Skattebrott och prostitution

2021-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor. Har någon prostituerad någon gång blivit dömd för skattefusk pga att hon inte betalat skatt för de pengar hon tjänade via att prostituera sig? Om en prostituerad inte betalar skatt, är risken stor att hon hamnar i fängelse då eller blir hon skattebefriad pga att hon ses som ett offer även om hon självmant prostituerar sig för att få mer pengar?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan dömas för skattebrott om personen uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet (aktivt brott) eller om personen underlåter att lämna en deklaration, kontrolluppgift eller någon annan föreskriven uppgift (passivt brott) (2 § skattebrottslagen). Att underlåta att deklarera skattepliktiga inkomster kan alltså utgöra skattebrott. I RÅ 1982 1:20 kom domstolen fram till att inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet, dvs en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Inkomst från prostitution är alltså skattepliktigt och ska därmed tas upp i deklarationen för att beskattas. Om man inte deklarerar skattepliktig inkomst kan man alltså göra sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen).Eftersom inkomster från prostitution enligt rättspraxis är skattepliktig kommer man alltså inte bli skattebefriad pga att inkomsterna kommer från just prostitution. Därmed kan fängelse aktualiseras som påföljd för skattebrott även när det gäller inkomster som intjänats på grund av prostitution och som underlåtits att tas upp i deklarationen. Hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Deklarationsskyldighet efter utflyttning

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har flyttat utomlands, bland annat för att jag inte kunde bo tillsammans men min fru (hon fick inte uppehållstillstånd), men jag anmälde inte något flytt till Skatteverket. Jag ansökte bara om särskild postadress så att jag skulle kunna få post levererad till en adress i Sverige medan jag bor inte i där. Jag har ingen inkomst i Sverige men det har jag det i den andra landet. Behöver jag anmäla att jag flyttade? Behöver jag fortfarande skicka in deklarationen i maj trots att jag inte har något inkomst i Sverige?TackJC
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna rörande folkbokföring finns i folkbokföringslagen, och reglerna avseende deklarationsskyldighet hittar du i Inkomstskattelagen (IL) och Skatteförfarandelagen (SFL). Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer så bör du göra en flyttanmälan till Skatteverket enligt 20 § folkbokföringslagen. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Genom flyttanmälan kommer du att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Men det uppstår däremot en risk för dig att bli beskattad i både landet där du faktiskt bor och arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. Angående din deklarationsskyldighet gäller utgångspunkten att du ska lämna en inkomstdeklaration enligt 30 kap. 1 § SFL om du kan anses vara skattskyldig i Sverige. Som fysisk person kan du antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsad skattskyldig. En person som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomst från Sverige och utlandet. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 7 § IL. En person som inte är obegränsat skattskyldig kan istället vara begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen). Den som är begränsat skattskyldig beskattas enligt reglerna i SINK, A-SINK, KupL eller enligt reglerna i IL.Det framgår inte av bakgrundsinformationen om du skulle ha sådan väsentlig anknytning som krävs för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt 3 kap. 7 § IL ska ska följande omständigheter beaktas för att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit: om du är svensk medborgare, hur länge du var bosatt här, om du inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om du har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om du har din familj här, om du bedriver näringsverksamhet här, om du är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om du har en fastighet här, och liknande förhållanden. Enbart utifrån bakgrundinformationen är det sannolikt att du inte är skattepliktig i Sverige om du har flyttat från Sverige och inte har några som helst anknytningar till Sverige (inkluderat någon typ av inkomst från Sverige). Det finns dock dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och landet som du bosätter dig som ingående reglerar hur beskattningen ska gå till. Om du är mer intresserad av hur beskattningen bör gå till finns ett flertal av dubbelbeskattningsavtalen som Sverige har ingått tillgänglig på Skatteverket, se: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.htmlOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?

2021-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension. Om det inte finns väsentlig anknytning till Sverige förståss. Krävs någon form av avtal mellan två länder för att få sinkskatt. Frågan har uppstått pga Sverige vill säga upp skatteavtal med Portugal. Om det går igenom får vi som flyttat till Portugal sinkskatt eller vanlig inkomstskatt .
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsad skattskyldighet enligt 3 kap. § 3 inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige. När förutsättningarna för obegränsad skattskyldighet inte är uppfyllda beskattas du endast för särskilt uppräknade inkomster, detta innebär att du blir begränsad skattskyldig enligt 3:17 IL. Inkomst av anställning beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om inte den skattskyldige begär att få bli beskattad enligt IL.Vad som gäller för digOm du inte längre bor i Sverige och dessutom saknar väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig. Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt SINK. Krav för beskattning enligt SINKFör att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda- är en fysisk person- är bosatt utomlands- uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst enligt § 3 SINKEnligt SINK 5 § p. 5 är pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region en skattepliktig inkomst.Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och med den 1 januari 2020, förutsatt att de anses härröra från Sverige. Resultatet kommer alltså bli att svensk pension kommer att beskattas med 25 % för svenskar som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som bosätter sig i Portugal.Vänligen,

Varför ska man återbetala lön och annan ersättning i brutto?

2021-05-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejDet gäller återbetalningskrav från akassa. Som har blivit felsktiga under dagarna jag var svår sjuk. Jag sa att jag är villig att betala tillbaka. Bloppet de säger att jag måste betala är lite svårt för mig att förstå. Jag fick ersättning i netto i 30 dagar och de vill jag ska betala tillbaka i brutto alltså betala dem skatt också. Min fråga är varför ska jag betala skatt till dem? Varför ska jag betala de pengarna hag inte fått? Är det rättvist?Jag blir tacksam om ni förklara det för mig. Mvh
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att det kan verka konstigt, men jag ska försöka förklara för dig varför det ser ut som det gör. Först och främst ska sägas att ersättning från a-kassa eller försäkringskassan behandlas på samma sätt som lön skatterättsligt. Condictio indebitiHuvudregeln vid felaktig betalning är att betalningen ska återgå. Det följer av principen condictio indebiti. Det betyder att om man fått lön eller annan ersättning utbetald felaktigt så ska man betala tillbaka. Däremot finns det vissa undantag från den här regel, som gäller om betalningsmottagaren har varit i god tro om att den haft rätt till de mottagna pengarna, och om personen inrättat sig efter betalningen. Med god tro menas att man varken insåg eller borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Att ha inrättat sig efter betalningen kan till exempel innebära att man har använt pengarna. Återbetalning i bruttoNedan ska jag förklara varför man ska betala tillbaka lön eller annan ersättning i brutto, det vill säga beloppet innan skatt. Först och främst ska sägas att skatteavdrag för lön och liknande ersättningar är preliminära och slutregleras i samband med deklarationen, det vill säga en gång per år. Tidigare skulle ett sådant återkrav endast omfatta nettobeloppet. Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att arbetsgivare och andra (tex A-kassan) ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje månad. Tidigare skulle detta redovisas genom en årlig kontrolluppgift. De pengar som har betalats in till Skatteverket har betalats från A-kassan, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte A-kassan. A-kassa kan då inte heller begära tillbaka beloppet till sig. Det innebär att vid felaktigt utbetald ersättning ska A-kassan begära tillbaka både utbetald lön och gjort skatteavdrag. Därför är det bruttoersättningen (beloppet innan skatt) som begärs tillbaka för dig, men skatteavdraget ändras inte eftersom det redan är inbetalt till Skatteverket. Det inbetalda beloppet ska istället "återfås" vid den slutliga skatteberäkningen. Det betyder att du kommer få tillbaka skatten på ersättningen, men först efter deklarationen det året efter att ersättningen betalats ut. Jag förstår att det kan kännas orättvist att du ska behöva ligga ute med dessa pengar nu, men det är så regleringen ser ut. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Dessutom kan jag tipsa om att höra av dig till Skatteupplysningen om du känner att mitt svar inte var tillräckligt tydligt. Med vänlig hälsning,

Jag ska starta en livestream om aktier, vad bör jag tänka på?

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar på att i framtiden live streama och göra media om aktier och företag. Mest som ett hobbyprojekt, men tackar gärna ja till pengar via annonser om det skulle visa sig att det går bra. Vad säger lagarna om det här? Vad ska jag akta mig för? Kommer självklart förtydliga att det inte är ekonomisk rådgivningen utan bara min personliga syn på företagen. Tack
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är en väldigt bred fråga du ställer. Här kommer jag endast ta upp några saker du bör tänka på. Det första är att det kan vara bra att känna till hur reglerna kring beskattningen är utformade. Frågan här är främst hur din inkomst från livestreamen ska beskattas. De pengar du får in av annonserna kan antingen beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, eller så kan de anses utgöra hobbyverksamhet och således beskattas i inkomstslaget tjänst.Enligt 13:1 IL ska till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Verksamheten ska bedrivas självständigt och yrkesmässigt i förvärvssyfte för att det ska vara fråga om näringsverksamhet. För att det yrkesmässiga kravet ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte endast tillfälligt. I regelbundenheten ligger ett krav på viss omfattning och varaktighet. Kraven på regelbundenhet och varaktighet balanserar emellertid ut varandra. Eftersom att det framgår i frågan att du avser att bedriva denna verksamhet som ett hobbyprojekt, antar jag att det endast kommer att bedrivas på fritiden och när du har tid. Därav är inte detta rekvisit uppfylld. Även om youtubekanalen sker självständigt så faller det också på förvärvssyftet. FÖr att detta rekvisit ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas i syfte att ge ekonomiskt utbyte. Avgörande är syftet och inte att verksamheten faktiskt går med vinst. Bedömningen är objektiv. Det är okej att tjäna pengar på hobbyverksamheten, men det ska inte vara det huvudsakliga syftet. Om målet med ditt projekt skulle vara att tjäna så mycket pengar som möjligt, hade det kunnat klassificeras som näringsverksamhet. Min bedömning är att din projekt kommer högst sannolikt falla under inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. IL. En annan viktig sak att känna till är att du inte kan enligt svensk rätt begå förtal mot ett företag. Paragrafen om förtal i brottsbalken 5 kap 1 § tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Beskattning av tävlingsvinster

