Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong

2021-07-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har fått ett nytt jobb i Hong Kong och är tänkt att jag skall flytta dit nu under andra halvåret. Jag är nu osäker om jag kommer att bli skatteskyldig i Sverige också i år (för inkomst av tjänsten i Hong Kong under andra halvåret) då jag kommer att ha vistats mindre än sex månader där under detta skatteår (sexmånaders regeln)? Det är tänkt att jag kommer att fortsätta jobba där framöver så för följande år så skall det väl räcka med att skatta i Hong Kong, men finns det i så fall någon möjlighet att undvika dubbelbeskattning detta år?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktuella reglerna går att finna i inkomstskattelagen (IL).Huvudregeln för personer som är obegränsade skatteskyldiga i Sverige är att alla inkomster de intjänar ska beskattas i Sverige oberoende var de uppstått (3 kap. 8 § första stycket IL).Till huvudregeln finns det två undantag; "sexmånadersregeln" och "ettårsregeln". Sexmånadersregeln är precis som du beskriver i frågan tillämpliga på dig ifall du är i Kina minst 6 månader. I sådana fall är du inte skatteskyldig i Sverige om du betalar kinesisk skatt på dina inkomster (3 kap. 9 § första stycket IL). Ettårsregeln gäller för de fall då en person har jobbat minst ett år i Kina men inte beskattat sin inkomst där. I vissa situationer blir man då ändå inte skatteskyldig i Sverige (3 kap. 9 § andra stycket IL). Båda reglerna utgår från att anställningen är anledningen till att du befinner dig i Kina.Utifrån din fråga förstod jag det som att dessa undantag inte skulle vara tillämpbara på din situation i år då du kommer vara i Kina mindre än 6 månader. I så fall kan det vara så att Kina också vill beskatta din inkomst. För att undvika att dubbelbeskattning uppstår finns det ett skatteavtal mellan Kina och Sverige som ger ett av länderna beskattningsrätt (medan det andra landet får avstå). Dock omfattas inte Hong Kong av detta skatteavtal (4 § första stycket Lag om dubbelbeskattning mellan Sverige och Folkrepubliken Kina). Som tur är brukar avräkningslagen hindra eventuell dubbelbeskattning. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida under den länkande fliken.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vad är väsentlig anknytning?

2021-07-01 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Säkerställa begränsad skattskyldighet vid flytt utomlands;Hej! Vi ska flytta till Kanada i arbete tills vidare och försöker nu göra rätt för oss skattemässigt inför flytten och säkerställa att vi kommer bedömas som "begränsat skattskyldiga". Vi kommer inte vistas i Sverige mer än några fåtal veckor om året i samband med jul eller semester. Vi kommer inte ha några bolagsengagemang i Sverige. Den stora frågan som kvarstår är kring "väsentlig anknytning" och den bostadsrätt som vi äger och helst inte vill sälja förrän vi känner oss helt trygga med vår nya hemvist. Bostadsrätten avser vi hyra ut möblerad och på ett sådant sätt att den inte står till vårat förfogande, utan hyresgästens.Hur bör vi styrka för Skatteverket vår utflyttning för att anses begränsat skattskyldiga?
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så är det Inkomstskattelagen (IL) som man vänder sig till. Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):Om man är svensk medborgare - Medborgarskap är en relativ svag anknytningspunkt.Hur länge man har varit bosatt i Sverige - Denna punkt tar i första hand sikte på utländska medborgare. Ju längre man har varit bosatt i Sverige desto större anknytning man har. Om man inte har varit varaktigt bosatt på en viss utländsk ort - Alltså att man inte har en fast bostad någon annanstans utan istället bor i hotell/hos vänner/familj. Att frekvent flytta mellan flera länder kan sannolikt också vägas in i bedömningen. Det finns däremot inte ett krav på att ni faktiskt betalar skatt i ett annat land, trots att man sannolikt gör det när man flyttar (jfr. RÅ 2002 ref. 70, RÅ 2002 ref. 99, RÅ 2002 not. 146, RÅ 2002 not. 149 och RÅ 2002 not. 151-152). Om man vistas utomlands pga. hälso/-studieskäl - Tanken är i dessa fall att man ska återvända till Sverige. Om man har bostad här som är inrättad för åretruntbruk - Denna punkten är en stark anknytningspunkt vilket kan utläsas genom praxis. Här är exempel på hur domstolen har avgjort i många fall:RÅ 1974 ref. 97 - Man hade en villa på Värmdön som aldrig användes för annat än fritidsändamål men denna ansågs inte vara en fritidsfastighet få man lätt kan använda fastigheten till permanent boende. HFD ansåg att väsentlig anknytning förelåg.RSV Dt 1972 2:11 b), RSV Ds 1974:39 a) och B) - Det spelar ingen roll som skattskyldige hyrt ut bostaden. Om det finns en bostad som kan användas för permanent boende så är det väsentlig anknytning. HFD 2016 not. 13 - Innehavet av en bostadsrätt ansågs innebära väsentlig anknytning. Om man har sin familj i Sverige - Med "familj" avses här en icke-yrkesverksam make samt barn. Om man bedriver näringsverksamhet i Sverige - Näringsverksamheten kan vara indirekt eller direkt bedriven. Om man är ekonomiskt engagerad här genom att ha tillgångar som direkt/indirekt ger väsentlig inflytande i näringsveriksamhet i Sverige.Om man har fastighet i Sverige - Alltså jordbruksfastighet/hyreshus/villa Liknande förhållandenDet finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).Vad innebär detta för dig? Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. Mitt råd är att sälja bostadsrätten då det i största sannolikhet annars innebär att ni kommer att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Om jag säljer ett hus i Kroatien, måste jag betala skatt i Sverige?

2021-06-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Vi har ett hus i Kroatien som vi fick ärva(2008) innan mina föräldrar gick bort Vi tänker sälja det nu Var ska huset beskattas ,tror att i Kroatien måste vi skatta 3 % av priset Men ska man beskatta det även i Sverige
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). I mitt svar utgår jag ifrån att du är bosatt i Sverige, vilket innebär att du är obegränsat skattskyldig här.Obegränsad skattskyldighetAtt en person är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att denne är skattskyldig här för alla sina inkomster, oavsett om de uppkommit i Sverige eller i utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innebär alltså att huvudregeln är att du är skattskyldig för den vinst som uppstår på grund av försäljningen, trots att huset som ska säljas är beläget i Kroatien. Jag utgår dock ifrån att även Kroatien kommer vilja beskatta denna vinst, eftersom huset faktiskt är beläget i Kroatien. Detta innebär att det finns skatteanspråk från två länder på samma vinst.DubbelbeskattningsavtalFör att lösa sådana konflikter då två länder har skatteanspråk på samma inkomst, och för att undvika att den skattskyldige därmed beskattas dubbelt, upprättas ofta så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan länder. Sverige och Kroatien har ett sådant avtal (här).Detta avtal tillämpas på personer som är bosatta i ett av, eller båda, länderna (art. 1). Enligt avtalet får vinst på en fastighet belägen i ett av länderna beskattas i det land där fastigheten är belägen (art. 13.1). Detta innebär att Kroatien kommer få beskatta vinsten eftersom fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattning gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i Kroatien ska Sverige avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som erlagts i Kroatien (art. 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastigheten ska tas upp i Sverige, men den skatt som betalas i Kroatien ska räknas av från skatten som skulle betalats i Sverige. På detta sätt kommer beskattning endast ske i Kroatien.SlutsatsDu kommer alltså behöva betala skatt på vinsten som uppstår då du säljer fastigheten. Denna skatt ska antagligen betalas i Kroatien, eftersom fastigheten är belägen där vilket innebär att Kroatien antagligen vill beskatta detta. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet kan du alltså begära att avräkning ska ske för skatt på fastigheten som erlagts i Kroatien. Det finns information om det på Skatteverkets hemsida (här) samt en blankett att fylla i för att begära avräkning (här).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Skatt för boende i Danmark

2021-05-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor gällande att betala skatt i Sverige när man bor utomlands. Bakgrundsinfo: Jag är svensk medborgare men bor nu i Danmark. Min familj (föräldrar, syskon m.m.) bor kvar i Sverige. Jag är uppvuxen i Sverige men har aldrig jobbat eller betalat skatt. Mina frågor är:1. Har jag skattehemvist i Sverige och är jag i så fall det man kallar obegränsat eller begränsat skatteskyldig?2. När jag får ett jobb här i Danmark, är jag då skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomsten? 3. Jag har sedan 2018 ägt en s.k. "andelsbolig" (i princip en bostadsrätt) här i Danmark, som kommer att säljas. Är jag skyldig att betala skatt i Sverige för detta?Tack på förhand.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om beskattning besvaras främst genom hänvisningar till inkomstskattelagen (IL). För begränsat skatteskyldiga gäller därutöver lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt (SINK).Du skulle kunna anses som obegränsat skatteskyldig på grund av din anknytning till Sverige och att du tidigare bott här (3 kap. 3 § 3 p. IL). Att du är medborgare i Sverige är något som talar för att du är obegränsat skatteskyldig, men det är flera faktorer som spelar in; bland annat huruvida du har fastighet i Sverige, om du är varaktigt bosatt utomlands, etc. (3 kap. 7 § IL). Utan att veta mer detaljerad information om din livssituation kan jag inte ge ett helt säkert svar, men utifrån den informationen du givit (att du varaktigt bor i Danmark och att du verkar bo där permanent och utan planer att flytta hem) är min bedömning att du är inte är obegränsat skatteskyldig. Istället är du begränsat skatteskyldig (3 kap. 17 § 1 p. IL). För att du ska få ett uttömmande och tillfredsställande svar kommer jag dock redovisa för båda situationerna. Du kan hoppa över den rubriken som du anser irrelevant. Obegränsat skatteskyldigDen som är obegränsat skattskyldig är skatteskyldig för samtliga intäkter. Det finns dock ett skatteavtal mellan Sverige och Danmark som innebär att du inte blir beskattad "dubbelt". InkomstNär du får jobb i Danmark kommer du att betala skatt i Danmark eftersom du har hemvist i där (art. 15 skatteavtalet). Försäljning av bostadsrättFörsäljning av fast egendom beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. I ditt fall innebär det att du betalar skatt i Danmark för försäljningen (art. 6 & 13 skatteavtalet).Begränsat skatteskyldigOm du anses vara begränsat skatteskyldig (vilket är min bedömning utifrån informationen i din fråga) är du endast skatteskyldig i Sverige för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL). Varken inkomst från arbete i Danmark eller försäljning av bostadsrätt i Danmark är sådan inkomst (jfr 5 § SINK). SammanfattningHuruvida du är begränsat eller obegränsat skatteskyldig avgörs genom att beakta olika faktorer. Att du är svensk medborgare talar för att du är obegränsat skattskyldig, men mycket annat i din fråga talar för att du är begränsat skatteskyldig. Min bedömning är därför att du är begränsat skatteskyldig, men detta är inget jag kan konstatera med 100% säkerhet. Det spelar dock mindre roll i ditt fall eftersom du är skatteskyldig i Danmark för båda inkomsterna du beskriver och inte i Sverige för någon av dem, antingen genom skatteavtalet (om du anses obegränsat skatteskyldig) eller genom SINK (om du anses begränsat skatteskyldig).Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Beskattning av pension vid flytt utomlands

2021-07-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, En fråga om beskattning av svensk pension. Ja har allmän pension, premiepension och tjänstepension från privat tjänst från Sverige. Min man har allmän pension, premiepension och tjänstepension från offentlig tjänst från Sverige. Vi har flyttat ut från Sverige tillbaka Tyskland och är tysk medborgare. Hur fungerar det med beskattningen, betalar vi skatt på pensionen i Tyskland eller Sverige? Tack för svaret!
