Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

2021-02-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beskattning av arv som har avyttrats

2021-01-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Min bror och jag tog över vår avlidnes mammas fritidshus genom arvsskifte. Två ytterligare syskon blev utbetalda kontant. Inget köpeavtal upprättades.Måste vi betala reavinstskatt? eller först när vi säljer vidare?tackar på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att reda ut om en inkomst ska beskattas så måste vi ta hänsyn till bestämmelserna i Inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § IL är tillgångar som man förvärvar genom arv, bodelning, gåva och testamente skattefria. Arv är således skattefritt i sig själv. Ska man betala skatt om man köps ut ur ett arv?Du nämner att två av syskonen blev utbetalda kontant. Som jag har förstått din situation så har du och din bror köpt ut de andra två syskonen. Syskonen har m.a.o. fått ersättning i utbyte mot sina ägarandelar. Eftersom denna summa (dvs. ersättningen) inte ingår i arvet, utan det är något som ni har kommit överens om, så kommer denna inkomst, alltså den ersättning som ni betalar ut till era två syskon, att ses som en kapitalvinst (41 kap. 2 § IL). Kapitalvinster ska beskattas. Enligt 41 kap. 2 § IL utgör kapitalvinst den vinst som du får när du avyttrar dig tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. I er situation blir det att de två syskonen säljer (eller byter ut) sitt arv, till dig och din bror, mot ersättning. Ersättningen de får blir en kapitalvinst för syskonen då de har avyttrat tillgången (arvet) till dig och din bror.Hur mycket skatt ska betalas?För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Detta innebär alltså att kapitalvinsten ska beskattas med 30%. En kapitalvinst beräknas enligt 44 kap 13 och14 §§ IL. Ska jag betala in skatt på arv?Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Detta följer av 8 kap. 2 § IL. Det är först när man avyttrar en tillgång (t.ex. byter ut eller säljer ett hus) som inkomsten från avyttringen blir skattepliktig.Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänliga hälsningar

Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?

2020-12-27 i Arvsskatt
FRÅGA |HejJag er bosatt i Danmark och er Dansk medborgare, skall jag betala skat på ett arv jag får från Sverige, i Danmark och Sverige????
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara frågan kommer jag att utgå från EU-rätt och nationella regler i Inkomstskattelagen. Både Danmark och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen, därmed är Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 tillämplig. Enligt Artikel 21 ska den lag där arvlåtaren har sin hemvist tillämpas på själva arvet. Eftersom arvet är från Sverige ska det beskattas utifrån Svensk lagstiftning. I Sverige betalar en inte arvsskatt enligt 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Du skattar därför inte på arvet du fått från Sverige. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Arvsskatt på arv från Finland?

2020-11-09 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min vuxna dotter har fått ett arv efter sin farmor i Finland. Arvet består av ett efterlevandeskydd som delades jämt mellan tre barnbarn, varav två bor i Finland, min dotter bor i Sverige.Frågan jag vill ställa är: ska hon beskatta för dessa pengar, det rör sig om drygt 300 00 kr. I så fall är det tii Finland eller till Sverige hon ska skatta?Med vänlig hälsning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad i Sverige (8 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen). Din dotter kommer alltså inte behöva betala skatt till Sverige för arvet. Finland har däremot arvsskatt (du kan läsa mer om det här). Vilket lands regler som ska tillämpas på ett arv mellan länder avgörs av EU:s arvsförordning, när länderna i fråga är medlemmar i EU. Huvudregeln är att det är reglerna från landet som arvlåtaren, det vill säga din dotters farmor, var bosatt i som ska tillämpas på arvet (3 kap. artikel 21.1, EU:s arvsförordning). Så vitt jag förstår bodde din dotters farmor i Finland vid tiden för sin bortgång, och det är då finska regler som ska tillämpas på arvet. Din dotter ska alltså som utgångspunkt betala skatt för arvet i Finland (läs mer om den finska arvsskatten och internationella situationer här).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Arvskatt i England

2021-02-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är boende i Sverige och skall ärva en avliden som var bosatt i England.Betalar jag arvsskatt i England? Beloppet är ca 9500 £.
Oscar Rudén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till arvsskatt är den avskaffad i Sverige sedan 2004. Detta till skillnad från Storbritannien som fortfarande tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund. Eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder, nämligen Sverige och Storbritannien behöver vi se till vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 när en svensk medborgare avlidit. Enligt dess artikel 21 är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Storbritannien omfattas inte av denna förordning eftersom de inte längre tillhör EU, däremot gäller i princip samma regler där då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Eftersom arvet kommer ifrån Storbritannien (England) så kommer nog dessvärre beskattning ske där. Däremot, eftersom vi inte är insatta i Storbritanniens lagstiftning skulle jag råda dig att utöver detta, kontakta skatteverket eller en jurist i Storbritannien för säkerhets skull.Hoppas att de var svar på din fråga!

Behöver man betala arvsskatt?

2021-01-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag sätter in 100.000 kr på en bankbok till mitt barnbarn, att kunna tas ut först vid hennes 18-årsdag, behöver hon då betala arvsskatt?Mvh
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i Inkomstskattelagen (1999:1229), förkortat IL.Arvsskaten är sedan 1 januari 2005 slopad, vilket innebär att ditt barnbarn inte kommer behöva betala någon skatt i det hänseendet, se även 8 kap 2 § IL.Däremot så kommer ditt barnbarn i framtiden, om pengarna placeras på ett sådant sätt att de genererar ränta, behöva betala skatt på den eventuella kapitalvinsten på (i dagsläget) 30%, se 41 kap 1 § IL, 42 kap 2 § IL och 65 kap 7 § IL. Detta förutsätter som sagt att pengarna genererat vinst, och beskattning sker vid uttagetSammanfattningsvis kommer ditt barnbarn inte att behöva betala någon arvsskatt, men om pengarna genererar vinst så kommer vinsten att beskattas. Trots att det inte efterfrågades vill jag erbjuda en synpunkt. De flesta banker rör sig idag ifrån bankböcker, och om de erbjuder sådana tjänster så finns det en risk att de förenar tjänsten med en betydande administrationsavgift - av den anledningen kan det vara värdefullt att kontakta din bank och se över deras bankbokspolicy och eventuellt diskutera andra sparformer. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, du är varmt välkommen med ytterligare funderingar om några skulle dyka upp!

Momskatt på arv

2020-11-17 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag är Svensk-medborgare bosatt här och ska få min farfars vigselring skickad till mig, för att återanvändas i min då jag nyförlovad.Min far ärvde/ fick ringen sen min farfar dog för flera år sen och vill nu ge den i förskottsarv till mig då jag är nyförlovad. Han tänkte skicka ringen från Norge till Sverige. Ska det vara någon momsavgift på detta förskottsarv från utlandet? - Ringens värde är gissningsvis 5000-6000kr i guld.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din far vill ge sin vigselring i förskott på arv till dig och du undrar om det ska utgå momsskatt på detta när ringen skickas från Norge. Moms regleras i mervärdeskattelagen (ML). För att vara skyldig till mervärdesskatt krävs att din far i egenskap av näringsidkare säljer ringen till dig såsom konsument (1 kap 2 § ML). Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din far snarare vill ge ringen i förskott på arv till dig. Arv är skattefritt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelag, IL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Kan arvsskatten återinföras?

2020-09-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Är det risk att arvsskatt återinförs?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 2005 avskaffad i Sverige. Ifall den kommer att återinföras eller ej är helt beroende av politiska beslut i riksdagen. Det har förts fram motioner från några ledamöter i riksdagen om att utreda ifall arvsskatten ska återinföras (se exempel motion 2013/14:Sk403 och motion 2011/12:Sk429) men förslagen har fått avslag. Mig veterligen finns inget skarpt förslag om att återinföra arvsskatten i nuläget, men det kan som sagt ändras beroende på politiken. Det går således inte att säga om arvsskatten kommer att återinföras igen framöver eller om den förblir slopad, utan det beror på vilken politik som förs och vad en majoritet av riksdagen röstar för vid ett sådant förslag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar