Avdrag av förbättringsutgifter på fastighet som förvärvats genom gåva som sedan säljs.

Kan vi göra avdrag i deklarationen för ombyggnadskostnader etc historiskt tillbaka i tiden, när vi inte ägde huset? Försäljningen av hus/villa som vi, två barn har fått i gåva av förälder. Huset är väsentligt förändras, ombyggnad, planlösning m m sedan 1962 fram till idag.

Lawline svarar

  

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om avdrag för ombyggnader och andra omkostnader som skedde när din förälder ägde huset som du och ditt syskon fått i gåva av föräldern. 

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen (IL). 

Jag utgår från att fastigheten är en privatbostadsfastighet. 

Privatbostadsfastighet regleras i 2 kap 13§ IL som anger att privatbostad är småhus eller ägarlägenhet under förutsättning att det är privatbostad. Småhuset kan antingen vara 1. på mark som utgör småhusenhet, 2. På annans mark, 3. Med tillhörande tomtmark eller lantbruksenhet. 

I 2 kap 14§ IL föreskrivs att näringsfastighet inte är privatbostad. 

Att klassificera fastigheten kan ha betydelse för vilka avdrag som får göras och eventuella avskrivningar. Jag utgår från att det i ditt fall rör sig om privatbostad då du nämner att du och ditt syskon fått det i gåva från förälder som jag tolkar som privatperson.  

Hur man räknar ut kapitalvinst på försäljning av bostad.

I 44 kap. 13§ IL beskrivs hur man räknar ut hur stor del som är kapitalvinst, det är försäljningsvärdet av fastigheten minskat med utgifterna för avyttring och omkostnadsbeloppet. I 44 kap 14§ IL regleras att omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgift ökade med förbättringsutgift.

Exempelvis om försäljningsvärdet på en fastighet är 1 000 000 kr, utgifterna för avyttring är 50 000 och omkostnadsbeloppet är 100 000 och fastigheten köptes för 500 000 blir uträkningen 1 000 000 – 500 0000 – 100 000 – 50 000 = 350 000 kr som kapitalvinsten blir som sedan tas upp till beskattning med 22/30-delar enligt 45 kap. 33§ IL.   

Vad som är en förbättringsutgift i fastighet. 

Förbättringsutgifter för privatbostadsfastigheter regleras i 45 kap 11–12§ IL. Den ena förbättringsutgiften regleras i 45 kap 11§ IL där anges att förbättringsutgifter som inte förts upp i avskrivningsplan får beaktas när omkostnadsbeloppet beräknas så länge kostnaderna överstigit 5000 kr det beskattningsår som förbättringsutgiften gjordes. 

Med förbättringsutgifter menas nybyggnation, tillbyggnation samt ombyggnation. 

Den andra förbättringsutgiften regleras i 45 kap 12§ IL som anger att man får dra av utgifter för förbättrande reparationer om det hänför sig till någon av de fem föregående beskattningsåren om reparationen medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttring än vid förvärvet. 

Ett exempel på en förbättrande reparation är byte av en värmepanna där den nya värmepannan är dubbelt så bra som den gamla, då får man dra av hälften av värmepannans kostnad vid försäljning om värmepannan inköpts någon gång under de 5 senaste beskattningsåren.  

Innebörden av att du och ditt syskon fått fastigheten som en gåva. 

Då du och ditt syskon fått fastigheten i gåva av din förälder. Utgångspunkten är att en gåva inte är en avyttring och således beskattas inte den som ger bort egendomen. I 44 kap. 21§ IL regleras att den som förvärvat gåvan träder in i givarens skattemässiga situation. 

Det innebär att du och ditt syskon träder in i samma situation som din förälder hade när din förälder gav bort huset. 

Det innebär att ni kan göra avdrag även för de förbättringsutgifter som din förälder gjort på fastigheten då du och ditt syskon genom gåvan träder in i den skattemässiga situationen som din förälder var i när fastigheten gavs bort. Exempelvis de ombyggnationer som din förälder gjort på huset kan dras av om kostnaderna för ombyggnation översteg 5000 kr det beskattningsår som ombyggnationerna gjordes. 

Sammanfattning. 

När du säljer huset kan du göra avdrag med det omkostnadsbelopp dvs förbättringsutgifter för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad som din förälder gjort på huset som givits bort. Du har även rätt att göra avdrag för förbättrade reparationer som skett inom de 5 senaste beskattningsåren. 

Skulle du ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Fastighetsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo