Vem står för reseersättning om inte företaget gör det?

2019-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |vem står för reseersättning om inte företaget gör det
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om företaget du är anställd av inte står för reseersättning är det en kostnad du får stå för själv. Reseersättning kan i ett sådant fall i vissa fall vara avdragsgill i deklarationen. Din fråga är väldigt kortfattat ställd, varför jag får be dig att återkomma med en mer specificerad fråga om du vill ha ett längre svar. Kortfattat kan dock nämnas att reglerna om reseavdrag finns i 12 kap. 5-17 § inkomstskattelagen (IL). Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du exempel vis rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel (12 kap. 5 § IL). Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat.Vänligen,

Föreligger skatteplikt på inkomst till följd av testamente?

2019-09-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Om en privatperson testamenterat en summa pengar till et skattepliktigt subjekt, ska det skattepliktiga subjektet betala inkomstskatt på denna gåva då? Det finns inga krav på motprestation.
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig.Utgångspunkten är att alla inkomster är skattepliktiga. Om skattesubjektet är skattskyldig och inkomsten omfattas av inkomstskattelagen föreligger skatteplikt. Undantag från huvudregeln avser inkomster som faller in under reglerna för skattefrihet (8 kap IL) eller om det helt faller utanför inkomstskatterättens regler. I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Bland annat är inkomster till följd av arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § IL).Sammanfattningsvis, inkomst till följd av testamente, arv eller gåva är ej skattepliktigt enligt svensk inkomstskatterätt. Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Behöver man betala skatta vid lån mellan privatpersoner?

2019-08-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har lånat pengar till en vän och han vill betala tillbaka pengarna. Om han gör det genom banken måste jag betala skatt på pengarna? Tack för svaret!
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan transaktion blir skatt aktuellt endast om ni har avtalat om ränta på lånet. Då ska din vän som är lånetagaren dra av räntekostnaden i inkomstslaget kapital, medan du istället ska ta upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen)Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Kan vi kringgå beskattning genom att komma överens om en gåva?

2019-08-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger en jordbruksfastighet tillsammans. Hon ska ta över gården nu. Jag överväger att ge henne min halva som en gåva, men mot en ersättning på 85 % av förra årets taxeringsvärde.Min fråga lyder:Om hon och jag kommer överens om att utöver ersättningen för gåvan, så ska hon ge mig 1 000 000 kr. En gåva från henne till mig. Vad säger skatteverket om det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att det skatterättsligt ska röra sig om en gåva krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring och att transaktionen skett frivilligt. I ert fall finns det egentligen inte en gåvoavsikt (då den i praktiken innebär en ersättning för fastigheten, även om ni kallar det för en gåva). Med tanke på att det är en ganska stor summa som "skänks" är min uppfattning att Skatteverket kommer att reagera och anse det som ersättning för fastigheten.Innan ni försöker er på ett upplägg enligt ovan är min rekommendation att ni tar kontakt med en jurist specialiserad på skatterätt.Vänligen,

Uttagbeskattning

2019-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Privatperson i ett aktiebolag äger 100% av aktierna. Har värdepapper i noterat bolag som ägs av aktiebolaget och min fråga är nu om man kan överlåta dessa aktier privat utan att det blir problem? Vad gäller?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du vill veta vilka sätt du kan överföra aktierna bolaget äger till ägaren. Det finns ett antal sätt som du kan överföra aktierna på. Den kanske tydligaste sättet är att bolaget säljer aktierna till ägaren för ett marknadsmässigt pris.På det viset skapas inga skattemässiga komplikationer, samt byter pengarna bara händer i formell mening då företaget endast har en ägare. Den andra metoden är att företaget ger iväg aktierna som en gåva.Då aktiveras dels värdeöverföringsreglerna i 17 kap ABL. Dessa regler existerar för att skydda företagets borgenärer och är därför ingen regel som ägaren kan bortse från. regeln som är avgörande för bedömningen är 17:3 ABL.17:3 lyder som följande: I 3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår som försvarlig med hänsyn tillde krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, ochbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Det betyder dels att företaget måste ha tillräckligt fritt kapital för att kunna göra överföringen. Utöver det krävs även att företagets generella hälsa är god nog för att en överföring ska kunna göras. Det är svårt för mig att svara på läget utan mer information. Det finns ytterligare en skattemässig effekt över det hela.I IL (inkomstlagen), finns det speciella regler för när företag överför tillgångar för privat bruk, som vi kan hitta i kap 22, s.k. uttagsbeskattning.Det betyder att om ägaren tillgodogör sig en tillgång från företaget, eller om företaget säljer tillgången för under marknadsvärdet, så aktiveras reglerna i kap 22 IL.Det innebär i praktiken att man i företagets skattedeklaration ska anse att tillgången sålts för marknadsmässiga priser, för att på det sättet få en korrekt skatt. Exempelvis om aktierna köptes för 100 kr och har ett marknadspris på 500.Om företaget då ger iväg aktierna för 0 kr, så ska man enligt kap 22 fortfarande se aktieöverföringen som att det sålts för 500, vilket ger en beskattningsbar inkomst på 400. Det är inte oöverkomligt att göra överföringen men många föredrar att behålla aktierna i företaget, då företagsbeskattningen är något mer skonsam för aktier än att hålla dom privat. Hoppas det besvarade frågan!

Kan jag folkbokföras på en postboxadress?

2019-09-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har snart sålt min bostad och kommer att bo i Thailand större delen av året. När jag är i Sverige kommer jag bo på hotell eller hos vänner. Jag tänkte skaffa en postbox, dom scannar och skickar min post till Thailand om jag så önskar. Kan jag bli folkbokförd på postboxadressen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag för att besvara din fråga är folkbokföringslagen (FBL). Vad innebär folkbokföring?En folkbokföring innebär ett fastställande av en persons bosättning. (1 § FBL).Folkbokföring ska göras på personer som anses bosatta i landet. Bosatt innebär att man har sin hemvist i landet, eller om personen under sin normala livsföring regelmässigt kan komma att tillbringa sin nattvila eller dygnsvila i landet. Detta innebär att man ska folkbokföras där man har majoriteten av sin dygnsvila (3 § och 7 § FBL). Eftersom folkbokföringen tar sikte på var personen har sin bosättning och/eller hemvist är det inte möjligt att folkbokföra sig på en postboxadress. Vad är viktigt att tänka på vid utlandsflytt?Om man ska flytta utomlands måste detta anmälas till Skatteverket. Om man planerar att bo utomlands i mer än ett år finns det särskilda blanketter att fylla i och sända till Skatteverket, dessa hittar du här. Man kan även få en särskild postadress i Sverige eller i utlandet om man ska bo någonannanstans i minst sex månader. Detta gäller dock inte om man ska bo utomlands i mer än ett år, då ska man anmäla flytt till utlandet som ovan angett.SammanfattningOm du ska flytta utomlands ska det anmälas till Skatteverket. Du kan ha en postbox i Sverige, men det är dessvärre inte möjligt att folkbokföra sig där eftersom folkbokföringsadressen avser var du har din bosättning. Om du vill kan du kontakta Skatteverket för mer frågor om utlandsflytt och hur de vill behandla din situation. Kontaktuppgifter till dem hittar du här. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att kontakta mig på jonna.johansson@lawline.se om du har kompletterande frågor kring svaret.Med vänliga hälsningar

Vad menas med taxering?

2019-08-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad menas med taxering?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Taxering är en värdering av värdet, priset på ägodelar. I skattesammanhang är grund för taxeringsvärdet vilket avgör hur hög skatt man ska betala för egendomen eller inkomsten. Taxeringsvärde är exempelvis ett samlat värde på en fastighet, vilket Skatteverket räknar ut. Detta används sedan som underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift.Hoppas du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Hur mycket av friskvårdsbidraget har jag rätt att få ut om jag är föräldraledig och jobbar?

2019-08-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är föräldraledig sedan maj 2018. Jag ska börja jobba två dagar i veckan från och med oktober 2019 för att kunna vara hemma med vårt barn.På mitt företag där jag jobbar har vi 2000kr friskvårdsbidrag varje år. Det finns inget kollektivavtal och i mitt anställningsavtal står det inget om att friskvård ej gäller vid föräldraledighet.Jag har rätt att detta år (2019) få ut ett friskvårdsbidrag på 2000kr av min arbetsgivare? Min arbetsgivare hävdar att jag endast har rätt till 1000kr dvs halva bidraget eftersom jag i oktober endast kommer jobba två dagar i veckan. Stämmer detta verkligen?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis är det arbetsrättslig lagstiftning som gäller på det arbetsrättsliga området (t.ex. i form av lag om anställningsskydd, LAS). I ditt fall står det klart för både arbetsgivare och arbetstagare att din anställning omfattas av friskvårdsbidrag. I ditt fall är det snarare beloppet på friskvårdsbidraget som det finns oenigheter kring och då kan man ta hjälp av Skatteverkets allmänna råd (eftersom det inte finns någon lagreglerad beloppsgräns i t.ex. inkomstskattelagen).Inledningsvis ska så kallad friskvårdsbidrag rikta sig till hela personalen oavsett anställningsform (RÅ 2001 ref. 44). En arbetsgivare får alltså inte utforma förmånen så att endast vissa anställda eller grupper av anställda på en arbetsplats kan utnyttja den, t.ex. enbart heltidsanställda eller viss enhet. Detta innebär att även vikarier och tillfälligt anställda ska kunna ta del av förmånen. Du får ju friskvårdsbidrag, så detta är inga konstigheterEn arbetsgivare bör dock kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Skatteverket uttalar sig såhär: "Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 % kan således erbjudas 50 % av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag." (dnr 131 145503-17/111 samt Skatteverkets ställningstagande "Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid"). Detta borde innebära att det beror på din ursprungsanställningstid på ditt anställningskontrakt. Vad jag förstår så verkar du ha en anställning som avser heltid, särskilt eftersom du fått hela bidraget om 2000 kr. Att du är föräldraledig innebär ju inte att din anställning ändras – den har du ju kvar i botten. Du arbetar alltså två dagar och resterande tid som du "skulle arbetat" utifrån ditt anställningskontrakt har du föräldraledigt. Du har ju inte gått ner i arbetstid (ditt anställningskontrakt är ju oförändrat). Som jag förstår det så ska du då ha rätt till hela bidraget om 2000 kr och arbetsgivaren får alltså inte proportionera bidraget i dessa situationer. Detta verkar dock inte vara rättsligt prövat, utan Skatteverkets rekommendationer är det som finns att utgå ifrån i dagsläget.Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar