FrågaSKATTERÄTTÖvrigt02/11/2022

Separation - Bodelning - Kapitalvinstskatt - Kvarsittningsrätt - Vad gäller?

Jag meddelade min sambo i januari 2022 att jag önskade avsluta vårt samboförhållande och genomföra en bodelning. Vi har inget samboavtal, men äger en gemensamt anskaffad fastighet. Jag föreslog att vi antingen skulle sälja vår gemensamma bostad, eller att hon skulle lösa ut mig. Hon vägrade dock att gå med på att avsluta samboförhållandet. Jag skaffade därför en hyresrätt, flyttade dit och folkbokförde mig där 1 maj 2022. Jag begärde dessutom att tingsrätten skulle utse en bodelningsman, vilket den också gjort. Nu hävdar min f.d. sambo att eftersom hon har betalat för förbättringskostnader av fastigheten (verifierat med en bunt kvitton på inköpt material och anlitade hantverkare) så skall dessa utgifterna inte skall räknas in i samboegendomen. I andra hand hävdar hon, med hänvisning till rättsfallet RÅ 1986 ref. 62, "vid beräkning av realisationsvinsten skall förbättringskostnaderna avräknas som omkostnad endast från hennes andel av försäljningspriset". Vad säger detta rättsfall? Har hon verkligen rätt till att betrakta förbättringskostnaderna som "privata", när jag har betalat massvis med andra räkningar for drift och underhåll av huset under årens lopp? Hon begär dessutom ersättning för husets driftskostnader för tiden efter det att samboförhållandet upphörde, fram tills dess att bodelningen avslutats. Har hon rätt till det när hon vägrar medverka till bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL)

Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.

Sambolagen - Vad gäller?

Att din sambo ”vägrade att gå med på att avsluta samboförhållandet” på det som du beskriver situationen har ingen betydelse för bedömningen av samboförhållandets existens. 

Ett samboförhållande upphör exempelvis när samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider, 2 § 1 st. SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning och en sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 och 18 §§ SamboL. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 § SamboL. Med bohag avses föremål som soffor, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte kommer att bli föremål för någon bodelning. Det ska dock noteras att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de även ändra på vad som tidigare överenskommits. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, 9 § SamboL. Om formkraven inte är uppfyllda blir överenskommelsen ogiltig.

Men enligt uppgift finns inget samboavtal träffat mellan dig och din före detta sambo och eftersom fastigheten, såvitt jag förstår, har förvärvats för gemensamt bruk är utgångspunkten att värdet på den ska hälftendelas och detta alldeles oavsett ägarandelarnas storlek. I just det här fallet verkar ni båda vara lagfarna ägare av fastigheten. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen kan jag inte besvara eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

Din före detta sambos eventuella skulder svara hon ensamt för. Du har således ingenting med detta att göra. Däremot har hon rätt att från samboegendom, exempelvis hennes värdemässiga andel av huset, avräkna så mycket som behövs för att täcka skulderna. I 13 § 1 st. SamboL stadgas att vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det sistnämnda är viktigt. När samboegendom ska fördelas ska alltså bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Det som återstår av samboegendomen, efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, läggs sedan samman för att därefter värdemässigt hälftendelas, 14 § SamboL. Slutligen sker den s.k. lottläggningen. I 16 § SamboL sägs att med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. Det ankommer alltså på dig själv och tillsammans med ditt ex att bestämma vem som ska få vad. Om lotten för någon part blir större än andelen måste den som har fått egendom till ett för stort värde kompensera den andre genom att utge en skifteslikvid, dvs. en kompensation motsvarande mellanskillnaden.

De skatterättsliga delarna - Vad gäller?

Den skatterättsliga bedömningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal. Men det kan redan nu sägas att de skatterättsliga aspekterna och din före detta sambos åberopade utgifter möjligen kan få viss bäring på bodelningssituationen. 

