Hur beräknas vinstskatten på en bostadsrättslägenhet som man ärvt?

2021-04-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Jag undrar många procent vinstskatten är när vi ska sälja en bostadsrättslägenhet som vi ärvt? Min bror ska ta över ett hus som blivit värderat till 750 000 kr. Ska han då lösa ut mig med hälften? M.v.h
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen avgör hur mycket du ska beskatta vid försäljning av en bostadsrättslägenhet. Jag utgår från att bostadsrätten är en privatbostad, men notera att andra regler gäller om det istället är en näringsbostadsrätt (42 kap 1 § inkomstskattelagen)När man ärver en bostadsrättslägenhet betalar man inte någon skatt vid själva arvet (8 kap 2 § inkomstskattelagen).Däremot behöver personen som ärvt bostadsrättslägenheten betala skatt på kapitalvinsten alternativt kapitalförlusten när lägenheten säljs. För att beräkna kapitalvinsten eller förlusten tar man ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgift samt förbättringsutgifter. Vid arv tar du som arvtagare över omkostnadsbeloppet från arvlåtaren, det vill säga det belopp som arvtagaren betalade för bostadsrätten. Förbättringsutgifter kan exempelvis vara förbättringsutgifter. Notera att även stämpelskatt ska inkluderas i samband med förvärvet (44 kap 14 § och 21 § inkomstskattelagen).Efter uträkningen ovan tar man 22/30 delar till beskattning om beloppet är en kapitalvinst och 50% om beloppet är en kapitalförlust (45 kap 33 § inkomstskattelagen).På detta belopp ska 30% beskattas, under förutsättning att inkomsten hänför sig till inkomstslaget kapital (65 kap 7 § inkomstskattelagen). Jag tolkar det som att du och din bror samäger bostadsrätten genom arvet. I sådant fall beskattas ni för den andel som ni har i egendomen som överlåts. SammanfattningVid försäljning av en privatbostadsrättslägenhet beskattas man på kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknar man genom att man tar ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet.Från detta belopp tar man upp 22/30 delar av kapitalvinsten för beskattning. Detta belopp ska beskattas med 30%. Om du och din bror samäger bostadsrätten, gäller att ni beskattas för den andel som ni har i egendomen när den överlåts.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

2021-04-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag kommer i framtiden att ärva ett hus tillsammans med mina två syskon. Huset är testamenterat till mig, med förbehållet att jag köper ut mina syskon till minst taxeringsvärde. Det finns ett lån på huset som jag nu har fått frågan om jag vill hjälpa min förälder att lösa ut. Vi kommer att skriva ett skuldbrev på lånet så att det finns dokumenterat för framtida bouppteckning. Jag undrar om det finns det någon skattemässig fördel eller nackdel att lösa lånet nu, så att huset är skuldfritt när arvet faktiskt sker? Tack på förhand
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag på din frågeställning:Inkomstskattelagen (IL).Svar:Det första jag tänker på är att om du betalar av lånet med dina tillgångar nu så ligger du ute med en summa pengar som du inte kan få att växa. Med det menar jag att om du inte betalar av skulden så kan du investera pengarna på olika sätt som gör att pengarna växer med åren. Medan om du lånar ut dem till dina föräldrar på så vis att du får tillbaka dem vid arvskiftet i framtiden, då får du ingen ränta, utan pengarna kommer inte ha vuxit när du väl får tillbaka dem. Om det inte är så att ni har avtalat om det i skuldebrevet såklart. Där måste du helt enkelt känna efter själv kring vad du hade gjort med pengarna om du inte lånat ut dem, hade du investerat dem eller "bara" låtit dem ligga kvar på ett vanligt bankkonto utan ränta. Rent skatterättsligt så kan jag inte komma på vare sig någon nackdel eller fördel om det enda som sker med huset är att bolånet betalas bort, men dina föräldrar står kvar som ägare. Utan då är skatteläget enligt min bedömning oförändrat, om du däremot skulle överta ägandet så sker givetvis skatterättsliga konsekvenser.För dina föräldrar blir det såklart billigare att leva utan att behöva betala ränta och amortering på lånet, så det kan ju ge en stor effekt på deras levnadsstandard även om den inte är skatterättslig, men jag misstänker att ni redan tänkte på allt sådant och att det är därav ni funderar på detta. Men som slutgiltigt svar, efter bedömning av inkomstskattelagens bestämmelser som helhet så finner jag inga rena skatteaspekter, som är varken för- eller nackdelar kring huruvida huset är belånat när du ärver det eller inte. Därav kan du ta ditt beslut baserat på andra för- och nackdelar du överväger. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om du har några följdfrågor så är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se!Med vänlig hälsning,

Beräkning av kapitalvinstbeskattning efter fastighetsförsäljning

2021-04-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Mina två systrar får 1/3 var av föräldrarnas sommarhus i gåva 2001. Taxeringsvärde 2000 var 393 000kr och 2001beräknad till 538 000kr. Gåvans skattepliktiga värde var då uträknat till 10 000 per gåvotagare.2009 köper jag ut mina två systrar. De får 400 000kr vardera. Huset har då värderats till 1 500 000kr +/-50 000kr.2020 säljer jag huset för 2 500 000kr.Ska nu försöka deklarera detta men hur är frågan?Tacksam för svar....Vänliga hälsningar
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning När en kapitalvinst görs genom försäljning av tillgångar ska kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången (med avdrag för utgifterna för försäljningen) och omkostnadsbeloppet. Beräkningen av kapitalvinst kan alltså beskrivas enligt följande: (köpeskillingen - utgifter för försäljningen) - omkostnadsbelopp = kapitalvinst. Begreppet omkostnadsbelopp definieras i 44 kap. 14 § IL som utgifter för anskaffning plus utgifter för förbättring. Utgifter för anskaffning avser den kostnad det innebar att förvärva tillgången. När det gäller fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen som innebär att den som förvärvat en fastighet till ett pris som understiger taxeringsvärdet inte får tillgodoräkna sig förvärvskostnaden eftersom hela förvärvet räknas som en gåva. Gåvor ger av naturliga skäl inte upphov till något anskaffningsbelopp. Frågan om förbättringsutgifter för fastigheter regleras i 45 kap. 11-15. I korthet innebär dessa regler att förbättringsutgifter måste uppgå till minst 5000 kr under varje givet beskattningsår för att få beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Även utgifter för förbättrande reparationer och underhåll räknas som förbättringsutgifter. Med förbättringsutgifter avses typiskt sett ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare. Enligt 45:33 IL ska 22/30 av kapitalvinsten beskattas; eftersom kapitalvinster beskattas med 30 % blir den slutgiltiga beskattningen för en kapitalvinst vid fastighetsförsäljning därmed 22 %. I ditt nu aktuella fall kan vi alltså konstatera att din kapitalvinst beror på en mängd faktorer. Till att börja med påverkas den av hur du sålde den aktuella fastigheten då kostnader i samband med försäljningen, exempelvis mäklararvoden, ska dras av från köpeskillingen. Därefter måste omkostnadsbeloppet fastställas. Anskaffningsvärdet beror i ditt fall dels på hur du förvärvade den andel du ägde under tiden du samägde fastigheten med dina systrar och dels på vad fastighetens taxeringsvärde var vid tidpunkten då du köpte dina systrars andelar. Om du liksom dina systrar fick din andel av fastigheten i gåva kan du dessvärre inte göra anspråk på något anskaffningsvärde för den delen av fastigheten, men om du köpte den av dina föräldrar till ett värde som överskred taxeringsvärdet kan du använda det värdet. När du sedan köpte dina systrars andelar som motsvarade 2/3 av fastigheten för 800 tkr och fastigheten var värd 1,5 Mkr bör detta ha överstigit fastighetens taxeringsvärde som borde ha uppgått till 750 tkr; detta baserar jag dock på taxeringsvärdet ska motsvara cirka 75 procent av det sannolika marknadsvärdet, så det är möjligt att det inte stämmer. Detta behöver du kontrollera för att veta om du kan tillgodogöra dig anskaffningsvärdet. Jag kan med andra ord tyvärr inte säga vad ditt anskaffningsvärde uppgår till.Utöver anskaffningsvärdet utgör såsom berörts även utgifter för förbättring en del av omkostnadsbeloppet. Om du under något beskattningsår lagt mer än 5000 kr på förbättringar, förbättrande reparationer och underhåll (exempelvis genom en renovering) så kan du lägga detta värde till anskaffningsvärdet. När du så har fastställt ett omkostnadsbelopp kan du dra av detta från det värde du fick när du drog av kostnaderna för försäljning från köpeskillingen. Det belopp du då har kvar är i praktiken den skattepliktiga kapitalvinsten som kommer beskattas till 22 %. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att i enlighet med vad jag beskrivit ta reda på vad du eventuellt betalat för din första andel i fastigheten, vad taxeringsvärdet på fastigheten var när du köpte dina systrars andelar och vilka utgifter du haft för förbättringar. Därefter kan du räkna ut hur mycket du ska betala i skatt på den kapitalvinst du gjort.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning

Jag ska starta en livestream om aktier, vad bör jag tänka på?

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar på att i framtiden live streama och göra media om aktier och företag. Mest som ett hobbyprojekt, men tackar gärna ja till pengar via annonser om det skulle visa sig att det går bra. Vad säger lagarna om det här? Vad ska jag akta mig för? Kommer självklart förtydliga att det inte är ekonomisk rådgivningen utan bara min personliga syn på företagen. Tack
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är en väldigt bred fråga du ställer. Här kommer jag endast ta upp några saker du bör tänka på. Det första är att det kan vara bra att känna till hur reglerna kring beskattningen är utformade. Frågan här är främst hur din inkomst från livestreamen ska beskattas. De pengar du får in av annonserna kan antingen beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, eller så kan de anses utgöra hobbyverksamhet och således beskattas i inkomstslaget tjänst.Enligt 13:1 IL ska till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Verksamheten ska bedrivas självständigt och yrkesmässigt i förvärvssyfte för att det ska vara fråga om näringsverksamhet. För att det yrkesmässiga kravet ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte endast tillfälligt. I regelbundenheten ligger ett krav på viss omfattning och varaktighet. Kraven på regelbundenhet och varaktighet balanserar emellertid ut varandra. Eftersom att det framgår i frågan att du avser att bedriva denna verksamhet som ett hobbyprojekt, antar jag att det endast kommer att bedrivas på fritiden och när du har tid. Därav är inte detta rekvisit uppfylld. Även om youtubekanalen sker självständigt så faller det också på förvärvssyftet. FÖr att detta rekvisit ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas i syfte att ge ekonomiskt utbyte. Avgörande är syftet och inte att verksamheten faktiskt går med vinst. Bedömningen är objektiv. Det är okej att tjäna pengar på hobbyverksamheten, men det ska inte vara det huvudsakliga syftet. Om målet med ditt projekt skulle vara att tjäna så mycket pengar som möjligt, hade det kunnat klassificeras som näringsverksamhet. Min bedömning är att din projekt kommer högst sannolikt falla under inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. IL. En annan viktig sak att känna till är att du inte kan enligt svensk rätt begå förtal mot ett företag. Paragrafen om förtal i brottsbalken 5 kap 1 § tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

2021-04-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag och min bror fick vår pappas hus som en enskild egendom när han gick bort. (Huset var vår fars enskilda egendom och han skrev papper på att det skulle vara vår enskilda egendom när han gick bort.)Nu är min bror inte längre intresserad av att ha kvar huset. Hur löser jag ut honom? Till vilken kostnad? Är det vad huset var värt när bouppteckningen skrevs för ungefär 7 år sedan? Eller är det nuvarande taxeringsvärde eller alternativ vad huset är värderat till av mäklare?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din bror ärvt en fastighet och du undrar hur och för vilken summa du kan lösa ut honom.Det finns inga regler som säger vilket värde som ni ska utgå ifrån när dödsbodelägare ska lösas ut ur en fastighet. Vanligtvis brukar man komma överens om marknadsvärdet på fastigheten (men detta bestämmer ni själva) med avdrag för eventuellt lån, kapitalvinstskatt och mäklararvode. För att beräkna skatten rekommenderar jag er att ta hjälp av skatteverkets verktyg för beräkningshjälp. Formel:Fastighetens marknadsvärde - lån - latent skatt - mäklararvode = nettovärdet Nettovärdet / 2 = syskons del att lösa utHoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var anmäler jag misstänkt skattefusk?

2021-04-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Min granne säljer hundvalpar för stora summor utan att betala skatt för dom. Bara 2020 har hon tjänat ca 540000 kr på valpar och dessa pengar har, efterhand som dom kommit in, flyttats runt på olika konton mellan vänner och släkt. Kan jag anmäla henne och är det i så fall på skatteverket eller ekobrott.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SkattebrottInkomster från hundförsäljningen är skattepliktig inkomst. Det kan därmed utgöra skattebrott att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter om denna inkomst i deklarationen (2 § skattebrottslagen). AnmälaOm du misstänker att skattefusk förekommer rekommenderar jag dig att vända till till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt om du vill det. Du kan göra en anmälan om misstänkt skattefusk på Skatteverkets hemsida här.Efter anmälan går Skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Deklarationsskyldighet efter utflyttning

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har flyttat utomlands, bland annat för att jag inte kunde bo tillsammans men min fru (hon fick inte uppehållstillstånd), men jag anmälde inte något flytt till Skatteverket. Jag ansökte bara om särskild postadress så att jag skulle kunna få post levererad till en adress i Sverige medan jag bor inte i där. Jag har ingen inkomst i Sverige men det har jag det i den andra landet. Behöver jag anmäla att jag flyttade? Behöver jag fortfarande skicka in deklarationen i maj trots att jag inte har något inkomst i Sverige?TackJC
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna rörande folkbokföring finns i folkbokföringslagen, och reglerna avseende deklarationsskyldighet hittar du i Inkomstskattelagen (IL) och Skatteförfarandelagen (SFL). Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer så bör du göra en flyttanmälan till Skatteverket enligt 20 § folkbokföringslagen. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Genom flyttanmälan kommer du att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Men det uppstår däremot en risk för dig att bli beskattad i både landet där du faktiskt bor och arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. Angående din deklarationsskyldighet gäller utgångspunkten att du ska lämna en inkomstdeklaration enligt 30 kap. 1 § SFL om du kan anses vara skattskyldig i Sverige. Som fysisk person kan du antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsad skattskyldig. En person som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomst från Sverige och utlandet. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 7 § IL. En person som inte är obegränsat skattskyldig kan istället vara begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen). Den som är begränsat skattskyldig beskattas enligt reglerna i SINK, A-SINK, KupL eller enligt reglerna i IL.Det framgår inte av bakgrundsinformationen om du skulle ha sådan väsentlig anknytning som krävs för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt 3 kap. 7 § IL ska ska följande omständigheter beaktas för att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit: om du är svensk medborgare, hur länge du var bosatt här, om du inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om du har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om du har din familj här, om du bedriver näringsverksamhet här, om du är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om du har en fastighet här, och liknande förhållanden. Enbart utifrån bakgrundinformationen är det sannolikt att du inte är skattepliktig i Sverige om du har flyttat från Sverige och inte har några som helst anknytningar till Sverige (inkluderat någon typ av inkomst från Sverige). Det finns dock dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och landet som du bosätter dig som ingående reglerar hur beskattningen ska gå till. Om du är mer intresserad av hur beskattningen bör gå till finns ett flertal av dubbelbeskattningsavtalen som Sverige har ingått tillgänglig på Skatteverket, se: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.htmlOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

2021-04-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag är japansk medborgare men är gift och bor i Sverige sen 20 år. Mina föräldrar i Japan undrar nu vad som händer när dom så småningom avlider. Hur skiftas arvet? Jag antar att jag betalar japansk arvskatt, men kan resten överföras till mig i Sverige utan att jag betalar skatt en gång till?Dessutom, om jag väljer att bli svensk medborgare nu, gör det någon skillnad? (Problemet är att jag då förlorar mitt japanska medborgarskap. Japan tillåter ej dubbelt medborgarskap.)Med vänlig hälsning
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur skiftas arvet? Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet. Det betyder att om den avlidne hade hemvist i Japan ska japansk lag tillämpas. Med hemvist menas det land där man är folkbokförd. Om dina föräldrar har hemvist i Japan ska arvet skiftas enligt japansk lagstiftning. Ingen arvsskatt i SverigeI Sverige har vi ingen arvsskatt, vilket betyder att man inte ska betala någon skatt på det man ärver (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Jag har dessvärre inga kunskaper om Japans arvsrätt och skatterätt. Om de skulle ha arvsskatt i Japan kommer du däremot inte skatta på arvet ännu en gång i Sverige, eftersom vi inte har någon arvsskatt i här. Dessutom är det vanligt att länder har ingått så kallade dubbelbeskattningsavtal. Syftet med dessa avtal är att man inte ska beskattas två gånger på samma inkomst. Så även om vi hade haft arvskatt i Sverige är det möjligt att ett sådant dubbelbeskattningsavtal hade löst problematiken. Men så är inte fallet, utan du kommer inte behöva betala någon arvsskatt enligt svensk lagstiftning. Däremot är det möjligt att du kommer behöva betala arvsskatt i Japan. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,