FrågaSKATTERÄTTAvdrag30/08/2022

Vad händer om man undviker att svara på Skatteverkets frågor?

Om jag har gjort många avdrag av mindre belopp, tex representation och material, och inte återkopplar med förklaring om varför jag gjort avdraget. Räknas bara kvittona bort och inget strafftillägg sker eller MÅSTE jag (enl lag) svara på alla frågor som SKV frågar via tex brev? Har jag rätt att inte svara på frågor och vad händer då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du begär avdrag i din deklaration med stöd av kvitton och dylikt, men sedan undviker att förklara vad det gäller när det kommer frågor från Skatteverket. Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (hädanefter SKfL). 

Skattetillägg

Skatteverket har rätt att ta ut ett skattetillägg om någon lämnar en oriktig uppgift i deklarationen som påverkar beskattningen, se 49 kap. 4 § SKfL.

Enligt 49 kap. 5 § SKfL är en oriktig uppgift en uppgift där det står klart att den är antingen felaktig eller utelämnad. Däremot finns det en viktig gränsdragning att göra mellan olika typer av utelämnade uppgifter. Om det är så att en uppgift som utelämnats inte självständigt kan läggas till grund för ett beslut räknas utelämnandet av denna inte som en felaktig uppgift, se 49 kap. 5 § 2 st. SKfL

Huvudregeln är att den skattepliktiga har en skyldighet att i princip lämna alla de uppgifter som krävs för att Skatteverket ska kunna fatta ett korrekt beslut i det enskilda beskattningsärendet. Att man lämnar uppgifter om omständigheterna i sak som i sig är korrekta, men där själva skattefrågan bedömts felaktigt av den skattepliktiga, innebär inte att man ska räkna uppgiften som en felaktig uppgift. Det viktiga är att Skatteverket blir upplysta om vad som är det aktuella ”problemet” med just din deklaration. Exempelvis att man upplyser om att vissa inköp har gjorts eller liknande. 

Bedömningen i ditt fall

I ditt fall verkar det som att du har lämnat de uppgifter som Skatteverket behöver initialt (kvitton och liknande), men att dessa sedan eventuellt behöver kontrolleras. Detta gör att skattetillägg inte blir aktuellt. Däremot finns det andra sätt för Skatteverket att motivera den skattepliktige att samarbeta.

När Skatteverket menar att en utredning av en deklaration behövs börjar detta normalt med förfrågningar till den skattepliktige. Om det är så att man inte besvarar nödvändiga frågor eller Skatteverket menar att det finns anledning att betvivla riktigheten i de lämnade uppgifterna har Skatteverket ett par verktyg att använda. 

Enligt 37 kap. 6 § SKfL får man förelägga den skattepliktige att lämna nödvändig kompletterande information eller presentera nödvändig dokumentation. Detta kan förenas med ett vite, se 44 kap. 2 § SKfL. Om det är så att man misstänker att det är ett direkt vilseledande och misstanke om skattebrott uppstår har man däremot rätt att hålla sig passiv, se 44 kap. 3 § SKfL. Detta eftersom man enligt Europadomstolen inte har en skyldighet att som misstänkt lämna belastande uppgifter för sig själv.  

Man kan som utgångspunkt säga att du som skattepliktig har att redovisa all relevant information gällande ditt ärende. I det ditt fall handlar det om diverse avdrag som eventuellt inte är styrkta med relevant uppföljande information. Om det är så att Skatteverket gör bedömningen att du undanhåller relevant information är det tänkbart att du åläggs att komplettera uppgifterna, med hot om vite om du inte fullföljer din informationsplikt.  

Om du skulle ha några frågor får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”