Arvsskatt i Sverige och Wisconsin

2019-07-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, om man är svenska medborgare och bosätter sig i Wisconsin och därefter ärver en svensk medborgare, utgår det då någon som helst arvsskatt om beloppet understiger 5 miljoner USD ?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det utgår ingen arvsskatt i Sverige, oavsett om du bor här eller ej (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Jag undviker av principiella skäl att uttala mig om utländsk rätt, eftersom olika länders rättsordningars särskilda karaktär gör att det är mycket lätt att missförstå sammanhanget en viss bestämmelse ska förstås. Med tanke på skatterättens karaktär och konkretionen i din fråga valde jag dock att göra ett undantag, och göra en enklare sökning på internet för att ge dig vägledning: Samtliga de källor jag tittat på förmedlar samma uppgifter, nämligen att det inte tas ut någon federal arvsskatt för det beloppet, och ingen delstatlig arvsskatt i Wisconsin.Vänligen

Dansk arvsskatt

2019-07-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har en vän bosatt i Danmark och Dansk medborgare han har testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till mig svensk och bosatt i sverige vi har inga familje band. Ska jag betala arvsskatt eller annan skatt på arvet?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL) är arv skattefritt här i Sverige. Någon svensk skatt behöver således inte betalas på arvet. Arvskatt finns däremot i Danmark vilket betyder att du kan komma att behöva skatta på arvet i Danmark. Enligt artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som är tillämplig på arvet. Eftersom din vän är bosatt i Danmark tilika dansk medborgare torde därför dansk arvsskatt betalas på arvet. För vidare rådgivningen rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Måste jag betala skatt på utländskt arv?

2019-06-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag ärver pengar från en släkting utomlands , tex USA eller England , betalar jag in skatt i förväg till det landet som pengarna kommer från?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk skattelagstiftning är du inte skyldig att betala skatt på arv. Någon skattskyldighet för arv finns varken för arv från utlandet eller från Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kan skyldigheten i utlandet variera. I vissa länder finns det en skyldighet att betala skatt på arv, om så är fallet är du skyldig att betala skatt för arvet i det landet, däremot inte i Sverige. Jag har dessvärre ingen uppgift om skattskyldigheten i olika länder, om ett utländskt arv blir aktuellt rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan skatterätten för det aktuella landet.Vänligen,

Hus i arv - inträde i den tidigare ägarens skattemässiga situation

2019-04-08 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Jag skall deklarera en husförsäljning och jag vet inte vad jag ska skriva in för inköpspris, samt lagfartskostnader. Det är så att jag och min bror fick huset i arv när våra föräldrar gick bort år 2007 efter 2008 har jag bott i huset med min fru. år 2012 köpte min fru ut min brors del för 95000 kr efter en värdering på 190000 kr och nu år 2018 har vi sålt huset. Nu är det så eftersom jag har fått det i arv och mina föräldrar köpte huset år 1961 för 20000 kr så undrar jag om det är den summan jag ska ta som inköpspris eller är det värderingen som blev år 2012 jag tycker det blir konstigt att gå tillbaka ända till år 1961 så jag vore tacksam för hjälp.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan vilket inköpspris som du ska använda dig av, kommer jag nedan hänvisa till Inkomstskattelagen (IL) och dess bestämmelser om kapitalvinst. I och med husförsäljningen kommer du att beskattas i inkomstslaget kapital, då det räknas som en kapitalvinst (se 44 kap. 1, 3 och 4 § IL). Kapitalvinsten beräknas som sådan: skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttring och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter) (44 kap. 14 § IL).Vid försäljningen ska du överta dina föräldrars inköpspris av huset eftersom att huset är förvärvad genom arv. Att använda sig av arvlåtarens anskaffningskostnad beror på att en vid arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Även anskaffningsutgifter (såsom lagfartskostnader) och eventuella förbättringsutgifter (såsom renovering) som dina föräldrar har haft övertar du från dem, på samma sätt som inköpspriset.För att sammanfatta det hela så är det dina föräldrars inköpspris (20 000 kr) som är den anskaffningskostnad som du ska använda i din skatteberäkning och därmed inte värderingen på 190 000 kr. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arvsskatt i England?

2019-07-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en fastighet och pengar i Sverige tillsammans med värde a 3,5 millioner, men jag är bosatt i England sedan många år tillbaka. Måste jag betsla skatt på arvet i England?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till arvsskatt är den avskaffad i Sverige sedan 2004. Detta till skillnad från Storbritannien som fortfarande tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund. Eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder, nämligen Sverige och Storbritannien behöver vi se till vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 när en svensk medborgare avlidit. Enligt dess artikel 21 är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Storbritannien omfattas inte av denna förordning, däremot gäller i princip samma regler där då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Eftersom arvet kommer från Sverige, och Sverige inte tillämpar någon arvsskatt, har du därmed ingen skyldighet att betala detta vare sig i Sverige eller Storbritannien. Däremot, eftersom vi inte är insatta i Storbritanniens lagstiftning skulle jag råda dig att utöver detta, kontakta skatteverket eller en jurist i Storbritannien för säkerhets skull.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om några nya frågor uppkommer.Med vänlig hälsning,

En finsk bröstarvinge ärver sin svenske far pga. testamente, ska arvet beskattas i Finland eller Sverige

2019-06-30 i Arvsskatt
FRÅGA |En finsk bröstarvinge ärver sin svenske far med laglott p g a testamente, ska arvet beskattas i Finland eller vad gäller oavsett om testamente finns eller inte? Tack
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är huruvida arvet till bröstarvingen ska beskattas och om så är fallet, huruvida beskattningen ska ske i Sverige eller Finland. Båda dessa frågor regleras i inkomstskattelagen (IL). I vilket land ska beskattning ske? För att avgöra i vilket land ni kommer beskattas måste först er skattskyldighet avgöras. Ni kan antingen ses som obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § IL). Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap 17 § IL).Det framgår inte av din fråga vilken koppling bröstarvingen har till Sverige vilket är av avgörande betydelse för frågan om i vilket land arvet ska beskattas. Har arvingen aldrig varit bosatt ska beskattning ske i Finland om arvingen däremot anses ha väsentlig anknytning till Sverige ska beskattning ske i Sverige. Några faktorer som beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige är till exempel om hen är svensk medborgare, om hen har en bostad i Sverige för åretruntbruk eller om hen bedriver näringsverksamhet i Sverige, 3 kap. 7 § IL. Som tidigare nämnts så framgår det dock inte av din fråga hur arvingens situation ser ut, det är därför svårt för mig att göra en korrekt bedömning. Jag kommer dock i mitt fortsatta svar att utgå från att arvingen är beskattningsskyldig i Sverige då rådgivare på lawline endast besitter kunskap om svensk rätt. Ska arvet beskattas? Är arvingen obegränsat skattskyldig i Sverige kommer beskattning att ske i enlighet med IL. Av nämnda lag framgår att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria, 8 kap. 2 § IL. Arvet kommer således att beskattas först när arvingen väljer att avyttra de ärvda tillgångarna eller tillgångar som denne köpt för ärvda pengar. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Hur kommer ens arv från Sverige att beskattas om man bor utomlands?

2019-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag, min fru och våra barn planerar en flytt till Frankrike inom det kommande året.Vi kommer att ha kvar våra föräldrar i Sverige och undrar hur det fungerar med beskattningen av arv om vi flyttar då det är markanta skillnader i arvsskatten mellan länderna; så det kanske kan vara förmånligt att få delar av arvet i förskott innan vi flyttar.Min fråga:Om vi är svenska medborgare men bor och är skattskyldiga Frankrike och vi skulle få ett arv av våra föräldrar som är svenska medborgare boendes i Sverige – kommer vi då att beskattas för arvet enligt svensk eller fransk lag?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). För att avgöra i vilket land ni kommer beskattas måste först er skattskyldighet avgöras. Ni kan antingen ses som obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § IL). Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap 17 § IL).Efter er flytt kan ni eventuellt anses ha en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 7 § IL) och därmed betraktas som obegränsat skattskyldiga. Några faktorer som beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige är till exempel om hen är svensk medborgare, om hen har en bostad i Sverige för åretruntbruk eller om hen bedriver näringsverksamhet i Sverige.Om ni anses obegränsat skattskyldiga i Sverige, (vilket är den mest långtgående skattskyldigheten) skulle det innebära att ni beskattas i Sverige även för era inkomster i Frankrike. Att svensk skattelagstiftning skulle tillämpas på ert arv är dock inte ofördelaktigt för er eftersom det i Sverige inte finns någon arvsskatt. Det avgörande är egentligen huruvida ni anses obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Frankrike. Om ni är obegränsat skattskyldiga där, skulle det eventuellt kunna innebära att det svenska arvet beskattas i Frankrike enligt rådande fransk lagstiftning. Då Sverige inte har någon arvsskatt skulle jag råda er att ta ut arvet i förskott här innan ni flyttar till Frankrike.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Arv från utlandet

2019-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Vi är två syskon vars pappa nyligen avlidit i USA. Han var gammal och hade bott där större delen av sitt liv. Vi har nu fått ärva en större summa pengar. En del kommer från försäljningen av ett hus och den har vi redan mottagit. Andra delar är pengar placerade i olika typer av finansiella instituet, vi tror det är frågan om pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Vi ska meddela instituten hur vi vill ta emot pengarna, som engångsutbetalningar eller många utbetalningar under längre tid. Vi behöver veta vad som gäller i Sverige t.ex. för skatt. Vi har varit i kontakt med Skatteverket men de hänvisar till sin rättsdatabas som är svårtillgänglig för en lekman. Finns även annat att tänka på? Hur kan man gå vidare?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är arv helt skattefritt i Sverige enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Inkomster av arv tas således inte upp till beskattning för mottagaren alls. Det kommer antagligen inte vara några problem med att sätta in pengarna på banken. För säkerhets skull råder jag dig dock att meddela banken att pengarna härrör från arv så de vet vart överföringen kommer ifrån. Om summan av arvet överstiger 150 000 är banken nämligen skyldig att lämna en så kallad kontrolluppgift till Skatteverket. Du ska då vara beredd på att bevisa att inkomsten faktiskt härrör från ett arv. Detta borde du kunna bevisa genom att exempelvis visa upp en bouppteckningshandling eller ett testamente eller liknande. Får vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till antingen Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå. Jag rekommenderar vidare att även försöka ta kontakt med Skatteverket igen, eftersom de är den ansvariga myndigheten för skattefrågor.