FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/09/2023

Kan Skatteverket ompröva ett beslut till nackdel för den enskilde?

Kan Skatteverket till min nackdel ompröva och ändra en godkänd deklaration som är upprättad i samråd med SKV?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för omprövning av beslut från Skatteverket återfinns i Skatteförfarandelag (2011:1244), hädanefter SFL.

Inledningsvis kan sägas att Skatteverket som huvudregeln får ompröva sina beslut till nackdel för den som beslutet gäller. Det finns emellertid vissa beslut som inte får omprövas till nackdel för den berörde. Andra beslut kräver att Skatteverket kan visa att den som ärendet gäller har lämnat en oriktig uppgift, det föreligger då en form av bevisbörda på Skatteverket.

Beslut som får omprövas till nackdel

Ett beslut som är till nackdel för den som beslutet gäller ska meddelas inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, den så kallade tvåårsfristen,  66 kap. 21 § SFL. Ett beslut anses inte meddelat förrän det har fått sin slutgiltiga form och har expedierats eller på annat sätt offentliggjorts. För att ett beslut ska anses meddelat inom tvåårsfristen krävs alltså att det har expedierats eller på annat sätt offentliggjorts inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Det finns dock undantag även från tvåårsfristen i form av efterbeskattning. Efterbeskattningsbeslut får enligt huvudregeln meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, 66 kap. 27 § SFL. Från denna regel finns ytterligare undantag som kan innebära förlängd eller förkortad tid för efterbeskattning eller att efterbeskattning inte får beslutas.

Beslut som inte får omprövas till nackdel

Bestämmelserna i SFL om omprövning till nackdel passa inte för vissa typer av beslut varför lagstiftaren har infört ett förbud för omprövning till nackdel för just dessa beslut, istället för att utforma speciella bestämmelser.

Enligt 66 kap. 20 § SFL får följande beslut inte omprövas till nackdel för den berörde: beslut om ansvar för skatt eller avgift enligt 59 kap. SFL, beslut om skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts och beslut som är möjliga att återkalla. Observera dock att förbudet att ompröva till nackdel endast gäller när omprövningen sker på initiativ av Skatteverket. Vid omprövning av dessa beslut på initiativ av den enskilde gäller övriga bestämmelser i 66 kap. SFL och kan omprövas till nackdel.

Sammanfattning

Från din fråga kan inte utläsas om det är på ditt eller Skatteverkets initiativ omprövningen har skett. Har omprövningen skett på ditt initiativ finns det nästintill inga begränsningar för vilka beslut Skatteverket får ompröva till din nackdel. Har omprövningen däremot skett på initiativ av Skatteverket blir det annorlunda, vilket är redogjort för ovan. Huruvida en omprövning kan ske till din nackdel eller inte beror på vad omprövningen gäller. Vidare finns det vissa tidsfrister Skatteverket har att förhålla sig till vid omprövning av beslut som är till nackdel för den enskilde.

För mer användbar läsning kring dessa frågor hänvisar jag till Skatteverkets hemsida.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp!

Med vänlig hälsning, Aksel

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo