Kan man få uppskov när man ärvt den nya bostaden?

2018-12-10 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Om man har en bostadsrätt som man bor i och ärver en ny bostadsätt som man vill flytta till, får man då vid försäljningen av sin lägenhet skjuta upp reavinstskatten fast man inte köpt någon ny bostad utan ärvt den?Med vänlig hälsning, Hasse
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppskov finner man i Inkomstskattelagen (IL).För att kunna få uppskov måste man förvärva en ersättningsbostad (47 kap 5 § IL). Eftersom du tänker flytta in i huset du ärvt anses det som en ersättningsbostad. Frågan blir då om ett arv räknas som ett förvärv i detta fallet. Generellt brukar förvärv kräva någon form av motprestation, ofta en betalning för att det ska anses som att man förvärvat huset. Det kan vara svårt att avgöra hur stor ersättningen ska ha varit, men om du ensamt ärvt huset kommer det inte att kunna ses som en ersättningsbostad och du kommer därför inte kunna få uppskov.För att sammanfatta kan man säga att om du ärvt huset själv kommer du inte kunna få uppskov, men du har ärvt en del av huset och köpt ut de andra delägarna kanske du kan få uppskov.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

När får man göra avdrag för uppskovsbelopp ?

2018-07-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag är ensam arvinge till min bortgångne far. Han levde i Sverige och hade ett hus. Huset har nu blivit sålt. Jag vill köpa en sommarstuga i Sverige istället. Jag bor och är skriven i Tyskland och är svensk medborgare.Fråga: Kan jag begära uppskov av vinstskatt för att jag reinvesterar i Sverige?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppskov av vinstskatt hitter vi i Inkomstskattelagens 47 kap. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att få begära uppskov. Dessa hittar vi i 47 kap. 2 §. Till att börja med ska avyttringen (försäljningen) omfatta en ursprungsbostad. Definitionen av ursprungsbostad återfinns i 47 kap. 3 § och där sägs att bostaden ska vara den skatteskyldiges permanentbostad. I 47 kap. 3 § andra stycket listas vad som avses med en permanentbostad. - Den skatteskyldige ska ha varit bosatt där under minst ett år före avyttringen- Den skatteskyldige ska ha varit bosatt där under minst tre av de fem senaste årenJag tolkar det på din fråga som att du inte har varit bosatt i din fars hus och därmed är det inte att se som din permanentbostad/ursprungsbostad vid försäljningstillfället. Därmed har du inte möjlighet att begära uppskov. Vidare kan det noteras att om huset vid avyttringen ägdes av själva dödsboet så kan det aldrig vara fråga om en ursprungsbostad, 47 kap. 3 § fjärde stycket,Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!Vänligen,

Måste jag bo i bostaden jag begärt uppskov för?

2018-02-27 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej Karin!Du hade i din deklaration yrkat avdrag för slutligt uppskov, dvs skjuta upp vinsten som du fick när du sålde en bostad. För att kunna få uppskov behöver man ha bosatt sig på bostaden. Dock ser det ut som om du är bosatt på en annan adress enligt folkbokföringen och du behöver därför komma in med något som visar att du bosatt dig på den ersättningsbostad du har angett i din redovisning. Exempel på detta kan vara ett utdrag från de utländska myndigheterna där det framgår att du bor på denna dress.skattemyndigheten Vad gör jag, vad kan jag göra mvh Karin
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Det finns vissa krav man måste uppfylla för att kunna få uppskov. Dessa framgår av 47 kap. 2 § IL (här). Kriterierna är följande:1. Man ska avyttra en ursprungsbostad, 47 kap. 3 § IL (här). Med ursprungsbostad menas en privatbostad som man har haft som permanentboende i minst ett år eller minst tre år de senaste fem åren. Det krävs alltså att du har bott i bostaden permanent under den aktuella tiden.2. Man ska förvärva eller tänka förvärva en ersättningsbostad, 47 kap. 5 § IL (här). Det är enbart vissa bostäder som godkänns för förvärv enligt paragrafen, främst småhus, ägarlägenhet eller privatbostadsrätt.3. Man ska ha bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig där inom en viss tid.4. Den kapitalvinst man har erhållit vid försäljningen uppgår till minst 50 000 kr, 47 kap. 6 § IL (här).Under dessa förutsättningar kan du alltså ha rätt till uppskov.I detta fall måste du, som Skatteverket meddelat, inkomma med dokumentation som visar på att du ska bo i bostaden eller att du bosatt dig där. Annars kan du inte beviljas uppskov och eventuell vinst ska beskattas.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förutsättningar för uppskov, beräkning och schablonbeskattning

2018-02-15 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt vår första lägenhet tillsammans. Han hade sedan tidigare en lägenhet som har gjorde vinst på vid försäljning.Han undrar nu om han får göra uppskov på denna vinst eller om han måste skatta för den?Hans lägenhet såldes för 2,2 milj, med en vinst på 1,1milj.Vår nya lägenhet kostade oss 3,6 milj där han satte in 1 milj i kontantinsats plus att vi ska äga 50/50 på resten av kostnaden. Hans totala kostnad för bostaden blir därför 2,3 milj.Vad gäller, får man räkna ut hur mycket någon äger av den nya lägenheten och om försäljningen av den gamla lägenheten understiger i vårt fall 60 % av den nya lägenheten så får man göra uppskov på den gamla vinsten?Vänliga hälsningar, Sandra
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din sambo får göra uppskov eller inte beror bland annat på när han sålt sin tidigare bostad och när ni flyttar in i er nya lägenhet och jag saknar sådana uppgifter. Istället skriver jag allmänt om uppskov och de delar jag tror är relevanta för er. 1. Vad krävs för uppskov och vad finns det för olika typer av uppskov? Enligt 47 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229) så får uppskov göras om din sambo köper en annan bostad före utgången av det år då han sålde sin tidigare lägenhet. Han måste också flytta in i den nya lägenheten senaste 2 maj året därefter. Detta kallas slutligt uppskov. Om så inte skulle vara fallet för din sambo, det vill säga om han inte uppfyller kraven ovan, så kan han istället få ett preliminärt uppskov enligt 47 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229).) Ett preliminärt uppskov varar bara ett år. Vid nästa års deklaration måste du antingen begära slutgiltigt uppskov eller återföra uppskovet till beskattning, jfr 47 kap. 9 § Inkomstskattelag (1999:1229)Vidare finns också krav på den gamla lägenheten, exempelvis måste din sambo ha bott där i minst 1 år eller 3 av de senaste 5 åren enligt 47 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229).2. Hur beräknas uppskovsbeloppet?När din sambo köper en dyrare bostad (så som ni berättar om) så motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp. I frågan står inget om att din sambo har tidigare uppskovsbelopp, så jag utgår från att hans uppskovsbelopp blir den kapitalvinst om 1.1 miljoner han har gjort. Det din sambo ska göra är att yrka på uppskov (med 1.1 miljoner) i sin inkomstdeklaration i samband med kapitalvinstberäkning. Om han får uppskov kommer han betala en skatt på ungefär 0,5 % av uppskovsbeloppet på årlig basis enligt 47 kap. 11 b § Inkomstskattelag (1999:1229). Det blir ca 5 500 kronor/år. Schablonintäkten brukar vara förifylld på din inkomstdeklaration. En annan sak som är bra att veta är att din sambo inte ska betala skatt på uppskovsbeloppet det år din sambo deklarerar försäljningen, utan först nästkommande år och sedan så länge uppskovet varar. Med vänliga hälsningar,

Vi har tidigare fått uppskov på kapitalvinst från bostadsrätt, efter att vi skilt oss har jag fått den nya bostaden genom bodelning, ska jag betala uppskovsbeloppet?

