Ska RUT-avdraget då gå på dödsboet eller på mig?

2021-02-26 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Min mamma har gått bort och jag är ensam arvtagare. Hon hade en villa som dödsboet har sålt och vad jag förstår så kan villan inte övergå i köparens ägo förrän dödsbolagfarten är klart. I skrivande stund är bouppteckningen klar.Vad jag förstår så ska jag göra en deklaration över själva husförsäljningen. Jag kommer behöva köpa in tjänster för städning och flyttning av hennes bohag. Ska RUT-avdraget då gå på dödsboet eller på mig? Känner viss förvirring kring vad som ska "belasta" mig respektive dödsboet.Tack för hjälpen
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dödsbo har möjlighet att få RUT-avdrag endast om arbetena har utförts före dödsfallet (67 kap. 11 tredje stycke inkomstskattelagen). I detta fall kommer hushållsarbetet utföras efter dödsfallet. Därför kommer dödsboet inte ha rätt att få Rut-avdrag för hushållsarbeten.Du kan inte heller beviljas något RUT-avdrag för städningstjänster i din mammas villa som har redan sålts (se även Skatteverkets webbsida).Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Kan jag dra av kostnader för juridisk hjälp i min deklaration?

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Kan jag dra av juristkostnader( 170000skr) i deklarationen??
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa situationer kan det finnas möjligheter att dra av kostnader för juridisk hjälp men det som då krävs är att det var en nödvändig kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst (enl. 12 kap 1 § inkomstskattelagen). Om dina juridiska kostnader är privata gäller dock ej det som jag anfört ovan, utan istället kommer dessa juridiska kostnaderna att falla in under levnadskostnader i 9 kap 2 § inkomstskattelagen, och kan då som en konsekvens inte dras av i din deklaration.Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Vad gäller vid avdrag för dubbel bosättning till följd av tjänst?

2020-12-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo bor i Umeå, men jag ska flytta till Västerås för jobb. Han kommer att jobba kvar i Umeå tills han hittar något nytt arbete, så vi kommer behöva två bostäder. Kan vi då göra avdrag på skatten för den ena, spelar det någon roll vilken om planen är att båda ska till Västerås i slutändan? Är det på hela hyran man drar av, eller bara 'min' halva av hyran? Drar man av det på skatten för nästa år vid deklarationen? Finns det max belopp för vad hyran eller storleken får vara, pga av långa bostadsköer blir hyran dyrare i västerås än vad vi har i umeå? Tack på förhand!
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avdrag till följd av tjänst regleras i kapitel 12 i Inkomstskattelagen. Som huvudregel får utgifter till följd av att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad (12 kap. 1 § IL). Dubbel bosättning: Den som flyttar på grund av sitt arbete till en ny bostadsort och behåller en bostad på den tidigare bostadsorten för sig själv, make, sambo eller familj får göra avdrag för kostnaden för den nya bostaden (12 kap. 19 § IL). För att avdraget ska beviljas måste (12 kap. 20 § IL);1. den tidigare bostaden behållas,2. den skatteskyldige övernatta på arbetsorten, och3. avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara minst 50 km.Avdrag får göras i två år med tre års ytterligare avdrag om den dubbla bosättningen beror på en make/sambos förvärvsverksamhet (12 kap. 20 § IL). Avdragets storlek: Det är den personen som byter arbete och därmed orsakar den dubbla bosättningen som får göra avdrag. Avdraget får göra med den faktiska ökade utgiften för logi (12 kap. 21 § IL). Eftersom du ansöker om avdraget måste du kunna styrka hur stor kostnaden är med exempelvis kvitton och kostnaden måste anses rimlig i förhållande till kostnadsläget på arbetsorten. Om bostaden på arbetsorten blir familjebostaden är det kostnaden för bostaden på den tidigare bostadsorten som avdrag får göras för. För att avgöra vart familjebostaden är görs en samlad bedömning av exempelvis bostadens storlek, var familjemedlemmar bor och vart ledig tid tillbringas. Avdrag görs i den deklaration för vilket inkomstår kostnaden är hänförbar. Sammanfattningsvis bör du få göra avdrag för hela boendekostnaden i Västerås förutsatt att kostnaden anses rimlig och att bostaden i Västerås inte anses utgöra familjebostaden. Att ni planerar att flytta till Västerås senare bör inte påverka rätten till bidrag så länge ni uppfyller ovan nämnda kriterier.Jag hoppas att det besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Arbetsledningsrätten samt avdrag för arbetskläder

2020-06-26 i Avdrag
FRÅGA |jag försöker hittar vad som gäller om arbetsgivaren skriver i sin policy att man ska bära " helsvarta" skor till sin uniform, inte ens mörka. Jag jobbar inom kriminalvården på häktet där det är uniformskrav och dom står för uniformen men inte skorna, vad gäller kan kriminalvården kräva att det ska vara helsvarta och kan man som arbetstagare göra avdrag på det. ett problem at är det knappt finns helsvarta skor att köpa och måste man just har helsvarta så kanske man måste betalar ett högt pris om man hittar helsvarta, och man kan inte välja fritt . Detta står i våran policy " Till tjänstedräktens byxor ska bäras helsvarta skor och mörka enfärgade strumpor. Byxbenen skabäras utanpå fotbeklädnadens skaft." Jag vet på en arbetsplats som jag jobbat på där det var krav på helsvartaskor men som sen arbetsgivaren backade och skrev om sin policy till " Matchande skor" eftersom det knappt finns helsvarta.tacksam för svar
|Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline.Som jag tolkar din fråga vill du ha svar på dels vilken klädpolicy din arbetsgivare har rätt att upprätta dels om utgifter för arbetskläder är skattemässigt avdragsgillt.Arbetsgivarens arbetsledningsrätt Genom den s.k. arbetsledningsrätten har arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet inom verksamheten. Att leda och fördela arbetet innebär att arbetsgivaren får bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras. Att upprätta en klädpolicy är ett sådant beslut som faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det är inget krav att en policy måste vara tecknad i avtal så länge den följer god arbetsmarknadssed. Arbetsledningsrätten är dock inte oinskränkt utan en sådan klädpolicy förutsätter att den inte strider mot kollektivavtal eller är diskriminerande. Som svar på din fråga så har din arbetsgivare rätt att kräva att du bär vissa skor i tjänst, trots att de måste införskaffas av dig själv. Efterföljsamheten av en sådan policy är troligen avgörande för huruvida du uppfyllt din arbetsskyldighet som arbetstagare. Om du vill ha mer hjälp med frågor gällande din arbetsskyldighet rekommenderar jag dig att du vänder dig till ditt fackförbund.Skattemässiga avdrag för arbetskläderAvdragsrätten för inkomstslaget tjänst regleras i 12 kap. inkomstskattelagen (IL). Enligt 12 kap. 1 § IL gäller generellt att en utgift måste vara ämnad att förvärva och bibehålla inkomster för att den ska vara avdragsgilla. Bestämmelsens syftar på kravet av kausalitet mellan inkomstens förvärvande och utgiften, antingen på det sättet att utgiften syftat till eller resulterat i inkomsten.Utöver detta görs ofta en gränsdragning gentemot s.k. personliga levnadskostnader i 9 kap. 2 § IL. För dessa typer av utgifter föreligger nämligen avdragsförbud. I praxis har bedömningen om en utgift utgör personliga levnadskostnader ansetts beroende av om det är fråga om en merkostnad i jämförelse med personens vanliga levnadskostnader. I praxis har arbetskläder generellt ansetts utgöra personliga levnadskostnader, och därmed föreligger avdragsförbud för sådana utgifter. Enligt 12 kap. 32 § IL kan däremot utgifter för skyddskläder medges avdragsrätt om utgiften avser kläder som är särskilt anpassade för arbetet och olämpliga att bära privat. Ett exempel på sådana kläder är skor med stålhätta.SammanfattningPå grund av arbetsgivarens långtgående arbetsledningsrätt har denne rätt att upprätta en klädpolicy, såtillvida den inte är diskriminerande eller strider mot ett kollektivavtal. Vad gäller avdragsrätten för inköp av arbetskläder har tillämpningen i praxis varit mycket restriktiv. Av den anledningen är det enligt min bedömning inte sannolikt att du kommer medges avdrag för skona om de inte - på samma sätt som skor med stålhätta - är direkt olämpliga att bära privat. Det krävs således att skorna du införskaffar enbart kan användas på jobbet.Skulle inköpet av skorna ändock anses utgöra en avdragsgill utgift finns det skäl att uppmärksamma 12 kap 2 § stycke 3 IL. Enligt bestämmelsen får avdrag av utgifter som inte faller under stycke 1-2, enbart dras av i den mån de under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr. Hoppas du fick svar på dina frågor!

Fråga om det krävs kvitto för att få skatteavdrag för förbättringsutgifter

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag och min Sambo har sålt en bostadsrätt. Vi har målat om hela lägenheten samt installerat tvättmaskin bytt inredning i badrummet.Vi saknar ni kvitton på bland annat badrumsinredning och målning. Byggvaruhuset har inte kunnat hjälpa oss med inredningskvittp och målerifirman har gått i konkurs.Ska vi ändå försöka med avdrag i deklarationen och använda före och efter - bilder om Skatteverket frågar? Vad är det för risker om vi inte kan få fram kvitton eller transaktioner? Nekas man bara eller kan man åka på böter eller liknande för oriktiga uppgifter?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).Vid försäljning av en bostadsrätt finns möjlighet att göra avdrag på skatten för vissa förbättringsutgifter. Det finns dels avdrag för grundförbättringar (ex. nybyggnad eller ändrad planlösning) och dels avdrag för reparation och underhåll (bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen). Typ av förbättringsutgift är avgörande för att ta fram ett korrekt avdrag.TvättmaskinenOm det inte fanns en tvättmaskin i bostaden före renoveringen är tvättmaskinen en sådan grundförbättring som du får göra avdrag för hela utgiften (45 kap. 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning här.Bytt inredning i badrummet/målningDenna typ av renovering omfattas av reparation och underhåll (45 kap. 12 § IL). Om du har bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen kan du få avdrag för en del av utgiften. Här gäller att avdrag endast beviljas för sådan renovering som har skett under samma år som bostaden säljs, eller något av de fem föregående åren. För att få avdrag krävs även att åtgärden medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än när ägaren själv köpte bostaden. Det är ej tillåtet att göra avdrag för inköp av verktyg, ex. penslar.Du måste ha renoverat för minst 5000 kr per år för att vara berättigad avdrag (45 kap. 11 § IL).Du kan begära avdrag även om du saknar kvittoKvitto är inte ett krav utan ett bevismedel. Om du ej har kvitto/faktura från renoveringen kan du istället uppvisa andra dokument som visar på omfattningen och tidpunkten för renoveringen. Enligt Skatteverket kan du använda dig av följande:- foton och ritningar- kontoutdrag eller lånehandlingar- bygglovshandlingar- fastighetsdeklaration- prisstatistikMed vänlig hälsning,

Får man göra ränteavdrag trots att man är skriven på annan adress?

2021-02-01 i Avdrag
FRÅGA |Hej, jag står skriven på en hyresrätt i Stockholm där min f.d. sambo bor kvar tills han hittat något annat boende. Jag har köpt en bostadsrätt i Nacka och bor i den nu. Får jag göra ränteavdrag för mitt bolån för min bostadsrätt trots att jag fortfarande är skriven på min hyresrätt? /Eva
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Om jag förstår din fråga rätt vill du veta om du har rätt att göra ränteavdrag för dina räntekostnader som du har på ett bostadslån trots att du är skriven på en annan adress.Avdragsgilla kostnader i inkomstslaget kapitalHuvudregeln är att "man får dra av utgift för att förvärva och bibehålla inkomster" (42:1 2 st. 1 men. IL). När det gäller just ränteutgifter är de avdragsgilla oavsett vad lånen används till (42:1 2 st. 2 men. IL). Detta på grund av att det är praktiskt omöjligt för staten att kontrollera hur privatpersoner disponerar lånen. Det innebär att det inte spelar någon roll att du är skriven på hyresrätten, utan ränteutgifterna är avdragsgilla oavsett. Ränteavdraget innebär att 30% av den totala räntekostnaden kan dras av som skattereduktion på inkomstdeklarationen. Om beloppet som är avdragsgillt är större än 100 000 kr gäller att reduktionen får ske med 21%.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Skatteavdrag för advokatkostnader

2020-10-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej, har gjort bodelning och det blev en saftig summa för mig att betala till min advokat. Kan jag dra av det på deklarationen?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga behöver vi kika i Inkomstskattelagen (IL).I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för juridisk hjälp. Som huvudregel gäller att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och behålla inkomster (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL).Enligt praxis så kan man få avdrag för styrkta advokat- och rättegångskostnader om syftet med processen varit att förvärva eller behålla intäkter, och om det har funnits en skälig anledning att driva processen. Skatteverket gör en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Har man advokatkostnader som inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter faller detta under förbudet för avdrag för personliga levnadskostnader (9 kap 2 § IL). Så som jag tolkar din fråga utifrån den information som ges kan du inte dra av några advokatkostnader. Då undantaget om du drivit en process för att förvärva eller behålla någon form av intäkt.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ränteavdrag

2020-05-29 i Avdrag
FRÅGA |Kan det bli problem om jag betalar en del av en väns kreditlån från mitt eget konto? Jag tänker på avdragsräntor i deklarationen.Vänligen Ann
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar ifall det kan uppstå problem i förhållande till den du betalar räntorna till fördel för. När det gäller avdragsgilla kostnader som kan tas upp i deklarationen, är det den som haft kostnaden som kan göra avdrag. Detta innebär att din vän troligtvis inte kommer kunna göra avdrag för dessa räntor.Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.Med vänlig hälsning,