Hur beskattas arv som har avyttrats?

2019-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Min morförälder har gått bort och jag och en annan släkting har ärvt lika. Min släkting ska köpa ut mig har vi bestämt och nu har fastighet, mark, lösöre och konto värderat. Jag kommer antagligen få pengarna redan i år. Jag har försökt att hitta svar men inte lyckats. Vad kan jag förvänta mig att få betala i skatt eller via deklaration för summan som är drygt 1,2 miljoner?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL), men även regler i ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln när det gäller beskattning av arv är att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning inte ska beskattas enligt 8 kap. 2 § IL. Det finns alltså ingen arvsskatt i Sverige. Du är en del av den första arvsklassen och har därmed ärvt från din morförälder genom din s.k. istadarätt enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÄB.Inkomstslaget kapitalAngående att din släkting ska "köpa ut dig" antar jag att släktingen ska köpa ditt arv från dig. Den ersättning du kommer få från din släkting när du säljer arvet till honom/henne kommer i så fall inte att vara skattefri, utan det ska tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget kapital. Detta eftersom ersättningen räknas som en kapitalvinst enligt 42 kap. 1 § IL. Vad en kapitalvinst är definieras i 41 kap. 2 § IL, vilket är vinster som du får vid avyttring av tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL. På så sätt blir försäljningen av ditt arv till din släkting en kapitalvinst för dig, då du har avyttrat den tillgången till honom/henne.Beräkning av kapitalvinstenOm du ska beräkna vad kapitalvinsten för de tillgångar du har avyttrat är (förutsatt att det alltså inte redan var beräknat) finns huvudregeln för kapitalvinstberäkning i 44 kap. 13 § IL. Kapitalvinsten i ditt fall ska beräknas som skillnaden mellan: ersättningen du får av din släkting (minskad med eventuella utgifter för att sälja arvet) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för att förvärva dessa tillgångar (vilket ofta inte finns vid arv) och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § IL. Inga sådana utgifter framgick av din fråga, så jag kan tyvärr inte räkna ut kapitalvinsten åt dig.Något bra att veta är att beskattningstidpunkten för kapitalvinster är att vinsterna ska tas upp som intäkter och därmed beskattas det beskattningsår då tillgångarna avyttras enligt 44 kap. 26 § IL. Alltså ska du beskattas för arvet det år du säljer arvet till din släkting.Viktigt att komma ihåg är att kontinuitetsprincipen gäller för alla tillgångar som ärvts, vilket innebär att du inträder i din morförälders skattemässiga situation när du får ditt arv enligt 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att eventuella skatteutgifter som din morförälder haft på de tillgångarna du ärvt, faller nu på dig istället.Beräkning av skattenAngående hur själva beskattningen av kapitalvinsten ska ske, är det först viktigt att nämna att skattesatsen i inkomstslaget kapital för fysiska personer är 30 % enligt 65 kap. 7 § IL. Detta innebär att summan på 1,2 miljoner som framgår av frågan ska beskattas med 30 %.1 200 000 kr x 0,3 = 360 000 kr i skatt som du ska betala. Avslutningsvis är det alltså 360 000 kronor som du ska få betala i skatt för försäljningen av ditt arv till din släkting.(Alternativt svar)Om du mot förmodan menar att arvet endast fördelas på ett annat sätt när du säger att din släkting "köpt ut dig", och att du därmed inte har sålt ditt arv till din släkting, ska arvet du får inte beskattas. Är det alltså endast arv det är frågan om och det inte rör sig om försäljning av tillgångarna i arvet, blir endast bestämmelsen i 8 kap. 2 § IL tillämplig, vilket innebär att arvet inte ska beskattas.Jag hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Skatt på arv från utlandet?

2019-11-06 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk men har utemigrerat till Irland för 20 år sedan. Min man har just fått ett arv från en avliden morbror i U.S. Om vi sätter in arvet på svenskt bank konto, måste vi betala arvsskatt på Irland då?Tusen Tack
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person din man ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i USA kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i USA, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kommer arv- och gåvoskatt återinföras?

2019-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer arv och gåvoskatt att återinföras?Mvh lotta
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert redan känner till har diskussioner förts beträffande att återinföra arv- och gåvoskatten. Dessa diskussioner har dock inte lett till något konkret lagförslag. Vad som kan konstateras är att förslaget om återinförande av arv- och gåvoskatt har mötts av omfattande kritik från bland annat näringslivet och från flera riksdagspartier. Det är väldigt svårt att säga om återinförandet kommer att ske eller inte, eftersom det är upp till riksdagen att besluta om. Det finns dock inget som i nuläget indikerar på att återinförandet kommer att bli verklighet. Enligt min bedömning ter det sig osannolikt att ett förslag om återinförande av arv-och gåvoskatt skulle vinna någon framgång. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Är arvskatten slopad?

2019-09-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Är arvsskatten slopad även vid testamente till utomstående eller gäller det bara lagliga arvingar? Vad gäller vid gåva till utomstående?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Arvskatten är sedan den 1 januari 2005 avskaffad. Detta innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Medför arv från Sverige arvsskatt utomlands?

2019-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA |medför arv från sverige arvskatt i italien?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Numera gäller att arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lagstiftning. Den som är bosatt i ett land anses ha hemvist där om bosättningen är stadigvarande med hänsyn till varaktighet och omständigheter i övrigt. Eftersom arvet härstammar från Sverige utgår vi från svensk skattelagstiftning.Enligt den svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige. Det finns alltså inte någon arvsskatt här, vilket innebär att du inte betalar någon skatt på arvet enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skatt på arv från utlandet?

2019-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är på väg att ärva en större summa pengar av en svensk medborgare bosatt i england.hur blir det med arvskatten ?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person du ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i England kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i England, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Arvskatt på utländskt arv

2019-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Min svärfar har gått bort, min make ska få ärva stor summa pengar. Jag är införstådd med att arvskatt och gåvoskatt är upphävd i den svenska lagen, gäller det även från utlandet (förenade araberna) Ska det deklareras? Banken? Vill ej få problemVänligen Arvtagare
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).Arvskatt Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts. Detta gäller både för arv i Sverige och arv från utlandet, 8 kap. 2 § IL. Arvet behöver inte deklareras. Kontrolluppgift vid insättning på svenskt bankkonto Om du sätter in arvet på ett konto här i Sverige så bör du vara medveten om att banken är skyldig att skicka en kontrolluppgift till skatteverket för summor som överstiger 150 000 kr, 23 kap. 1 SFL Du bör därför vara beredd på att bevisa för skatteverket att pengarna verkligen kommer ifrån ett arv. Detta kan exempelvis göras med ett dokument från bouppteckningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Måste man betala skatt på arv?

2019-09-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Om en minderårig ärver pengar som kommer från en avliden förälders fond/ aktier eller får pengar från en livsförsäkring, måste barnet skatta för det?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Ersättning som betalas ut från en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring är också skattefri. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,