Avdragsgilla kostnader för uthyrning av småhus

2021-05-24 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag har en jordbruksfastighet och tänker bygga ett litet hus för uthyrning på fastigheten frågan är om byggmaterial är avdragsgill i deklarationen
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av bestämmelserna i 42:30-32 IL framgår att den som äger ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrättslägenhet eller som själv hyr ut sin bostad ska betala skatt för uthyrningsinkomster och andra inkomster som härrör från bostaden.Fastighetsägaren har alltid rätt att göra ett schablonavdrag som alltsedan den 1 januari 2013 uppgår till 40 000 kr. Är det fråga om uthyrning för bostadsändamål får ytterligare 20 procent av uthyrningsinkomsten dras av enligt reglerna i 42:31 IL.SammfattningErsättningen ska tas upp till beskattning. Verkliga kostnader får inte dras av; inkomstberäkningen sker enligt en schablonmetod. Från ersättningen ska dels ett fast schablonavdrag göras, dels, i vissa fall, ett procentavdrag. Schablonavdraget höjdes från 21 000 kronor till 40 000 kronor från och med den 1 januari 2013 (prop. 2012/13:1, SFS 2012:757. Procentavdraget utgör 20 procent av ersättningen och får bara utföras när det är fråga om uthyrning för bostadsändamål (42 kap. 31 §). I ditt fall innebär detta att byggmaterialet får inte dras av. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen

2021-04-10 i Avdrag
FRÅGA |Hej.jag har sålt en bostadsrätt förra året (2020).Nu ska jag deklarera försäljningen och jag undrar om man får dra av kostnaden för byta av vitvaror under rubriken förbättringsutgifter. de är bytta under en 3-årsperiod 2018-2020.Tacksam för svar.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avdrag för förbättringsutgifter får i vissa fall göras i deklarationen vid försäljning av bland annat bostadsrätter. Ett första krav för dig som sålt din bostadsrätt år 2020, är att förbättringen måste ha gjorts under åren 2015-2020. Detta krav har du således uppfyllt.Frågan är då om det du gjort kan klassas som en förbättring. Byte av vitvaror kan klassas som en förbättringsutgift. Förutsättningen är att bytet måste ha gjort bostaden i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Om du till exempel har satt in en diskmaskin som inte fanns i lägenheten vid köpet, klassas det som en förbättringsutgift. Om du till exempel har bytt ut en kyl och en frys, får du däremot antagligen inte göra avdrag för detta, då det endast är ett byte och inte en förbättring (jag förutsätter då att det vid köpet redan fanns en kyl och frys i bostaden). Om den nya frysen har funktioner som den gamla frysen inte hade, exempelvis en ismaskin, kan det å andra sidan ses som en förbättrande åtgärd, och merkostnaden för detta kan i sådana fall få dras av. För att få hjälp med just din rätt till eventuella avdrag vill jag rekommendera Skatteverkets e-tjänst. Denna tjänst hjälper dig att beräkna om/hur mycket av kostnaden du får dra av i din deklaration.Hoppas du är nöjd med ditt svar och lycka till! Vänliga hälsningar

Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?

2021-03-30 i Avdrag
FRÅGA |Angående Dubbel Bosättning. Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Malmö och har sedan 6 månader flyttat till Stockholm för arbete där jag nu hyr en lägenhet i andra hand. Min lägenhet i Malmö hyr jag ut i andra hand men har fortfarande kvar förstahandskontraktet. Totalt sett har min boendekostnad ökat med cirka 9 000 kr / månad då lägenheten i Stockholm är mycket dyrare än lägenheten i Malmö. Får jag göra avdrag i deklarationen för denna ökade boende kostnad? Finns det något jag bör tänka på speciellt kring detta? Tack!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Dubbel bosättningBeträffande dubbel bosättning, regleras det i 12 kap. 19-20 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). En av flera förutsättningar för att kostnaden betingad av ökade levnadskostnader till följd av dubbelt boende ska vara avdragsgill, är att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Sträckan Malmö till Stockholm överstiger 60 kilometer. En annan är att du måste ha behållit hyresrätten i Malmö. Huruvida du ska ha anses behållit bostaden i Malmö är en knepig fråga. Men enligt praxis och doktrin anses, i de fall ena bostaden hyrs ut, detta inte räknas som dubbel bosättning. Anledningen kan sammanfattas enligt följande. Dina ökade levnadskostnader har snarare samband med ditt nya jobb i Stockholm och de därtill rådande priserna för bostäder där än till följd av dubbelt boende, då du inte har kostnader för det tidigare boendet med anledning av andrahandskontraktet. Ditt nya boende i Stockholm föranleder alltså inte en kostnadsökning på grundval av dubbelt boende. Någon annan avdragsgill grund?Enbart det förhållandet att nya boendet är dyrare än det tidigare medför inte i sig någon grund till avdrag. Det föreligger ingen avdragsgill kostnad i förevarande situation, förutom för t.ex. arbetsresor till och från jobb enligt 12 kap. 1 § IL för de kostnader överstigande 11 000 kr, 12 kap. 2 § tredje stycket IL. Kommentera gärna mitt svar om några oklarheter kvarstår eller om du har till svaret anknytande frågor.Hälsningar,

Ska RUT-avdraget då gå på dödsboet eller på mig?

2021-02-26 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Min mamma har gått bort och jag är ensam arvtagare. Hon hade en villa som dödsboet har sålt och vad jag förstår så kan villan inte övergå i köparens ägo förrän dödsbolagfarten är klart. I skrivande stund är bouppteckningen klar.Vad jag förstår så ska jag göra en deklaration över själva husförsäljningen. Jag kommer behöva köpa in tjänster för städning och flyttning av hennes bohag. Ska RUT-avdraget då gå på dödsboet eller på mig? Känner viss förvirring kring vad som ska "belasta" mig respektive dödsboet.Tack för hjälpen
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dödsbo har möjlighet att få RUT-avdrag endast om arbetena har utförts före dödsfallet (67 kap. 11 tredje stycke inkomstskattelagen). I detta fall kommer hushållsarbetet utföras efter dödsfallet. Därför kommer dödsboet inte ha rätt att få Rut-avdrag för hushållsarbeten.Du kan inte heller beviljas något RUT-avdrag för städningstjänster i din mammas villa som har redan sålts (se även Skatteverkets webbsida).Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?

2021-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Ett dödsbo är en juridisk person som innehar den avlidna personens tillgångar och skulder till dess att dödsboet skiftas. För dödsåret är dödsboet skattskyldigt för den avlidne personens inkomster fram till dödsfallet, och för sina egna inkomster därefter. Detta innebär att de regler som skulle ha gällt för den avlidne om den varit vid liv gäller på samma sätt som för skattskyldiga fysiska personer (4 kap 1 § inkomstskattelagen). För senare beskattningsår använder man de bestämmelser som gäller för fysiska personer även för dödsboet (4 kap 2 § inkomstskattelagen). Det finns dock vissa undantag, vilka dock inte är relevanta för din fråga. Eftersom samma regler gäller för dödsbon som för fysiska personer, är ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital (42 kap 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Detta betyder att dödsbon får dra av ränteutgifter mot kapitalinkomster. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?

2021-03-30 i Avdrag
FRÅGA |Jag har blivit sambo och hon bor på annan ort än där jag har arbetet mitt så jag har kvar min gamla bostad pga det och veckopendlar dit. Har jag rätt att göra avdrag för dubbel bosättning även fast jag inte fått nytt jobb på orten utan flyttat dit pga sambon och vad kan jag dra av isåfall?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör bestämmelserna i den svenska Inkomstskattelagen (IL). En av Inkomstskattelagens huvud utgångspunkter för svensk skatterätt är att man inte kan få avdrag för personliga levnadskostnader, dvs sådana kostnader som inte är kopplade till ett arbete. Grundprincipen är att således att avdrag inte ska medges för de merkostnader som en person får när denna har skilda bostads- och arbetsorter. Detta kommer till uttryck genom 9 kap 2 § IL. Avdragsrätten för ökade levnadskostnader är ett undantag från detta avdragsförbud, men följande förutsättningar måste vara uppfyllda i enlighet med 12 kap 19 - 20 §§ IL: - personen har flyttat till en ny bostadsort p.g.a. sitt arbete- personen har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten för sig själv, sin make, sambo eller familj - personen övernattar på arbetsortenavståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kmMer information kring detta hittar du på Skatteverkets hemsida här. SammanfattningTypfallet för att man ska få avdrag vid dubbelt boende är att en arbetstagare på grund av ett nytt arbete flyttar till en ny ort och har kvar bostaden på den tidigare bostadsorten, exempelvis för att familjen ska bo kvar pga diverse olika anledningar. Enligt lagens förarbeten (Prop. 2007/08:24) framgår det att regeln är tänkt att underlätta under en övergångsperiod, samtidigt som man inte vill skapa inlåsningseffekter på arbetsmarknaden.I och med att din flytt är kopplad till ditt samboförhållande och inte ett arbete så är detta att hänföras till personliga levnadskostnader enligt 9 kap § 2 IL, innebärande ingen avdragsrätt som huvudregel. Det är dock upp till Skatteverket att föra en bedömning och ta ett beslut kring din situation utifrån de upplysningar du nämner in i din deklaration. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Skatt beträffande förlikningsavtal?

2021-03-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Dn lång historia kort...Jag och min sambo var i en rättegångstvist mot ett stort byggbolag där vi tillslut kom överens om en förlikning. Vi fick därmed betala vår advokat samt en förlikningssumma skedde till bolagets favör. Kan jag dra av någonting här på skattedeklarationen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och din sambo har rätt att dra av rättegångskostnader (ombudskostnader och förlikningssumma) i era skattedeklarationer.I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för kostnader - när det handlar om dom i domstol, förlikningsavtal vid en skiljedom och om processen lösts innan den gått till domstol. Huvudregel är att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och bibehålla inkomster samt om det funnits en skälig anledning att driva processen (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL). Det framgår inte tillräcklig information i frågan för mig att göra en god bedömning. Men som jag förstår det verkar det som att era kostnader inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter, utan snarare avser privata kostnader. Om kostnaderna faller under personliga levnadskostnader kan ni inte dra av någonting i era skattedeklarationer.Är du osäker på vad som gäller i ert fall råder jag dig att kontakta Skatteverket. De kommer att inhämta och gå igenom all relevant information som behövs, och därefter göra en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fråga om det krävs kvitto för att få skatteavdrag för förbättringsutgifter

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag och min Sambo har sålt en bostadsrätt. Vi har målat om hela lägenheten samt installerat tvättmaskin bytt inredning i badrummet.Vi saknar ni kvitton på bland annat badrumsinredning och målning. Byggvaruhuset har inte kunnat hjälpa oss med inredningskvittp och målerifirman har gått i konkurs.Ska vi ändå försöka med avdrag i deklarationen och använda före och efter - bilder om Skatteverket frågar? Vad är det för risker om vi inte kan få fram kvitton eller transaktioner? Nekas man bara eller kan man åka på böter eller liknande för oriktiga uppgifter?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).Vid försäljning av en bostadsrätt finns möjlighet att göra avdrag på skatten för vissa förbättringsutgifter. Det finns dels avdrag för grundförbättringar (ex. nybyggnad eller ändrad planlösning) och dels avdrag för reparation och underhåll (bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen). Typ av förbättringsutgift är avgörande för att ta fram ett korrekt avdrag.TvättmaskinenOm det inte fanns en tvättmaskin i bostaden före renoveringen är tvättmaskinen en sådan grundförbättring som du får göra avdrag för hela utgiften (45 kap. 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning här.Bytt inredning i badrummet/målningDenna typ av renovering omfattas av reparation och underhåll (45 kap. 12 § IL). Om du har bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen kan du få avdrag för en del av utgiften. Här gäller att avdrag endast beviljas för sådan renovering som har skett under samma år som bostaden säljs, eller något av de fem föregående åren. För att få avdrag krävs även att åtgärden medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än när ägaren själv köpte bostaden. Det är ej tillåtet att göra avdrag för inköp av verktyg, ex. penslar.Du måste ha renoverat för minst 5000 kr per år för att vara berättigad avdrag (45 kap. 11 § IL).Du kan begära avdrag även om du saknar kvittoKvitto är inte ett krav utan ett bevismedel. Om du ej har kvitto/faktura från renoveringen kan du istället uppvisa andra dokument som visar på omfattningen och tidpunkten för renoveringen. Enligt Skatteverket kan du använda dig av följande:- foton och ritningar- kontoutdrag eller lånehandlingar- bygglovshandlingar- fastighetsdeklaration- prisstatistikMed vänlig hälsning,