Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet

2021-06-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, jag tillsammans med fyra andra syskon ärver vår nyss avlidne far. Arvet kommer att bestå mer eller mindre uteslutande av försäljningen av hans bostad. Finns det något sätt att mildra vinstskatten, t ex om jag med min del avser att investera i ett nytt boende?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln är att kapitalvinst ska tas upp till beskattning samma år som tillgången avyttras (44 kap. 26 § IL).Uppskov av kapitalvinstbeskattningDet finns i vissa fall möjlighet att få uppskov och därmed skjuta upp beskattningen av reavinsten till ett senare tillfälle. För att få uppskov med beskattningen krävs att du:1. har sålt en ursprungsbostad som du har bott i under minst ett år och erhåller en kapitalvinst,2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och3. har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.(47 kap. 2 § IL)En bostad som vid avyttringen ägs av ett dödsbo kan inte vara ursprungsbostad (47 kap. 3 § fjärde stycket IL). Detta innebär att fastigheten inte omfattas av det första kriteriet (att bostaden ska vara en ursprungsbostad). Eftersom kriterierna inte uppfylls blir uppskov inte möjligt. Med vänlig hälsning,

Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?

2021-03-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!1990 fick jag och min bror ett fritidshus som gåva av vår mor.Hon avled 1992. Det inköptes 1970 för 62000 krIdag har vi kommit överens att jag skall köpa ut honom.taxeringsvärde 1,5 miljutköpsvärde 2,5 miljFinns det någon möjlighet att delningsvärdet 1,25 milj reduceras med 22 %, dvs hans skatt och jag betalar honom 0,975 milj.Om, hur skriver man papper så att skatteverket får rätt uppgifter. Är det möjlig med Gåvomodellen.?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningVinstskatt vid försäljning av fastighet hör till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst avses bland annat vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 1-2 § inkomstskattelagen, IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den avyttrade tillgången är helt enkelt försäljningssumman. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL).Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är däremot skattefria (8 kap. 2 § IL). Vid förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning träder förvärvaren enligt kontinuitetsprincipen i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att förvärvaren tar över arvlåtarens omkostnadsbelopp. I ert fall ska omkostnadsbeloppet för fastigheten ni fick användas vid beräkningen av vinstskatt. Du och din bror tog över skattansvaret för er mor när ni fick fastigheten i gåva, innebärande att ni inte betalde någon skatt då. När du nu ska ta över halva fastigheten kan det ske antingen genom ett köp eller genom en gåva. Då du och din bror är närstående är det inte avgörande vad ni benämner avtalet som utan hur mycket din bror köper ut dig för i förhållande till taxeringsvärdet. Det innebär i praktiken att ni kan skriva "gåva" men det kan räknas som en försäljning, likväl som att ni kan skriva "försäljning" men det räknas som en gåva.Skulle fastigheten säljas till dig till ett pris som är lägre än taxeringsvärdet kan det skattemässigt behandlas som en gåva och ingen skattskyldighet utlöses. Fastigheten anses överlåten som gåva om ersättningen understiger överlåtelseårets taxeringsvärde (eller överlåtelseårets marknadsvärde, om det är lägre än taxeringsvärdet) under förutsättning att avsikten är att berika mottagaren. Om överlåtelsen sker till en närstående presumeras att det finns en gåvoavsikt. I ert fall handlar det om en överlåtelse av halva fastigheten varför det ska understiga taxeringsvärdet för halva fastigheten för att räknas som gåva. Om du övertar din brors andel i fastigheten kan du som högst betala honom 750 000 kronor (då taxeringsvärdet är 1 500 000 kronor). Ger du honom 1 250 000 kronor kommer det att räknas som en försäljning (även om ni skulle skriva det som ett gåvobrev) vilket kommer att utlösa skattskyldighet för din bror. Det innebär i praktiken att din bror får betala skatt för försäljningen. Skatten räknas ut som enligt ovan; förenklat 1 250 000 (försäljningsbeloppet) – 33 500 (halva omkostnadsbeloppet, då det rör sig om halva fastigheten) = 1 216 500 kronor i vinst. Skatten är 22% = 267 630 kr. För din del innebär det att den dag du säljer fastigheten kommer halva fastigheten (den delen du fått av din mor) att ha ett omkostnadsbelopp efter gåvan från din mor och beskattas utifrån det, halva fastigheten kommer att ha ett omkostnadsbelopp utifrån vad du betalde din bror (1 250 000 kr). De olika omkostnadsbeloppen är för att du inte ska behöva betala skatt för den delen din bror redan skattat.Sammanfattningsvis är det möjligt för din bror att skänka dig sin halva av fastigheten mot ett vederlag. Vederlaget får däremot som högst vara 750 000 kronor utifrån att taxeringsvärdet är 1 500 000 kronor. Då det rör sig om halva fastigheten halveras även övriga uppgifter. Om det utgår ett vederlag som är högre än taxeringsvärdet, som ni föreslår, då kommer det att räknas som en försäljning. Din bror blir skattskyldig för sin del av försäljningen. Du kommer att ha två omkostnadsbelopp att ta hänsyn till när du säljer fastigheten i framtiden. Halva fastigheten utifrån vad din mor gav för fastigheten, halva fastigheten utifrån vad du köpte andelen av din bror för.Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister för att upprätta t.ex. köpeavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som anskaffningsvärde på en bostadsrätt och hur beräknas man skatteffekten av en försäljning?

2020-09-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |När min hyresrätt ombildades till bostadsrätt, fick jag köpa lägenheten till reducerat pris utan kontantinsats. Jag köpte för 1800000 och lägenheten värderades då till ca 2850000. Har därefter lånat upp för renovering, har lån på ca 220 0000.Om jag nu skulle sälja...räknas då 1800000 som köpeskilling och vinstskatt en räknas därifrån?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad din vinstskatt kommer bli om du säljer lägenheten. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man beräknar kapitalvinster på bostadsrätter. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL) hur beräknas kapitalvinster på bostadsrätter?Vid beräkning av kapitalvinster läggs omkostnadsbelopp plus förbättringsutgifter till ditt anskaffningsbelopp (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är det belopp du betalat för din lägenhet. Förbättringsutgifter är kostnader du haft för att förbättra lägenhetens skick från ursprungsskick (det skicket den var i när du köpte den). Du har även rätt att göra avdrag för andra utgifter du haft i samband med försäljningen såsom mäklararvode etc.Ankaffningsbeloppet för bostadsrätter är det belopp som du betalat som insats i bostadsrättsföreningen. Dessutom får du räkna Upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalades till företaget i samband med förvärvet till din anskaffningskostnad (46 kap. 5 § IL). Det är alltså 1,8 MSEK som räknas som köpeskilling utifrån din fråga. Kapitalvinsten är det belopp som återstår efter det att man tagit anskaffningsbeloppet subtraherat med det pris du fick sålt den för. Det belopp som kvarstår därefter ska kvoteras med 22/30 (46 kap. 18 § IL) och därefter utgår 30 % reavinstskatt (67 kap. 7 § IL). vad utgör förbättringsutgifter för bostadsrätter? Förbättringsåtgärder och förbättrande reparationer och underhåll är två skilda kategorier av förbättringsutgifter. För att du ska få göra avdrag för förbättringsåtgärder krävs att de sammanlagt överstiger ett belopp om 5000 kr (46 kap. 8 § IL). För förbättrande reparationer och underhåll krävs att du har på något sätt höjt standard eller funktion på bostadsrätten för att kostnaden ska vara avdragsgill. Dessa förbättrande reparationer och underhåll får inte hänföra sig mer än 5 år tillbaka heller. Det finns ingen sådan tidsgräns för förbättringsutgifter. (46 kap. 10 § IL). Det belopp som räknas in till förbättringsutgifterna är det du faktiskt betalat för dem. Om du har lånat till renovering etc så räknas inte själva lånet som "förbättringskostnad". Hur beräknar man skatteeffekten av försäljning av bostadsrätter?För att förtydliga något ska jag ta ett exempel med dina kostnader som exempel. Anskaffningskostnad: 1.800.000 Kr Förbättringsutgifter: 200.000 Kr Försäljningspris: 2.850.000 Kr _____________________________________Vinst: 1.050.000 Kr Förbättringsutgifter: - 200.000 Kr Kapitalunderlag för vinstbeskattning: 850.000 Kr Efter kvotering: 623.333 Kr (Kapitalunderlaget kvoteras med 22/30)Skatt: 186 999 kr (30 % på kvoterat belopp) **OBS! siffrorna är preliminära** Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Bör jag ta över min brors andel i fastighet genom köp eller gåva?

2020-06-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |Fastighet radhus på 90 kvm, byggår 1982.Mina föräldrar köpte huset 1983 och har bott där fram tills nu. 2018 fick min bror och jag huset i gåva (50% var). Vi är enda barnen. Jag vill nu ta över min brors andel i fastigheten mot ersättning och få 100% ägande.Taxeringsvärde 2019: 3 276 000‬Uppskattat marknadsvärde: 4 milj - 4,3 milj.Hur gör jag detta på bästa sätt? Gåva mot ersättning eller köp? Vilket sätt är det mest ekonomiska för min del? Vilka skattemässiga konsekvenser får det ena eller andra alternativet. Hoppas att det är ok att köpa till en handlingsplan om jag upptäcker att jag behöver det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga fick du och din bror år 2018 en fastighet i gåva. Du vill nu ta över din brors andel i fastigheten mot ersättning och få ett 100%-igt ägande. Du undrar om du bör överta fastigheten genom gåva eller köp. Förvärv som sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). I ert fall innebär det att varken era föräldrar eller du och din bror behövde betala någon skatt när ni förvärvade fastigheten 2018. När en tillgång förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situationen enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du och din bror tagit över era föräldrars ansvar för skatt och blir skyldiga att betala eventuell vinstskatt den dag ni säljer fastigheten. Skatten räknas utifrån era föräldrars omkostnadsbelopp (det era föräldrar köpte fastigheten för ökat med förbättringsutgifter).Om din bror säljer sin halva av fastigheten till dig och gör en vinst blir han skattskyldig för den eventuella vinst han gör. Vilken vinst han eventuellt gör kan inte beräknas utan närmre granskning. Om din bror däremot skänker fastigheten till dig gäller fortsatt kontinuitetsprincipen, dvs du övertar ansvaret för att betala skatt den dag du säljer fastigheten och han behöver inte skatta nu. Som jag förstår det utifrån din fråga finns det en avsikt att överta din brors halva av fastigheten mot ersättning. Hur mycket du betalar honom i ersättning kommer att avgöra huruvida det räknas som en gåva eller ej. Det saknar betydelse om ni själva betecknar det som en gåva eller ett köp. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde, den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om taxeringsvärdet är 3.3 miljoner kronor (ungefärligt värde då jag inte vet vad 2020 års taxeringsvärde är) och han äger halva innebär det att om du betalar en ersättning som understiger 1.650.000 kronor kommer överlåtelsen att räknas som gåva. Att det räknas som gåva innebär att din bror inte behöver betala någon skatt och att du träder i hans skattemässiga situation. Om ersättningen överstiger 1.650.000 kronor blir han skattskyldig för den vinst han gör. För dig innebär det i det fallet att den dag du säljer fastigheten kommer din vinstskatt för halva fastigheten att beräknas utifrån det omkostnadsbelopp du övertagit från dina föräldrar och halva fastigheten utifrån det omkostnadsbelopp du har genom köpet av din bror. I regel brukar man, vid överlåtelse genom gåva mot ersättning, göra en fiktiv försäljning. Den fiktiva försäljningen innebär att man räknar ut hur mycket din bror skulle betalt i vinstskatt vid en försäljning i nuläget och att han ersätter dig för det nu (genom att ni drar av det på den ersättning du ger honom) eftersom du blir skattskyldig för hela fastigheten den dag du säljer den.Sammanfattningsvis kommer överlåtelsen att klassas som en gåva om den ersättning du ger din bror understiger taxeringsvärdet. Eftersom han äger halva fastigheten sker det en beräkning utifrån halva taxeringsvärdet. Det är egalt vad ni kallar överlåtelsen, innebärande att även om ni skrivet "köp" kommer det att klassas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Skriver ni "gåva" men översättningen överstiger taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp. Vid överlåtelse genom gåva kommer du att ta över hela skattskyldigheten och blir skyldig att betala eventuell vinstskatt den dag du säljer fastigheten. Därav gör man ofta en fiktiv försäljning så du blir ersatt i förtid. Om ni behöver hjälp med att upprätta gåvobrev eller köpeavtal kan en av våra jurister vara behjälpliga i ärendet. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?

2021-03-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller efter en bostadsförsäljning om man väljer att inte betala in sin reavinstskatt och om det inte finns några pengar kvar efter man gått bort. Vad händer då med den skuld man har?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente. Reglerna om uppskov finns i inkomstskattelagen. När man sålt sin bostad med vinst och ska köpa en ny har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen på hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov hos Skatteverket (47 kap 2 § inkomstskattelagen). Den nya bostaden, som har uppskovet knutet till sig, brukar kallas för ersättningsbostad. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om kraven för att få skjuta upp betalningen av vinstskatten. Beloppet som ska betalas i vinstskatt kallas för uppskovsbelopp. Vad händer med uppskovsbeloppet när man avlider?Uppskovsbeloppet är en slags skatteskuld. Huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva någons skulder. Det betyder dock inte att skulden försvinner när man avlider. När någon dör ska ett dödsbo upprättas, och den avlidnes tillgångar och skulder överförs till dödsboet. Det är dödsboet som betalar skatt för den som gått bort, som om denne fortfarande levde (4 kap 1 § inkomstskattelagen). Skulderna ska lösas mot tillgångarna i dödsboet, vilket innebär att skulden kommer dras av mot tillgångarna. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen ta över den resterande delen av skulden. Om bostaden överlåtes Om ersättningsbostaden övergår till en ny ägare är huvudregeln att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning, vilket betyder att det ska betalas. Detta gäller även om ersättningsbostaden överlåtes genom arv, testamente eller bodelning, alltså om man har gått bort. Huvudregeln är alltså att då man går bort och någon annan ärver ersättningsbostaden så ska uppskovsbeloppet betalas med den bortgångnes tillgångar. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om ersättningsbostaden överlåts genom arv eller testamente till maka, make, sambo eller hemmavarande barn (barn som bor hemma) under 18 år eller genom bodelning med anledning av att ett äktenskap eller samboförhållande löses upp eller att makan, maken eller sambon dör så ska uppskovet istället överföras till den nya ägaren av bostaden. Det innebär att den nya ägaren tar över uppskovet. Överföringen innebär att den nya ägaren ska betala skatt på uppskovsbeloppet när ersättningsbostaden senare säljs. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida. Svar på din frågaHuvudregeln är att man inte ärver skulder. Det betyder att om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden, så kommer den delen av skulden som tillgångarna inte täcker avskrivas. Om förutsättningarna är uppfyllda så kan uppskovet överföras till den som tar över ersättningsbostaden. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

2020-12-23 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga gällande reavinst.Mina föräldrar planerar att skänka sin villa till min son. En gåva.Hur beräknas reavinst om min son vill sälja villan?Scenario 1 - Det finns lån inteckning på villan.Scenario 2 - Inga lånTacksam för svarMvh
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatt regleras bland annat i inkomstskattelagen (IL).Gåvomottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga positionInom skatterätten gäller kontinuitetsprincipen vid gåva av kapital, d.v.s. att mottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position. Detta innebär exempelvis att anskaffningsutgiften för givaren går över till gåvomottagaren (44 kap. 21 § IL). Om dina föräldrar skänker sin villa till din son skulle alltså din son ta över dina föräldrars skattemässiga position. Vid en framtida försäljning och beräkning av reavinstskatt kommer din sons anskaffningsutgifter motsvara de anskaffningsutgifter som dina föräldrar har haft. Om dina föräldrar köpte huset för X kronor kommer din sons anskaffningsvärde vara X kronor.Beräkningen av kapitalvinstenKapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifter för försäljningen, ex mäklararvode samt minskat med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet består av anskaffnings- och förbättringsutgifter för fastigheten. Avdrag ska medges för anskaffningsutgifter för fastigheten samt för ny-, till- och ombyggnad (grundförbättringar) som under ett år har överstigit 5000 kr, samt utgifter för förbättrande reparation och underhåll som överstigit 5000 kr och som skett under de senaste 5 åren (45 kap. 11 § IL, 45 kap. 12 § IL).Vad gäller för lånet?Om det finns ett lån på villan bör dina föräldrar kontakta långivaren. Det är vanligt att man tar över lånet vid övertagande av en fastighet, men det är inget krav. Långivaren kommer ha en säkerhet i fastigheten oavsett vem som står som låntagare, om skulden står kvar på dina föräldrar kommer det således ändå finnas en panträtt på fastigheten.SammanfattningsvisVid gåva av fastighet gäller att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Det innebär att din son kommer att inträda i dina föräldrars skattemässiga situation vid övertagande av villan genom gåva. När din son eventuellt säljer villan, och ska beräkna reavinstskatten, kommer han att använda sig av den anskaffningsutgift som dina föräldrar hade när de köpte villan. Oberoende av vem som står som låntagare kommer långivaren ha en fortsatt säkerhet i villan. En god idé är därmed att kontakta långivaren för att ta fram en bra lösning. Med vänlig hälsning,

Ska lån räknas in på hela priset vid en försäljning av fastighet och hur förhåller sig lånet till kapitalskatt?

2020-08-03 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om arvet av en stuga innehåller Lån skall det räknas in i hela priset på försäljningen och då betala reavinst på hela beloppet inkl lånet
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du ärvt en stuga och planerar att sälja denna. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Arvsskatten är avvecklad sedan en tid tillbaka. Det innebär att man betalar ingen skatt om man ärver en stuga. Däremot kan man bli skattskyldig om man säljer arvegods. Enligt kontinuitetsprincipen så försätts arvtagaren i samma skattemässiga situation som arvlåtaren. Det innebär att man övertar samma omkostnadsbelopp som arvlåtaren. Reavinstskatten på en fastighet beräknas genom att man tar omkostnadsbeloppet reducerat med vinsten (44 kapitlet. 13 § IL). Det belopp som kvarstår utgår sedan 22 % kapitalvinstskatt på (65 kapitlet. 7 § IL och 45 kapitlet. 33 § IL). Det utgår ingen "skatt" på lånet, utan det är enbart kapitalvinsten som beskattas. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Anskaffningsvärde för fastighet förvärvad genom arv?

2019-11-20 i Reavinstskatt
FRÅGA |En bostadsrätt ärvs och den är i bouppteckningen värderad till 3700000 och säljs för 4000000Vilket ingångsvärde används för reavinstbeskattning. 3700000 eller det den köptes för 20 år tidigare?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighet överlåts genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, använder man sig av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att gåvomottagaren kommer använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL. I förevarande fall ska ni alltså använda er av inköpspriset som gåvogivaren betalade 20 år sedan som anskaffningsvärde (ingångsvärde) vid beräkningen av kapitalvinsten (reavinsten). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,