Kan några avdrag medges för de olika resorna med företagets bil?

2020-04-01 i Avdrag
FRÅGA |Jag använde företagets bil, en bensindriven Volvo V70, i samband med att jag var ute hos olika kunder. Jag arbetade 220 dagar under 2019 och av dessa var jag ute på kundbesök 190 dagar. Enligt min körjournal hade jag kört bilen 1 580 mil till och från kundbesöken. Jag använde företagets tankkort endast för de resor som jag gjorde i tjänsten.Jag använde även bilen för mina resor mellan arbetsplatsen och sin bostad. Avståndet mellan mitt hem och jobbet är/var 1,5 mil (enkel resa). Kan ni redogöra för min beskattningskonsekvenser vid användandet av företagets bil samt ifall jag kan medges några avdrag för de olika resorna och i så fall med hur mycket?
Sheba Shaly |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Huvudregeln är att du får använda företagets bil för privata resor i mer än ringa omfattning och beskattningskonsekvenser för användandet av företagets bil blir att du förmånsbeskattas för användandet. Förmånen ska tas upp till beskattning enligt 11:1 § IL. Värdet beräknas enligt schablon enligt inkomstskattelagen 61:5-11 §. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet ska nu behandlas. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet finns i 12 kap §§26-30 i IL. Skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ska dras av om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skatteskyldiges bostad att hen behöver använda något transportmedel (26 § IL). Vidare framgår att utgifterna ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil istället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. I 27 §. I andra stycket frångår man kravet från regelmässig tidsvinst om bilen används i tjänsten i minst 60 dagar per år och körsträckan är minst 300 mil per år. Om man dessutom använder bilen mer än 160 dagar per år så medges avdrag för samtliga resor till och från arbetet.Din situation: Av förutsättningarna framgår det att du använder bilen mer är än 160 dagar per år och över 300 mil varför du medges avdrag med bil för dina resor till och från arbetet (12:27 § IL). Avdrag för resor med bil medges med 1 krona och 85 öre per kilometer, (12:27 § 3 st. IL).Avdraget begränsas dock om man gör resorna med förmånsbil till 95 öre per kilometer för bensindrivna bilar och 65 öre per kilometer för dieseldrivna bilar. (12:29 § IL)När det gäller resorna till och från arbetet så får du avdrag med bil men endast 95 öre per kilometer eftersom det är en bensindriven förmånsbil (12:29 § IL).Några avdrag för resor i tjänsten kan inte medges eftersom arbetsgivaren betalar drivmedel för dessa resor.Du kör 660 mil per år till och från arbetet (220 dagar gånger 3 mil) och detta innebär att beloppet uppgår till 6 270 kr (660 X 9,50).Eftersom beloppet understiger 11 000 kr medges inget avdrag enligt 12:2 § 3:e punkten IL.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag dra av privata kostnader för juridisk hjälp i deklarationen?

2020-02-28 i Avdrag
FRÅGA |Kan jag dra av kostnader för juridisk hjälp i deklarationen? Det avser privat.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan finnas möjligheter att dra av kostnader för juridisk hjälp men då krävs det att det var en nödvändig kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst (12 kap 1 § inkomstskattelagen). Eftersom du säger att din juridiska hjälp är privat så antar jag dock att det inte är relevant. Istället kommer de juridiska kostnaderna att falla under levnadskostnader i 9 kap 2 § inkomstskattelagen, vilka inte kan dras av i deklarationen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man göra ett schablonavdrag vid försäljning av fastighet?

2020-01-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej. Då min far gått bort så skall vi sälja hans hus. Huset är byggt 1963 och vi vet inte vad han lagt på reperationer genom åren.Finns det något schablonavdrag man kan göra.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en kapitalvinst så ska statlig inkomstskatt betalasOm det uppstår en kapitalvinst vid försäljningen av huset, så ska ni betala skatt på vinsten. Kapitalvinsten räknas ut genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Ersättningen är det belopp ni får betalt för huset. Omkostnadsbeloppet är det belopp som er far köpte huset för, eller byggnadskostnaden om han själv byggde huset. Till omkostnadsbeloppet räknas också kostnader för förbättring och reparation (45 kap. 12 § IL). Om ersättningen är större än omkostnadsbeloppet, så har ni gjort en kapitalvinst på huset. Ni ska i så fall betala 22 % statlig inkomstskatt på vinsten (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).Kan vi göra ett schablonavdrag vid försäljning av huset?Ni kan inte göra ett schablonavdrag för de reparationskostnader er far har haft. Ni måste kunna visa för Skatteverket att er far haft en kostnad som är avdragsgill. Det gör ni enklast genom att leta reda på kvitton, fakturor, bankutdrag och liknande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Avdrag för uthyrning av privatbostad vid delat ägande

2019-11-17 i Avdrag
FRÅGA |Om jag och min sambo vill hyra ut övervåningen i vårt hus, får båda dra av 40000 + 20% innan skatt? Vi äger 50% var. Eller är det kopplat till fastigheten?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 42 kap. 30 § 2 stycket inkomstskattelag (se här) ska ett schablonavdrag på 40 000 kr göras för uthyrning av en privatbostad. Eftersom ersättningen avser uthyrning ska ni enligt 42 kap. 31 § inkomstskattelag (se här) göra ytterligare avdrag med 20 % av hyresintäkten. Eftersom avdragen anknyter till fastigheten och ni äger 50 % var betyder det alltså att var och en av er får dra av 20 000 kr + hälften av 20 % av hyresintäkten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Om jag anlitar städhjälp, får jag dra av det på skatten?

