Kan båda sambor göra rotavdrag?

2021-11-17 i Avdrag
FRÅGA |Jag och min sambo bor i min sambos hus, vilket nu renoveras, får båda göra rotavdrag eller endast min sambo?
Felicia Sandvik |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler för rotavdrag går att hitta i inkomstskattelagen (IL). Den person som har haft utgifter för hushållsarbete har rätt till skattereduktion (67 kap. 11 § IL). Hushållsarbetet måste också ska vara hänförligt till den person som begär avdraget (67 kap. 15 § IL). Det innebär att den person som begär skattereduktion för ett hushållsarbete måste ha sin bostad där (RÅ 2010:109). Det finns även ett krav på ägande där du som begär rotavdrag också måste äga huset för att ha rätt till skattereduktion (67 kap. 13 a § IL). Det är sammanfattningsvis möjligt för dig att få rotavdrag för hushållsarbetet eftersom du bor i huset med din sambo. Du måste dock också ha haft utgifter för sådant arbete och äga en del av huset under tiden som hushållsarbetet utförs. Utifrån din fråga tolkar jag det som att din sambo äger huset och i sådana fall kan du bli ägare genom antingen ett köp eller en gåva. Mer information om rotavdrag går också att hitta i Skatteverkets villkor för rot- och rutavdrag 2021. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Kan dödsbo få rotavdrag?

2021-09-09 i Avdrag
FRÅGA |HejEn fråga har jag som ensam dödbodelägare rätt att göra rot avdrag för flyttstädning vid en försäljning av min mors bostadsrätt den är såld som ett dödsbo när jag deklarerar min mors dödsbo som kapitalvinst nästa år Tacksam för svarMed vänliga hälsningar
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rotavdrag är ett avdrag som kräver att vissa villkor är uppfyllda för att ge rätt till avdraget. Det är bara möjligt för ett dödsbo att få rotavdrag för tjänster som utförts innan ett dödsfall (Skatteverkets hemsida). Du kan inte heller få rotavdrag kopplat till din inbetalda skatt då ett villkor för att få beviljat rotavdrag är den som beviljas rotavdraget ska ha bott i bostaden. Svaret på din fråga blir därför nej.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär rätten till grundförbättringsavdrag?

2021-07-27 i Avdrag
FRÅGA |Jag har 189000 att dra av i grundförbättringar. Vad innebär det? Jag har under fem år är lagt nya golv i hela huset.För jag tillbaka pengar eller vad betyder det?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad rätten till grundförbättringsavdrag innebär och specifikt om det innebär att du har rätt till att få tillbaka pengar.Vad innebär rätten till grundförbättringsavdrag?Rätten att göra avdrag för grundförbättringar kallas även rätt till grundförbättringsavdrag. Avdraget innebär att du får dra av utgifter som du har haft för att förbättra bostaden när du räknar ut om försäljningen av din bostad ska deklareras som en vinst eller förlust. När man har gjort s.k. grundförbättringar så får man göra avdrag med hela utgiften. Eftersom du skriver att du har rätt att göra avdrag för grundförbättringar så utgår jag från att det är oproblematiskt att kraven för att det rör sig om en grundförbättring uppfyllda.Grundförbättringsavdraget innebär alltså inte direkt att du får pengar tillbaka utan istället innebär det att du har rätt att dra av utgifterna om i ditt fall 189 000 kr när du räknar ut en vinst eller förlust vid försäljningen av huset. Avdraget görs i deklarationen.Vill du läsa mer så rekommenderar jag skatteverkets sida, du kan nå information via följande länk: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/avdragforrenoveringarochnybyggnad/grundforbattringar.4.3f4496fd14864cc5ac9132ac.html.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?

2021-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Ett dödsbo är en juridisk person som innehar den avlidna personens tillgångar och skulder till dess att dödsboet skiftas. För dödsåret är dödsboet skattskyldigt för den avlidne personens inkomster fram till dödsfallet, och för sina egna inkomster därefter. Detta innebär att de regler som skulle ha gällt för den avlidne om den varit vid liv gäller på samma sätt som för skattskyldiga fysiska personer (4 kap 1 § inkomstskattelagen). För senare beskattningsår använder man de bestämmelser som gäller för fysiska personer även för dödsboet (4 kap 2 § inkomstskattelagen). Det finns dock vissa undantag, vilka dock inte är relevanta för din fråga. Eftersom samma regler gäller för dödsbon som för fysiska personer, är ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital (42 kap 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Detta betyder att dödsbon får dra av ränteutgifter mot kapitalinkomster. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste man vara skriven på adressen man vill göra ROT-avdrag på?

