FrågaSKATTERÄTTÖvrigt21/02/2023

Försäljning av fastighet belägen i Grekland - Vad gäller inkomstskatterättsligt?

Hej, Jag är svensk medborgare men har även kvar mitt grekiska medborgarskap. Jag har bott, jobbat och betalat skatt i Sverige sedan 1985. Sedan några år tillbaka ärvde jag och min syster som bor i Grekland, en bit land som är min döda pappas laglott. Om jag säljer den och överför pengarna till Sverige måste jag betala skatt i Sverige? Alternativ kan jag betala skatt i Grekland först och sedan överföra pengarna till Sverige, måste jag betala skatt då även i Sverige? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende inkomstskattelagen (IL) och lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen, AvrL). Notera att det tidigare skatteavtalet mellan Sverige och Grekland är uppsagt, se här. Det innebär att såväl svensk som grekisk skattelagstiftning blir tillämplig i den nu uppkomna situationen.


Allmänna hållpunkter


Enligt 3 kap 3 § IL är en fysisk person som är bosatt i Sverige, som stadigvarande vistas i Sverige eller som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig. Den obegränsade skattskyldigheten innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och utlandet, se 3 kap. 8 § IL, och den som inte är obegränsat skattskyldig blir av förklarliga skäl istället att betrakta som begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § 1 p. IL. Utifrån den information som du har lämnat till oss kan konstateras att du är obegränsat skattskyldig i Sverige.


Eftersom det rör sig om en kapitaltillgång aktualiseras reglerna i inkomstslaget kapital och därför behöver följande framhållas. I 41 kap. 1 § 1 st. IL sägs att till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster (exempelvis vid avyttring av fastigheter, vilket är fallet här). Och huvudregeln för det som ska tas upp i inkomstslaget kapital återfinns i 42 kap. 1 § 1 st. IL. Däri sägs att ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostäder och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 kap. i samma lag.


Utanför faller sådana inkomster som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomst av kapital (resultatet) beräknas sedan genom att samtliga intäktsposter minskas med de kostnadsposter som sorterar under det aktuella inkomstslaget, vilket framgår av 41 kap. 12 § IL. Kapitalvinster och kapitalförluster ska däremot beräknas för varje enskild avyttring där tillgångens omkostnadsbelopp (mer om det nedan) dras från ersättningen för den sålda kapitaltillgången (i det här fallet din andel av den grekiska fastigheten). Beloppet (kapitalvinsten eller kapitalförlusten) tas därefter upp som en intäkts- eller kostnadspost jämte övriga poster i samband med beräkningen av inkomsten i inkomstslaget kapital.


Nämnvärt är också att kapitalförluster enbart är avdragsgilla upp till 70 % och att beskattningstidpunkten i princip inträder direkt i samband med att en tillgång realiseras enligt den s.k. realisationsprincipen, se 44 kap. 26 § IL. Om sammanställningen i inkomstslaget ger ett överskott utgår 30 % statliga (platt) inkomstskatt på överskottet, se 65 kap. 7 § IL. Skulle beräkningen istället leda till ett underskott erhåller den skattskyldige en skattereduktion om 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 tkr och 21 % av den eventuella återstående delen av underskottet och detta sker mot statlig och kommunal inkomstskatt enligt 67 kap. 10 § IL. Detta kräver dock att det finns skatt på förvärvsinkomster hos den skattskyldige att räkna av mot under ett och samma beskattningsår. En skattereduktion som inte nyttjas kan alltså inte sparas för framtiden.


Oavsett vilket lyder det korta svaret på din första fråga du är skattskyldig i Sverige för försäljningen av din andel av den grekiska fastigheten. Den affären ska således deklareras i Sverige.


Vad gäller i skattehänseende utifrån ett svenskt perspektiv när kapitalvinsten ska beräknas vid avyttring av fastigheter?


Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen (köpeskillingen) för den avyttrade tillgången (fastigheten) minskad med utgifterna för avyttringen (typiskt sett eventuella mäklararvoden) och omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter), se 44 kap. 14 § 1 st. IL. Kapitalvinsten tas som sagt sedan upp i inkomstslaget kapital till vilket inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas, vilket även påpekades ovan, se återigen 41 kap. 1 § 1 st. IL.


Värt att notera är följande. Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är endast skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken ger en effektiv skattesats på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). Exempel: Om kapitalvinsten efter försäljningen av en fastighet uppgår till 1 000 000 kr behöver man endast ta upp 733 333 kr, vilket betyder att man inte betalar någon skatt på de resterande 266 667 kr (22/30 x 1 000 000 kr = 733 333 kr). Den slutliga kapitalvinstskatten i kronor räknat blir i exemplet 220 000 kr (0,3 x 733 333 kr = 220 000 kr, vilket ger en effektiv skattesats om 22 % eftersom 220 000/1 000 000 = 0,2 = 22 %). Detsamma gäller privatbostadsrätter, se 46 kap. 18 § 1 st. IL.


För privatbostadsfastigheter liksom för privatbostadsrätter gäller med andra ord ett avsteg från principen om att hela kapitalvinsten ska vara skattepliktig. Men även om andra skattesatser gäller på vinster som uppstår vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter beskattas fortfarande det totala överskottet i inkomstslaget kapital med 30 % statlig inkomstskatt, vilket även det har påtalats i den tidigare framställningen, se 65 kap. 7 § IL.


Det internationella perspektivet - Vad gäller?


Jag kan inte redogöra för hur de grekiska skattereglerna ser ut, vilket du säkert förstår. Du kommer dock sannolikt att behöva erlägga någon form av kapitalvinstskatt även i I Grekland. Men eftersom du är obegränsat skattskyldig blir det praktiska resultatet att han kommer tvingas att betala skatt i båda länderna. Men för att eliminera risken för dubbelbeskattning finns en undantagsbestämmelse, vilken ger dig rätt att göra avräkning i Sverige, se 2 kap. 8 § 1 st. AvrL vari sägs att avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §, utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt skatteavtal och överskjutande belopp enligt 17-20 §§i samma kapitel.


Notera dock följande. Genom avräkningsrätten innebär ovanstående i grunden att om den grekiska skattesatsen på exempelvis kapitalvinster uppkomna vid försäljning av fastigheter skulle vara 19 % kommer du i Sverige endast att behöva skjuta till ett belopp motsvarande 11 % enligt avräkningsmetoden eftersom den svenska kapitalvinstskatten ligger på 30 % statlig inkomstskatt. Observera dock att om den utländska (grekiska) skatten mot förmodan skulle överstiga den svenska medges inte avräkning för mer än den svenska skatten. I en sådan situation skulle du alltså inte få någon återbäring i Sverige.


Oavsett vilket lyder det korta svaret på din andra fråga att när du betalar skatt i Grekland kommer du att få tillgodoräkna dig denna i Sverige och endast betala det som saknas för det fall den grekiska kapitalvinstskattesatsen skulle vara lägre än den svenska.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning (som denna) och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”