2021-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag vill anordna en tävling på jobbet där vi tävlar i antal steg eller aktivitetsminuter. Jag tänkte höra med min arbetsgivare om dom kan hjälpa till med att betala för lite vinster. Vilka typer av vinster är skattefria för deltagarna? Vi har friskvårdsbidrag redan, kan vinster i form av massage eller PT timme fortfarande ges som vinst utan att det blir skattefritt?Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som gör sig aktuell i ert fall är inkomstskattelagens (IL). Regler om beskattning av tävlingsvinster stadgas i 8 kap. 4 § IL. I regel är tävlingsvinster skattepliktiga, men de kan vara skattefria om förutsättningarna för en skattefri tävlingsvinst i 8 kap. 4 § IL är uppfyllda. En förutsättning för att en tävlingsvinst ska vara skattefri är att den inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte består av kontanter eller liknande (t.ex. presentkort). Vidare är tävlingsvinster skattefria om de avser minnesföremål (t.ex. medalj) som inte är värt mer än 1400 kr.I ert fall verkar det röra sig om en vinst till följd av en prestation - tävlingen är anordnad på jobbet och går ut på att "tävla i antal steg eller aktivitetsminuter", och i utbyte mot denna prestation kan man vinna ett pris. Jag tolkar detta som att tävlingen utförs på jobbet/under arbetstider. Tävlingen förefaller därmed ha koppling till anställningen. Detta betyder att tävlingsvinsten kommer att vara skattepliktig eftersom undantagen i 8 kap. 4 § IL ej är uppfyllda. Skattepliktiga vinster beskattas i inkomstslaget tjänst (för den anställde som vunnit priset), dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med vederbörandes övriga förvärvsinkomster. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär uttagsbeskattning?

2021-03-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och några vänner har ett ölbryggeri, ett microbryggeri. Vi brygger öl till försäljning och säljer till dem som har serveringstillstånd.Jag undrar nu om vi får ta hem öl till oss själva för eget bruk? Vilka regler gäller i så fall för alkoholskatt?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!22 kap. Inkomstskattelagen (IL) behandlar frågan om uttag av tillgång ur näringsverksamheten. I näringsverksamhet gäller att uttag av tillgång medför en beskattning som är likadan med den som skulle inträtt vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning, detta kallas för uttagsbeskattning. Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska skattemässigt behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.Vad innebär uttagsbeskattning? Uttagsbeskattningsbestämmelserna i 22 kap. IL gäller vid uttag av en tillgång ur näringsverksamhet. För juridiska personer betyder det alla tillgångar omfattas. För fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet omfattar uttagsbeskattning de tillgångar där ersättningen för en avyttring tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Av 15 kap. IL framgår den grundläggande bestämmelsen att till inkomst i näringsverksamhet hänförs sådana inkomster som normalt är att räkna med i verksamheten. Hit hör främst inkomster av sålda varor eller utförda tjänster. Öl är en omsättningstillgång i er verksamhet som omfattas av uttagsbeskattningsbestämmelserna. Beroende på vilket företagsform ni bedriver verksamheten i, kan olika bestämmelser anses vara tillämpliga. I 22 kap. 2 § IL föreskrivs att uttag avser att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk. Uttags kan även ske när den skattskyldige överlåter en tillgång till ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat, 22 kap. 3 § IL. Det är värt att notera att med den skattskyldige avses den som bedriver verksamheten, dvs. t.ex. enskild näringsidkare eller ett aktiebolag. Om det har skett ett uttag, ska detta behandlas som om en avyttring skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet, 22 kap. 7 § IL. Detta innebär att det uppstår en beskattningsbar intäkt i er verksamhet som motsvarar det pris som ni skulle ha fått om tillgången bjudits ut på marknaden vid vanlig försäljning. Är ni skattskyldiga till mervärdesskatt kan även uttagsbeskattning för mervärdesskatt aktualiseras, 2 kap. 1 § IL. Precis som vid en normal försäljning ska utgående mervärdesskatt redovisas i sitt egna system. Den intäkt som inkomstbeskattas blir däremot marknadsvärdet exklusive mervärdesskatt. I 8 § lagen om alkoholskatt uppges vilka som är skattskyldiga för alkoholskatt. Bland annat är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol skattepliktig. Bestämmelser om beräkning av alkoholskatten återfinns i 2-4 §§ lagen om alkoholskatt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,