Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning

2020-06-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag utreds för ett beslut om oredovisade inkomster för 2014 och 2015.Skatteverket påbörjade sin utredning i juni 2016 men beslut kom 20180417. Denna har jag överklagat men vill veta om regeln nedan menar att Skatteverket kommit in försent med sitt beslut?Ett beslut som är till nackdel för den som beslutet gäller ska meddelas inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (tvåårsfristen), 66 kap. 21 § SFL.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att de relevanta inkomsterna är hänförliga till såväl beskattningsåret 2014 som 2015. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skatteförfarandelagen (SFL).Utredning Förfarandet för omprövning till nackdel för den som beslutet gäller är uppdelat på två olika regelverk: som huvudregel gäller det ordinära förfarandet (66 kap. 21-24 §§ SFL), men i vissa fall kan efterbeskattning (66 kap. 27-34 §§ SFL) aktualiseras. I 66 kap. 21 § SFL anges mycket riktigt att ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller ska meddelas inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Som huvudregel innebär detta att Skatteverket får ompröva beslutet till nackdel för den som beslutet avser trots att underlaget är oförändrat, något som dock inte får ske i fall som omfattas av vissa begränsande föreskrifter. I Skatteverkets ställningstagande Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen framgår vad titeln antyder, nämligen att även om det i ett sådant beslut inte framgår att en prövning av förutsättningarna för efterbeskattning skett så gäller beslutet. Av 66 kap. 27 § SFL framgår att ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § SFL får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut om något av en mängd olika kriterier uppfyllts. Enligt 66 kap. 28 § SFL får efterbeskattning inte ske om Skatteverket tidigare beslutat om efterbeskattning i samma fråga eller om det vore uppenbart oskäligt.Som du säkert märker aktualiserar din fråga en mängd komplicerade regler. Utan närmare information om ditt fall kan jag inte ge ett svar med någon grad av säkerhet eftersom de relevanta bestämmelsernas tillämpning i mycket hög grad beror på dessa omständigheter. Det jag kan säga är dock att tiden för det ordinära förfarandet, tvåårsfristen, tycks ha gått ut i ditt fall då det dröjde mer än två år från det kalenderår då de relevanta beskattningsåren, 2014 och 2015, gick ut innan beslutet fattades i början på 2018. Enligt min uppfattning skulle detta kunna bero på att Skatteverket, såsom berörts ovan, betraktade detta beslut som ett beslut om efterbeskattning och därmed ansåg sig kunna fatta beslutet trots att mer än två år gått sedan slutet på kalenderåret då beskattningsåren tog slut i ditt fall. Utan närmare insyn i ditt fall kan jag dock som sagt inte säga något med någon säkerhet. HandlingsplanJag kan tyvärr inte ge dig någon konkret rekommendation utifrån den tillgängliga informationen. Jag kommer ringa dig på måndag den 29/6 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Var tips om svartarbete kan lämnas

2020-05-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur anmäler jag att en arbetsgivare har svartarbetare anställda ?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inledningsvis för sakens skull nämna att svartarbete är förbjudet och straffbelagt i 2–5 § skattebrottslagen.Du kan anmäla arbetsgivare du vet eller misstänker använder svart arbetskraft direkt till Skatteverket. Skatteverket har på denna länk ett formulär där du kan lämna dina tips.Vänligen,

Svartarbete

2020-03-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill fråga vem behöver jag kontakta och anmäl a en arbetsgivare för att han har bara en anställd i egen företag och han har många svarta arbetare. Tack
Sandra Rust |Hej!Svartarbete räknas som ett skattebrott. Den som uppsåtligen uppger oriktiga uppgifter eller underlåter att lämna uppgifter till myndighet och därigenom ger upphov till risk för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till personen själv eller annan döms för skattebrott. Skattebrottet består av att någon som utfört arbete inte tar upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer.Vid misstanke om skattefusk genom svartarbete kan du vända dig till Skatteverket och tipsa om detta. Det går att tipsa anonymt genom att inte ange dina kontaktuppgifter. En anmälan om skattefusk kan göras via deras hemsida, anmälan hittar du via denna länk: Skatteverket. Därefter går skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas du fått svar på din frågaMed vänlig hälsning

