Skatt på aktier vid bodelning

2021-03-30 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej, Hur får jag ut mest och bäst ur min X- makes företag vid bodelning? Min X-man äger ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och jag har rätt till 50% av dessa. Hur får jag mina andelar till lägsta möjliga skatt och andra avgifter så att jag får mer netto pengar ut? En bodelningsförättare är inkopplad och hon förhåller sig neutral gentemot oss båda.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I inkomstskattelagen (här, nedan kallad IKL) finns regler om beskattning av kapitalvinst. Enligt 44 kap 26 § ska kapitalvinster (från t.ex. aktier) tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Enligt 44 kap. 21 § IKL så träder förvärvaren av en tillgång genom bodelning in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder följande:1. Om din före detta make säljer aktierna innan boet skiftas så är det han som kommer betala skatten. 2. Om du tar över aktierna så inträder du i hans situation, men detta innebär inte att aktierna avyttrats. Detta innebär att du inte behöver betala skatt förrän du själv säljer aktierna. Hur du själv skulle gå tillväga för att betala minst skatt vid avyttring är en annan fråga som helt beror på vilka avdrag du kan göra med beaktande av potentiella kapitalförluster. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH

Hur kan man anmäla svartjobb?

2021-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Anmälde svartjobb till Skatteverket flera gånger men Skatteverket gjörde ingenting.
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag uppfattar din situation som att du har tipsat Skatteverket om att ett företag utnyttjar svartjobb eller att en person arbetar svart. På skatteverkets hemsida kan man tipsa om misstänkt fel eller fusk genom att fylla i ett formulär. Skatteverket anger att de tar hand om alla tips men om du tipsat genom formuläret utan framgång kan du även tipsa om ekonomisk brottslighet till Ekobrottsmyndigheten. För att tipsa Ekobrottsmyndigheten om ekobrott, hör du av dig till Polisen, antingen via telefonnummer eller webbformulär. Du kan antingen ringa polisen på 114 14 eller tipsa genom webbformuläret på polisens hemsida. Vänligen,

Skatt i EU

2021-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Jag har betalat skatt i både frankrike och isverice, vilket jag inte ha gjort. Franska skatteverket betalar bara tillbaka ett år (av totalt 15) och hävdar att resten är preskriberat. Finns det någon preskriptionsbestämmelse i EU rätten? Kan jag kräva tillbaka fler år av det franska skatteverket?Mvh
Oscar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!jag tolkar din fråga som att du vill veta om EU har några preskriptionsregler vad gällande skatt. Jag kommer därav att använda mig av olika direktiv och förordningar från EU för att besvara din fråga! Vad säger EU-rätten? EU-rätten innehåller inga bestämmelser vad gällande inkomstbeskattning av privatpersoner. Detta är ett område som har lämnats till de enskilda medlemsstaterna att själva fatta beslut om, enligt . EU har å andra sidan rätt att hantera punktskatter för gränsöverskridande transaktioner, primärt moms vid gränsöverskridande transaktioner, enligt Direktiv 2006/112/EG – EU:s gemensamma system för mervärdesskatt. Fördraget om Europeiska Funktionssätt (FEUF) art 110–113 anger att EU endast har rätt att ta ut punktskatter. Det återfinns därmed ingen rätt för EU att reglera inkomstskatt eller preskription av denna.Sammanfattat - EU har inte rätt att reglera inkomstskatt och därför finns det inga bestämmelser kring detta. vad gällande skatt kan det finnas gemensamma dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike som reglerar detta, men tyvärr inte inom EU.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?

2021-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Min syster tar över ägandet av faderns kolonistuga. Jag får hälften av stugan värde i kontanter av henne. Stugan säljs inte till systern, hon tar över ägandet. Behöver jag betala skatt då? Det är ju ett förskott på arvet.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Du skriver att stugan inte sålts till din syster, utan att hon tar över ägandet. Hade det varit så att du efter arvsskiftet sålt hälften av stugan till din syster hade detta räknats som en kapitalvinst (41 kap 2 § inkomstskattelagen). Kapitalvinster beskattas med 30 % (65 kap 7 § inkomstskattelagen).Skattefrihet vid arvDe tillgångar som man får genom arv, bodelning, gåva och testamente är skattefria (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Arv som fördelas mellan arvtagarna omfattas alltså av skattefriheten.SammanfattningEftersom du skriver att det inte skett en försäljning av stugan är min bedömning att det inte är fråga om en kapitalvinst som beskattas. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag tolkat din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam

2021-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. jag ska till att starta företag i Sverige men är bosatt i Vietnam. Min fråga är kring skatt och risken att bli dubbelbeskattad i Sverige och sen Vietnam. Jag kommer att frilansa och min kundbas är i Sverige och bolaget är registrerat i Sverige. Finns det risk för att jag blir beskattad i Vietnam?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sätt att hantera sådan internationell dubbelbeskattning som du nämner i din fråga är genom skatteavtal mellan olika länder. Enligt Skatteverkets hemsida (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html) så finns det ett skatteavtal mellan Sverige och Vietnam. Jag skulle således råda dig att ta en närmare koll på just det skatteavtalet och undersöka hur en eventuell dubbelbeskattning, utifrån dina omständigheter, kommer att hanteras.Jag hoppas att detta svar var till din hjälp, om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Betala svensk skatt på kanadensisk pension

2021-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har en fråga som gäller beskattning i Sverige av Old Age Security-pension från Kanada. Jag bodde och arbetade ca 5 år i Kanada i slutet av 1970-talet och får en mindre pension från Kanada. Den består av två delar: Canada Pension Plan (CPP) och Old Age Security (OAS). Skatt dras i Kanada på respektive pension. För att få min andel av Old Age Security rätt beskattad i Kanada måste jag årligen deklarera min totala så kallade värlsdsinkomst för kanadensiska skattemyndigheten. I min svenska deklaration har jag alltid uppgett den kanadensiska pensionen i sin helhet som då läggs till min inkomst i deklarationen samt informerat om det totala beloppet som dragits i skatt i Kanada. Min fråga är: ska Old Age Security-pension från Kanada även beskattas i Sverige.
Oscar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om kanadensisk pension ska beskattas i Sverige. Jag redogör för mitt svar nedan. Jag utgår från ag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada i mitt svar. Om du inte vill läsa de exakta paragraferna av lagen jag återger, så har jag sammanfattat betydelsen av denna lag i slutet av texten. Vad säger lagenSkatteverket anger att de har ett skatteavtal vad gällande pension med Kanada, skatteverkets uppgift.Detta skatteavtal har blivit till lag i Sverige, genom lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada. Denna lag är applicerbar på dig då du är är bosatt i Sverige och får inkomst från Kanada, kraven i artikel 1 och 4 i denna lag. Artikel 18 i denna lag reglerar pension. I Artikel 18 p 1 anges det att pensionen får beskattas i det land pensionen härrör ifrån. Pensionen kommer från Kanada och Kanada har därför rätt enligt detta avtal att beskatta pensionen. Artikel 23 p 2 a anger att om skatt på inkomst får tas ut i Canada, så medför detta att dubbelbeskattning ska undanröjas i Sverige, genom att avräkna den kanadensiska skatten på den svenska skatten. Exempel på detta: Säg att du betalar 10 000 kr (SEK) i skatt i Kanada. Sedan ska du enligt svensk lagstiftning beskattas med 30 000 kr här i Sverige. Då räknar man av de tidigare 10 000 kr och betalar endast 20 000 kr i skatt i Sverige. 30 000 – 10 000 = 20 000 kr. Sammanfattat Enligt gällande lag så har både Sverige och Kanada rätt att beskatta din pension. Men den kanadensiska skatten ska undanröjas genom att minska den svenska skatten med motsvarande mängd. Effekten blir som att du hade betalat skatt endast i Sverige. Hoppas att det var svar på din fråga!

Hur sker beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt genom bodelning och kan Skatteverkets beslut överklagas?

2021-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min fd man och jag skilde oss 2020 och vi var överens om att jag skulle bo kvar i bostadsrätten och jag skulle köpa ut honom. Enligt det vi läst oss till räknade vi bort en framtida skatt från hans del och jag tog också över hans del av lånen på bostaden. Vi kontaktade bostadsrättsföreningens styrelse och förvaltarna och meddelade att min fd man inte längre skulle vara en del i föreningen. Vi fyllde i begärda uppgifter som vi skickade till dem bland annat den överenskommelse om summa för överlåtelsen som min fd och jag bestämt tillsammans. Trots att vi själva var överens måste nu min fd deklarera för vinsten. Jag trodde att den uppgörelse vi hade innebar att han inte skulle behöva redovisa något eller betala något mer utan att jag gör det den dag jag eventuellt säljer. Jag trodde att de uppgifterna enbart var för kännedom till föreningen, men jag kanske har fått något om bakfoten. Kan han överklaga på något vis?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatt vid bodelning:Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) är en bodelning är skattefri. Det ska alltså inte ske någon beskattning av bostaden när någon av er övertar bostaden genom bodelning. Däremot ska den make som övertar bostaden kompenseras för att hen förr eller senare ska betala kapitalvinstskatt på försäljningen. Den här framtida skatten kallas för latent skatteskuld. Ni har alltså tänkt helt rätt om överlåtelsen skett genom bodelning.Har ni överlåtit bostadsrätten genom bodelning ska alltså din fd make inte beskattas för överlåtelsen. Jag rekommenderar att ni kontaktar Skatteverket och förklarar situationen. Om man inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan man i första hand begära att Skatteverket omprövar det. Det gör man genom att skriva ett brev till det skattekontor som fattat beslutet. Man kan också i andra hand överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat beslutet man vill överklaga. Du hittar blanketter för omprövning och överklagande på Skatteverkets hemsida.Skatt utanför bodelning:Om ni har överlåtit bostadsrätten utanför bodelningen räknas överlåtelsen antingen som en försäljning eller som en gåva. För att det ska vara fråga om gåva krävs att det rör sig om en frivillig förmögenhetsöverföring som görs med gåvoavsikt. Gåvan ska även vara benefik vilket innebär att ersättning inte ska utgå. Eftersom du har betalat ersättning för bostadsrätten samt övertagit lånen är överlåtelsen inte att se som en gåva. Om överlåtelsen av bostadsrätten skett utanför bodelningen kommer alltså överlåtelsen att beskattas som försäljning. Din fd make måste då skatta för vinsten. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis ska din fd make inte beskattas för överlåtelsen av bostadsrätten om den skedde genom bodelning. Om överlåtelsen däremot skedde utanför bodelningen ska överlåtelsen beskattas som en vanlig försäljning. Jag rekommenderar att ni först och främst hör av er till Skatteverket och försöker lösa problemet genom att förklara situationen. Om Skatteverket inte ändrar deklarationen kan ni ansöka om omprövning av beslutet genom att fylla i blanketten "Omprövning av beslut – begäran" som finns på Skatteverkets hemsida och skicka in till det skattekontor som fattat beslutet. Om Skatteverket inte ändrar beslutet kan ni slutligen gå vidare och överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta görs genom att fylla i blanketten "Överklagande" på Skatteverkets hemsida och skicka in till skattekontoret som fattat beslutet. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skatt beträffande förlikningsavtal?

2021-03-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Dn lång historia kort...Jag och min sambo var i en rättegångstvist mot ett stort byggbolag där vi tillslut kom överens om en förlikning. Vi fick därmed betala vår advokat samt en förlikningssumma skedde till bolagets favör. Kan jag dra av någonting här på skattedeklarationen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och din sambo har rätt att dra av rättegångskostnader (ombudskostnader och förlikningssumma) i era skattedeklarationer.I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för kostnader - när det handlar om dom i domstol, förlikningsavtal vid en skiljedom och om processen lösts innan den gått till domstol. Huvudregel är att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och bibehålla inkomster samt om det funnits en skälig anledning att driva processen (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL). Det framgår inte tillräcklig information i frågan för mig att göra en god bedömning. Men som jag förstår det verkar det som att era kostnader inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter, utan snarare avser privata kostnader. Om kostnaderna faller under personliga levnadskostnader kan ni inte dra av någonting i era skattedeklarationer.Är du osäker på vad som gäller i ert fall råder jag dig att kontakta Skatteverket. De kommer att inhämta och gå igenom all relevant information som behövs, och därefter göra en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,