När en fastighet inte ska avyttras har Högsta domstolen (HD) uttalat att värdet på fastigheten vid bodelningen ska beräknas till summan av marknadsvärdet minskat med utgifter för avyttringen (exempelvis mäklararvoden) och den latenta kapitalvinstskatten, se rättsfallet NJA 1975 s. 288.  Utgångspunkten är alltså att värdet på fastigheten i en bodelning ska anses uppgå till den nettoförtjänst som hade gjorts om den hade sålts omedelbart. Syftet är att utjämna andelarna och därmed få till en mer rättvis fördelning eftersom någon skatt inte kommer att tas ut på det belopp som du få om du skulle bli utköpt. Det är ju endast en (ditt ex) eventuella framtida försäljning som kommer att utlösa beskattning, inte bodelningen i sig. Den förevarande beräkningsmodellen bör enligt min mening användas när en fastighet ska åsättas ett värde. Och något slags fastställt värde blir av förklarliga skäl ett måste för att kunna beräkna ett lösenpris. Mot bakgrund av avtalsfriheten finns det dock ingenting som hindrar er från att exempelvis avtala om ett delat ansvar för den latenta kapitalvinstskatten.

Regler om kapitalvinstskatt återfinns i inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen (köpeskillingen) för den avyttrade tillgången (fastigheten) minskad med utgifterna för avyttringen (typiskt sett eventuella mäklararvoden) och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter), 44 kap. 14 § 1 st. IL. Kapitalvinsten tas sedan upp i inkomstslaget kapital till vilket inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas, 41 kap. 1 § 1 st. IL

Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är för övrigt endast skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken ger en effektiv skattesats på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). Exempel: Om kapitalvinsten efter försäljningen av er pappas fastighet uppgår till 1 000 000 kr behöver ni endast ta upp 733 333 kr, vilket betyder att ni inte betalar någon skatt på de resterande 266 667 kr (22/30 x 1 000 000 kr = 733 333 kr). Den slutliga kapitalvinstskatten i kronor räknat blir i exemplet 220 000 kr (0,3 x 733 333 kr = 220 000 kr, vilket ger en effektiv skattesats om 22 % eftersom 220 000/1 000 000 = 0,2 = 22 %). 

För fastigheter gäller således ett avsteg från principen om att hela kapitalvinsten ska vara skattepliktig. Men även om andra skattesatser gäller på vinster som uppstår vid försäljning av fastigheter beskattas fortfarande det totala överskottet i inkomstslaget kapital med 30 % statlig inkomstskatt, 65 kap. 7 § IL

Kan ditt ex begära ersättning för kostnader kopplade till driften?

HD har uttalat att kvarsittningsrätt för den ena personen i en bostad som tillhör den andre, helt eller delvis, kan medföra skyldighet för den förstnämnda att utge ersättning för nyttjandet. I avgörandet NJA 2006 s. 206, vilket gällde just sambor, anförde HD att samma principer även bör gälla för makar vad avser skyldighet att betala ersättning för nyttjande av den andra partens bostad från separationen fram till bodelningen, vilket stöds av förarbetena, se prop. 1986/87:1 s. 41 och 102. Det handlar således om en genomgående princip på familjerättens område och för olika typer av samlevnadsformer. Det kan med andra ord förhålla sig på det viset att du istället för att behöva betala pengar kan vara berättigad till viss nyttjanderättsersättning av din före detta sambo. HD har angett som princip att eventuell betalningsfri tid borde begränsas till ett par månader efter separationen eller att det till och med borde vara så att ersättning ska utgå redan samma dag som separationen äger rum, om inte parterna skulle ha enats om annat vill säga. 

Samtidigt har det i senare tillkommen hovrättspraxis gjorts gällande att den part som självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrätt är betalningsskyldig till den andra kvarboende parten för bostadsrättens kostnader, jfr hovrättsfallet RH 2015:52 som gällde sambor, men andemeningen i domen kan enligt min mening även tillämpas på andra typer av boenden än bostadsrätter och i samband med en separation. Ovanstående innebär att ni kan bli skyldiga att utge ersättning till varandra varför beloppen i ett sådant läge kan behöva kvittas. Oavsett vilket bör dock framhållas att HD:s domar är prejudicerande, vilket inte är fallet med hovrättsavgöranden (se nedan). 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området (dock inte på skatterättens område) och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. 

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig imorgon torsdag den 3/11 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo