Skatt vid bodelning

2021-06-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Betalar man skatt på bodelningslikviden?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Bodelningslikvider är således skattefria. När det gäller just fastigheter kan man vid värderingen av giftorättsgodset och delningen behöva beakta den skatt som i framtiden uppkommer om den som behåller bostaden säljer denna, så kallad latent skatteskuld (NJA 1975 s. 288). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Tidsfrist att överklaga felaktig skatt

2021-05-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag har upptäckt att Skatteverket har för 12 taxeringår. Alltså 12 år i rad har Skatteverket gett mig skatter som har överstigit min inkomst. Senast felaktig skatt var 2012. Jag vill tro att jag kan gå vidare med detta. Det är rena pomperiposaeffekten! Vad tror ni att jag kan göra?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i skatteförfarandelagen (SFL), förvaltningsprocesslagen (FPL) och förvaltningslagen (FL).För att ha rätt att överklaga ett beslut om beskattning måste man överklaga inom sex år från året efter det beskattningsår som beslutet gäller (SFL 67:12 1st). Tidsfristen att överklaga är alltså förbi varför du inte kan gå vidare med saken.Det finns två undantag för situationer som dessa, s.k "återställande av försutten tid" och "resning". För återställande av försutten tid krävs giltig ursäkt till att man inte överklagade i tid, t.ex sjukdom, och sådan saknas i ditt fall (FPL 37c§).Resning innebär att en sak får prövas på nytt ifall det finns synnerliga skäl (FPL 37b§). "Synnerliga skäl" är ett mycket högt ställt krav och jag finner det svårt att tro att det är uppfyllt i din situation även om Skatteverket begått ett mycket grovt fel.En sista utväg är att Skatteverket självmant ändrar sitt beslut (FL 37§). Det är något som är upp till dem men det skadar inte att du upplyser dem om felbeskattningen. Är felet uppenbart och går att ändra snabbt och enkelt är de dessutom skyldiga att ändra det (FL 38§).Mitt råd är alltså att du kontaktar Skatteverket och upplyser dem om detta, se till att ha tydlig bevisning i att deras beslut varit fel. Då är det möjligt att de ändrar sitt beslut.Jag hoppas detta ger klarhet i din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

2021-04-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag kommer i framtiden att ärva ett hus tillsammans med mina två syskon. Huset är testamenterat till mig, med förbehållet att jag köper ut mina syskon till minst taxeringsvärde. Det finns ett lån på huset som jag nu har fått frågan om jag vill hjälpa min förälder att lösa ut. Vi kommer att skriva ett skuldbrev på lånet så att det finns dokumenterat för framtida bouppteckning. Jag undrar om det finns det någon skattemässig fördel eller nackdel att lösa lånet nu, så att huset är skuldfritt när arvet faktiskt sker? Tack på förhand
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag på din frågeställning:Inkomstskattelagen (IL).Svar:Det första jag tänker på är att om du betalar av lånet med dina tillgångar nu så ligger du ute med en summa pengar som du inte kan få att växa. Med det menar jag att om du inte betalar av skulden så kan du investera pengarna på olika sätt som gör att pengarna växer med åren. Medan om du lånar ut dem till dina föräldrar på så vis att du får tillbaka dem vid arvskiftet i framtiden, då får du ingen ränta, utan pengarna kommer inte ha vuxit när du väl får tillbaka dem. Om det inte är så att ni har avtalat om det i skuldebrevet såklart. Där måste du helt enkelt känna efter själv kring vad du hade gjort med pengarna om du inte lånat ut dem, hade du investerat dem eller "bara" låtit dem ligga kvar på ett vanligt bankkonto utan ränta. Rent skatterättsligt så kan jag inte komma på vare sig någon nackdel eller fördel om det enda som sker med huset är att bolånet betalas bort, men dina föräldrar står kvar som ägare. Utan då är skatteläget enligt min bedömning oförändrat, om du däremot skulle överta ägandet så sker givetvis skatterättsliga konsekvenser.För dina föräldrar blir det såklart billigare att leva utan att behöva betala ränta och amortering på lånet, så det kan ju ge en stor effekt på deras levnadsstandard även om den inte är skatterättslig, men jag misstänker att ni redan tänkte på allt sådant och att det är därav ni funderar på detta. Men som slutgiltigt svar, efter bedömning av inkomstskattelagens bestämmelser som helhet så finner jag inga rena skatteaspekter, som är varken för- eller nackdelar kring huruvida huset är belånat när du ärver det eller inte. Därav kan du ta ditt beslut baserat på andra för- och nackdelar du överväger. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om du har några följdfrågor så är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se!Med vänlig hälsning,

Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?

2021-04-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag är bosatt i Nya Zeeland och äger ett hus här tillsammans med min sambo. Om vi i framtiden flyttar tillbaka till Sverige och behåller vårt hus i NZ och väljer att sälja huset efter några år, behöver vi då betala skatt på vinsten i Sverige? Tack på förhand
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som är bosatt i Sverige är vad som kallas obegränsat skattskyldig här (3 kap. 3 § första punkten inkomstskattelagen). Det innebär att man som huvudregel behöver betala skatt i Sverige inte bara för inkomster från Sverige utan även inkomster från utlandet (3 kap. 8 §). Ni skulle alltså behöva betala skatt på vinsten i Sverige. Detsamma gäller om ni skulle sälja fastigheten innan ni flyttar tillbaka, om ni tidigare varit bosatta i här och har någon form av väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § tredje punkten). Saker som tyder på en väsentlig anknytning är exempelvis svenskt medborgarskap, eller om man äger bostad, driver verksamhet eller har familj här (3 kap. 7 § första stycket). Den som på detta sätt har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är alltså också obegränsat skattskyldig här. Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?

2021-05-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Har ett företag i England och är bosatt där. Har familj ,vänner och mycket affärer här i Sverige, så är i Sverige väldigt ofta. Min fråga är får jag vara i Sverige hur mycket jag vill eller får jag endast vara i Sverige ett antal dagar? tänkte på ifall jag är i Sverige över ett visst antal dagar måste jag betala skatt i Sverige också, eller hur funkar det?
Amila Zahirovic |Hej och tack för din fråga!När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?En person som inte bor i Sverige och som inte befinner sig i landet kan anses som skattskyldig för sina inkomster i Sverige om personen anses ha väsentlig anknytning till landet (3 kap 3 § första stycket inkomstskattelagen). Då du har din familj i Sverie och även ekonomiskt engagemang i Sverige så kan du anses som skattskyldig här i Sverige (3 kap 7 § första stycket inkomstskattelagen). Det faktum att du bor i England är inte alltid tillräckligt för att du ska undgå skattskyldighet i Sverige. SammanfattningsvisDå du redan har familj och ekonomiskt engagemang i Sverige, och utöver det även befinner dig i Sverige under vissa tidpunkter kan tala starkt för att du är skattskyldig i Sverige, trots att du är bosatt och driver verksamhet i England. Det finns dock ingen exakt gräns på hur ofta du ska vara i Sverige eller hur mycket du spenderar tid med din familj. En helhetsbedömning görs alltid om du ska anses skattskyldig i Sverige också eller inte. Mycket talar dock att du blir skattskyldig i Sverige om du vistas här ofta, har familj och ekonomiskt engagemang här. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Näringsbetingade andelar

