Skattepliktig gåva

2021-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag är särbo sedan 6år.Under ca 5år har jag fått 2000kr/månad som gåva.Jag har varit på visit 1ggr varje vecka.Ibland har jag hjälpt till med tex räkning,dator etc.Ibland även handlat på vägen dit.Skall dessa pengar beskattas?Vi har inga papper på dessa gåvor.Tacksam för svar
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Utgångspunkten i inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). För att pengarna ska ses som en gåva krävs att den uppfyllt vissa krav för att anses vara skattefria. Det som först och främst krävs är att det ska handla om en förmögenhetsöverföring, vilket pengar räknas som. Frivillighet och gåvoavsikt Vidare krävs att gåvan ska vara rent benefik, det innebär att den inte ska vara en form av ersättning för en prestation som gåvotagaren gjort. Det ska vara en helt frivillig överföring av en tillgång, ifall detta rekvisit inte uppfylls ses det som en tjänst och ska beskattas. I den juridiska litteraturen nämns att de flesta svårigheterna i att bedöma ifall en förmögenhetsöverföring ska ses som en gåva är ifall den gjorts i form av ersättning mot en prestation, en så kallad remuneratorisk gåva. Här menar en att gåvotagaren gjort någon form av arbetsinsats till gåvogivaren som ligger till grund för gåvan. Domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och viktiga faktorer i den bedömningen brukar vara bland annat relationen mellan parterna. Ifall det handlar om en nära personlig relation talar det oftast för att det är en benefik överföring, alltså utan motprestation, det framgår av HFD 2016 ref. 69. Men det är dock väldigt beroende på omständigheterna i övrigt och hur domstolen ser på det enskilda fallet. Så i din situation talar er relation för att det ska ses som en skattefri gåva, men enligt min åsikt talar resterande omständigheter som ärendena du utför för det motsatta, att det snarare handlar om någon form av ersättning som ska beskattas. Dessutom omständigheten att du får pengar kontinuerligt varje månad talar för att det är en ersättning och därmed en skattepliktig gåva. Men det är en snäv linje mellan en skattefri och skattepliktig gåva och bedömningen är väldigt svår. Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar i ditt specifika fall utan det är upp till domstolens och dennes bedömning av omständigheterna att komma fram till vare sig det handlar om en benefik överföring eller ersättning. Jag hoppas du fått ett svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Försäljning av aktier i dödsbo

2021-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Är ensam arvtagare av en aktieportfölj. Har fått brev från Avanza att de inte en överlåtelse kan göras utan de betalar ut värdet av aktirportföljen till mig. Avanza kommer då sälja aktierna. Nu till min fråga: Hur mycket skatt måste betalas? Är det på hela summan eller är det bara på vinsten skatt ska räknas ut på? Hur ska jag deklarera det för dödsboet? För det måste väl jag göra?Hoppas att ni kan hjälpa mig med mina frågor.Tack på förhand.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I inkomstskattelagen (här, nedan kallad IKL) finns regler om beskattning av kapitalvinst. Enligt 44 kap 26 § ska kapitalvinster (från t.ex. aktier) tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Kapitalvinst räknas ut som skillnaden mellan ersättning för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IKL). Detta kallas genomsnittsmetoden. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IKL). Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet (48 kap. 7 § IKL). När aktier avyttras är beräkningen [Ersättningen - (antalet aktier man säljer x omkostnadsbeloppet per aktie)]. EX: Om man har 100 aktier man köpt för 1000 kronor så är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 10 kr/aktie. Om man sedan säljer 10 av dessa aktier för 200 kronor så blir uträkningen → 200 - (10x10). Alltså får man göra avdrag med 100 kronor och de resterande 100 kronorna tas upp till beskattning. När man köper nya aktier måste man räkna ut ett nytt omkostnadsbelopp, för att få ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp. Detta gör man för att man inte får välja vilket anskaffningsvärde man vill göra avdrag med beroende på hur mycket man köpt aktien för vid olika tillfällen. För marknadsnoterade delägarrätter (alltså aktierna i ditt fall) får alternativt omkostnadsbeloppet bestämmas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband med denna dragits av (48 kap. 15 § IKL). Detta kallas schablonmetoden. Får man 100 kr i ersättning så får man göra avdrag med 20 kr och skattar alltså på 80 kr x 0,3. Detta får endast göras med marknadsnoterade andelar. Onoterade måste alltid dras av med genomsnittsmetoden. Du kan alltså välja mellan att använda genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Däremot kan det vara svårt att veta vad omkostnadsbeloppen var för aktierna när de successivt köptes, vilket gör att schablonmetoden då kan vara att föredra. Om aktierna kommer från ett ISK-konto så räknas skatten årligen på innehavet, och då skattar du alltså inte på vinsten. Detta räknas ut automatiskt. Dessa uträkningar används på samma sätt för dödsbon som för privatpersoner. Här finns vidare praktisk information --> LÄNK Hoppas detta besvarade dina frågor!MVH,

Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?

2021-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag håller på att köpa en sommarbostad i Turkiet och jag undrar om jag måste deklarera och betala något till skatteverket eller annan myndighet?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att ett köp av en bostadsrätt inte är att betrakta som en beskattningsbar händelse. Detta innebär att ingen beskattning eller deklarering av köpet behöver ske på den grunden. Däremot är det vid försäljning samt uthyrning av bostaden utomlands som kan aktualisera beskattning. Det kan tilläggas att bostäder utomlands inte är skattepliktiga för fastighetsskatt i Sverige. Den kommunala fastighetsavgiften gäller inte för bostäder utomlands. Detta innebär dock inte att en kommunal fastighetsskatt i det aktuella landet kan komma att utkrävas. Här beror det lite på vilka regler som gäller i Turkiet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?

2021-03-30 i Avdrag
FRÅGA |Jag har blivit sambo och hon bor på annan ort än där jag har arbetet mitt så jag har kvar min gamla bostad pga det och veckopendlar dit. Har jag rätt att göra avdrag för dubbel bosättning även fast jag inte fått nytt jobb på orten utan flyttat dit pga sambon och vad kan jag dra av isåfall?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör bestämmelserna i den svenska Inkomstskattelagen (IL). En av Inkomstskattelagens huvud utgångspunkter för svensk skatterätt är att man inte kan få avdrag för personliga levnadskostnader, dvs sådana kostnader som inte är kopplade till ett arbete. Grundprincipen är att således att avdrag inte ska medges för de merkostnader som en person får när denna har skilda bostads- och arbetsorter. Detta kommer till uttryck genom 9 kap 2 § IL. Avdragsrätten för ökade levnadskostnader är ett undantag från detta avdragsförbud, men följande förutsättningar måste vara uppfyllda i enlighet med 12 kap 19 - 20 §§ IL: - personen har flyttat till en ny bostadsort p.g.a. sitt arbete- personen har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten för sig själv, sin make, sambo eller familj - personen övernattar på arbetsortenavståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kmMer information kring detta hittar du på Skatteverkets hemsida här. SammanfattningTypfallet för att man ska få avdrag vid dubbelt boende är att en arbetstagare på grund av ett nytt arbete flyttar till en ny ort och har kvar bostaden på den tidigare bostadsorten, exempelvis för att familjen ska bo kvar pga diverse olika anledningar. Enligt lagens förarbeten (Prop. 2007/08:24) framgår det att regeln är tänkt att underlätta under en övergångsperiod, samtidigt som man inte vill skapa inlåsningseffekter på arbetsmarknaden.I och med att din flytt är kopplad till ditt samboförhållande och inte ett arbete så är detta att hänföras till personliga levnadskostnader enligt 9 kap § 2 IL, innebärande ingen avdragsrätt som huvudregel. Det är dock upp till Skatteverket att föra en bedömning och ta ett beslut kring din situation utifrån de upplysningar du nämner in i din deklaration. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Försäljning av sommarstuga

2021-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej , Min mor har sålt sin sommarstuga som de byggt själva. Så att det finns typ inga kostnader för inköp etc.Hur gör man då för att räkna ut skatten som hon skall betala vid deklarationen?Försäljningspris 420 000sek
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte om din mor sålt en stuga med mark eller endast själva stugan. Skulle det andra fallet vara aktuellt då skulle din mor behöva ta upp försäljningspriset som en inkomst. Här beror det också på om din mor bygger och säljer stugor ofta (dvs hobby) eller om detta var endast den gången. Jag antar att din mor har sålt stugan med marken, då det låter mer rimligt. Bestämmelserna kring det här finns främst i 44 kap. Inkomstskattelagen (här). I korthet innebär de att du skall skatta på det belopp du får fram när du från försäljningsintäkten (420 000) drar främst anskaffningskostnaderna och eventuella förbättringskostnader (till exempel kostnader för utbyggnad, tillbyggnader som inte fanns tidigare och dylikt) samt även kostnader för försäljningen. Förutsätter vi dock att inga förbättringsutgifter finns och att kostnaderna för försäljningen är så låga att de inte behöver tas med, blir förstås summan 420 000. Men du säger också att din mor har byggt sommarstugan själv, då borde hon ha kostnader för bygget och dessa kostnaderna skulle alltså dras av försäljningspriset samt sedan skattas. Detta framgår dock inte av din fråga så jag utgår därför utifrån 420 000 kr (vinst). Enligt 45:33 Inkomstskattelagen skall man bara skatta på 22/30 av beloppet. I praktiken innebär detta att du skattar till 22 % av vinstbeloppet, det vill säga 420 000x0,22= 92 400 kr. Din mor skall alltså beskattas på 92 400 kr av sommarstuga försäljningen. Din mor ska deklarera enligt K5 reglerna, här kommer det en länk https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2105.4.39f16f103821c58f680006252.htmlHälsningar,

Beskattning av tävlingsvinster

2021-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag vill anordna en tävling på jobbet där vi tävlar i antal steg eller aktivitetsminuter. Jag tänkte höra med min arbetsgivare om dom kan hjälpa till med att betala för lite vinster. Vilka typer av vinster är skattefria för deltagarna? Vi har friskvårdsbidrag redan, kan vinster i form av massage eller PT timme fortfarande ges som vinst utan att det blir skattefritt?Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som gör sig aktuell i ert fall är inkomstskattelagens (IL). Regler om beskattning av tävlingsvinster stadgas i 8 kap. 4 § IL. I regel är tävlingsvinster skattepliktiga, men de kan vara skattefria om förutsättningarna för en skattefri tävlingsvinst i 8 kap. 4 § IL är uppfyllda. En förutsättning för att en tävlingsvinst ska vara skattefri är att den inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte består av kontanter eller liknande (t.ex. presentkort). Vidare är tävlingsvinster skattefria om de avser minnesföremål (t.ex. medalj) som inte är värt mer än 1400 kr.I ert fall verkar det röra sig om en vinst till följd av en prestation - tävlingen är anordnad på jobbet och går ut på att "tävla i antal steg eller aktivitetsminuter", och i utbyte mot denna prestation kan man vinna ett pris. Jag tolkar detta som att tävlingen utförs på jobbet/under arbetstider. Tävlingen förefaller därmed ha koppling till anställningen. Detta betyder att tävlingsvinsten kommer att vara skattepliktig eftersom undantagen i 8 kap. 4 § IL ej är uppfyllda. Skattepliktiga vinster beskattas i inkomstslaget tjänst (för den anställde som vunnit priset), dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med vederbörandes övriga förvärvsinkomster. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Olika sätt att beskatta en utdelning

2021-03-31 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Jag har 200.000 kronor jag skulle vilja ta ut ur ett aktiebolag med lägsta möjliga beskattning. Dessutom är jag aktieägare i samma bolag.och yrkesverksam i samma bolag.Har ni något tips?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ditt aktiebolag är ett fåmansbolag, det vill säga det finns fyra eller färre delägare som äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget (56 kap. 2 § första punkten inkomstskattelagen), så kommer ett uttag på 200 000 kronor att beskattas enligt fåmansföretagsreglerna. Du nämner att du är en aktiv delägare, om vi även presumerar att du uppfyller kriterierna för att ha kvalificerade andelar i fåmansföretaget så (57 kap. 4 § inkomstskattelagen) så innebär det att dessa 200 000 kronor, oavsett om dessa för företaget redovisas och betraktas som en utdelning, kommer att tas upp i inkomstslaget tjänst istället för i enbart inkomstslaget kapital (57 kap 2 § inkomstskattelagen). I hur stor omfattningen beskattas i inkomstslaget tjänst anges vidare i 20-22 §§ inkomstskattelagen och beror på fler omständigheter än vad som framgår av din fråga. Skulle företaget inte vara ett fåmansbolag så kommer dessa 200 000 kronor att behandlas som en utdelning både hos dig och hos företaget, och det kommer att beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen).SammanfattningsvisDetta innebär detta att om aktiebolaget i fråga är ett fåmansföretag så kommer utdelningarna riskera att beskattas i inkomstslaget tjänst även om det för företaget behandlas som en utdelning. Utfallet är helt individuellt och beror på olika omständigheter, bland annat hur stor lön aktieägaren har tagit ut under den aktuella perioden. Ju mer lön som har tagits ut desto mindre incitament finns det för att låta utdelningen beskattas i inkomstslaget tjänst, och tvärtom.Om det inte är ett fåmansföretag så behandlas utdelningarna på sedvanligt vis i inkomstslaget kapital. Jag hoppas att detta svar var till din hjälp!Vänliga hälsningar,

Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?

2021-03-30 i Avdrag
FRÅGA |Angående Dubbel Bosättning. Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Malmö och har sedan 6 månader flyttat till Stockholm för arbete där jag nu hyr en lägenhet i andra hand. Min lägenhet i Malmö hyr jag ut i andra hand men har fortfarande kvar förstahandskontraktet. Totalt sett har min boendekostnad ökat med cirka 9 000 kr / månad då lägenheten i Stockholm är mycket dyrare än lägenheten i Malmö. Får jag göra avdrag i deklarationen för denna ökade boende kostnad? Finns det något jag bör tänka på speciellt kring detta? Tack!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Dubbel bosättningBeträffande dubbel bosättning, regleras det i 12 kap. 19-20 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). En av flera förutsättningar för att kostnaden betingad av ökade levnadskostnader till följd av dubbelt boende ska vara avdragsgill, är att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Sträckan Malmö till Stockholm överstiger 60 kilometer. En annan är att du måste ha behållit hyresrätten i Malmö. Huruvida du ska ha anses behållit bostaden i Malmö är en knepig fråga. Men enligt praxis och doktrin anses, i de fall ena bostaden hyrs ut, detta inte räknas som dubbel bosättning. Anledningen kan sammanfattas enligt följande. Dina ökade levnadskostnader har snarare samband med ditt nya jobb i Stockholm och de därtill rådande priserna för bostäder där än till följd av dubbelt boende, då du inte har kostnader för det tidigare boendet med anledning av andrahandskontraktet. Ditt nya boende i Stockholm föranleder alltså inte en kostnadsökning på grundval av dubbelt boende. Någon annan avdragsgill grund?Enbart det förhållandet att nya boendet är dyrare än det tidigare medför inte i sig någon grund till avdrag. Det föreligger ingen avdragsgill kostnad i förevarande situation, förutom för t.ex. arbetsresor till och från jobb enligt 12 kap. 1 § IL för de kostnader överstigande 11 000 kr, 12 kap. 2 § tredje stycket IL. Kommentera gärna mitt svar om några oklarheter kvarstår eller om du har till svaret anknytande frågor.Hälsningar,