar om. Har kollat online, men det ar en djungel. Jag är utskriven från den svenska folkbokförningen och jag har inget boende, familj osv i Sverige. Tack för hjälpen.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige om du bor i Kanada och vill investera i företag i Kanada. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL). Jag förbehåller mig att de kan existera någon form av skatteavtal mellan Sverige och Kanada som jag inte känner till, som ger ett annat resultat än de jag redovisar nedan. Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:1: Är bosatta i Sverige2: Stadigvarande vistandes i Sverige3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige. I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige. För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip då du inte har boende, familj eller liknande. Vad gäller för dig - Som ovan angivet finns det flera uppställda krav kring skattskyldighet i Sverige men du uppfyller för tillfället ingen. Du bör därför inte ha någon skattskyldighet i Sverige, och investeringarna i Kanada och dess eventuella avkastning härstammar från Kanada och bör endast beskattas i Kanada. Därför ska du inte vara skattskyldig i Sverige för investeringar i Kanada.Hoppas att de var svar på din fråga!

Skatt på försäljning av ägodelar

2021-02-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har tavlor och glas i min ägo sedan 30- 40 år ,om jag säljer dessa för ca 500.000 kr måste jag skatta då eller är det skattefritt jag är en äldre pensionär i dag och behöver sälja saker.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen måste all vinst som överstiger 50 000 kr beskattas, vilket framgår av 52 kap. 2 § inkomstskattelagen. Vinsten är skillnaden mellan inköpspriset för varan och det pris som du säljer den för. Om du har ärvt eller fått sakerna så är det den förra ägarens inköpspris som ska användas som utgångspunkt. Men om du inte vet vad inköpspriset är, vilket ofta är fallet om det gått lång tid sedan sakerna införskaffades, kan du använda dig av ett schablonvärde som är 25 % av försäljningspriset. Du skriver att du uppskattar dina sakers värde till ca 500 000 kr, vilket innebär att du vid en försäljning kommer göra en vinst på över 50 000 kr och är därmed skyldig att betala skatt för detta. Skatten som ska betalas utgörs av 30 % av vinsten.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg

2021-03-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag undrar över skattskyldighet för min dotter som är sjöman på en privatyacht. Anställningen påbörjades 21 juni 2020 och bolaget som är arbetsgivare är registrerat på Caymanöarna.Under sommaren och inledande del av hösten låg båten i Medelhavet och på senhösten åkte de vidare mot Maldiverna och vidare mot Asien. Hon äger fortfarande en bostadsrätt i Sverige som hyrs ut i andra hand.Sedan anställningen påbörjades har hon tillbringat 14 dgr i Sverige.Inget skatteavdrag görs av arbetsgivaren och jag undrar nu vilket regelverk som är tillämpligt? Verkar i stort omöjligt att få svar vi Skatteverkets hemsida.Vänligen,Uno
Isak Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att den avser i vad mån din dotter är skattskyldig för inkomsterna från hennes anställning och om "skatteavdrag" för exempelvis utländsk skatt medges i Sverige.3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) stadgar regler om vilka personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 3 kap. 8 § IL stadgar att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Enligt 3 kap 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga i Sverige. 1. Den som är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. Jag kommer nu gå igenom punkterna i 3 kap 3 § inkomstskattelagen i ordning.Bosatt: Det finns inte någon särskild definition av ordet bosatt i inkomstskattelagen och då avses ordets allmänna innebörd. Skatteverket har i ett ställningstagande (2005-12-05 dnr 131 656725-05/111) tagit upp folkbokföringens betydelse för uttrycket bosatt i Sverige. Verket anser att utgångspunkten är att en person som är folkbokförd i Sverige är att se som bosatt i Sverige, men folkbokföringen är inte avgörande. I stället ska beaktas de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet och det är de objektivt konstaterbara fakta som ska bedömas, inte personens avsikt. Vid inflyttning till Sverige kan, enligt Skatteverket, en person inte anses bosatt här om han inte uppfyller det tidsmässiga kravet för stadigvarande vistelse. Den som flyttat ut ur landet utan att anmäla utvandring ska inte enbart p.g.a. sin folkbokföring anses bosatt här. Stadigvarande vistas: Det finns inte heller någon definition av stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen eller i någon annan lag utan här får man tolka ordets allmänna innebörd. I förarbetena till kommunalskattelagen uttalades att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer bör anses som stadigvarande. Eftersom din dotter endast spenderat 14 dagar i Sverige under de senaste ca nio månaderna kommer hon troligen inte anses vistas i Sverige.3. Väsentlig anknytning: Omständighet som är av betydelse för att bedöma om någon har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap 7 § IL.Innehavet av en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk har i allmänhet haft en stor betydelse i praxis. Det spelar ingen roll om den skattskyldige äger bostaden eller om han hyr den (se t.ex. RÅ 1975 not. 909 där en persons son övertagit hyresrätten). I flera fall har den omständigheten att en skattskyldig behållit sin bostad här ensamt varit avgörande för att väsentlig anknytning ansetts föreligga. I RÅ 2002 ref. 70 har den omständigheten att den utflyttade behöll den bostad i Sverige som varit hans och familjens permanenta bostad varit det främsta skälet. Skatteverket har i ett ställningstagande (den 8 april 2008, dnr 131 687505-07/111) uttalat att innehav av en tidigare permanentbostad ska anses som en väsentlig anknytning endast t.o.m. utgången av femte året efter utflyttningsåret om det är den enda kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (den 22 mars 2011) funnit att innehav av en övernattningslägenhet som ägts parallellt med en inför utflyttningen avvecklad permanentbostad inte medfört väsentlig anknytning.I 3 kap 7 § IL andra stycket finns en regel om bevisbördan som stadgar att "Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här".Mycket talar för att din dotter fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige i vart fall enligt 3 kap 7 § punkt 3. Anledningen därtill beror på att innehavet av en bostadsrätt tillmäts stor betydelse av skatteverket. Därtill är din dotter svensk medborgare och jag förutsätter att hon har varit bosatt i Sverige under lång tid.Det finns dock särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen om inkomst från anställning utomlands och anställning på utländskt fartyg vilka jag kommer gå igenom i det följande. Enligt 3 kap 9 § IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.§:ns andra stycket stadgar att "Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, regioner, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet."3 kap 10 § IL stadgar att: "Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår."3 kap 12 § IL andra stycket stadgar att: "Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdetMed oceanfart avses fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd."Eftersom arbetsgivaren är registrerad på Caymanöarna hör denne inte hemma i en stat inom EES enligt andra strecksatsen i §:n. Din dotter blir således troligen skattskyldig i Sverige för inkomsterna från anställningen. Om jag förstår saken rätt betalar din dotter inte utländsk skatt på inkomsten. I sådant fall behöver frågan om eventuella dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cayamanöarna utredas.Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Utlöser ett skadestånd från polska staten någon inkomstbeskattning i Sverige?

2021-03-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.På åttiotalet var jag politisk aktiv i antikommunistisk opposition och fackförening " Solidarität" i Polen. Jag bodde där då.För min verksamhet, under Undantagstillstånd, dömdes jag till fängelse i vilket satte jag 16 månader. Året 1984 kom jag med min familj till Sverige som politisk flykting. Under tiden kommunismen i Polen fallit och Polska Parlamentet införde lagen om ändring av lagen om erkännande som ogiltig av domar som utfärdats mot personer som"förtrycks för sin verksamhet för den polska statens oberoende existens".År 2018 väckte jag talan mot polska staten genom stämning i domstolen. År 2020 tilldömdes jag Skadestånd ochersättning för sveda och värk för 16 månader i fängelse.Min fråga är om jag måste betala skatt för det i Sverige? I Polen är det skattefritt.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har genom väckt skadeståndstalan i Polen tillerkänts ersättning för sveda och värk till följd av ett oförtjänt 16 månader långt fängelsestraff under 80-talet. Du är dock sedan lång tid tillbaka bosatt i Sverige och har således din skatterättsliga hemvist här. Du undrar därför om utbetalningen av skadeståndet kommer att utlösa någon beskattning i Sverige eftersom den här typen av ersättningar är befriade från inkomstskatt i Polen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är inkomstskattelagen (IL).När det gäller den inkomstskatterättsliga bedömningen i skadeståndssammanhang har flertalet regler utbildats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden). Men generellt kan följande anföras. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar, det vill säga sakskador, är i grunden skattefria (8 kap. 22 § 1 st. IL). Men ersättning som utgår på grund av uppkommen skada på egendom som ingår i näringsverksamhet betraktas däremot som skattepliktig inkomst. Detsamma gäller ersättningar från privat försäkringar i form av livränta eller försäkringsersättningar som är ämnade att täcka skattepliktiga inkomster (8 kap. 15 § IL).Ovanstående har i praxis inneburit att skadestånd som utgår som livränta eller skadestånd för täckande av inkomstbortfall har bedömts som skattepliktig inkomst (avseende det sistnämnda, se rättsfallet RÅ 1966 ref. 1). Eftersom kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital (41-43 kap. IL) har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) exempelvis uttalat att en säljare som avyttrar fastigheter till ett för lågt pris på grund av bristfällig information från en mäklare och därigenom erhåller skadestånd blir skattskyldiga för ett sådant. Den tillkommande ersättningen ses då som ett utflöde av försäljningen och blir därför att betrakta som en del av köpeskillingen (se RÅ 1992 ref. 102). Samma bedömning görs inte sällan vid utbetalning av både ekonomiskt och ideellt skadestånd vid felaktiga uppsägningar då ersättningen i de fallen har nära samband med den så kallade förvärvsverksamheten, det vill säga arbetstagarens anställning (se RÅ 1971 ref. 6). Annars brukar ideella skadestånd regelmässigt undantas från beskattning. Med ideella skador avses för övrigt skador av icke-ekonomisk natur såsom fysiskt och psykiskt lidande vid personskador eller kräkning av den personliga integriteten, vilket ditt skadestånd från den polska staten enligt min mening utgör ett typexempel på.Notis: HFD styr rättspraxis på för offentligrättens område (och därmed skatterätten) och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på RÅ.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan det konstateras att skadestånd i form av livränta eller skadestånd som är avsett att täcka andra skattepliktiga inkomster inkomstbeskattas. Men ideella skadestånd och andra ersättningar som inte har samband med någon hos mottagaren skattepliktig verksamhet befrias däremot helt från skatt. Enligt mitt förmenande lyder därför det korta svaret på din faktiska fråga att ersättningen som är hänförlig till ditt tidigare avtjänade fängelsestraff i Polen inte kommer att utlösa någon inkomstbeskattning i Sverige.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

När är man obegränsat skatteskyldig?

2021-02-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag planerar att lämna Sverige för gott inom det kommande året och planerar att resa runt i världen på obestämd tid innan jag slår mig ner någonstans. Det ställer mig i en något luddig situation skatterättsligt. Då jag inte har några direkta kopplingar till Sverige (bostad, familj, arbete, företag), och i stort sett alla mina pengar har flyttats till bankkonton i utlandet, har jag svårt att se att jag skulle vara obegränsat skatteskyldig efter att jag skriver ut mig. Men då jag inte heller kommer vara bosatt i något land en längre tid innebär det också att jag inte kommer ha någon skatterättslig hemvist i utlandet heller (baserat på den generella 183 dagarsregeln). Så min fråga är då, måste man ha en skatterättslig hemvist någonstans för att inte anses obegränsat skatteskyldig enligt svensk lag?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige under din jorden-runt resa. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL).Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:1: Är bosatta i Sverige2: Stadigvarande vistandes i Sverige3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige. I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige. För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip.Vad gäller för dig – Nu när du flyttar utomlands och ska bo året runt så måste du antigen vara bosatt, stadigvarande vistande eller ha nära anknytning till landet. Något krav på att du måste ha en hemvist i en annan stat uppställs inte. Du behöver alltså inte flytta till ett annat land för att undvika att bli obegränsat inkomstbeskattad.

Är om målning av hus avdragsgillt?

2021-01-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag sålde vårt fritidshus 2020 och ska nu deklarera. Huset uppfördes 1980 som ett "skal" utan målning.Min Fråga: Huset målades av oss själva i början av 1980. År 2019 lät vi måla om huset till en kostnad av 65.000 kronor. Kan jag ta upp några hundralappar för den första målningen (inget kvitto). Kan jag ta upp hela kostnaden för ommålningen 2020? Faktura finns på denna kostnad.Tack på förhand!
Elin Englund |Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!Gällande den första målningen så är det så att eget arbete ej får tas upp som kostnad rent skatterättsligt, därav kan du inte ta upp några hundralappar för den första målningen tyvärr.Gällande den andra målningen 2020 så kan du ta upp kostnaden som du har på fakturan för denna då det är avdragsgillt med renoveringar och reparationer om de är värdehöjande, vilket följer av 45 kap. 11§ Inkomstskattelagen. Jag gör åtminstone bedömningen att denna åtgärd är värdehöjande för ditt hus och därav avdragsgill, men för att få ett 100% svar måste du fråga skatteverket om de bedömer åtgärden som något som ökar värdet på huset. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,