Vad blir mitt inköpspris om jag har ärvt en fastighet?

2020-11-07 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Jag ska i framtiden sälja en fastighet som jag ärvt av min mamma, som hon i sin tur ärvt av sin mamma. Så blir mitt inköpspris då 0 kr? Eller kan jag uppge vad min mormor gav för huset när hon köpte det?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Om fastigheten förvärvades efter år 1952 När tillgångar förvärvas genom arv gäller kontinuitetsprincipen. Det innebär att man övertar den föregående ägarens anskaffningsutgift för fastigheten. Anskaffningsutgiften är vad den föregående ägaren betalade när hen köpte fastigheten. Ditt inköpspris/anskaffningsutgift kommer att bli din mormors anskaffningsutgift, det vill säga det din mormor gav för huset när hon köpte det (44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) ). Om fastigheten förvärvades före år 1952Om fastigheten förvärvades före år 1952 räknar man ut anskaffningsutgiften på ett annat sätt. Som anskaffningsutgift anses i sådana fall 150 % av fastighetens taxeringsvärde för år 1952. Alternativt kan ersättningen för förvärvet av fastigheten (den verkliga köpeskillingen) användas som anskaffningsutgift om den översteg 150 % av taxeringsvärdet för år 1952. (45 kap. 28 § IL). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt på en inkomst från USA om jag bor i Sverige?

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min mammas hus i USA skall säljas efter hennes död. Min bror är Trustee och kommer att sälja huset och summan av försäljningen kommer att delas mellan oss syskon. Hur blir det för min del? Jag bor i Sverige och är pensionär. Kommer jag att behöva betala skatt i USA och Sverige. Min summa av försäljningen kommer att vara cirka 5 millioner kronor.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Eftersom du bor i Sverige räknas du som obegränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 3 § första stycket första punkten inkomstskattelagen. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt på alla dina inkomster i Sverige, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du är skyldig att betala skatt på försäljningen av din mammas fastighet i USA.Vänliga hälsningar,

Hur beräknar vi skatten vid fastighetsförsäljning?

2020-11-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och min bror ärvde en fastighet för ett antal år sedan. Nu har brodern avlidit och dottern ärvt hans delsom hon vill sälja till mig. Gäller samma skatteregler som gällt om jag skulle lösa ut brodern. Försäljningsvärdet är satt till 1.600.000kr en miljon sexhundra tusen kronor. Skall jag betala 800.000kr åtta hundra tusen kronor minus kapitalvinstskatten 22% alltså 624.000kr sex hundratjugofyra tusen kronor?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga, och vad jag har som utgångspunkt, är att du och din bror för ett antal år sedan ärvde en fastighet tillsammans. Din bror har nu avlidit och hans andel i fastigheten har genom arv övergått till hans dotter som nu vill sälja till dig. Din undran är nu hur mycket skatt som ska betalas om du köper hennes andel.Vinstskatt vid försäljning av fastighet hör till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst avses bland annat vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 1-2 § inkomstskattelagen, IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den avyttrade tillgången är helt enkelt försäljningssumman. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är däremot skattefria (8 kap. 2 § IL). Vid förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning träder förvärvaren enligt kontinuitetsprincipen i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att förvärvaren tar över arvlåtarens omkostnadsbelopp. I ert fall ska omkostnadsbeloppet för den ni ärvde det av användas vid beräkningen av vinstskatt. Du och din bror tog över skattansvaret genom arvet, innebärande att ni inte betalde någon skatt när ni ärvde. Din brorsdotter har tagit över sin fars ansvar. Utgångspunkten är därmed att vinstberäkningen ska ske utifrån det ursprungliga omkostnadsbeloppet.Skulle fastigheten säljas till dig till ett pris som är lägre än taxeringsvärdet kan det skattemässigt behandlas som en gåva och ingen skattskyldighet utlöses. Fastigheten anses överlåten som gåva om ersättningen understiger överlåtelseårets taxeringsvärde (eller överlåtelseårets marknadsvärde, om det är lägre än taxeringsvärdet) under förutsättning att avsikten är att berika mottagaren. Om överlåtelsen sker till en närstående presumeras att det finns en gåvoavsikt. För er innebär det att om priset om 1.600.000 kronor är lägre än taxeringsvärdet utgör "försäljningen" en gåva. Då blir din brorsdotter inte skattskyldig (jfr 8 kap. 2 § IL) och du övertar skatteansvaret till den dag du säljer fastigheten. I det fallet bör man göra en fiktiv försäljning för att räkna fram hur mycket skatt som skulle utgått idag och ersätta dig. En fiktiv försäljning innebär att man räknar ut hur mycket skatt som skulle betalts vid en försäljning på marknaden idag och att du ersätts eftersom du blir skattskyldig den dagen du säljer fastigheten.Sammanfattningsvis ska vinstskatten beräknas utifrån det ursprungliga omkostnadsbeloppet. Om försäljningspriset är lägre än taxeringsvärdet kommer det skattemässigt att räknas som en gåva, trots ersättningen. Då utlöses ingen skattskyldighet och du bör ersättas med anledning av att du tar över skatteansvaret tills den dag du säljer. Om försäljningspriset är högre än taxeringsvärdet utlöses en skattskyldighet för din brorsdotter och det ska beräknas vinstskatt utifrån det ursprungliga omkostnadsbeloppet.Om du/ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Jag vill överför pengar från Irak...

2020-10-29 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej jag vill överföra ca1000000 kr från Irak till min konto i här hemma i Sverige som fick arv från familjen sedan 5 år då jag köpte en lägenhet i Irak som kostade 135000 USD. Jag vill sälja den och hämta pengarna hit genom banken Hur fungerar det med att skicka en så stor summa pengar direkt till mitt konto svenska konto? Skatter? Kontrolluppgifter osv? Vill göra det på rätt sätt men är orolig för vad det kan ge mig för problem med deklarationen och skatt då jag själv sitter i en ganska tajt ekonomi i dagsläget.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du bör kunna göra en internationell överföring i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor i Irak. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Du nämner dock att du har sålt fastighet i Irak och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige av dig.SkatteverketI och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar internationellt där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank i Sverige och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc. Du behöver helt enkelt visa var pengarna ursprungligen kommer ifrån för att banken ska kunna godkänna din överföring.SammanfattningDu har en uppgiftsskyldighet och behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastigheten. Den påförda skatten i utlandet får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Banken har rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp ett köpekontraktet till din bank, som ett bevis på att pengarna kommer från fastighetsförsäljning. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Justering av statistik

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |........................
Jacob Björnberg |På grund av diverse tekniska problem fick den ifrågavarande expressklienten inte sitt ärendet registrerat i samband dennes betalning varför utredningen istället skickades per mail. Den här publiceringen syftar därför endast till att korrigera statistiken över besvarade ärenden. Vänligen,

Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar

2020-11-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, köpte för ett tag sedan en klocka i Tjeckien under en semester för ungefär 90 000 kr. Tänkte sälja den nu på en internationell sida utan varken förlust eller vinst och undrar hur det ser ut med beskattning och vad för underlag som kan komma att krävas för betalningen i Tjeckien?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är en privatperson som säljer klockan vid ett enstaka tillfälle, det vill säga att försäljningen i fråga inte är någon bedriven näringsverksamhet. Beskattningen av inkomster regleras i Inkomstskattelagen (IL). SkattskyldighetJag tolkar det som att du är obegränsat skattskyldig, vilket innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster oberoende av varifrån de kommer (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL).Personliga tillgångar Vid försäljningar av personliga tillgångar gäller att kapitalvinster beskattas endast till den del de överstiger 50 000 kr under beskattningsåret (52 kap. 2 § IL). Bestämmelsen tar sikte på en sammanräkning av alla vinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Gränsdragningen när en tillgång anses personlig avgörs genom föremålets användning (läs mer här).Underlag vid försäljning Underlaget som kan vara bra att ha är bland annat kvittot som kan bevisa klockans äkthet och värde. Kvittot kan även bevisa att ingen kapitalvinst görs vid försäljningen. Dessutom kan det vara bra att ha någon form av certifikat eller intyg, om sådant finns, som bevisar klockans äkthet. Detta gäller i ditt fallUtifrån din frågeställning tolkar jag det som att klockan är av personlig karaktär. Såtillvida du inte har gjort en kapitalvinst vid försäljningen som överstiger 50 000 är försäljningen skattefri. Tänk på att gränsen om 50 000 kr omfattar alla kapitalvinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Även om försäljningen av klockan är skattefri då ingen vinst görs kan andra försäljningar aktualisera skattskyldighet. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Betala skatt i Tyskland?

2020-10-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vad gäller för skatteregel om jag ger mitt barnbarn, bosatt i Tyskland (inget svenskt personnummer)?Beskattar Tyskland detta?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte vad du ska ge ditt barnbarn i Tyskland, men jag antar att det är en gåva. Vi på Lawline är specialiserade inom svensk rätt och har därför ingen möjlighet att ge rådgivning kring vilka lagar som gäller i andra länder. Jag kan rekommendera dig att besöka eller ringa den tyska ambassaden i Sverige för att få din fråga besvarad.Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur beräknar man kapitalvinster vid försäljning av fastighet?

2020-10-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vad blir reavinsten om jag säljer för taxeringsvärdet ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du undrar om beräkningen av reavinsten vid försäljning av fastighet. Man beräknar reavinsten på samma sätt oavsett om du säljer för taxeringsvärdet eller något annat belopp. Däremot kan reavinsten såklart bli större eller mindre beroende på beloppet du sålt fastigheten för. Eftersom jag inte fått några siffror kan jag inte ge dig ett konkret svar men nedan visar jag hur man beräknar kapitalvinsten (reavinsten) vid försäljning av fastighet.Inkomstskattelagen (IL) reglerar hur kapitalvinster beräknasKapitalvinster beräknar du genom:Beloppet du säljer bostadsrätten för – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL).Omkostnadsbeloppet består av bostadsrättens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som bostadsrätten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av bostadsrätten, (44 kap. 14 IL).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,