FrågaSKATTERÄTTAvdrag13/03/2023

Avdragsrätt vid arbete på annan ort - Vad gäller?

Hej, Jag har under pandemin flyttat 65 mil bort från min arbetsplats eftersom det gick bra att jobba på distans. Nu det senaste året har min arbetsgivare bett mig att vara på kontoret 2-3 dagar var vecka. Jag har fått betala både resa (flyg), mat och uppehålle (hotell) själv och undrar nu om jag har någon rätt att göra avdrag för detta i deklarationen? Informationen som jag kan hitta om detta på nätet känns väldigt diffus och jag behöver klarhet i frågan. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomstskattelagen (IL). Nedan redovisas relevanta bestämmelser, vilka du också kan nyttja som stöd inför din kommande deklaration.


I 12 kap. 6 § 1 st. IL sägs att ökade levnadskostnader som den skattskyldige (du) har på grund av att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, ska dras av i den utsträckning som följer av 7- 17 §§ (i samma kapitel). Vidare anges att avdrag bara ska göras vid resor som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten och som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter. Utifrån din ärendebeskrivning torde verksamhetsorten vara den ort på vilken din permanentbostad är belägen och du bör således träffas av den ovan nämnda bestämmelsen och den avdragsrätt som följer av denna. I 12 kap. 7 § 1 st. IL uttalas nämligen att med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställeoch med tjänsteställe åsyftas, enligt 12 kap. 8 § 1 st. IL, den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Skulle detta utföras under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe. Beräkningsmodellen kommer till uttryck genom bestämmelserna i 12 kap. 13-16 §§ IL.


Följande behöver dock noteras. Av 12 kap. 6 § 2 st. IL framgår att när arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till samma ort under mer än tre månader i en följd gäller inte längre de ovan nämnda bestämmelserna Istället bedöms rätten till avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete i 18-22 §§ (i samma kapitel). En tjänsteresa anses för övrigt pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor.Och enligt 12 kap. 18 § 1 st. IL gäller att ökade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där han har sin bostad ska dras av bara om 1. arbetet avser en kortare tid, 2. arbetet inte är kortvarigt men ändå är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att det kräver en fast anknytning till bostadsorten,3. arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller 4. det av någon annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att den skattskyldige bör flytta till arbetsorten.


Det föreligger dock ytterligare förutsättningar för avdragsrätten enligt 12 kap. 18 § IL, alltså efter tremånadersfristen, vilka bl.a. återfinns i 12 kap. 20 § IL. Däri stadgas, i bestämmelsens första stycke, att ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ (i samma kapitel) ska dras av bara om den skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer (vilket är fallet här). Därutöver gäller att, vilket följer av samma bestämmelse, i dess andra stycke, att ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ (återigen i samma kapitel) i form av ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten får dras av bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Undantag görs dock för skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen på arbetsorten gjort avdrag enligt 6-17 §§ (i samma kapitel). Beräkningsmodellen står sedan att finna i 12 kap. 21 § IL. Noterbart är även att några minskade avdrag för kostförmåner enligt 12 kap. 17 och 22 §§ IL inte torde bli aktuellt i ditt fall eftersom du, såvitt jag förstår, inte erhåller någon sådan ersättning.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis bedömer jag att du, som svar på din faktiska (och enda) fråga och utifrån ditt arbete på annan ort, dvs. utanför bostadsorten, bör ha rätt till diverse avdrag enligt ovan. För den sistnämnda orten verkar ju de facto utgöra ditt verkliga tjänsteställe.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning (som denna) och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”