Skattekonsekvenser vid gåva respektive försäljning av bostadsrätt

2020-03-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag behöver hjälp i en fråga avseende bostadsrätt. Jag äger 10% av en bostadsrätt och min mor äger resterande 90%. Priset vid förvärvet var 1,6 MSEK.Vi står inför att hon vill överlåta eller sälja sin del av bostadsrätten 90 % till mig.1. Om hon skulle överlåta 90% som en gåva så:a) skulle detta inte få några skattemässiga konsekvenser direkt i samband med överlåtelsetillfället eftersom ingen av oss har gjort någon vinst. Korrekt?b) om jag skulle sälja bostadsrätten vid senare tillfälle, ex. för 3,6 MSEK så skulle jag däremot behöva betala vinstskatt för hela beloppet. Korrekt?2. Om hon skulle sälja sina 90% till mig = 90% av förvärvat värde: 0.9*1600000= 1 440 000 SEK så:a) skulle hon inte behöva betala någon vinstskatt pga att ingen vinst är aktuell.b) om jag skulle sälja bostadsrätten vid senare tillfälle, ex. för 3,6 MSEK så skulle jag behöva betala vinstskatt för beloppet som är skillnaden mellan förvärvspris och försäljningspris: 3 600000-1 600 000= 2 000 000 SEK. Korrekt?Tack på förhand och tacksam för svar!
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer här nedan att redogöra för vilka skattemässiga konsekvenser som kan uppstå för det fall att din mor överlåter sin del som en gåva respektive om hon säljer sin del till dig. Avslutningsvis kommer jag ge lite information om hur vinstskatten räknas ut och lite råd kring vad som är bra att tänka på.Om din mor överlåter sin del av bostadsrätten som en gåvaDet stämmer precis som du säger att en gåva från din mor inte skulle innebära några skattemässiga konsekvenser direkt i samband med överlåtelsetillfället. Detta beror på att vi i Sverige inte har någon gåvoskatt, vilket följer av 8 kap 2 § Inkomstskattelagen. Det som istället händer är att du vid en eventuell försäljning i framtiden betalar vinstskatt för hela beloppet (44 kap 21 § Inkomstskattelagen). Enkelt kan det beskrivas som att du (gåvomottagaren) träder in i din mors (gåvogivaren) position. Detta eftersom din mor genom att ge bort sin del ju aldrig betalar någon vinstskatt. Om din mor istället säljer sin del av lägenheten till digFör det fall att din mor överlåter sina 90 procent av lägenheten till dig genom försäljning kommer hon inte att betala vinstskatt, så länge som hon säljer sin del för samma summa som hon betalade för delen vid förvärvet. Vinstskatten utgår nämligen bara på den vinst som gjorts på försäljningen, d v s skillnaden mellan förvärvspris och försäljningspris (=vinsten). Säljer din mor sin andel till dig för 1 440 000 kr kommer hon alltså inte att behöva betala någon vinstskatt.Din vinstskatt den dagen du säljer bostadsrättenOm du däremot vill sälja lägenheten i framtiden kommer du att betala vinstskatt, för det fall du säljer lägenheten med vinst. Vinstskatten ligger som jag nämnde ovan på 22 procent. Förenklat är summan du betalar vinstskatt på skillnaden mellan förvärvspris och försäljningspris, men det är inte riktigt så enkelt eftersom det faktiskt finns möjlighet att göra vissa avdrag. Exempelvis får du från vinsten dra av försäljningsutgifter, förbättringsutgifter och kapitaltillskott om du lämnat sådant till bostadsrättsföreningen.Exempelvis:Du säljer lägenheten för 3 600 000 kr och drar av inköpspriset på 1 600 000 kr. Du har då 2 000 000 kr i mellanskillnad. I samband med försäljningen har du anlitat en mäklare som tagit 55 000 kr för arbetet, samt haft vissa utgifter för homestyling (fotografering av bostaden, magasinering av möbler under visningen etc.) för 5 000 kr. Dessa kostnader räknas som försäljningsutgifter och får dras av från vinsten. Du har även haft vissa utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på 30 000, som medfört att bostadsrätten är i bättre skick när du säljer den än när du förvärvade den. Dessa kostnader räknas som förbättringsutgifter och får dras av från vinsten. Under tiden du bott i lägenheten har du också lämnat kapitaltillskott på 10 000 till föreningen som varit avsedda att användas av föreningen för amortering av lån eller finansiering av ny-, till- eller ombyggnader. Även denna kostnad får dras av från vinsten.Det belopp du ska betala 22 procents vinstskatt på är då2 000 000 -55 000 (försäljningsutgift)-5000 (försäljningsutgift)-30 000 (förbättringsutgift)-10 000 (kapitaltillskott)= 1 900 000 kr.Ett starkt tips är alltså att du den dag du väl säljer bostaden noga undersöker vilka kostnader du kan få göra avdrag för, eftersom du genom avdragen kan minska det belopp du sedan ska betala vinstskatt på. Vilka avdrag du har rätt till kan du tar reda på antingen genom att kontakta skatteverket på deras skatteupplysning (0771-567 567) eller genom att läsa på deras hemsida (se här).Hoppas att du fått svar på dina frågor! Var det något som var oklart i mitt svar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se. Annars får jag önska dig lycka till!Vänligen,

Ska en överföring till utlandet beskattas?

2020-06-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Om jag ska överföra 150000 kr till utomlands på ett år hur procent skatt ska betala?Om jag överföra 150000kr på olika tider vad ska hända då?Om jag överföra från WesternUnion från olika banker ?Om jag ska ta emot 150000kr från utomlands är det samma som första frågan?Om jag ta emot 100000kr från utomlands och överföra 100000kr till utomlands på ett år vad händer då?Stort tack på förhand!
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du betalar ingen skatt för att genomföra en överföring till utlandet. Är det däremot så att du till exempel har sålt en fastighet eller bostadsrätt och det är denna försäljningsintäkt som överföras så ska detta belopp beskattas. Mer information kan du hitta i inkomstskattelagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.Med vänlig hälsning,

Vilka konsekvenser får svartarbete?

2020-04-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Många undomar jobbar svart utan att veta om det. Hur kan man som ungdom vara säker på att en arbetsplats betalar skatt som dom ska? Vad kan det bli för konsekvenser av skattefusk och hur drabbar det arbetstagarna?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att veta säkert att ett företag betalar skatt vänder man sig till skatteverketFör att vara säker på att en arbetsgivare betalar skatt för sitt företag kan man vända sig till Skatteverket för att hämta företagsinformation. Det gör man enklast på skatteverkets hemsida. Då kan man se om företaget är godkänd för F-skatt, registrerad som arbetsgivare och registrerad för moms.Den som gör sig skyldig till skattebrott riskerar att dömas till fängelse eller böterGenom att inte dra skatter eller avgifter på lönen kan arbetsgivaren göra sig skyldig till skattebrott. Om man med avsikt lämnar osanna uppgifter eller helt låter bli att lämna uppgifter som man är skyldig att lämna, så att man betalar för lite skatt så kan man dömas för skattebrott till fängelse eller böter. Skattebrott regleras i skattebrottslagen.Arbetstagare som jobbar svart kan drabbas hårtDen som jobbar svart och inte betalar skatt på sin lön får inte heller socialavgifter betalda av arbetsgivaren. Det innebär till exempel att man inte får sjukersättning eller semesterersättning samt ingen a-kassa om man skulle bli arbetslös. Skatteverkets lista på konsekvenser av svartarbete är lång.Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Varför måste man betala skatt?

