Beskattning då två personer ska byta delar av fastigheter med varandra

2021-02-21 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hejsan!Vi har två fastigheter som nyligen avstyckats och fått ägande 50/50. Vi vill dock att den ena ska ägas 100% av en person och den andra 100% av den andre personen. Fastighet A:Byggnad på ofri grund, ägd 100% av min Mamma. Den ska kvarstå så, är separat taxerad. Tomten ägs:50% min Mamma50% min KusinTaxeringsvärde 846 tsek. Uppskattat marknadsvärde 450 tsek.Mamma ska bli 100% ägare till Fastighet A (dvs tomten). Fastighet B:Byggnad + tomtmark. Fastigheten ägs :50% min Mamma50% min KusinTaxeringsvärde 1.612 tsek, Uppskattat marknadsvärde 2.800 tsek.Min Kusin ska bli 100% ägare till Fastighet B. Kan vi göra så att Mammas del i Fastighet B ges som gåva till min Kusin samtidigt som Mamma köper ut min Kusin till taxeringsvärdet på Fastighet A? Räknas gåvan på Fastighet B som korrekt för det fall Fastighet A säljs till taxeringsvärdet (som i det här fallet är högre marknadsvärdet)? Finns det nåt bättre sätt att göra detta ur skattesynpunkt?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattning om din mamma ger sin del av fastighet B i gåva:Din fråga regleras i Inkomstskattelagen [IL]. Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. För att det ska räknas som en gåva krävs att det är frivilligt, att det finns en gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren. För att det ska vara en gåva krävs det även att mottagaren inte ger givaren något i utbyte för gåvan. I sådana fall räknas det som köp. Om din mamma ger sin del av fastighet B i gåva till din kusin och köper din kusins del av fastighet A kommer överföringen från din mamma till din kusin alltså ses som gåva och inte beskattas. Beskattning om din mamma köper din kusins del av fastighet A:Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Vad ni skulle ha fått för fastigheten på den öppna bostadsmarknaden spelar alltså ingen roll i det avseendet. Om priset ni väljer att sälja fastigheten för understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en gåva. Om priset är lika med eller överstiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en försäljning. Om din mamma köper din kusins del av fastigheten till taxeringsvärdet kommer överlåtelsen av fastigheten räknas som en vanlig försäljning och man kommer att beräkna skatten som vanligt på det överskott din kusin får vid försäljningen.Det första steget när man ska beräkna kapitalvinstskatt är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som din kusin ska skatta på vid försäljning av fastigheten. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL. Vad som avses med omkostnadsbeloppet framgår av 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. För fastigheter som används som privat bostad ska endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Om din mamma köper din kusins del av fastighet A kommer alltså din kusin behöva betala skatt för vinsten han eller hon gör vid försäljningen. Att tänka på vid gåvor av fastighet:Följden av att man får någonting i gåva är att man inträder i den förra ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att din kusin, om han eller hon får din mammas del av fastigheten i gåva, kommer beskattas vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten på samma sätt som din mamma hade gjort. Beskattningen sker dock inte när din kusin får fastigheten, utan först om och när din kusin säljer den (44 kap. 26 § IL).En annan sak att ta hänsyn till när man skänker en fastighet är stämpelskatten. Det är en skatt man betalar vid bland annat köp och byte av fastighet. Vid gåva av fastighet betalar man endast stämpelskatt om man utger någon typ av ersättning för gåvan eller exempelvis tar över de tidigare ägarnas skuld i fastigheten, och värdet på den ersättningen överstiger 85 % av fastighetens värde (5 § Lag om stämpelskatt).Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att göra så som du beskrivit i frågan, att din mamma ger sin del av fastighet B till din kusin i gåva och köper sin del av fastighet A från din kusin till taxeringsvärde. De skattemässiga konsekvenserna av ett sådant arrangemang är att gåvan inte beskattas över huvud taget medan din kusin behöver betala skatt på vinsten han eller hon gör från försäljningen av sin del av fastighet A. Huruvida det finns ett mer fördelaktigt arrangemang rent skattemässigt är svårt att avgöra då jag inte vet vad er målsättning är. Om din mamma och din kusin skulle byta fastigheter rent av, alltså att de ger sina delar i gåva till varandra kommer detta skattemässigt att ses som köp och försäljning av delarna. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndag den 22 februari klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess på elise.sohlberg@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?

2020-09-01 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, jag tänkte fråga er om skattepliktiga och skattefria gåvor.Mina föräldrar har sålt hus och tänkte dela pengarna melan mig och min bror, det är en större summa pengar typ halv million kronor, min fråga är: "är det pengar som är skattefri för att det är gåva av föräldrar som man fattar upp som arv eller man uppfattar det som vinst"?Tack i förhand
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar redan har sålt sin fastighet och nu vill ge vinsten från försäljningen till dig och din bror i gåva. Dina föräldrar måste betala skatt på vinsten En vinst som någon gör efter att ha sålt en fastighet är att anse som en kapitalvinst, som ska beskattas i inkomstslaget kapital, enligt 41 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom du redan har beräknat vinsten kommer jag att med ett räkneexempel förklara hur mycket av vinsten som kommer att beskattas. Det är även viktigt att vara medveten om att en kapitalvinst får kvoteras till 22/30, vilket framgår av 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Skattesatsen på kapitalvinster är 30 %, vilket anges i 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om dina föräldrar har gjort en vinst på 500 000 kr kommer denna summa endast tas upp till 22/30. Detta betyder att endast 366 667 kr kommer att tas upp till beskattning. Det är alltså på denna summa den slutgiltiga skatten kommer att beräknas. 30 % av 366 667 kr är 110 000 kr. Detta betyder att dina föräldrar kommer att ha 390 000 kr kvar efter att skatten har dragits av, som de kan fördela mellan dig och din bror. Du och din bror kommer inte att behöva betala skatt på gåvan En inkomst som någon får via en gåva behöver inte beskattas, detta framgår av 8 kap. 1 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du och din bror inte kommer att behöva betala skatt på de pengar ni får från era föräldrar, då de redan har betalat skatt på vinsten.Räknas gåvan som förskott på arv? Det finns en presumtion om att gåvor som en förälder ger till en bröstarvinge, alltså dennes barn, är att se som förskott på arv, vilket framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken. En sådan summa ska räknas av på det framtida arvet, under förutsättningen att dina föräldrar ger dig en större gåva än din bror, eller tvärtom. Om dina föräldrar uttrycker att detta inte är ett förskott på arv, så bryts presumtionen, och en avräkning kommer alltså inte behöva göras i framtiden.Vänliga hälsningar,

Betalar dödsbon flyttskatt?

2020-05-26 i Fastighetsskatt
FRÅGA |betalar dödsbon flyttskatt?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Flyttskatt är ett slags paraplybegrepp som innefattar fyra olika skatter. För dödsbon är det ofta vinstskatt som är aktuell, då det är den skatt som ska betalas när en fastighet säljs om en vinst har gjorts. Som vinst räknas försäljningspriset minus priset du köpte bostaden för, kostnader du lagt ut för att öka bostadens standard under de senaste fem åren samt kostnader för om- eller tillbyggnader.Oavsett om en fastighet säljs via ett dödsbo eller av en fysisk person ska vinstskatt betalas när fastighetens säljs. Ingen skatt betalar på arvet i sig från dödsboet – då vi inte har någon arvsskatt i Sverige, men när en fastighet säljs ska ändå vinstskatt betalas då det är en separat process.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur påverkas en markägare av att arrendatorn ska betala fastighetsavgift retroaktivt?

2019-11-14 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, jag äger en arrendetomt som arrenderades ut 1974 i 49 år utan ersättning. Nu vill arrendatorn helt plötsligt betala fastighetsskatt/avgift retroaktivt för dom sista 10 åren?Vad är innebörden av detta för mig som markägare?Tacksam för svar
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att formulera ett svar utifrån de omständigheter som finns med i frågan. Jag kommer att utgå från regleringen i lagen om kommunal fastighetsavgift (LKF).Regleringen kring fastighetsavgift avseende arrendetomterDet är som huvudregel du som fastighetsägare som ska betala fastighetsavgiften, LKF 2 §. Om det enbart rör sig om en arrendetomt är det alltså du som ansvarar för att fastighetsavgiften betalas och arrendatorn har ingen skyldighet avseende detta.Om du med arrendetomt menar att det finns en bostad som arrendatorn uppfört på den arrenderade fastigheten är läget dock ett annat. En byggnad som ligger på din mark men som ägs av någon annan benämns med juridiska termer som byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund ska ur skatterättsligt perspektiv ses som fast egendom och därför beskattas i enlighet med LKF, se inkomstskattelagen 2 kap 6 §. Det är arrendatorn som är ägare till byggnaden och därför denne som ansvarar för fastighetsavgiften för byggnaden. Som markägare ansvarar du i detta fall enbart för fastighetsavgiften avseende själva fastigheten, LKF 2 §. Sammanfattning och min rekommendation I och med att betalning av fastighetsavgiften för byggnad på ofri grund är en skyldighet som åligger arrendatorn i förhållande till staten kan jag inte se hur du som fastighetsägare kommer att beröras av att arrendatorn ska betala fastighetsavgiften retroaktivt. Så länge du betalar rätt fastighetsavgift för själva fastigheten kommer detta i min mening inte påverka dig alls.Systemet rörande fastighetsskatt/-avgift är minst sagt snårigt och om du vill ha mer information rekommenderar jag dig att läsa Skatteverkets sammanställning "Fastighetsskatt och fastighetsavgift". Jag rekommenderar dig även att ta kontakt med Skatteverket om situationen efter det fortfarande känns oklar.Jag är inte helt säker på att det var detta svar du sökte, men jag har svarat efter bästa förmåga utifrån de omständigheter som fanns i frågan. Om du har uppföljande frågor går det bra att ställa en ny fråga till oss på Lawline eller höra av dig till mig på amanda.kinnander@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Hur beskattas en samägd fastighet vid en försäljning?

2021-02-20 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag äger 50% av ett fritidshus. Om jag köper resterande 50%, hur blir beskattningen då?Omfattas hela "fastigheten" av försäljningen?
Malin Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte riktigt utläsa om du undrar över fastighetsavgiften/fastighetsskatt eller om vinstbeskattningen vid försäljning av en fastighet, jag kommer därför utgå från båda i mitt svar.Fastighetsskatten baseras på taxeringsvärdet för fastighetenSmåhus, t.ex. fritidsfastigheter omfattas av fastighetsskatten (1 § Lag om fastighetsskatt). Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till en fastighet. Fastighetsskatten beräknas utifrån det taxeringsvärde som fastigheten har under kalenderåret. ( 2 § Lag om fastighetsskatt). Skulle man äga 50 % av fritidsfastigheten baseras fastighetsskatten på 50 % av taxeringsvärdet. Skulle du köpa resterande 50 % av fastigheten, skulle fastighetsskatten baseras på hela taxeringsvärdet. Vinstbeskattningen baseras på vinsten vid försäljningenNär man säljer fastigheten så ska kapitalvinsten beskattas. Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar. Försäljning är ett exempel på en avyttring. (41 kap. 2 §, 44 kap. 3 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den försäljningen av fastigheten minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet, vilket exempelvis kan avse kostnader för inteckning och vissa reparationer. Skulle det bli en kapitalvinst ska säljaren alltså beskattas för den vinsten, vilket bara sker på 22/30-delar av vinsten (45 kap. 33 § Inkomstskattelagen). Det kan dock hända att kostnaderna överstiger försäljningsvärdet och att det därmed uppkommer en kapitalförlust, denna förlust är då avdragsgill med 50 %. För att sammanfatta så bygger båda beskattningarna på det värdet som kommer ut från fastigheten och kan kopplas ihop med den person som ska bli beskattad. Vid försäljningen kommer du enbart beröras av fastighetsskatten då det är säljaren som skattar för vinsten. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?

2020-06-05 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejMina föräldrar överväger att ge sin gård i gåva till min syster. Kompensation av mig och mina bröder har nämnts men jag har inte fått några besked i frågan. Jag har förstått att det är möjligt för mina föräldrar att ta emot viss betalning av min syster utan att detta utlöser beskattning, vilket i så fall ger möjlighet till kompensation av mig och mina bröder. Men hur mycket kan de ta emot utan att det utlöser beskattning?mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Gåva eller köp?Regler om beskattning kring fastigheter hittar du i inkomstskattelagen. Huvudregler vid en vanlig försäljning av en fastighet eller i detta fallet en gård, är att vinsten som uppstår beskattas i inkomstslaget kapital (se bl.a. 41 kap. 1-2 § IL, 42 kap 1 § IL samt 44-45 kap. IL).Gåvor är dock i vissa fall undantagna från beskattning. För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som en gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Det kallas då även ett blandat fång. Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas dock hela överlåtelsen som ett köp, vilket då utlöser beskattning. Således är det taxeringsvärdet ni har att utgå ifrån när dina föräldrar ska ta emot viss betalning av din syster. Betalningen får inte överstiga detta värde. Denna princip brukar kallas för huvudsaklighetsprincipen i juridiska termer.Vad gäller vid i övrigt vid gåvor?Gåva är i regel inte en avyttring och det innebär att en överlåtelse inte nödvändigtvis föranleder beskattning, som tidigare nämnt (44 kap. 3 § IL). Däremot räcker det inte att betalningen understiger taxeringsvärdet för att de ska klassificeras som en gåva. På grund av detta måste man konstatera om dina föräldrars överlåtelse verkligen utgör en gåva. Man måste alltså undersöka om kriterierna är uppfyllda enligt gåvolagen. Kriterierna utgörs av:- att det har skett en förmögenhetsöverföring- att överlåtelsen har skett frivilligt samt - att det finns en gåvoavsikt av givarenJag förutsätter att kriterierna för en gåva är uppfyllda i ditt fall, då det av din fråga inte framgår något annat.SammanfattningsvisSå länge din systers penningbetalning till dina föräldrar understiger taxeringsvärdet för fastigheten och förutsatt att de övriga kriterierna gällande gåvor är uppfyllda, föranleder transaktionen ingen beskattning. Hoppas det var svar på din fråga, annars får du återkomma med en ny,Vänligen

Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968

2020-01-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Skall deklarera för mina föräldrars dödsbo.Har sålt deras villa som de själv byggde 1960. Hur kan jag få veta vad deras anskaffningsvärde var. Huset är ett tegelhus i 1,5 plan med källare och ca 120 kvadratmeter. Ligger i södra Skåne. Har pratat med skattemyndigheten och de kan inte hjälpa mej, lantmäteriet kan bara säga vad tomten kostade
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Anskaffningsvärde vid arvEftersom du har ärvt dina föräldrars fastighet och därför också ärvt deras skattemässiga situation, får du använda dig av dina föräldrars anskaffningsvärde vid beräkningen av hur mycket som ska beskattas (44 kapitlet 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas genom att minska ersättningen du fick när du sålde huset med bland annat dina föräldrars anskaffningsutgifter (tomtkostnaden) ökat med förbättringsutgifter (husbyggnationen)(44 kapitlet 13 § Inkomstskattelagen)Anskaffningsvärde på egenbyggt husHuvudregeln är att förbättringsarbeten på fastigheter måste kunna styrkas med exempelvis kvitton för att vara avdragsgilla. I tidigare avgöranden har beslutsfattare dock uttalat sig att förbättringsutgifter på fastigheter byggda före år 1968 är underställda ett lägre beviskrav. Innebörden av uttalandet är att det är tillräckligt att du som skatteskyldig har gjort sannolikt att förbättringen har skett (RÅ 2002:73). Du kan göra sannolikt att förbättring skett genom att exempelvis visa före och efterbilder på husbyggnationen och allmän statistik från statistiska centralbyrån rörande nybyggnadskostnader det aktuella året. Förbättringsutgifterna uppskattas då till ett skäligt belopp. Slutgiltigt rådEftersom det är svårt för dig att påvisa dins föräldrars ursprungliga anskaffningskostnad så har du möjlighet att få nybyggnationskostnaderna uppskattade till ett skäligt belopp. Förutsättningen är att du på något sätt kan göra sannolikt att byggnationen har ägt rum. Vad som skulle vara ett skäligt belopp i ditt enskilda fall är ytterst svårt för mig att svara på. Jag råder dig att ännu en gång försöka kontakta skatteverket och helt enkelt fråga hur du ska gå tillväga för att få förbättringsutgifter före år 1968 uppskattade till ett skäligt belopp.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Hur ska vi överlåta fastigheten?

2019-11-06 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Bägge föräldrarna avlider nästan samtidigt.Enda egendom är en fastighet. De två syskonen vill att en av dem fortsätter utnyttja fastigheten. Hur kompenseras det andra syskonet ? Gåva eller arv, finansiering och skatteeffekter ?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att ni kontaktar Lawline med din fråga.Förutsatt att syskonen är de enda barnen till föräldrarna ärver dom allt. Syskonen har rätt att få ut samma ekonomiska värde ur arvet efter föräldrarna (2:1 ärvdabalk). Det finns ingen arvsskatt i Sverige längre, så att ta emot arvet är skattefritt. När det ena syskonet ska fortsätta nyttja fastigheten finns det flera olika alternativ för hur det kan göras, alternativen och konsekvenserna av dessa kommer jag att presentera nedan.KöpDet syskon som vill fortsätta nyttja fastigheten kan köpa ut det andra syskonet. Om fastighetsdelen säljs till ett pris som överstiger halva taxeringsvärdet (se 45:19 inkomstskattelag om delavyttring av fastighet) ska det syskon som säljer sin andel betala fastighetsskatt. Detta följer av helhetsprincipen, som innebär att en fastighetsöverlåtelse ska behandlas som antingen bara gåva eller bara köp beroende på om transaktionen över eller understiger taxeringsvärdet. Fastighetsskatten beräknas enligt följande. FastighetsskattDet beskattningsbara underlaget är ersättningen för försäljningen- utgifter för försäljningen (exempelvis mäklarkostnader) -omkostnadsbeloppet (44:13 inkomstskattelag). Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning + förbättringsutgifter (44:14 inkomstskattelag). När man beräknar skatt på en fastighet får renoveringar för över 5000 kronor per år som gjorts de senaste fem åren tas med i omkostnadsbeloppet (45:11-12 inkomstskattelag). 22/30-delar av detta ska tas upp till beskattning (45:33 inkomstskattelag), och skattesatsen för kapitalinkomst är 30 %. RäkneexempelDet ena syskonet säljer sin del av fastigheten för 1 400 000 (fastighetens totala värde i detta exempel är 2.800.000), ingen mäklare har anlitats.Era föräldrar köpte fastigheten för 1.800 000 och ni har har förbättrat fastigheten till ett värde av 400 000 (1.800.000/ 2= 900.000 i anskaffningsvärde för varje syskons del av fastigheten, 400 000/2 = 200.000 i förbättringsutgifter per syskon) 1 400 000 - 1 100 000 = 300 000.Av dessa 300 000 som det ena syskonet tjänar genom att sälja fastigheten så ska 22/30-delar tas upp till beskattning.300 000/30 = 10 00010 000 x 22 = 220 000.220 000 är alltså den skattepliktiga summan.Skatten är 30 % och skulle i det här exemplet bli 66 000.GåvaEtt alternativ till att sälja fastigheten är att det ena syskonet skänker sin del som gåva till det andra syskonet, alternativt säljer sin del av fastigheten för ett pris som understiger halva taxeringsvärdet. Eftersom helhetsprincipen tillämpas ses hela överlåtelsen antingen som köp eller gåva, säljs fastigheten till under taxeringsvärdet blir hela överlåtelsen en gåva i skattehänseende. Syskonet som säljer sin del behöver då inte skatta på sin inkomst från försäljningen, däremot tar det syskon som fått gåvan över anskaffningsvärdet från det andra syskonet (44:21 inkomstskattelag). Det innebär att när det syskonet som äger fastigheten en dag säljer hela fastigheten kommer denne att få en högre skatt förutsatt att marknadsvärdet var högre när fastighetsdelen gavs än när era föräldrar en gång köpte. Gåvoformen gör att skattskyldigheten istället läggs över på syskonet som tar över fastigheten, och skjuts på framtiden. Fortsatt samägandeEtt tredje alternativ är att syskonen fortsätter äga fastigheten tillsammans, men skriver ett nyttjande eller hyresrättsavtal som ger det ena syskonet rätt att nyttja fastigheten. Där kan syskonen komma överens om vilka villkor som gäller för upplåtelsen, om det andra syskonet ska kompenseras ekonomiskt för nyttjandet eller om syskonet som nyttjar fastigheten svarar för underhåll. SammanfattningEn princip inom skatterätten är att skatterätten ska följa civilrätten. Det betyder att skatterätten ska vara så neutral som möjligt inför olika sätt att göra saker på. I ert fall betyder det att den skattskyldighet som träffar det ena syskonet om denne säljer sin andel för över halva taxeringsvärdet istället flyttas över på det andra syskonet om fastighetselen säljs för under taxeringsvärdet. Skattskyldigheten är densamma, den byter bara subjekt. Ni kan räkna på hur det skulle bli för er genom att använda det räkneexempel jag skrivit ut ovan men lägga in era egna siffror. Tack för att ni kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.ebba.ekstrand@lawline.se