2020-03-24 i Avdrag
FRÅGA |Om jag anlitar städhjälp, får jag dra av det på skatten? Jag bor i en hyreslägenhet och är pensionär.
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatteavdrag för städhjälp finns i inkomstskattelagen (ISL) och i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.Om rutavdragStädhjälp faller under det så kallade rutavdraget, vilket innebär att du kan dra av det så länge skatten du betalar överstiger avdragsbeloppet (67 kap 11-13 §§ ISL). Du kan som högst dra av 50% av arbetskostnaden i rutavdrag. Utgifter för material, utrustning och resor får inte räknas in (67 kap 18 § andra stycket ISL). Du kan heller aldrig få rutavdrag på över 50 000 kr om året (67 kap 19 § ISL). Att du bor i hyreslägenhet är inga problem. Det krävs bara att städningen ska ske i din bostad för att vara avdragsgill (67 kap 14 § ISL).Krav på den som utför arbetetDu kan inte få rutavdrag om städningen utförs av någon du är släkt med (67 kap 15 § andra stycket ISL). Det krävs också att den som utför arbetet är godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut, alternativt att redovisning av arbetsgivaravgifter på ersättning för arbetet har skett i en förenklad arbetsgivardeklaration (67 kap 16 § ISL).Får du göra avdrag?Om du anlitar städhjälp får du alltså dra av 50% av beloppet på skatten du betalar, upp till 50 000 kr. De enda förutsättningarna du behöver ta hänsyn till är att anlita någon som uppfyller kraven. Om du vill läsa mer om rutavdraget rekommenderar jag Skatteverkets hemsida. De har bra information både om hur bidraget går till och vilka villkor som ställs upp.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det möjligt att göra avdrag för uppförande av villa trots att jag saknar kvitton?

2020-02-24 i Avdrag
FRÅGA |HejJag köpte en tom i skärgården 1982 jag sökteoch fick bygglov för 110 m2. Med tillhörande egen brunn och av kommunen godkänt avlopp.Vi byggde i lösvirke och drog in el och kåken har villastandard. På fastigheten byggde vi ( m bygglov) en 50m2 stort gästhus, 2005 byggdevi vidare på stora huset so nu är 150 m2.Allt är byggt enligt modern standard och 4 glasfönsterVi har byggd i villastandard 145+45 i käkarna och 220x45 i taget. Med fyrk isildring.Vi har byggd skälva med hjälp av byggansvarig och fackmän.Nu har vi sålt och kan inte tillnärmelsevis presentera de kvitton som bygger kostat mest beroende på ett tillkortakommande av de som skulle hålla iordning på papperen.Finns andra meddela Skatteverket de faktiska kostnaderna nedlagda?Ex Foton , ptisstatisik, bygglov, fastighetstaxering m m
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär du säljer en bostad kan du göra avdrag för vissa renoveringar. Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier; den ena kategorin är grundförbättringar, den andra är reparationer och underhåll. Grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, medan förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften. Avdrag för renoveringar/förbättringar får göras om de utförts de senaste fem åren. Utöver att renoveringen är högst fem år gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5.000 kronor under ett och samma år. Exempel på renoveringar/förbättringar är målning, tapetsering, byte av lister och byte av vitvaror.Om du har byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden får du göra avdrag för hela utgiften. Till skillnad från renoveringar/förbättringar finns det ingen åldersgräns, avdrag får göras oavsett ålder. Du får också göra avdrag med hela beloppet för inköp av utrustning som inte har funnits i bostaden tidigare. Exempel på sådant du kan göra avdrag för med hela utgiften är när du har byggt ett nytt hus, du har byggt ut ditt hus, du har installerat en tvättmaskin där det inte fanns någon innan och du har gjort om ett garage till ett badrum.Det är alltid en god idé att spara alla kvitton och fakturor för att ha möjlighet att visa hur mycket du kan begära avdrag för. Det är däremot möjligt att begära avdrag även om du saknar kvitton och fakturor från renoveringen. Då behöver du andra dokument för att kunna visa omfattningen av och tidpunkten för dina renoveringar. Exempel på dokument som kan användas för ändamålet är fotografier före och efter, ritningar, kontoutdrag, lånehandlingar, pantbrev, bygglovshandlingar, fastighetsdeklaration, prisstatistik, intyg från byggmästare m.m. (jfr Kammarrätten i Göteborg mål nr 6782-12). Uppräkningen är inte uttömmande utan även annat kan tillmätas betydelse. Det kommer utifrån det underlag du lämnar in att göras en sammantagen bedömning. Dels ska det framgå att nybygget verkligen skett (vilket torde vara möjligt att bevisa med hjälp av bygglovsansökan, fotografier före och efter m.m.) dels vad kostnaden varit och vem som betalt den (vilket du torde kunna styrka med lånehandlingar, pantbrev, kontoutdrag m.m.).Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och håller en bra kontakt med myndigheten. Skatteverket är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att myndigheten ska svara på frågor och hjälpa dig inom dess område. Skatteverket kan således vara behjälplig med att förklara vilka dokument den vill att du lämnar in för att styrka dina avdrag. För det fall att du och Skatteverket inte kommer överens och du får ett negativt beslut i slutändan, är det möjligt att begära domstols prövning av beslutet genom en överklagan.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att prata vidare om ärendet med dig. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 26 februari, klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för avdragsgill sponsring

2019-12-16 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Är det skattefritt för ett aktiebolag att sponsra en individuell idrottare?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om skatt finns i inkomstskattelagen. AvdragsrättNär vi pratar om skatt brukar vi säga att vissa inkomster är skattefria och att vissa utgifter är avdragsgilla. Att ett bolag skulle lägga pengar på sponsring kan under vissa omständigheter vara en avdragsgill kostnad. Betydelsen av detta är att kostnader som lagts på sponsring får dras av mot inkomsterna som ska beskattas. Enkelt exempel: Bolaget har inkomster på 100 kr och har lagt 30 kr på sponsring, 70 kr tas då upp till beskattning. Lägre inkomster bidrar ju till mindre skatt, vilket kan vara förmånligt för ett bolag. SponsringGränsdragningen som är viktig att göra är huruvida det ekonomiska biståndet ska beaktas som en gåva eller som sponsring för aktiebolaget i fråga. Beaktas sponsringen till sin karaktär utgöra en gåva så är kostnaderna för denna inte avdragsgill (9 kapitlet 2 § 2 stycket Inkomstskattelagen). Skulle sponsringen beaktas som marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad eller forskning och utveckling så är det en utgift för att bibehålla inkomster, vilket är en avdragsgill kostnad (16 kapitlet 1, 2, 9 §§ Inkomstskattelagen).Under vilken av de avdragsgilla kategorierna som sponsringen skulle falla under beror på sponsringens karaktär. Ska ett företags logga synas på matchtröjor så torde det falla under marknadsföring, bjuder företaget in till fest så kan det vara representation (under vissa förutsättningar). Den viktigaste gränsdragningen är huruvida bolaget som sponsrar får en direkt motprestation eller inte. Bolaget måste kunna visa att exempelvis värdet av marknadsföringen som erhålls eftersom bolagets logga är på matchtröjorna motsvarar värdet av sponsringen. Avdrag kan bara beviljas för den del som inkomsterna motsvarar utgifterna. Att sponsringen skulle ge bolaget ett gott rykte (goodwill) räknas inte som en direkt motprestation. Exempel: Ett bolag sponsrar ett fotbollslag med matchtröjor med bolagets logga på. Tröjorna har ett värde på 100 kr och det beräknade värdet på sponsringen som marknadsföring är 50 kr. I exemplet får 50 kr dras av som kostnad, medan de 50 kr som saknar direkt motprestation räknas som gåva och beviljas inte avdrag. Individuella idrottareVisst kan man sponsra individuella idrottare, men jag kan tänka mig att det bli svårare för ett bolag att visa på att sponsringen har ett marknadsmässigt värde. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Avdrag för armbandsur i tjänsten

2019-10-30 i Avdrag
FRÅGA |Får jag som yrkesofficer göra avdrag i deklarationen för en klocka? Är ett måste i mitt yrke att ha en klocka och blir inte tilldelat någon utav försvarsmakten.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avdrag för instrument, verktyg och andra arbetsredskap får medges om det krävs för att utföra ditt arbete (12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen). Avdrag för privata levnadskostnader är inte avdragsgilla (9 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen). Det gäller alltså att kunna styrka att klockan i fråga huvudsakligen är till förvärvandet av arbetsinkomst och inte till ditt privata bruk. En klocka vars funktioner stämmer väl överens med dina yrkesuppgifter är därför att föredra om du vill få avdrag beviljat. Avdrag för arbetsredskap förutsätter även att redskapet i fråga inte tillhandahålls av arbetsgivaren, vilket stämmer väl in på ditt fall. Det kan tilläggas att ifall du köper en klocka vars prisnivå är dyrare än vad som anses motiverat av tjänstebehovet bör avdrag reduceras till en skälig nivå. Det blir alltså ingen Rolex. Avslutningsvis bör kvittot sparas för att styrka kostnaden. Skatterätten är väldigt specifik och mycket bygger på praxis och riktlinjer för specifika avdrag. Jag lyckades inte hitta specifik praxis om avdrag för armbandsur men det torde räknas till arbetsredskap i ditt yrke. Hoppas att du fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga!Hälsningar,