2018-10-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Min exmand og jeg har for flere år siden solgt hus, købt en lejlighed og fået uppskov 50-50% imens vi stadig var gifte. Nogle år senere har vi købt endnu en lejlighed sammen. Sidste år er vi blevet skilt. Vi har lavet en bodelingsaftale således at jeg har overtaget den første lejlighed sammen med alle lån der hører til den og han har overtaget den anden lejlighed og tilhørende lån. Vi er blevet enige om at vi beholder hver vores del af uppskovet. Nu vil skatteverket føre hele uppskovet over på mig. Først har de påstået at jeg har fået lejligheden ved benefikt fång og derfor skal overtage hele uppskovet. Når den påstand har vist sig at være forkert, skriver de at reglerne er som det er og hele uppskovet skal føres på mig fordi jeg har overtaget den lejlighed der hæfter ved uppskovet. Jeg synes at det er totalt urimeligt og ved ikke hvad jeg skal gøre. Kan jeg gøre noget og i så fald hvad? På forhånd tak, venlig hilsen
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UppskovUppskovsbelopp kan man erhålla efter försäljning av bostad, förutsatt att man flyttar in i en ny bostad (ersättningsbostad). PÅ detta sätt undgår man beskattning för den kapitalvinst man gör i samband med försäljningen. Uppskovsbeloppet är i realiteten en skatteskuld och inte en egentlig tillgång man kommer kunna använda till att lägga på andra saker. Man har helt enkelt fått uppskov med skatten och i det fall bostaden säljs/avyttras i ett senare skede, ska detta återföras till Skatteverket för beskattning, såvida man inte ännu en gång förvärvar en ny bostad.Uppskov vid bodelningFråga är huruvida bodelning anses vara en avyttring av bostad. Bestämmelserna härom finns i 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).Regeln innebär att det inte längre är möjligt att ta över ett uppskovsbelopp om man förvärvar en fastighet eller en bostadsrätt genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Sådan äganderättsövergång ska när det gäller uppskovsreglerna räknas som en avyttring och alltså utlösa uppskovsbeloppets återföring till beskattning (prop. 2007/08:27, 2007/08:SkU10, SFS 2007:1419). Det finns emellertid vissa undantag. I detta fall aktualiseras undantaget i 47 kap. 11 § tredje stycket IL – "Avyttring anses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död".Av frågeställningen framgår det, att du erhållit bostaden i bodelningen i samband med separationen. Uppskovsbeloppet ska i sådana fall inte återföras till Skatteverket för betalning. Eftersom det inte skett en avyttring kommer alltså uppskovet "följa" bostaden. Det stämmer alltså som Skatteverket säger, att uppskovsbeloppet ska överföras till den nya ägaren - dig. Den make som "bodelas" ut blir alltså fri från sitt uppskov. Av denna anledning brukar uppskovet delas mellan makarna och den överlåtande maken kompenserar således den övertagande maken med halva uppskovsbeloppet.SlutsatsVid avyttring av ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Med avyttring likställs när bostaden övergår till någon annan genom bodelning. Avyttring anses inte ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande genom äktenskapsskillnad.Du ska påföras uppskovet. Men din före detta make kan ersätta dig med halva uppskovet. Du behöver inte betala uppskovet nu. Det förutsätter dock att du köper en ny bostad, annars ska du betala uppskovet nu.Jag rekommenderar att du skriver ett avtal med din före detta man avseende att han ska ersätta dig med halva uppskovsbeloppet. Vi på Lawline kan hjälpa er med det!Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Uppskov vid flytt eller bortgång

2018-03-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Vad händer med mitt uppskov på 1.450.000 kr när :1. Jag dör. Mitt enda barn ärver Bostadsrätten men vad händer med uppskovet :a) om han behåller bostadsrättenb) om han säljer den 2. Jag flyttar till en annat boende, äldreboende
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med uppskovet när du dör? I 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (IL) anges vad som gäller när uppskovsbeloppet beskattas vid avyttring av ersättningsbostaden. Enligt 47 kap. 11 § 1 st. IL ska vid avyttring av ersättningsbostaden uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Frågan som aktualiseras är därför om din bostad anses avyttrad när du dör. Denna fråga besvaras genom 47 kap. 11 § 3 st. IL. I enlighet med tredje stycket ska bostaden anses avyttrad om den genom arv övergår till någon annan. Om personen som bostaden övergår till är den avlidnes make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, ska den inte anses avyttrad. Förutsatt att ditt barn är över 18 år ska därför bostaden anses avyttrad vid din bortgång och ditt dödsbo beskattas för uppskovsbeloppet.Vad händer när du flyttar till äldreboende? Jag utgår ifrån att flytten till äldreboendet innebär en flytt till en hyresrätt. Om du flyttar till ett äldreboende och avyttrar din bostadsrätt kan du inte få uppskov i samband med försäljningen eftersom att hyresrätter inte är sådana ersättningsbostäder som åsyftas i 47 kap. 2 § IL (jmf. 47 kap. 5 § IL). Istället aktualiseras även i detta fall 47 kap. 11 § 1 st. IL och uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden, som i ditt fall är den bostad du nu bor i. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler är du välkommen att ställa en till.

Kan man få uppskov med skatten när man säljer sin bostadsrätt och sedan bosätter sig i sitt fritidshus?

2018-02-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |jag funderar på att sälja min brf lägenhet och bosätta mig i mitt fritidshus, Kan man skjuta upp reavinsten från försäljningen av bostadsrätten ?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om uppskov av inkomstskatt vid avyttring av bostadsrätter finns i 47 kap. Inkomstskattelagen(IL).För att kunna få uppskov med skatten på vinsten från försäljningen så krävs att tre kriterier är uppfyllda. IL 47 kap. 2 § punkten 1-3. 1. Du ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad. Med detta menas att den bostadsrätt som du säljer och gör vinst på måste vara din permanentbostad. För att räknas som permanentbostad så måste du ha varit bosatt i bostadsrätten antingen minst ett år innan försäljningen eller minst tre av dom senaste fem åren före försäljningen. IL 47 kap. 3 §. 2. Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostadMed detta menas att du har köpt eller tänker köpa en så kallad ersättningsbostad. För att räknas som en ersättningsbostad så måste bostaden falla in under någon av punkterna i IL 47 kap. 5 §. För att falla in under definitionen så måste ditt fritidshus kunna klassificeras som ett småhus enligt Fastighetstaxeringslagen 2 kap. 2 §. Fritidshuset måste för att räknas som småhus vara inträttat för boende åt en eller två familjer. Om ditt fritidshus uppfyller detta krav så kan det räknas som ett småhus och därmed som en ersättningsbostad. Det finns dock ett ytterligare krav. För att räknas som en ersättningsbostad så får du inte ha köpt detta tidigare än året före du säljer bostadsrätten. Så ifall du har ägt fritidshuset en längre tid så kan det göra att detta inte kan ses som en ersättningsbostad. IL 47 kap. 5a §. 3. Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Detta innebär helt enkelt att du faktiskt ska bosätta dig i ersättningsbostaden. Sammanfattningsvis så ska du uppfylla alla ovanstående krav för att kunna få uppskov med vinstskatten på din bostadsrätt. Så länge du har bott i bostadsrätten tillräckligt länge samt det inte gått för lång tid sedan du köpte fritidshuset och att fritidshuset uppfyller kraven på att vara ett småhus så kommer du att beviljas uppskov med vinstskatten under förutsättning att du bosätter dig i fritidshuset. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Vilka faktorer påverkar uppskovet?

2018-02-05 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hejnågra korta frågor:Vi sålde en bostadsrätt i slutet av oktober 2017.(Bostadsrätten var skriven i min frus och dotters namn)Nya hemmet är en egenbyggd villa, som ju totalt kostar betydligt mer än försäljningsvinsten avbostadsrätten.Hur kan vi ta detta i beaktning?Hur påverkar det vinst beskattningen?Vilka avdrag kan göras?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Avdrag för försäljnings- och förbättringskostnaderNär man säljer en bostad ska man betala skatt på eventuell kapitalvinst. När man räknar ut vinsten får man göra avdrag för vissa kostnader; bland annat försäljningskostnader såsom mäklararvode, samt vissa förbättringsutgifter. Förbättringsutgifter delas in i två olika kategorier: Grundförbättringar samt reparationer och underhåll. Det är olika regler som gäller beroende på vilken av dessa två kategorier som är tillämpliga. Är man osäker på om en specifik förbättringsutgift är avdragsgill, eller vilken kategori den tillhör, kan man fråga Skatteverket. UppskovIbland kan man få göra uppskov med att betala skatt på hela eller delar av vinsten. Vinsten bakas då in i den nya bostaden och läggs till när man i framtiden säljer den nya bostaden. För att få göra uppskov med att betala skatt på vinsten när man sålt en bostad och köpt en ny bostad, måste man uppfylla ett antal kriterier. Man måste (förutom vid några undantagsfall) ha: bott i den sålda bostaden (ursprungsbostaden) sammanhängande hela det senaste året fram tills att man skriver köpekontrakt till den nya bostaden (ersättningsbostaden) eller varit bosatt i ursprungsbostaden minst tre av de senaste fem åren enligt Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 3 §, köpt ersättningsbostaden tidigast den 1/1 året före och senast den 31/12 året efter det år man sålt ursprungsbostaden enligt IL 47 kap 5a §, ersättningen för ersättningsbostaden överstiger ersättningen för ursprungsbostaden, enligt IL 47 kap 7 §. De två frågor som uppstår mot bakgrund av din beskrivning, är dels om den egenbyggda villan kan räknas som en sådan bostad som uppfyller lagens kriterier för att få göra uppskov och dels om det faktum att din dotter och fru samägde ursprungsbostaden påverkar bedömningen.Uppskov när man bygger sin egen ersättningsbostadAngående den första frågan är min bedömning är att kriteriet är uppfyllt, eftersom du uppför ett småhus eller en bostadslägenhet på fastigheten. Hade du uppfört ett fritidshus på fastigheten, hade den däremot inte kvalificerats.Om du har köpt själva fastigheten innan den 1/1 året före försäljningsåret av din gamla bostad, kan den räknas som din ersättningsbostad om du utför ny-, till- eller ombyggnadsarbeten på fastigheten under tiden tidigast den 1/1 året före försäljningsåret och fram till och med den 2/5 andra året efter försäljningsåret. Av din beskrivning verkar det som att villan redan är färdigbyggd och redo för inflytt, så därmed ska det inte vara några problem. När ni beräknar hur mycket ersättningsbostaden har kostat, är det dels fastighetens (alltså markens) pris samt kostnaderna ni har haft för att bygga villan från det datum ni köpte fastigheten till och med 2/5 två år efter det år ni sålde ursprungsbostaden. Det är alltså inte ersättningsbostadens nuvarande marknadsvärde som ska ligga till grund för beräkningen, utan de kostnader ni har haft för att köpa den och bygga den.Uppskov när det inte är samma ägare till ursprungsbostaden som ersättningsbostadenNästa fråga blir hur det påverkar bedömningen att din fru och dotter samägde bostadsrätten. Det står inget om det i din fråga, men jag utgår ifrån att det är du och din fru som står på ersättningsbostaden och har betalat för den. Uppskovsreglernas syfte är att du som säljer en bostad för att köpa en ersättningsbostad, ska kunna använda hela vinsten för att investera i din nya bostad. Om det inte är samma person som äger ursprungsbostaden och köper ersättningsbostaden, faller syftet med uppskovet. Om din fru och din dotter ägde ursprungsbostaden 50-50 och nu äger du och din fru ersättningsbostaden 50-50 så kan din fru göra uppskov för sin del, men din dotter kommer att beskattas för vinsten på sin del. Du kan inte göra något slags uppskov, om du inte har sålt någon ursprungsbostad. Om det är något som du tycker är oklart i mitt svar får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se.Med vänlig hälsning,