Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad

2021-04-12 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!jag vill sälja min bostadsrätt och söka om uppskov av vinstskatt, jag vet att det finns alternativen att man måste ha bott i bostaden det senaste året eller bot där totalt 3 år av 5 totalt fast det inte behöver vara sammanhängande år. Jo mitt problem är att jag har hyrt ut min lägenhet och de senaste 5 åren kommer jag upp i tiden 30 månader jag har bott där, det saknas 6 mån för att komma upp i tiden 3 år, finns det något man kan gör i den situationen?eller måste jag helt enkelt flytta tillbaka dit i 6 mån och därmed betala dubbla hyror, för att vi behöver bo kvar i vår nuvarande lägenhet av olika skäl.det känns så onödigt!, om man kunde jag någon slags avdrag från skatt?mvhGlenn
Josefine Ljungberg Palm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du beskriver finns två möjligheter till uppskov av skatt vid försäljning av bostadsrätt. Detta regleras i inkomstskattelagen.Jag kommer i mitt svar utgå från att bostaden i fråga är en privatbostadsrätt, en så kallad äkta bostadsrätt, 2 kap. 18 § inkomstskattelagen. Att det rör sig om en äkta bostadsrätt alternativt en privatbostadsfastighet är nämligen en förutsättning för att uppskov av skatt ska vara möjligt. I 47 kap. 2 § inkomstskattelagen uppställs krav för att uppskov ska medges. Där stadgas att det ska röra sig om en ursprungsbostad. Privatbostadsrätten måste vara den skattskyldiges permanentbostad för att kunna utgöra ursprungsbostad. Vad som utgör en permanentbostad, är just som du säger, antingen att man varit bosatt i bostaden under minst 1 år före avyttringen eller att man varit bosatt under minst 3 av de senaste 5 åren, 47 kap. 3 § första och andra punkten inkomstskattelagen. Lagen ger inte något utrymme för att sträcka ut dessa tidsgränser.Om du skulle flytta tillbaka till bostaden ifråga så att du om 6 månader uppfyller kravet på bosättning under minst 3 av de senaste 5 åren måste du dessutom uppfylla kraven för ersättningsbostaden. Ersättningsbostaden är den bostad som du tänkt bosätta dig i efter avyttringen av bostaden som du nu hyr ut, permanentbostaden. För uppfyllande av kraven för ersättningsbostaden beror det helt enkelt på om du sedan tänkt bo kvar i den bostad som du nu är bosatt i och hur länge som du varit bosatt där. Det finns nämligen en tidsgräns för förvärvet av ersättningsbostaden, antingen att ersättningsbostaden förvärvats tidigast året före det år då ursprungsbostaden avyttras eller senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras, 47 kap. 5a § inkomstskattelagen.SammanfattningDet krävs att du varit bosatt i permanentbostaden antingen under minst 1 år före avyttringen eller under minst 3 av de senaste 5 åren.Därutöver krävs att ersättningsbostaden förvärvats tidigast året före det år då ursprungsbostaden avyttras eller senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras.På Skatteverkets hemsida finner du information om uppskov.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen

2021-04-10 i Avdrag
FRÅGA |Hej.jag har sålt en bostadsrätt förra året (2020).Nu ska jag deklarera försäljningen och jag undrar om man får dra av kostnaden för byta av vitvaror under rubriken förbättringsutgifter. de är bytta under en 3-årsperiod 2018-2020.Tacksam för svar.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avdrag för förbättringsutgifter får i vissa fall göras i deklarationen vid försäljning av bland annat bostadsrätter. Ett första krav för dig som sålt din bostadsrätt år 2020, är att förbättringen måste ha gjorts under åren 2015-2020. Detta krav har du således uppfyllt.Frågan är då om det du gjort kan klassas som en förbättring. Byte av vitvaror kan klassas som en förbättringsutgift. Förutsättningen är att bytet måste ha gjort bostaden i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Om du till exempel har satt in en diskmaskin som inte fanns i lägenheten vid köpet, klassas det som en förbättringsutgift. Om du till exempel har bytt ut en kyl och en frys, får du däremot antagligen inte göra avdrag för detta, då det endast är ett byte och inte en förbättring (jag förutsätter då att det vid köpet redan fanns en kyl och frys i bostaden). Om den nya frysen har funktioner som den gamla frysen inte hade, exempelvis en ismaskin, kan det å andra sidan ses som en förbättrande åtgärd, och merkostnaden för detta kan i sådana fall få dras av. För att få hjälp med just din rätt till eventuella avdrag vill jag rekommendera Skatteverkets e-tjänst. Denna tjänst hjälper dig att beräkna om/hur mycket av kostnaden du får dra av i din deklaration.Hoppas du är nöjd med ditt svar och lycka till! Vänliga hälsningar

Hur räknas anskaffningsvärdet på en fastighet vid gåva?

2021-04-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag delar en fritidsfastighet med min mor och vi planerar nu att sälja den för att skaffa något annat. Min mor fick hela fastigheten i gåva 1978 och jag fick 50% i gåva av henne 1999. Hur räknar man ut anskaffningsvärdet som sedan ligger till grund för hur mycket vinstskatt vi ska betala?
Anton Hansson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga så att du och din mor äger en fritidsfastighet tillsammans som din mor fick i gåva och 21 år senare gav hon dig 50 % av fritidsfastigheten i gåva.Anskaffningsvärdet vid gåvorAnskaffningsvärdet för både dig och din mor är ju egentligen 0 kr eftersom ni båda har fått eran del av fastigheten i form av gåvor. Däremot så säger kontinuitetsprincipen att du och din mor inträder i gåvogivarens skatterättsliga sits när det gäller anskaffningsvärdet. Detta betyder att det anskaffningsvärdet som gåvogivaren en gång i tiden haft för fastigheten kommer räknas som ert anskaffningsvärde när ni säljer fastigheten. Med vänlig hälsning,

Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?

2021-04-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag är bosatt i Nya Zeeland och äger ett hus här tillsammans med min sambo. Om vi i framtiden flyttar tillbaka till Sverige och behåller vårt hus i NZ och väljer att sälja huset efter några år, behöver vi då betala skatt på vinsten i Sverige? Tack på förhand
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som är bosatt i Sverige är vad som kallas obegränsat skattskyldig här (3 kap. 3 § första punkten inkomstskattelagen). Det innebär att man som huvudregel behöver betala skatt i Sverige inte bara för inkomster från Sverige utan även inkomster från utlandet (3 kap. 8 §). Ni skulle alltså behöva betala skatt på vinsten i Sverige. Detsamma gäller om ni skulle sälja fastigheten innan ni flyttar tillbaka, om ni tidigare varit bosatta i här och har någon form av väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § tredje punkten). Saker som tyder på en väsentlig anknytning är exempelvis svenskt medborgarskap, eller om man äger bostad, driver verksamhet eller har familj här (3 kap. 7 § första stycket). Den som på detta sätt har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är alltså också obegränsat skattskyldig här. Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln

2021-04-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Arbetar som Chief officer på internationellt fartyg (Bahamans). Svensk medborgare sedan födsel. Är ombord båten minst 183 dagar per år. Önskar flytta till Spanien och skriva ut mig från Sverige och köpa lgh och skriva mig i Spanien men hittar ingen info vilka skatteregler som kommer att gälla. Hur mycket skatt kommer jag att betala om jag skriver mig i Spanien i min situation? Jag antar att jag kommer följa spanska skatteregler. Tack!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningInledningsvis är det värt att konstatera att jag inte kan uttala mig om spansk rätt. Mitt svar kommer därför fokusera på hur din plan förhåller sig till svensk rätt. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt 3 kap. 3 § IL ska den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3 kap. 8 § IL att den skattskyldige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Med bosatt avses att den enskilde faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här. Med att stadigvarande vistas i Sverige avses att den enskilde inte bor i Sverige men tillbringar fem till sex månader med endast tillfälliga avbrott i vistelsen per beskattningsår i Sverige. I 3 kap. 7 § IL redogörs för en mängd faktorer som indikerar att en enskild ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt praxis är de viktigaste av dessa behållandet av en bostad inrättad för åretruntbruk, kvarstannande familj (främst avseende makar, sambor och minderåriga barn) och fortsatt bedriver näringsverksamhet i Sverige (främst avseende direkt eller indirekt ägande). I princip kan dock samtliga i paragrafen uppräknade och andra faktorer beaktas i bedömningen vilket medför stor osäkerhet. Enligt 3 kap. 17 § IL är praktiskt taget de flesta som inte är obegränsat skattskyldiga begränsat skattskyldiga. I 3 kap. 18 § IL fastslås vad begränsad skattskyldighet innebär i 13 punkter som kan sammanfattas som att den begränsat skattskyldige är skattskyldig för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (med andra ord inkomster som har sin källa här). En obegränsat skattskyldig person som i sin anställning vistas utomlands i minst sex månader per år kommer inte beskattas i Sverige till den del inkomsten beskattas utomlands, något som följer av 3 kap. 9 § IL. I ditt nu aktuella fall kan vi inledningsvis konstatera att du i dagsläget, såvitt jag tolkar din fråga, är obegränsat skattskyldig i Sverige men omfattas av den så kallade sexmånadersregeln. Såsom berörts innebär detta i praktiken att alla dina inkomster som utgångspunkt kommer beskattas här men att din inkomst av tjänst som du förvärvar utomlands endast beskattas i Sverige till den del den inte beskattats utomlands. För att inte beskattas i Sverige efter att du flyttat till Spanien kommer du behöva se till att du inte anses stadigvarande vistas i eller ha väsentlig anknytning till Sverige. Det framstår som osannolikt att du skulle kunna anses stadigvarande vistas i Sverige med tanke på att du, såvitt jag förstår din fråga, har för avsikt att permanent bo i Spanien. För din del är därför det mest väsentliga att tillse att du inte efter din flytt till Spanien fortsatt äger en eventuell åretruntbostad i Sverige, kvarlämnar en make, en sambo eller minderåriga barn i Sverige eller äger en näringsverksamhet i Sverige. Om ingen av de omständigheterna föreligger efter din flytt kan du enligt min uppfattning betrakta det som säkert att du inte kommer anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Däremot är det fullt tänkbart att du förblir begränsat skattskyldig i Sverige för inkomster som härrör härifrån. Du kommer istället sannolikhet vara obegränsat skattskyldig i Spanien, men såsom berörts kan jag inte med säkerhet uttala mig om detta eller vad det skulle innebära.HandlingsplanUtifrån den information som framgår i din fråga kan jag tyvärr inte ge dig någon konkret rekommendation. Jag hoppas att mitt svar ändå kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut i frågan.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se. Med vänlig hälsning

Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva

2021-04-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!För två år sedan hjälpte jag min dotter att köpa en lägenhet där jag äger 50 % och hon 50 %. Nu ska min dotter köpa min andel av lägenheten av mig till inköpspriset, dvs samma summa som vi köpte lägenheten för (2 miljoner kronor). Då jag inte gör någon vinst uppfattar jag det som att jag inte heller kommer behöva betala någon skatt på beloppet dvs 1 miljon. Stämmer det? Det finns väl inget hinder att sälja en lägenhet för mindre än vad den är värderad till nu (nu 2,5 miljoner)? I vissa av era svar så står det att värdeökningen skulle anses vara en gåva från mig till min dotter (dvs 0,5 miljoner) men jag förstår inte hur detta beräknas. Det ju är helt omöjligt att veta vad lägenheten skulle kunna säljas för om vi hade sålt den på marknaden.
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör skatterätt och jag kommer därför att använda mig av inkomstskattelagen (IL) för att besvara din fråga.Vad gäller din skattskyldighet för avyttring av privatbostad så stadgas i 42 kap. 1 § IL att en kapitalvinst tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalvinster till följd av avyttring av privatbostad beskattas till 22/30-delar med en skattesats på 30%. Enligt samma kapitel i IL anges även att kapitalförluster är avdragsgilla. Vidare framgår beräkningen av kapitalvinster och kapitalförluster av kapitel 44–45 kap. IL. I ditt fall blir det dock varken en kapitalvinst eller en kapitalförlust till följd av avyttringen, vilket innebär att du inte försätts i en annorlunda skattemässig situation än vad du redan är i.Det finns inget i lagen uppställt hinder att sälja en privatbostad eller andel i privatbostad för en lägre köpeskilling än marknadsvärdet. Den del som överstiger ersättningen du får på 1 mkr kan anses vara en gåva då du inte får en ersättning som täcker det fulla värdet av din andel i privatbostaden och du därmed ger det värdet till din dotter. Skattemässigt kommer detta innebära att värdeökningen på din andel som hon får är skattefri enligt 8 kap. 2 § IL men med effekt att hon för den delen träder in i din skattemässiga situation till följd av den s.k. kontinuitetsprincipen vilken framgår av 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att när hon i sin tur säljer privatbostaden så kommer hon få beskatta vinsten som är hänförlig till din gåva på samma sätt som om du hade gjort en kapitalvinst på den.Vad gäller din fråga angående beräkningen av värdet på gåvan så utgår man ifrån marknadsvärdet som finns definierat i 61 kap. 2 § IL. Med marknadsvärde avses det pris som den skattskyldige hade fått betala om tillgången var utbjuden till försäljning på marknaden. Precis som du säger så går det givetvis inte att veta exakt vad en framtida köpare är villig att betala för lägenheten, men beräkningen sker ofta genom en kombination av olika värderingsmetoder.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?

2021-04-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |En kompis skall sälja sin gård som han ärvde för 13 år sedan. Värde ca 600tkr med inventarier/ möbler. Vilken skatt behöver han betala?Om han säljer till god vän, kan det räknas som gåva/arv?
Anton Hansson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur skatten räknas utFörsäljning av en gård innebär försäljning av en fastighet. Fastigheter räknas som en tillgång i form av kapital. När man säljer av en tillgång så är man skattskyldig för kapitalvinsten. Alltså den vinsten man gör på försäljningen av fastigheten. Väldigt förenklat görs denna uträkningen genom att ta det man säljer fastigheten för minus det man har betalat för fastigheten (44:13 IL).Kan jag ge det som en gåva för att slippa skatt?Precis som du är inne på så är gåvor befriade från skatt (8:2 IL). För att något ska klassificeras som en gåva ställs tre krav: (1) det ska finnas en gåvoavsikt, (2) gåvogivaren ska göra det frivilligt och (3) det ska ske en förmögenhetsöverföring.I din kompis fall så kommer det första kriteriet bli centralt. För med gåvoavsikt menas att man är beredd att överlåta egendom utan motprestation. Alltså utan betalning eller ersättning av något slag för han ska ge gården till en god vän.Det kan under vissa omständigheter ändå räknas som gåva skattemässigt när din kompis tar lite betalt. Detta avgörs om priset som din kompis säljer till är under eller över taxeringsvärdet för fastigheten. Är din kompis försäljningspris under taxeringsvärdet så räknas det fortfarande som en gåva. Med vänlig hälsning,

Skattepliktig gåva

2021-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag är särbo sedan 6år.Under ca 5år har jag fått 2000kr/månad som gåva.Jag har varit på visit 1ggr varje vecka.Ibland har jag hjälpt till med tex räkning,dator etc.Ibland även handlat på vägen dit.Skall dessa pengar beskattas?Vi har inga papper på dessa gåvor.Tacksam för svar
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För att pengarna ska ses som en gåva krävs att den uppfyllt vissa krav för att anses vara skattefria. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare krävs att gåvan ska vara rent benefik, det innebär att den inte ska vara en form av ersättning för en prestation som gåvotagaren gjort. Det ska vara en helt frivillig överföring av en tillgång, ifall detta rekvisit inte uppfylls ses det som en tjänst och ska beskattas. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överföring, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende på omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Så i din situation talar er relation för att det ska ses som en skattefri gåva, men enligt min åsikt talar resterande omständigheter som ärendena du utför för det motsatta, att det snarare handlar om någon form av ersättning som ska beskattas. Dessutom omständigheten att du får pengar kontinuerligt varje månad talar för att det är en ersättning och därmed en skattepliktig gåva. Men det är en snäv linje mellan en skattefri och skattepliktig gåva och bedömningen är väldigt svår. Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar i ditt specifika fall utan det är upp till domstolens och dennes bedömning av omständigheterna att komma fram till vare sig det handlar om en benefik överföring eller ersättning. Jag hoppas du fått ett svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.