2020-03-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan jag som skattebetalande medborgare sluta betala skatt och slippa undan med det med försvar att samhällskontraktet är brutet?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem ska betala skatt i Sverige?Skyldigheten att betala skatt i Sverige är inte avtalsbaserad. Istället regleras skattskyldighet i inkomstskattelagen. Både fysiska personer och juridiska personer (till exempel företag, föreningar eller stiftelser) behöver betala skatt i Sverige. Skyldigheten att betala skatt delas in i två typer: obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. Obegränsat skattskyldigaAtt vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skyldig att betala skatt till Sverige på alla sina inkomster, såväl svenska som utländska. Som fysisk person blir man obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Fysiska personer som är registrerade i Sverige, eller om deras styrelse har sitt säte här, blir obegränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 3 § inkomstskattelagen).Begränsat skattskyldigaÄven om man inte är obegränsat skattskyldig kan man i vissa fall behöva betala skatt i Sverige. Då är man begränsat skattskyldig. Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga i Sverige (3 kap. 17 § inkomstskattelagen). Juridiska personer som inte är registrerade i Sverige är begränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 7 § inkomstskattelagen) Sammanfattning: Skattskyldighet i Sverige är inte avtalsbaserat och man kan därför inte sluta betala sin skatt med hänvisning till ett brutet samhällskontrakt. Med vänliga hälsningar,

Kan beskattning ske retroaktivt?

2020-02-04 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag/min familj på något sätt kan undvika att behöva betala någon avgift till staten/annan myndighet gällande detta: Min far har ärvt en bostadsrätt av en släkting där jag för nuvarande bor väldigt billigt, vilket är jättebra för mig då jag studerar. Nu har jag fått reda på att jag bara kan bo här ett år till utan att stå på bostadskontraktet vilket ju gör att jag antingen måste köpa lägenheten eller ''få'' den som gåva. Kan vi på något sätt göra så att jag står på kontraktet och således tar över lägenheten utan att behöva betala pengar ''i onödan''? Gåvoskatten vet jag att den inte existerar just nu men jag tänker att det är en risk för mig att den införs igen.. Om den införs igen, tillämpas den då retroaktivt? Och om det nu är så att jag köper lägenheten som har ett värde på ca 3 miljoner, kan jag köpa den för valfri summa (säg 1 miljon)?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så undrar du dels om beskattning kan ske retroaktivt, och dels hur du ska gå tillväga för att ta över lägenheten utan beskattningskonsekvenser för någon av er i familjen.Gåvor är skattefria i SverigePrecis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns en gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Kan beskattning ske retroaktivt?Enligt 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen (RF) får skatt inte tas ut i vidare mån än vad som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet som utlöste skattskyldigheten inträffade. Detta betyder att beskattning inte får ske retroaktivt, eftersom rättssäkerheten skulle urholkas om man inte visste vilka skattemässiga konsekvenser ens handlingar skulle få i framtiden. Om du får lägenheten i gåva medan gåvoskatten är avskaffad kommer gåvan alltså inte beskattas, även om gåvoskatt skulle införas i framtiden, då detta skulle strida mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket RF.Hur kan beskattningskonsekvenserna minimeras?Bostadsrätter beskattas i enighet med delningsprincipen, som gäller vid blandade fång, om ersättningen understiger marknadsvärdet. Ett blandat fång innebär att en överlåtelse delas upp i en benefik del (gåvodel) och i en onerös del (köpdel), om köpeskillingen understiger bostadsrättens marknadsvärde. Delningsprincipen aktualiserar beskattning av köpdelen. För att undvika beskattning kan hela bostadsrätten istället överlåtas som gåva.SammanfattningJag kan inte ge svar på exakt hur mycket skatt som du eventuellt måste betala om du köper lägenheten för en miljon kr, då jag inte vet vad bostadens anskaffningsvärde är. Mitt råd till dig är att ni istället upprättar ett gåvobrev och att ni överlåter hela bostadsrätten som gåva, då detta inte aktualiserar någon beskattning under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Du behöver inte heller oroa dig för att beskattas retroaktivt eftersom retroaktivitetsförbudet är grundlagsstadgat. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid med en jurist på Lawline här, eller använda er av Lawlines mallar för gåvobrev som ni hittar här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar