Arv och beskattning

2021-07-08 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej jag har en fråga är det skillnad att sälja en bostadsrätt som ett dödsbo efter min mor eller som arvinge arv jag är ensam dödsbodelägare och hur påverkar det vinstskatt vid ev försäljning av bostadenBostadsrätten har gått i arv från mina morföräldrar till min avlidna mor som har betalt en mindre överlåtelse summa på 10 000 år 1979 Tacksam för Svar Med vänliga hälsningar
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning vid avyttring av bostadsrätter finns i Inkomstskattelag (199:1229) (IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL.Inledningsvis kan det påpekas att en andel i en bostadsrätt utgör en kapitaltillgång som kan ge upphov till kapitalvinst i enlighet med 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL. I 44 kap. 13 § IL finns en grundläggande bestämmelse om hur kapitalvinst ska beräknas. Huvudregeln är att kapitalvinst avser skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med med utgifter för avyttring och omkostnadsbeloppet. Enligt 44 kap. 14 § ska omkostnadsbelopp vara anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. Sambandet kan förenklat beskrivas på detta sätt: Kapitalvinst = Ersättning - utgift för avyttring - omkostnadsbelopp Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgift + förbättringsutgiftI 46 kap. IL finns det särskilda bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av privatbostadsrätter. Däri regleras vad som kan utgöra anskaffnings- respektive förbättringsutgifter för bostadsrätter. I 46 kap. 5 § stadgas att om bostadsrätten har förvärvats genom upplåtelse av privatbostadsföretag (bostadsrättsförening) anses den insats som angetts i upplåtelseavtal som anskaffningsutgift. Även upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalats in till företaget i samband med förvärvet av bostadsrätten ska räknas in i anskaffningsutgiften. Förbättringsutgifter behandlas i 46 kap. 8 § IL och avser bland annat reparationer och underhåll i förbättringssyfte.Vad som skulle skilja sig i skattehänseende mellan att sälja som dödsbo och som arvtagare är att anskaffningsutgiften beräknas på annorlunda sätt. Enligt 44 kap. 21 § IL inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation vid avyttring av en tillgång som förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt. Av frågan framgår att din mamma betalat en mindre överlåtelsesumma för att köpa bostadsrätten från sina föräldrar. Om en bostad har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger mellan parterna, är mellanskillnaden gåva. Till den del vederlaget motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna bostadsrätten anses denna del ha sålts (RÅ 1988 ref. 22 och RÅ 2009 not. 48).Det innebär med andra ord att anskaffningsutgiften för dödsboet skulle vara samma anskaffningsutgift som för din morföräldrar till den kvotdel priset motsvarade marknadsvärdet, resten anses vara gåva. Dödsboet beskattas enligt morföräldrarnas anskaffningspris till den del överlåtelsepriset kan anses vara gåva. Om du skulle ärva bostadsrätten och beskattas som arvtagare skulle du istället inträda i din mammas skattemässiga situation, och beskattas för samma anskaffningsutgift som hennes. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?

2021-05-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Min fru har sålt sin ärvda fastighet. Hon ärvde den år 2004 och betalade arvskatt på taxerindvärdet 229000:- Skatten var då 30% på det beloppet dvs 68700. Farmor köpte huset 1970 för 19000:- som då var taxeringsvärdet. Som jag förstått av tidigare inlägg så skall hennes anskaffningsvärde användas vid reavinstberäkningen. Kan man inte hävda att arvskatten de fakto var en kostnad vid förvärvet?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt ska farmoderns anskaffningsvärde användas vid beräkningen av reavinsten. Detta beror på att arvtagaren inträder i arvlåtarens skattemässiga situation enligt 14 kap. 21 § Inkomstskattelagen (IL). När en fastighet säljs måste ägaren betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas genom att ta ersättningen för fastigheten vid försäljningen, minskade med kostnaderna för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter, vilket avser reparationer och underhåll (44 kap 13 - 14 §§ IL). Även om det är rimligt att tänka att arvsskatten skulle kunna vara en avdragsgill anskaffningskostnad, så är svenska allmänna skatter uttryckligen undantaget enligt 9 kap. 4 § IL och får därmed inte dras av. Vad din fru ska beskattas på i inkomstslaget kapital blir alltså sammanfattningsvis, det hon säljer fastigheten för, minskat med 19000 kr som var farmoderns anskaffningsvärde (förutsatt att det inte är några reparationer eller underhåll utförda inom en femårsperiod). Det kommer tyvärr inte gå att hävda arvsskatten som en kostnad vid förvärvet.Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?

2021-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Min syster tar över ägandet av faderns kolonistuga. Jag får hälften av stugan värde i kontanter av henne. Stugan säljs inte till systern, hon tar över ägandet. Behöver jag betala skatt då? Det är ju ett förskott på arvet.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Du skriver att stugan inte sålts till din syster, utan att hon tar över ägandet. Hade det varit så att du efter arvsskiftet sålt hälften av stugan till din syster hade detta räknats som en kapitalvinst (41 kap 2 § inkomstskattelagen). Kapitalvinster beskattas med 30 % (65 kap 7 § inkomstskattelagen).Skattefrihet vid arvDe tillgångar som man får genom arv, bodelning, gåva och testamente är skattefria (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Arv som fördelas mellan arvtagarna omfattas alltså av skattefriheten.SammanfattningEftersom du skriver att det inte skett en försäljning av stugan är min bedömning att det inte är fråga om en kapitalvinst som beskattas. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag tolkat din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Finns arvsskatten kvar i Sverige?

2021-03-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Finns arvsskatten kvar i Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 1 januari 2005 slopad.8 kap. 2 § Inkomstskattelagen stadgar att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.Med vänlig hälsning!

Blir ett kusinbarn beskattad på grund av arv på en del av fastighet?

2021-05-30 i Arvsskatt
FRÅGA |HejOm ett kusinbarn ärver en del i en fastighet behöver kusinbarnet beskatta delen då?
Josefine Bågholt |Hej, och stort tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline! Om ett kusinbarn får ett arv så är detta skattefritt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta innebär att kusinbarnet inte blir beskattat för den delen av fastigheten som hen erhåller genom arvet. Något man bör observera dock är att kusinbarnet kommer sättas i den förre ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Det innebär att kusinbarnet kommer ta över eventuella lån men även anskaffningsvärdet på den delen av fastigheten som hen ärver. Denna information kan vara bra att ha ifall man skall sälja delen av fastigheten någon gång i framtiden eftersom anskaffningsvärdet kommer användas för att räkna ut vinsten som sedan eventuellt skall beskattas. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Allt gott!

Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

2021-04-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, jag är japansk medborgare men är gift och bor i Sverige sen 20 år. Mina föräldrar i Japan undrar nu vad som händer när dom så småningom avlider. Hur skiftas arvet? Jag antar att jag betalar japansk arvskatt, men kan resten överföras till mig i Sverige utan att jag betalar skatt en gång till?Dessutom, om jag väljer att bli svensk medborgare nu, gör det någon skillnad? (Problemet är att jag då förlorar mitt japanska medborgarskap. Japan tillåter ej dubbelt medborgarskap.)Med vänlig hälsning
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur skiftas arvet? Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet. Det betyder att om den avlidne hade hemvist i Japan ska japansk lag tillämpas. Med hemvist menas det land där man är folkbokförd. Om dina föräldrar har hemvist i Japan ska arvet skiftas enligt japansk lagstiftning. Ingen arvsskatt i SverigeI Sverige har vi ingen arvsskatt, vilket betyder att man inte ska betala någon skatt på det man ärver (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Jag har dessvärre inga kunskaper om Japans arvsrätt och skatterätt. Om de skulle ha arvsskatt i Japan kommer du däremot inte skatta på arvet ännu en gång i Sverige, eftersom vi inte har någon arvsskatt i här. Dessutom är det vanligt att länder har ingått så kallade dubbelbeskattningsavtal. Syftet med dessa avtal är att man inte ska beskattas två gånger på samma inkomst. Så även om vi hade haft arvskatt i Sverige är det möjligt att ett sådant dubbelbeskattningsavtal hade löst problematiken. Men så är inte fallet, utan du kommer inte behöva betala någon arvsskatt enligt svensk lagstiftning. Däremot är det möjligt att du kommer behöva betala arvsskatt i Japan. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

2021-03-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror har fått en lika stor summa från vår mor. Jag har förstått av tidigare svar att det inte ska beskattas. Men behöver mamma och vi barn ta upp detta i deklarationen som gåva/ förskott på arv?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

2021-02-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,