Uppskovsbelopp - Vad gäller?

Vi är ett gift par som varit särbos. Nu har mannen sålt sin fastighet. Kan pengar från den försäljningen läggas i makans fastighet utan att först reavinstbeskattas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomstskattelagen (IL)

Din ärendebeskrivning är dock ganska kort och mot den bakgrunden kommer endast en generell skrivelse att kunna lämnas. Men det korta svaret lyder att det torde vara möjligt att skjuta på din makes kapitalvinstbeskattning. Jag utgår också ifrån att han har för avsikt att köpa en andel i din fastighet. 

De grundläggande förutsättningarna för att kunna få uppskov återfinns i 47 kap. 2 § 1 st. IL. Däri anges att en skattskyldig får göra avdrag för uppskovsbelopp om han eller hon tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad, har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

Med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som vid avyttringen är den skattskyldiges (din makes) permanentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren, vilket följer av 47 kap. 3 § IL

Vad som utgör ersättningsbostad framgår av 47 kap. 5 § IL. Din ärendebeskrivning gör det omöjligt att kunna bedöma den här delen, men gissningsvis träffas din fastighet av legaldefinitionerna i den aktuella bestämmelsen. Notera dock följande. Som ersättningsbostad räknas inte en bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras, se 47 kap. 5 a § IL. Hur uppskovsbeloppet beräknas går att utläsa av 47 kap. 7 § IL. Det finns också mycket bra information på Skatteverkets hemsida i det här avseendet. Se här. 

Det minsta uppskovsbeloppet är i regel 50 000 kr, 47 kap. 6 § IL, och det högsta är 3 000 000 kr, 47 kap. 7 § 2 st. IL vari sägs att ett uppskovsbelopp enligt bestämmelsens första stycke inte får överstiga ett belopp som motsvarar 3 000 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges (din makes) andel av bostaden. Överskjutande del ska tas upp till beskattning. När det gäller beskattningen av eventuell överskjutande aktualiseras bestämmelsen i 45 kap. 33 § IL och följande kan anföras. 

Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är endast skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken ger en effektiv skattesats på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). Exempel: Om kapitalvinsten efter försäljningen av din makes fastighet uppgår till 1 000 000 kr hade han endast behövt ta upp 733 333 kr, vilket betyder att han inte skulle betala någon skatt på de resterande 266 667 kr (22/30 x 1 000 000 kr = 733 333 kr). Den slutliga kapitalvinstskatten i kronor räknat blir i exemplet 220 000 kr (0,3 x 733 333 kr = 220 000 kr, vilket ger en effektiv skattesats om 22 % eftersom 220 000/1 000 000 = 0,2 = 22 %). 

För fastigheter gäller således ett avsteg från principen att hela kapitalvinsten ska vara skattepliktig. Men även om andra skattesatser gäller på vinster som uppstår vid försäljning av fastigheter beskattas fortfarande det totala överskottet i inkomstslaget kapital med 30 % statlig inkomstskatt, se 65 kap. 7 § IL. Slutligen ska tilläggas att vid en eventuell framtida avyttring ersättningsbostaden, dvs. din fastighet, kommer din makes uppskovsbelopp att återföras till beskattning enligt 47 kap. 11 § IL

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Under förutsättning att din make uppfyller ovan redovisade krav kommer denne att kunna skjuta på erläggandet av kapitalvinstskatten. Men förslagsvis tar ni hjälp av någon sakkunnig person så att processen blir rätt och riktigt gjord från början. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”