2021-05-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag har genom ett AB fått köpa andelar i några nystartade fastighetsbolag. Verksamheten är "bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter". 2020 köpte ett stort fastighetsbolag med samma verksamhet som i de bolag som jag ägde liten del av, upp dessa bolag. Jag har istället fått aktier i ett börsnoterat fastighetsbolag värda 1 mkr mer än jag hade köpt de första andelarna i bolagen för. Är andelarna som jag sålde näringsbetingade? Ser ut som att enligt SKV; "En andel i ett privatbostadsföretag kan inte vara näringsbetingad". Stämmer det? Jag bokför väl denna som en försäljning med ca 1 mkr i vinst? Det är då vinst på kapitalplaceringsaktier? Vad är skatten?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Endast aktier klassificerade som kapitaltillgångar kan utgöra näringsbetingade aktier om de uppfyller förutsättningar som krävs för att vara näringsbetingade enligt 24:32-42 Inkomstskattelagen (IL). Om en aktie inte uppfyller kraven för en näringsbetingad andel ska den istället klassas som en kapitalplaceringsaktie och beskattas enligt huvudregeln i 15:1 IL. Enligt 25:2 2 st. IL är en kapitaltillgång andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar samt inventarier. Men om en aktie kan klassificeras som en näringsbetingad andel då kommer en eventuell utdelning eller vinst vid försäljning på aktien inte beskattas. När en andel är näringsbetingadDe förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en andel ska anses vara näringsbetingad framgår av 24:32-33 IL. För det första måste det vara fråga om en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. För det andra måste andelen ägas av en juridisk person och denna juridiska person måste antingen vara; (1) ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag, eller (2) en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap., eller, (3) en svensk sparbank, eller (4) ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller, (5) ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4. För det tredje måste andelen uppfylla förutsättningarna i 24:33 IL för att kunna betraktas som en näringsbetingad andel. För att ägandet ska vara näringsbetingat krävs dessutom att andelen ska vara en kapitaltillgång och antingen (1) icke marknadsnoterad (dvs. måste vara en onoterad aktie), eller (2) i det fall aktien är marknadsnoterad så måste det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar 10% eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. Eller (3) om det rör sig om ett marknadsnoterat aktiebolag och röstetalet motsvarar mindre än 10% av röstetalet då kan tredje punkten aktualiseras. Enligt punkten tre kan innehavet betingas av rörelsen. Enligt 24:33 3 st. IL anses en andel i ett privatbostadsföretag inte näringsbetingad. Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet (1) till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller (2) uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget (2:17 IL).SammanfattningOm jag har förstått dig rätt så har ditt aktiebolag ägt aktier i de nystartade fastighetsbolagen. Dessa aktier har aktiebolaget sedan sålt till uppköparen (dvs. det stora fastighetsbolaget) i utbyte mot aktier i ett börsnoterat fastighetsbolag värda 1 mkr mer än de andelar aktiebolaget hade. För att aktiebolaget ska slippa skatta vinsten så behöver förutsättningarna som jag nämnt ovan vara uppfyllda.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Var anmäler jag misstänkt skattefusk?

2021-04-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Min granne säljer hundvalpar för stora summor utan att betala skatt för dom. Bara 2020 har hon tjänat ca 540000 kr på valpar och dessa pengar har, efterhand som dom kommit in, flyttats runt på olika konton mellan vänner och släkt. Kan jag anmäla henne och är det i så fall på skatteverket eller ekobrott.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SkattebrottInkomster från hundförsäljningen är skattepliktig inkomst. Det kan därmed utgöra skattebrott att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter om denna inkomst i deklarationen (2 § skattebrottslagen). AnmälaOm du misstänker att skattefusk förekommer rekommenderar jag dig att vända till till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt om du vill det. Du kan göra en anmälan om misstänkt skattefusk på Skatteverkets hemsida här.Efter anmälan går Skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?

2021-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag håller på att köpa en sommarbostad i Turkiet och jag undrar om jag måste deklarera och betala något till skatteverket eller annan myndighet?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att ett köp av en bostadsrätt inte är att betrakta som en beskattningsbar händelse. Detta innebär att ingen beskattning eller deklarering av köpet behöver ske på den grunden. Däremot är det vid försäljning samt uthyrning av bostaden utomlands som kan aktualisera beskattning. Det kan tilläggas att bostäder utomlands inte är skattepliktiga för fastighetsskatt i Sverige. Den kommunala fastighetsavgiften gäller inte för bostäder utomlands. Detta innebär dock inte att en kommunal fastighetsskatt i det aktuella landet kan komma att utkrävas. Här beror det lite på vilka regler som gäller i Turkiet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,