Avdrag för uppskovsbelopp

2019-10-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Nära anhörig har sålt fastighet med vinst. Nu ska reavinstskatten betalas men den anhörige har givit bort alla sina tillgångar och inga medel finns till vinstskatt. Vad händer i denna situation?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan göras då det saknas pengar för att betala skatt för en fastighetsförsäljning. Jag kommer förklara vad en alternativ väg skulle kunna vara för den aktuella personen i din fråga. Tillämplig lagFör att besvara din fråga kommer jag ta hjälp av inkomsskattelagen (IL).Uppskov vid försäljning av fastighetDet är 47 kapitlet IL som blir aktuellt för att besvara din fråga då detta kapitel reglerar avdrag för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad (47 kap. 1 § IL).Enligt 47 kap. 2 § IL får en skattskyldig person göra avdrag för uppskovsbelopp förutsatt att: försäljningen av ursprungsbostaden genererat vinst i kapital, personen har köpt en ersättningsbostad eller tänker göra det, och personen har bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänker göra det. I denna kontext innebär begreppet "ursprungsbostad" en privatbostad som är en permanentbostad inom EES-området. För att den ska anses som en permanentbostad ska personen ha bott i bostaden minst ett år innan försäljningen alternativt under minst tre av de fem senaste åren innan försäljningen (47 kap. 3 § IL). Vidare innebär "ersättningsbostad" en bostad inom EES-området. I lagrummet listas flertalet bostadsformer, men det rör sig till största delen om villor, småhus och bostadsrätter (47 kap. 5 § IL). Detta förutsätter dock att ersättningsbostaden är köpt tidigast året innan och senast året efter det år då ursprungsbostaden såldes (47 kap. 5a § IL).Kravet på att man ska ha bosatt sig är strikt och ger ingen dispens. Personen måste ha bosatt sig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter försäljningen av ursprungsbostaden (47 kap. 7 § IL). I övrigt får inte avdrag för uppskovsbelopp ske om inte beloppet överstiger 50 000 kr (47 kap. 6 § IL). Hur man räknar ut uppskovsbeloppet beror på om ersättningsbostaden varit: 1) lika dyr eller dyrare, eller; 2) billigare än ursprungsbostaden. Om ersättningsbostaden är dyrare eller lika dyr som ursprungsbostaden motsvarar uppskovsbeloppet hela kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp, om sådana finns (47 kap. 7 § första punkten IL).Om ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden gäller följande uträkningsformel (47 kap. 7 § andra punkten IL):(kapitalvinsten + tidigare uppskovsbelopp) x (ersättning för ersättningsbostaden/ersättning för ursprungsbostaden)Om man blir beviljad avdrag för uppskovsbeloppet, dvs. uppfyller kraven att en försäljning av en ursprungsbostad och bosättning inom tidsgränsen i ersättningsbostad ska ha ägt rum, skattas 1,67 % av detta belopp årligen (47 kap. 11b § IL). Beskattningen på detta belopp görs med en skattesats om 30 %.I ditt fallDå jag saknar många omständigheter rörande eventuellt uppfyllande av kraven på ursprungsbostad och ersättningsbostad samt summa av försäljning så kan jag inte ge ett rakt svar. Jag anger därför härnäst ett hypotetiskt svar för att illustrera vad uppskovsbeloppet innebär skattemässigt.Om personen i din närhet sålt sin ursprungsbostad med en vinst på 1 miljon, skulle denna normalt behöva skattas för direkt. Har personen dock köpt en ersättningsbostad kan hen ha rätt till avdrag för uppskovsbelopp, vilken fastställs utifrån om den varit dyrare eller billigare än ursprungsbostaden. Om vi hypotetiskt fastställer att uppskovsbeloppet ska motsvara kapitalvinsten och ersättningsbostaden alltså är lika dyr eller dyrare än ursprungsbostaden, då ska 1,67 % av 1 miljon beskattas årligen med 30 %. Vad som ska beskattas årligen: 1,67 x 1 000 000 = 16 700 kr. Vad den årliga skatten blir: 16 700 x 0,3 = 5010 krSammanfattningSammanfattningsvis är det svårt att avgöra huruvida personen i din närhet har rätt till uppskov eller inte då jag saknar mycket bakgrundsinformation. Det jag kan säga är att du bör hänvisa personen till skatteverkets hemsida där det går att läsa mer samt ansöka om avdrag för uppskovsbelopp.Hoppas du har fått ökad förståelse kring ett alternativ som skulle kunna vara en lösning på problemet. Med vänliga hälsningar,

Kan man få uppskov när man ärvt den nya bostaden?

2018-12-10 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Om man har en bostadsrätt som man bor i och ärver en ny bostadsätt som man vill flytta till, får man då vid försäljningen av sin lägenhet skjuta upp reavinstskatten fast man inte köpt någon ny bostad utan ärvt den?Med vänlig hälsning, Hasse
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppskov finner man i Inkomstskattelagen (IL).För att kunna få uppskov måste man förvärva en ersättningsbostad (47 kap 5 § IL). Eftersom du tänker flytta in i huset du ärvt anses det som en ersättningsbostad. Frågan blir då om ett arv räknas som ett förvärv i detta fallet. Generellt brukar förvärv kräva någon form av motprestation, ofta en betalning för att det ska anses som att man förvärvat huset. Det kan vara svårt att avgöra hur stor ersättningen ska ha varit, men om du ensamt ärvt huset kommer det inte att kunna ses som en ersättningsbostad och du kommer därför inte kunna få uppskov.För att sammanfatta kan man säga att om du ärvt huset själv kommer du inte kunna få uppskov, men du har ärvt en del av huset och köpt ut de andra delägarna kanske du kan få uppskov.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

När får man göra avdrag för uppskovsbelopp ?

2018-07-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag är ensam arvinge till min bortgångne far. Han levde i Sverige och hade ett hus. Huset har nu blivit sålt. Jag vill köpa en sommarstuga i Sverige istället. Jag bor och är skriven i Tyskland och är svensk medborgare.Fråga: Kan jag begära uppskov av vinstskatt för att jag reinvesterar i Sverige?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppskov av vinstskatt hitter vi i Inkomstskattelagens 47 kap. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att få begära uppskov. Dessa hittar vi i 47 kap. 2 §. Till att börja med ska avyttringen (försäljningen) omfatta en ursprungsbostad. Definitionen av ursprungsbostad återfinns i 47 kap. 3 § och där sägs att bostaden ska vara den skatteskyldiges permanentbostad. I 47 kap. 3 § andra stycket listas vad som avses med en permanentbostad. - Den skatteskyldige ska ha varit bosatt där under minst ett år före avyttringen- Den skatteskyldige ska ha varit bosatt där under minst tre av de fem senaste årenJag tolkar det på din fråga som att du inte har varit bosatt i din fars hus och därmed är det inte att se som din permanentbostad/ursprungsbostad vid försäljningstillfället. Därmed har du inte möjlighet att begära uppskov. Vidare kan det noteras att om huset vid avyttringen ägdes av själva dödsboet så kan det aldrig vara fråga om en ursprungsbostad, 47 kap. 3 § fjärde stycket,Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!Vänligen,

Måste jag bo i bostaden jag begärt uppskov för?

2018-02-27 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej Karin!Du hade i din deklaration yrkat avdrag för slutligt uppskov, dvs skjuta upp vinsten som du fick när du sålde en bostad. För att kunna få uppskov behöver man ha bosatt sig på bostaden. Dock ser det ut som om du är bosatt på en annan adress enligt folkbokföringen och du behöver därför komma in med något som visar att du bosatt dig på den ersättningsbostad du har angett i din redovisning. Exempel på detta kan vara ett utdrag från de utländska myndigheterna där det framgår att du bor på denna dress.skattemyndigheten Vad gör jag, vad kan jag göra mvh Karin
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Det finns vissa krav man måste uppfylla för att kunna få uppskov. Dessa framgår av 47 kap. 2 § IL (här). Kriterierna är följande:1. Man ska avyttra en ursprungsbostad, 47 kap. 3 § IL (här). Med ursprungsbostad menas en privatbostad som man har haft som permanentboende i minst ett år eller minst tre år de senaste fem åren. Det krävs alltså att du har bott i bostaden permanent under den aktuella tiden.2. Man ska förvärva eller tänka förvärva en ersättningsbostad, 47 kap. 5 § IL (här). Det är enbart vissa bostäder som godkänns för förvärv enligt paragrafen, främst småhus, ägarlägenhet eller privatbostadsrätt.3. Man ska ha bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig där inom en viss tid.4. Den kapitalvinst man har erhållit vid försäljningen uppgår till minst 50 000 kr, 47 kap. 6 § IL (här).Under dessa förutsättningar kan du alltså ha rätt till uppskov.I detta fall måste du, som Skatteverket meddelat, inkomma med dokumentation som visar på att du ska bo i bostaden eller att du bosatt dig där. Annars kan du inte beviljas uppskov och eventuell vinst ska beskattas.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Uppskovsmöjligheter när bostad varit uthyrd

2019-05-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag behöver få uppskov av min reavinst efter försäljning av min bostadsrätt.Jag har hunnit köpa en ny bostad inom den tid som krävs, men min fråga är följande: Jag var skriven på min fars adress det sista 5 åren, ngt jag såg som en nödvändighet att finnas tillhands för honom pga hans sjukdom. Dessutom för att det inte skulle bli alltför dyrt och i viss mån lättare med post etc. bestämde jag mig för att hyra ut min bostadsrätt. Min far gick bort efter dessa år och bestämde mig då för att jag inte längre ville bo i kvar i storstan och sålde så min bostadsrätt och köpte en annan bostad Dessa regler om och när man bott i sin permanent bostad verkar sätta käppar i hjulet för mig? Min hyresgäst flyttade ut ca ett halvår innan jag sålde, då var jag där, men jag stod skriven hela tiden hos min far. Finns det ngt undantag för mig? Situationen som jag såg det var nödvändig som sagt. Min far skulle inte klarat av saker o ting på egen hand och så ville jag dessutom finnas nära min far. Han behövde hjälp med allt. Vad kan jag göra?Tack Mvh Maria
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat din fråga som att du vill veta huruvida ett uppskovsavdrag skulle vara möjligt i din situation.Reglerna om uppskov finns i 47:e kap IL (inkomsskattelagen). Villkoren för avdrag för uppskovsbelopp anges i 2-6§ och innebär i huvuddrag att en fysisk person kan erhålla avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av permanentbostad.Med permanentbostad avses privatbostad i en stat inom EES. En privatbostad är enligt 3§ en permanentbostad om den skattskyldige har varit bosatt på den under minst ett år närmast avyttring eller minst 3 år senaste 5 åren. Så i din situation kommer Skatteverket se din bostad som en näringsbostad - något du innehar för att tjäna pengar och uppskov kommer tyvärr inte vara möjligt Hoppas det besvarade din fråga!

Vi har tidigare fått uppskov på kapitalvinst från bostadsrätt, efter att vi skilt oss har jag fått den nya bostaden genom bodelning, ska jag betala uppskovsbeloppet?

2018-10-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Min exmand og jeg har for flere år siden solgt hus, købt en lejlighed og fået uppskov 50-50% imens vi stadig var gifte. Nogle år senere har vi købt endnu en lejlighed sammen. Sidste år er vi blevet skilt. Vi har lavet en bodelingsaftale således at jeg har overtaget den første lejlighed sammen med alle lån der hører til den og han har overtaget den anden lejlighed og tilhørende lån. Vi er blevet enige om at vi beholder hver vores del af uppskovet. Nu vil skatteverket føre hele uppskovet over på mig. Først har de påstået at jeg har fået lejligheden ved benefikt fång og derfor skal overtage hele uppskovet. Når den påstand har vist sig at være forkert, skriver de at reglerne er som det er og hele uppskovet skal føres på mig fordi jeg har overtaget den lejlighed der hæfter ved uppskovet. Jeg synes at det er totalt urimeligt og ved ikke hvad jeg skal gøre. Kan jeg gøre noget og i så fald hvad? På forhånd tak, venlig hilsen
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UppskovUppskovsbelopp kan man erhålla efter försäljning av bostad, förutsatt att man flyttar in i en ny bostad (ersättningsbostad). PÅ detta sätt undgår man beskattning för den kapitalvinst man gör i samband med försäljningen. Uppskovsbeloppet är i realiteten en skatteskuld och inte en egentlig tillgång man kommer kunna använda till att lägga på andra saker. Man har helt enkelt fått uppskov med skatten och i det fall bostaden säljs/avyttras i ett senare skede, ska detta återföras till Skatteverket för beskattning, såvida man inte ännu en gång förvärvar en ny bostad.Uppskov vid bodelningFråga är huruvida bodelning anses vara en avyttring av bostad. Bestämmelserna härom finns i 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).Regeln innebär att det inte längre är möjligt att ta över ett uppskovsbelopp om man förvärvar en fastighet eller en bostadsrätt genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Sådan äganderättsövergång ska när det gäller uppskovsreglerna räknas som en avyttring och alltså utlösa uppskovsbeloppets återföring till beskattning (prop. 2007/08:27, 2007/08:SkU10, SFS 2007:1419). Det finns emellertid vissa undantag. I detta fall aktualiseras undantaget i 47 kap. 11 § tredje stycket IL – "Avyttring anses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död".Av frågeställningen framgår det, att du erhållit bostaden i bodelningen i samband med separationen. Uppskovsbeloppet ska i sådana fall inte återföras till Skatteverket för betalning. Eftersom det inte skett en avyttring kommer alltså uppskovet "följa" bostaden. Det stämmer alltså som Skatteverket säger, att uppskovsbeloppet ska överföras till den nya ägaren - dig. Den make som "bodelas" ut blir alltså fri från sitt uppskov. Av denna anledning brukar uppskovet delas mellan makarna och den överlåtande maken kompenserar således den övertagande maken med halva uppskovsbeloppet.SlutsatsVid avyttring av ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Med avyttring likställs när bostaden övergår till någon annan genom bodelning. Avyttring anses inte ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande genom äktenskapsskillnad.Du ska påföras uppskovet. Men din före detta make kan ersätta dig med halva uppskovet. Du behöver inte betala uppskovet nu. Det förutsätter dock att du köper en ny bostad, annars ska du betala uppskovet nu.Jag rekommenderar att du skriver ett avtal med din före detta man avseende att han ska ersätta dig med halva uppskovsbeloppet. Vi på Lawline kan hjälpa er med det!Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Uppskov vid flytt eller bortgång

2018-03-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Vad händer med mitt uppskov på 1.450.000 kr när :1. Jag dör. Mitt enda barn ärver Bostadsrätten men vad händer med uppskovet :a) om han behåller bostadsrättenb) om han säljer den 2. Jag flyttar till en annat boende, äldreboende
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med uppskovet när du dör? I 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (IL) anges vad som gäller när uppskovsbeloppet beskattas vid avyttring av ersättningsbostaden. Enligt 47 kap. 11 § 1 st. IL ska vid avyttring av ersättningsbostaden uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Frågan som aktualiseras är därför om din bostad anses avyttrad när du dör. Denna fråga besvaras genom 47 kap. 11 § 3 st. IL. I enlighet med tredje stycket ska bostaden anses avyttrad om den genom arv övergår till någon annan. Om personen som bostaden övergår till är den avlidnes make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, ska den inte anses avyttrad. Förutsatt att ditt barn är över 18 år ska därför bostaden anses avyttrad vid din bortgång och ditt dödsbo beskattas för uppskovsbeloppet.Vad händer när du flyttar till äldreboende? Jag utgår ifrån att flytten till äldreboendet innebär en flytt till en hyresrätt. Om du flyttar till ett äldreboende och avyttrar din bostadsrätt kan du inte få uppskov i samband med försäljningen eftersom att hyresrätter inte är sådana ersättningsbostäder som åsyftas i 47 kap. 2 § IL (jmf. 47 kap. 5 § IL). Istället aktualiseras även i detta fall 47 kap. 11 § 1 st. IL och uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden, som i ditt fall är den bostad du nu bor i. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler är du välkommen att ställa en till.

Kan man få uppskov med skatten när man säljer sin bostadsrätt och sedan bosätter sig i sitt fritidshus?

2018-02-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |jag funderar på att sälja min brf lägenhet och bosätta mig i mitt fritidshus, Kan man skjuta upp reavinsten från försäljningen av bostadsrätten ?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om uppskov av inkomstskatt vid avyttring av bostadsrätter finns i 47 kap. Inkomstskattelagen(IL).För att kunna få uppskov med skatten på vinsten från försäljningen så krävs att tre kriterier är uppfyllda. IL 47 kap. 2 § punkten 1-3. 1. Du ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad. Med detta menas att den bostadsrätt som du säljer och gör vinst på måste vara din permanentbostad. För att räknas som permanentbostad så måste du ha varit bosatt i bostadsrätten antingen minst ett år innan försäljningen eller minst tre av dom senaste fem åren före försäljningen. IL 47 kap. 3 §. 2. Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostadMed detta menas att du har köpt eller tänker köpa en så kallad ersättningsbostad. För att räknas som en ersättningsbostad så måste bostaden falla in under någon av punkterna i IL 47 kap. 5 §. För att falla in under definitionen så måste ditt fritidshus kunna klassificeras som ett småhus enligt Fastighetstaxeringslagen 2 kap. 2 §. Fritidshuset måste för att räknas som småhus vara inträttat för boende åt en eller två familjer. Om ditt fritidshus uppfyller detta krav så kan det räknas som ett småhus och därmed som en ersättningsbostad. Det finns dock ett ytterligare krav. För att räknas som en ersättningsbostad så får du inte ha köpt detta tidigare än året före du säljer bostadsrätten. Så ifall du har ägt fritidshuset en längre tid så kan det göra att detta inte kan ses som en ersättningsbostad. IL 47 kap. 5a §. 3. Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Detta innebär helt enkelt att du faktiskt ska bosätta dig i ersättningsbostaden. Sammanfattningsvis så ska du uppfylla alla ovanstående krav för att kunna få uppskov med vinstskatten på din bostadsrätt. Så länge du har bott i bostadsrätten tillräckligt länge samt det inte gått för lång tid sedan du köpte fritidshuset och att fritidshuset uppfyller kraven på att vara ett småhus så kommer du att beviljas uppskov med vinstskatten under förutsättning att du bosätter dig i fritidshuset. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,