2021-09-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej, om man har köpt en bostadsrätt men inte kommer vara skriven där. Kan man då få rotavdrag vid renovering i lägenheten fast man inte står skriven på den adressen?
Moa Seger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson har köpt en bostadsrätt som du inte kommer att vara folkbokförd på, men undrar om det trots det är möjligt att göra ROT-avdrag.När har man som privatperson rätt att göra ROT-avdrag?För att du ska få begära ROT-avdrag krävs att vissa grundläggande krav är uppfyllda. Först och främst krävs att du:- vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år- ska vara obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret, och - har haft utgifter för utfört hushållsarbete, har fått förmån av hushållsarbete som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, eller har redovisat ersättning för utfört hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration (67 kap. 11 § IL). Vad gäller ROT-avdrag finns även krav på att lägenheten ska innehas av dig som begär avdraget och att arbetet som utförs i lägenheten är sådant du som ägare står för (67 kap. 13 b § IL). Det som här menas med att lägenheten innehas av dig är att du är den som skrivit på köpehandlingarna för lägenheten. Det finns också krav på att arbetet som ska göras i din lägenhet ska vara hänförligt till dig som begär ROT-avdraget (67 kap. 15 § IL). Vad som menas med att något är hänförligt till dig framgår inte tydligt av lagtexten. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2010 ref. 109 konstaterat att man ska förstå det som att du måste ha ditt hushåll i bostaden för att uppfylla detta kriterium. Du kommer till exempel inte ha rätt till ROT-avdrag om anledningen till att du inte är skriven där är för att du hyr ut lägenheten. Skatteverket har däremot medgett ROT-avdrag då anledningen till att man ännu inte har sitt hushåll i lägenheten är för att man vill renovera den innan man flyttar in och den är nyinköpt. Detta godtas dock enbart om man flyttar in direkt när renoveringen är färdig. SammanfattningDet finns inget uttryckligt krav i lagen på att du måste vara folkbokförd på adressen för lägenheten för att få göra ROT-avdrag för renoveringsarbeten. Som jag redogjort för ovan blir möjligheten till ROT-avdrag i stället beroende på anledningen till att du inte är skriven där. Om det är för att du inte kommer att bo där (och därmed inte ha ditt hushåll där), kommer det brista i rekvisitet att det är "tillräckligt hänförligt" till dig. Om det däremot är så att du kommer att ha ditt hushåll där, men även på ytterligare en adress ska detta enligt min uppfattning inte vara ett hinder för att du ska få ROT-avdrag. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Hyra ut till min egna ideella förening

2021-08-23 i Avdrag
FRÅGA |Jag är ordförande i en ideell förening som stöttar en liten grupp buddhistiska munkar. Kan jag som ordförande hyra ut del av min fastighet som bostad för munkarna? Vad finns det i så fall för bestämmelser kring det? Föreningens inkomster består till 100% av frivilliga donationer.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De regler som främst skulle kunna aktualiseras i detta fall är troligen skatteregler. Låt mig först slå fast att en viktig grundregel i skattelagstiftningen är att varor och tjänster ska värderas marknadsmässigt. Så länge hyran är marknadsmässig eller lägre borde det inte innebära något problem för dig att du också sitter i styrelsen i föreningen som hyr lokalen. För dig som hyr ut finns det skatteregler som gäller bostadshus. Du nämner inte vilken typ av fastighet det rör sig om i ditt fall, men jag utgår ifrån att det rör sig om en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet. Jag kan inte se något skatterättsligt skäl till varför inte föreningen skulle kunna hyra lokal av dig i enlighet med dessa regler (42 kap. 30-32 § Inkomstskattelagen (IL)), utan att det behöver drabba dig skattemässigt. Det finns undantag, men det gäller handelsbolag och fall där du eller någon närstående till dig är anställd i föreningen (42 kap. 32 § IL). Jag uppfattar det inte som föreningen har några anställda. Något kort kan nämnas om dessa skatteregler. Du har möjlighet att hyra ut privatbostadsfastighet till ett värde av 40 000 kr plus 20 % av uthyrningsintäkten, det vill säga 50 000 kr, skattefritt. En annan sak är att det kan vara lite känsligt i en ideell förening att du som ordförande så att säga gynnar dig själv genom att upplåta lokal och låta föreningen hyra. För säkerhets skull kanske inte du ska vara med när beslutet tas. Du får ju ett slags jäv som det heter. Bäst vore väl om beslutet kunde tas på ett årsmöte eller medlemsmöte. Sammanfattningsvis så ska det inte vara något problem för dig att hyra ut en del av din privatbostad enligt schablonreglerna i 42 kap. 30-32 § IL. Tänk på att hyran sätts på en nivå som är marknadsmässig eller lägre. Om du vill försäkra dig om att det inte kommer innebära några problem för dig kan du alltid kontakta skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga.

Avdragsgilla kostnader för uthyrning av småhus

2021-05-24 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag har en jordbruksfastighet och tänker bygga ett litet hus för uthyrning på fastigheten frågan är om byggmaterial är avdragsgill i deklarationen
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av bestämmelserna i 42:30-32 IL framgår att den som äger ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrättslägenhet eller som själv hyr ut sin bostad ska betala skatt för uthyrningsinkomster och andra inkomster som härrör från bostaden.Fastighetsägaren har alltid rätt att göra ett schablonavdrag som alltsedan den 1 januari 2013 uppgår till 40 000 kr. Är det fråga om uthyrning för bostadsändamål får ytterligare 20 procent av uthyrningsinkomsten dras av enligt reglerna i 42:31 IL.SammfattningErsättningen ska tas upp till beskattning. Verkliga kostnader får inte dras av; inkomstberäkningen sker enligt en schablonmetod. Från ersättningen ska dels ett fast schablonavdrag göras, dels, i vissa fall, ett procentavdrag. Schablonavdraget höjdes från 21 000 kronor till 40 000 kronor från och med den 1 januari 2013 (prop. 2012/13:1, SFS 2012:757. Procentavdraget utgör 20 procent av ersättningen och får bara utföras när det är fråga om uthyrning för bostadsändamål (42 kap. 31 §). I ditt fall innebär detta att byggmaterialet får inte dras av. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen

2021-04-10 i Avdrag
FRÅGA |Hej.jag har sålt en bostadsrätt förra året (2020).Nu ska jag deklarera försäljningen och jag undrar om man får dra av kostnaden för byta av vitvaror under rubriken förbättringsutgifter. de är bytta under en 3-årsperiod 2018-2020.Tacksam för svar.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avdrag för förbättringsutgifter får i vissa fall göras i deklarationen vid försäljning av bland annat bostadsrätter. Ett första krav för dig som sålt din bostadsrätt år 2020, är att förbättringen måste ha gjorts under åren 2015-2020. Detta krav har du således uppfyllt.Frågan är då om det du gjort kan klassas som en förbättring. Byte av vitvaror kan klassas som en förbättringsutgift. Förutsättningen är att bytet måste ha gjort bostaden i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Om du till exempel har satt in en diskmaskin som inte fanns i lägenheten vid köpet, klassas det som en förbättringsutgift. Om du till exempel har bytt ut en kyl och en frys, får du däremot antagligen inte göra avdrag för detta, då det endast är ett byte och inte en förbättring (jag förutsätter då att det vid köpet redan fanns en kyl och frys i bostaden). Om den nya frysen har funktioner som den gamla frysen inte hade, exempelvis en ismaskin, kan det å andra sidan ses som en förbättrande åtgärd, och merkostnaden för detta kan i sådana fall få dras av. För att få hjälp med just din rätt till eventuella avdrag vill jag rekommendera Skatteverkets e-tjänst. Denna tjänst hjälper dig att beräkna om/hur mycket av kostnaden du får dra av i din deklaration.Hoppas du är nöjd med ditt svar och lycka till! Vänliga hälsningar