FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt04/03/2024

Kan man låta arbetsgivaren fakturera lönen till sitt aktiebolag istället för att ta ut lön?

Hej! Förutsättning: Ombord anställd på fartyg (183dagar per år) i medelhavet/svartahavet Anställd i USA, lön sker med banköverföring. Bosatt i Sverige Fråga: Kan jag låta lönen från USA gå rakt in i mitt aktiebolag i Sverige och sedan betala normalinkomstskatt när jag tar ut pengar från min egna firma. Med andra ord bokföra min lön från USA som en faktura utställd från min firma i Sverige. Mvh Sjömannen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att uppta din lön från anställningen på fartyget i ditt aktiebolag istället för att du upptar den personligen, och på så vis förändra beskattningen av inkomsten. I sådana fall är det inkomstskattelagen som reglerar frågan och i synnerhet 10 kap. och 13 kap. inkomstskattelagen, där förutsättningarna för att en inkomst antingen ska beskattas som näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst tas upp. Länk till kapitlen och inkomstskattelagen hittar du i de blå markerade fälten.


När ska inkomst antingen tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst?

Vad som ska upptas i inkomstslaget tjänst framgår av 10 kap. IL. Vad man inledningsvis kan säga om inkomstslaget tjänst är att den fungerar som en slasktratt, det vill säga om det finns en inkomst som inte går att hänföra till någon annan typ av inkomst så kommer inkomsten att beskattas i enlighet med inkomstslaget tjänst (10 kap. 1 § IL). Med det sagt så är den egentliga frågan – när man tittar på om något ska upptas i inkomstslaget tjänst – om det finns något annat inkomstslag som inkomsten istället kan upptas i. I vårt fall blir det att titta på om inkomsten istället kan tänkas upptas i inkomstslaget näringsverksamhet, vilket regleras i 13 kap. IL.


För att en inkomst ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet krävs det att inkomsten är kopplad till en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL). Med förvärvsverksamhet avses att verksamheten som bedrivs ska ha ett vinstsyfte, att exempelvis bedriva en hobbyverksamhet (syftet är hålla på med en hobby och inte att gå med vinst) som går med vinst innebär inte att kravet på “förvärvsverksamhet” är uppfyllt och vinsten kommer beskattas i inkomstslaget tjänst. I andra fall än hobbyverksamhet brukar dock en vinst i en verksamhet resultera i att kravet på “förvärvsverksamhet” är uppfylld. Andra faktorer kan spela roll och utfallet ska bedömas utifrån en objektiv helhetsbedömning (rättslig vägledning, Skatteverket).


Kravet på att verksamheten ska bedrivas “yrkesmässigt” tar sikte på att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt och med en viss omfattning. Kravet tar främst sikte på att göra en avgränsning mot inkomstslaget kapital i de fall där en verksamhet består till mesta del av hantering av värdepapper. (rättslig vägledning, Skatteverket)


Slutligen har vi kravet på att verksamheten ska bedrivas “självständigt”. Vad kravet innebär är att inkomst till verksamheten inte ska komma genom att bolagsägaren tar anställning hos någon annan. Här blir det alltså en bedömning huruvida en inkomst kan tänkas härröra från en anställning eller i form av konsult-/uppdragsverksamhet. I gränsfall bedöms frågan utifrån avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, arbetstagarens självständighet i sitt arbete hos arbetsgivaren och riskfördelningen, ansvarsfördelningen och materialfördelning mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I fråga om avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren görs en bedömning över huruvida parterna hade för avsikt att ingå ett uppdragsavtal eller ett anställningsavtal. Arbetstagarens självständighet i sitt arbete bedöms hur mycket frihet arbetstagaren har över sina arbetsuppgifter, om arbetstagaren har möjlighet att ta på sig andra uppdrag under tiden, om arbetstagaren kan anlita medhjälpare eller låta någon annan arbeta i sitt ställe. Fördelning av risk, ansvar och material görs en bedömning över vem det är som tillhandahåller verktyg/material, hur fördelningen av ekonomiska risker ser ut och hur fördelningen över ansvaret för arbetet som arbetstagaren utför ser ut. (rättslig vägledning, Skatteverket)


Bedömning i ditt fall

Utifrån din fråga, bland annat att du benämner det arbete du gör på båten som anställning och att du får ersättning i form av lön låter det som att din och arbetsgivaren uppfattning av avtalet är att det ska vara i form av en anställning. Att arbetet sker på en båt och att du är på båten 183 dagar årligen indikerar också på att du som arbetstagare inte kan ta på dig andra uppdrag under tiden, anlita medhjälpare eller att du kan sätta någon annan i ditt ställe, vilket också tyder på att det är en form av anställning. Jag vet inte så mycket om riskfördelningen er emellan så där kan jag dessvärre inte göra någon bedömning, men sammantaget lutar det mot att din inkomst från arbetet på båten inte kommer tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet utan i inkomstslaget tjänst.


Om du vill veta mer kring fördelningen mellan inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst rekommenderar jag dig att läsa Skatteverkets rättsliga vägledning på frågan, som du hittar (här).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo