FrågaSKATTERÄTTÖvrigt21/01/2023

Gåva av andel i bostadsrätt och övertagande av bostadslån - Vad gäller i skattehänseende?

Gäller ett sambopar. Mannen äger en bostadsrätt, paret är sambo och har ej skrivit bort sambolagens bodelningsregler. Bostadsrätten ingår i en ev. bodelning. Mannen kan skänka som gåva 50% av andelen i BR (gåvobrev upprättas och medlemsskap söks i föreningen etc.) Frågor: 1) När ett befintligt bundet lån ska villkorsändras i november 2023, kan då gåvotagaren av halva bostadsrätten stå på hälften av lånet? Genom att mannen överlåter halva bostadsrätten som gåva utlöses ingen beskattning. Om samboparet ca 8-9 månader senare väljer att båda parter står på det lån som villkorsändras kan det komma att betraktas som en "förtäckt" försäljning av halva bostadsrätten? 2) Om detta är genomförbart, har båda parter då gemensamt det ingångsvärde som gåvogivaren en gång köpte bostadsrätten för? Mvh Eva

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomstskattelagen (IL). Båda dina frågor kommer att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas.


Fråga 1 - Gäldenärsbyte - Vad gäller?


Enligt allmänna fordringsrättsliga principer är det i regel tillåtet med s.k. cession. Cession betyder överlåtelse av fordran eller borgenärsbyte, vilket inte kräver gäldenärens (den skuldsattes) samtycke eftersom det ofta är ovidkommande för denne vem som är slutlig mottagare av betalningen. Motsatsförhållandet gäller dock vid s.k. substitution, dvs. byte på gäldenärssidan, vilket kräver ett godkännande från borgenären (banken) eftersom man som borgenär och av förklarliga skäl i så fall önskar säkerställa att gäldenären är kreditvärdig (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat).


I det här fallet är det i och för sig inte fråga om något fullständigt gäldenärsbyte utan endast ett delvis sådant då avsikten är att ena sambon ska överta hälften av förpliktelsen gentemot banken, alltså hälften av bolånet. Bankens godkännande kommer dock fortfarande att behövas. I 8 kap. 2 § 1 st. IL sägs förvisso att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria. Men med anledning av din andra delfråga under Fråga 1 behöver följande noteras.


En gåva kännetecknas av en konstaterad förmögenhetsöverföring som skett frivilligt där givaren med gåvoavsikt har överfört ett värde till mottagaren. Brister någon av de här tre delarna utgör överlåtelsen inte en gåva och blir således föremål för beskattning. Gränsen mellan skattefria gåvor och skattepliktig ersättning är inte helt tydlig och har prövats i ett stort antal rättsfall i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Det gåvorekvisit som brukar vålla störst tolkningsproblem i rättstillämpningen är gåvoavsikten. Om gåvan i själva verket ges för någon typ av utförd prestation eller om gåvans mottagande är villkorad med en på förhand bestämd motprestation kan gåvoavsikt hos givaren i många fall inte anses föreligga.


Viktiga faktorer vid bedömningen av om en transaktion ska betraktas som en ren gåva är relationen mellan givaren och mottagaren, det tillhörande syftet med överlåtelsen och gåvans värde, se rättsfallen HFD 2017 ref. 38 I-III. Vidare har HFD uttalat att en nära personlig relation mellan parterna, exempelvis inom en familj, talar för att överlåtelsen är benefik och därmed ren varför en sådan överlåtelse ska presumeras (antas) utgöra just en gåva, se avgörandet HFD 2016 ref. 69. (benefik rättshandling = rättshandling utan krav på motprestation, vilket är ett grundkrav för att verklig gåvoavsikt ska anses föreligga).


På det skatterättsliga området gäller dock principen om rättshandlingens verkliga innebörd, en princip som i klartext betyder att parternas rubricering aldrig ensamt kan ligga till grund för hur ett rättsförhållande ska definieras. I rättsfallet RÅ 1998 ref. 19 kom den här principen till uttryck och där uttalade HFD att man framförallt ska se till avtalets faktiska innehåll och inte enbart till hur parterna har benämnt rättshandlingen. I den nu uppkomna situationen innebär detta att ett övertagande av en låneförpliktelse kommer att ses som just en motprestation, dvs. som en ersättning för den överlåtna andelen av bostadsrätten, och detta alldeles oavsett om paret upprättar en handling som de döper till ”Gåvobrev”. Med andra ord kommer hela upplägget, som svar på din andra delfråga under Fråga 1, att betraktas som (eller liknas vid) en försäljning, i vart fall såvitt jag kan bedöma.


Fråga 2 - Anskaffningsvärde - Vad gäller?


I grunden gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, vilken kommer till uttryck i 44 kap. 21 § IL. Däri anges, i bestämmelsens första stycke, att Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Ovanstående innebär att den sambon som mottar hälften av bostadsrätten kommer att ha samma anskaffningsvärde som den andra sambon när kapitalvinsten ska beräknas i samband med en eventuell försäljning. Men eftersom det inte kommer att röra sig om en gåva i det här fallet kommer paret att få olika anskaffningsvärden när de i framtiden och för gemensam räkning säljer bostadsrätten varför de också kommer att ta upp olika belopp deras respektiva inkomstdeklarationer.


Kapitalvinsten beräknas för rövrigt som skillnaden mellan ersättningen (köpeskillingen) för den avyttrade tillgången (bostadsrätten) minskad med utgifterna för avyttringen (typiskt sett eventuella mäklararvoden) och omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter), se 44 kap. 14 § 1 st. IL. Kapitalvinsten tas sedan upp i inkomstslaget kapital till vilket inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas, se 41 kap. 1 § 1 st. IL. Särskilda (något förmånligare) regler gäller vid beskattning av privatbostadsrätter, se 46 kap. 5-18 §§ IL.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”