Skatteverkets möjlighet att ändra omprövningsbeslut

2020-10-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Om skatteverket har granskat tidigare deklarationer och upptaxerat en person med större belopp på grund av icke deklarerad näringsverksamhet, kan skatteverket då besluta att återigen öppna nämnda år för att göra ytterligare justeringar? Eller är ett omprövningsbeslut "slutligt"?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket får ändra felaktiga beslut under vissa förutsättningar. Gällande omprövningsbeslut gäller några särskilda regler som finns i Skatteförfarandelagen (SFL).Omprövning på skatteverkets initiativSkatteverket kan ompröva ett beslut till fördel eller till nackdel för den skattskyldige. Jag tolkar din fråga som att omprövningsbeslutet i fråga har varit till nackdel för personen. Det innebär att omprövningsbeslutet måste meddelas inom två år efter beskattningsårets utgång (66:21 SFL).Sent inlämnad/ej inlämnad deklaration Om en deklaration lämnas för sent kommer den ovannämnda tvåårsfristen att förlängas med ett år från den tidpunkt då deklarationen lämnas in. Om ingen deklaration lämnas överhuvudtaget får beslutet lämnas inom sex år från beskattningsårets utgång (66:22 SFL). EfterbeskattningSkatteverket kan fatta ett omprövningsbeslut efter utgången av den ovannämnda tvåårsfristen genom en så kallad efterbeskattning. Efterbeskattning räknas som ett omprövningsbeslut (dnr 202 377161-17/111, den 13 oktober 2017). Beslut om efterbeskattning kan fattas senast sex år efter beskattningsårets utgång. Efterbeskattning kan bli gällande i flera fall. I förevarande fall är de relevanta situationerna då en deklaration eller en av skatteverket begärd uppgift inte lämnats alternativt då en oriktig uppgift har lämnats (66:27 SFL). Det finns dock begränsningar när efterbeskattning inte får ske. En begränsning som kan bli aktuell i ditt fall är att skatteverket inte får besluta om efterbeskattning i samma frågor (66:28). FöljdändringarEn viktig del av efterbeskattningen att ha i åtanke är att ett beslut om slutlig skatt kan påverka annan beskattning än den omprövade och även här gäller den ovannämnda sexårsfristen (66:27 4 st). För personen i frågan skulle det kunna innebära att beslutet som omprövats kan påverka andra beslut i framtiden dock under högst sex år efter beskattningsårets utgång. Kan omprövning ske flera gånger?Omprövning av en skattskyldig kan i princip begäras flera gånger. Gällande skatteverkets möjlighet till omprövning kan ett rättsfall vara av intresse. Där fick skatteverket ompröva ett tidigare fastställt beslut utan att några nya omständigheter hade framkommit inom den lagstadgade tvåårsfristen (RÅ 1996 ref. 102). Även i ett annat rättsfall ansågs en ändring av ett omprövningsbeslut om skattetillägg befogat inom den i lagen angivna tidsfristen (HFD 2017 ref. 68). Notera att omprövning inte kan ske av en fråga som har avgjorts i domstol (66:3 SFL).SammanfattningSammanfattningsvis, finns det lagstadgade begränsningar i skatteverkets möjlighet att ändra beslut. Det gäller främst efterbeskattning av samma frågor och frågor som har avgjorts i domstol. Om omprövningsbeslutet för personen var en efterbeskattning har skatteverket ingen möjlighet att göra en efterbeskattning i samma fråga. Däremot kan det fattade beslutet ligga till grund för senare beslut om skatt under högst sex år. Rättsfallen som nämns i stycket ovan visar på att skatteverket i vissa fall har tillåtits ändra sina beslut i omprövningsfrågor till nackdel för en skattskyldig inom den ordinarie tvåårsfristen. Huruvida skatteverket kan ändra sina beslut under hela sexårsfristen vid efterbeskattning får anses oklart. Däremot är det troligt att inga ändringar bör kunna göras efter respektive tidsfrist utgång. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Beställning av tobak via nätet

2020-10-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |kan man beställa vattenpipstobak från utlandet via nätet lagligt? Vilka skatter måste betalas och vilken mängd får beställas?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns många regleringar gällande köp och import av tobak från ett annat land än just Sverige. Reglerna skiljer sig markant beroende på om det rör sig om köp från ett annat EU - land eller köp från ett land utanför EU. Du måste generellt alltid vara över 18 år för att få beställa tobak via nätet lagligt. Handla tobak från annat EU - landDu, som 18 år, får köpa tobak för ditt eller din familjs privata bruk. Din familj innebär då de närmast anhöriga. Vid beställning av tobak från ett annat EU - land, så måste man betala svensk tobaksskatt. Detta betalar man oftast till Skatteverket innan leveransen av varan. Handla tobak från land utanför EUNär du handlar tobak från ett land utanför EU så gäller andra och fler regler. Man måste då betala både tull, moms och svensk tobaksskatt. För röktobak gäller alltid moms på 25%, samt tull på 74,9% och skatt på 1 957 kr/kg. Det finns mer regler och vägledning att få via skatteverket och tullverkets hemsida. Det är svårt att svara på din fråga, då jag inte vet från vilket land du planerar att beställa tobaken ifrån. Men det är viktigt att ha koll på vilka skatter som gäller. Tullverket kan annars omhänderta tobaken och inleda en skatteutredning, om korrekt skatt inte betalats innan importen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv enskild näringsverksamhet när det gäller skatter/avgifter?

2020-10-10 i Inkomstskatt
FRÅGA |Skillnad mellan aktiv och passiv enskild verksamhet när det gäller skatter/avgifter
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av inkomstskattelagen (IL), socialavgiftslagen (SAL) och lagen om särskild löneskatt.Vad innebär aktiv och passiv näringsverksamhet?En aktiv näringsverksamhet anses bedrivas om en enskild näringsidkare arbetar i verksamheten i inte oväsentlig omfattning (IL 2 kap. 23 § första stycket). Detta innebär i normalfallet att det krävs nedlagd tid motsvarande minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten. Det räknas annars som aktiv näringsverksamhet när det är den egna arbetsinsatsen som genererar intäkter i verksamheten.Passiv näringsverksamhet benämns negativt i förhållande till aktiv näringsverksamhet vilket innebär att om kraven på aktiv näringsverksamhet inte är uppfyllda så ska det anses vara en passiv näringsverksamhet (IL 2 kap. 23 § andra stycket).Vad blir det för skillnad avseende skatter/avgifter?Om det är aktiv näringsverksamhet som bedrivs så ska egenavgifter normalt betalas på 28,97% av överskottet i verksamheten (SAL 3 kap. 3 §). Medan om det är passiv näringsverksamhet som bedrivs så ska istället särskild löneskatt betalas på 24,26% av överskottet i verksamheten (lag om särskild löneskatt 2 §).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beskattningskonsekvenser vid överlåtelse av en penninggåva

2020-10-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!För ett tag sedan så fick jag en större summa pengar som gåva av en släkting. Min fråga är om jag behöver betala gåvoskatt på det?Tack så mycket i förväg!
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering kring skatt återfinns i inkomstskattelagen (IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria vid inkomstbeskattningen (8 kap. 2 § första stycket IL). Tidigare var gåvor skattepliktiga enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Gåvoskatten avskaffades emellertid den 1 januari 2005 och den tidigare lagstiftningen är därmed upphävd. Transaktionen ska uppfylla ett antal civilrättsliga rekvisit för att betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten i paragrafen. En gåva kännetecknas av att det sker en förmögenhetsöverföring som görs frivilligt och där gåvogivaren överlåter gåvan med gåvoavsikt. Gåvogivaren ska inte ställa krav på motprestation från gåvomottagaren. Gåvan ska vara rent benefik för att den inte ska inkomstbeskattas. Om överföringen istället utgör en s.k remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som ges som belöning för utfört arbete eller tjänst, är gåvan inte skattefri. Gåvan utgör då en skattepliktig inkomst av tjänst (jfr 10 kap. 1 § IL). Det är enbart en rent benefik gåva som undgår beskattning.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skatteavdrag för advokatkostnader

2020-10-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej, har gjort bodelning och det blev en saftig summa för mig att betala till min advokat. Kan jag dra av det på deklarationen?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga behöver vi kika i Inkomstskattelagen (IL).I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för juridisk hjälp. Som huvudregel gäller att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och behålla inkomster (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL).Enligt praxis så kan man få avdrag för styrkta advokat- och rättegångskostnader om syftet med processen varit att förvärva eller behålla intäkter, och om det har funnits en skälig anledning att driva processen. Skatteverket gör en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Har man advokatkostnader som inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter faller detta under förbudet för avdrag för personliga levnadskostnader (9 kap 2 § IL). Så som jag tolkar din fråga utifrån den information som ges kan du inte dra av några advokatkostnader. Då undantaget om du drivit en process för att förvärva eller behålla någon form av intäkt.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?

2020-10-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster sålde fastigheter i utland och vill ge mig pengar som gåva för vi är ganska nära varandra.... belopp är över 200000 euro är jag skyldig skatta dom pengar... mvh D
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du bör kunna göra en internationell betalning i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Du nämner att din syster har sålt fastigheter utomlands och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige av din syster.SkatteverketI och med att summan i ditt fall verkar överstiga 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, gåvobrev etc. SammanfattningDu har en uppgiftsskyldighet och behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om din syster är bosatt i Sverige är hon skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastigheterna. Den påförda skatten i utlandet får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. Du behöver alltså inte betala skatt på dessa pengar som du får i gåva, eftersom vi inte har någon gåvoskatt i Sverige.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Banken har rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp ett köpekontraktet till din bank, som ett bevis på att pengarna kommer från fastighetsförsäljning. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur beskattas en fastighetsförsäljning i Sverige om man är bosatt utomlands?

2020-10-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min mamma har avlidit i Sverige och lämnat efter sig ett hus där. Jag är ensam bröstarvinge och kommer att sälja huset genom dödsboet eller efter att arvet är skiftat. Jag är dock utflyttad från Sverige och obegränsat skatteskyldig i ett annat EU land (jag har dock kvar mitt svenska medborgarskap). Är jag trots detta skyldig att betala vinstskatten i Sverige eller skall jag ta upp det till beskattning endast i mitt hemland?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du är skattskyldig för försäljningen av fastigheten i Sverige En person kan vara obegränsat skattskyldig i två länder samtidigt. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig i ditt nuvarande hemland förhindrar alltså inte att du även är obegränsat skattskyldig i Sverige. Personer som har väsentlig anknytning till Sverige är att anse som obegränsat skattskyldiga, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges ett antal omständigheter i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen som ligger till grund för Skatteverkets bedömning. Faktorer som kan tala för att du har en väsentlig anknytning till Sverige är ditt svenska medborgarskap, men även ifall det skulle vara så att din familj bor i Sverige eller om du skulle ha en bostad inrättad för åretruntbruk. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige är du skattskyldig för alla dina inkomster från såväl Sverige som från utlandet, vilket framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om du inte klassas som obegränsat skattskyldig kommer du istället att klassas som begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Även om du klassas som begränsat skattskyldig kommer du dock vara skattskyldig för fastighetsförsäljningen. Detta framgår av 3 kap. 18 § tionde punkten inkomstskattelagen, där det anges att begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för försäljningar av fastigheter belägna i Sverige.Ett skatteavtal medför att du inte behöver betala skatt på fastighetsförsäljningen i båda länderna Oavsett om du klassas som begränsat eller obegränsat skattskyldig innebär försäljningen av fastigheten att du kommer att bli skattskyldig i Sverige. I det fall även ditt nuvarande hemland lägger anspråk på att beskatta fastighetsförsäljningen kommer du alltså att bli skyldig att betala skatt på försäljningen i både Sverige och ditt nuvarande hemland. Denna situation undviks dock om ditt nuvarande hemland har ett skatteavtal med Sverige. Om ett sådant avtal finns inträffar vanligtvis ett av dessa två alternativ: antingen så får du dra av det ena landets skatt i när du deklarerar i det andra landet, eller så kommer bara det ena landet att beskatta dig. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har ingått ett skatteavtal med, och om du kommer behöva betala skatt på fastighetsförsäljningen i Sverige, ditt nuvarande hemland, eller i båda länderna. Vänliga hälsningar,

​Hur deklarerar man en försäljning av fast egendom - översikt

2020-10-04 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har fått en fastighet i gåva av min mor för 15 år sedan. Nu vill jag sälja den, hur ska jag göra när jag ska deklarera för den?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka belopp som du ska deklarera för i samband med en försäljning av fast egendom. Din fråga regleras i Inkomstskattelagen (IL). Hur deklarerar man en försäljning av fast egendom - översiktTill att börja med måste man veta till vilket pris man köpt egendomen för, detta kallas för anskaffningsbelopp. I ditt fall rör det sig om gåva och du har således inte "betalat" något för fastigheten. Enligt kontinuitetsprincipen blir ditt ankaffningsbelopp den summa pengar som gåvogivaren har betalat för fastigheten. Vidare ska du deklarerar förbättrande reparationer och underhåll samt förbättringsutgifter (45 kap. 11-13 §§ IL). TIll kategorin förbättringsutgifter hör normala reparationer och sådant underhåll som syftat till att återställa fastigheten till sitt ursprungsskick. Dessa får tas upp om de sammanlagt överstiger 5000 kr och har skett inom de närmsta fem åren från försäljningen. Till kategorin förbättrande reparationer och underhåll syftar sådana ingrepp i fastigheten som medfört en förbättring från ursprungsskicket, det kan röra sig om tekniska förbättringar eller bara att materialet är av högre kvalite än det ersatta. Dessa kostnader får tas upp oavsett hur långt bak i tiden de sträcker sig. Anskaffningsbeloppet och utgifterna för reparationer och underhåll definieras som omkostnadsbelopp. För att beräkna din vinstskatt så subtraherar man försäljningspriset med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Denna summan utgör ditt skatteunderlag. Därefter kvoteras summan, dvs det tas enbart upp till 22/30 (45 kap. 33 § IL). Den summan vi får ut efter kvotering utgår det sedan 30 % kapitalvinstskatt på (65 kap. 7 § IL) SlutsatsNär du beräknar skatten ska du alltså deklarera det pris din mor köpte fastigheten för samt de förbättrande reparationer etc du gjort under din innehavstid. Om du behöver mer rådgivning kring skatt rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket. Kort exempel: Ankaffningsbelopp: 1,000,000 kr Omkostnadsbelopp: 500.000 kr Skatteunderlag: 500,000 kr (1,000,000 - 500,000 ) Kvotering: ca 367,000 kr (500,000*0,73 kr) Skatt: 367,000 * 0,3 = ca 109,999 kr Hoppas du fick svar på din fråga, MVH