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur det kommer bli med beskattningen av din och din mans pension då ni flyttat från Sverige till Tyskland. Frågan är således om ni kommer betala skatt på pensionen i Sverige eller i Tyskland. Förutsättningarna för din fråga förstår jag som att du får pension i form av allmän pension (där premiepension ingår) och tjänstepension, detsamma gäller för din man men hans pension kommer från offentlig tjänst. Vidare är ni dessutom tyska medborgare. Det korta svaret på din fråga är att åtminstone din pension förmodligen kommer att beskattas i Tyskland. Din mans pension är det svårare för mig att säga någonting säkert om då det beror på omständigheter som jag inte har tillgång till utifrån det du skrev i din fråga. I det följande kommer jag emellertid att gå igenom de mest relevanta reglerna på ett sätt så att du/ni förhoppningsvis själva kan komma till en slutsats.De regler om beskattning som är relevanta för din fråga är ett relativt omfattande och snårigt regelkomplex som bl.a. består av inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. Därutöver gäller även själva dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland (hädanefter förkortat "avtalet"). För att göra det hela så enkelt som möjligt att förstå går jag i det följande inte igenom alla dessa lagar och dess hänvisningar mellan varandra, istället förklarar jag enbart de mest relevanta delarna för din fråga. Skatteavtal för att undvika att samma inkomst beskattas i två länderFör att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sin interna skatterätt. Den svenska interna skatterätten säger att Sverige behåller beskattningsrätten över personer som flyttar härifrån. Detta gäller under de fem första åren från det att personen flyttat, förutsatt att denne inte bevisar att den inte längre har någon väsentlig anknytning till Sverige. För att sådan väsentlig anknytning inte längre ska anses finnas krävs i stort sett att man "klipper alla band" till Sverige. (3 kap. 7 § IL)Då ni har flyttat till Tyskland och även är medborgare där, kommer även Tyskland vilja beskatta eran inkomst (pension). För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av inkomsten, det vill säga att både Sverige och Tyskland beskattar den, har länder upprättat ett så kallat skatteavtal. Det innebär att länderna i förväg har kommit överens om vilket av dem som ska få beskatta vilken typ inkomst när en person har anknytning till båda länderna. Du kan läsa mer om skatteavtal på skatteverkets hemsida här.Bestämmande av hemviststatVid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta personen i fråga använder man begreppet hemviststat. Hemviststaten är den stat där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande; om du har en sådan bostad i båda staterna, anses du ha hemvist i den stat med vilken dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det innebär att om ni har en bostad i Tyskland och ingen bostad i Sverige, så kommer eran hemviststat att vara Tyskland. Har ni emellertid en bostad i båda länderna anses hemviststaten vara den stat där ni har erat centrum för era levnadsintressen. (4 art. 2 p. a avtalet)Om det emellertid inte kan avgöras i vilken stat ni har erat centrum för era levnadsintressen eller om ni inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till erat förfogande, anses ni ha hemvist i den stat där ni stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var ni spenderar mest tid. (4 art. 2 p. b avtalet)Om det inte heller går att bestämma i vilket land ni stadigvarande vistas i, eller om ni inte vistas stadigvarande i något av länderna, anses ni ha hemvist i den stat där ni är medborgare. I din fråga skrev du att ni var tyska medborgare, så om det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån de punkter jag gått igenom kommer ni att anses ha eran hemviststat i Tyskland – förutsatt att ni inte har dubbelt medborgarskap och även är medborgare i Sverige. (4 art. 2 p. c avtalet)Skulle så vara fallet, det vill säga att ni är medborgare i båda länderna och att det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån någon av punkterna ovan, så får respektive lands skattemyndighet komma till en ömsesidig överenskommelse där de tillsammans bestämmer i vilket land ni ska beskattas. (4 art. 2 p. d avtalet)Eftersom jag inte har tillgång till all relevant information angående erat förhållande kan jag tyvärr inte med 100 % tillförlitlighet säga något om vilket land som är er hemviststat, men jag skulle tro att det förmodligen är Tyskland. Vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten När det är bestämt vilket land som är hemviststat går det utifrån avtalet även att avgöra vilket land som pensionen kommer att beskattas i. Pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär, beskattas nämligen endast i denna stat. Det innebär att pensionen du får från Sverige kommer att beskattas i hemviststaten – det vill säga troligtvis i Tyskland. (18 art. 1 p. avtalet)Beskattning av pension från offentlig tjänst Angående din mans pension och beskattningen av den gäller däremot att den endast beskattas av den stat som betalar ut den – det vill säga Sverige. (19 art. 2 p. första meningen avtalet)Från denna regel finns dock ett undantag enligt vilket pension endast beskattas i den andra avtalsslutande staten (det vill säga Tyskland) om personen i fråga (det vill säga din man) har hemvist i denna stat och är medborgare där och inte är medborgare i den förstnämnda staten. Det innebär att om din man har sin hemvist i Tyskland, har ett tyskt medborgarskap och inte har ett svenskt medborgarskap, så kommer han att likt dig endast beskattas i Tyskland. (19 art. 2 p. andra meningen avtalet)Det jag nu har gått igenom om pension från offentlig tjänst gäller emellertid inte på pension som betalas ut på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av staten eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. I sådana fall tillämpas de vanliga reglerna, det vill säga de som gäller för dig, vilket var det jag gick igenom under rubriken "vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten". (19 art. 3 p. avtalet)Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

2021-06-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag har skattehemvist i Spanien, dvs betalar skatt i Spanien, får jag då äga någon form av bostad i Sverige?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon begränsning som hindrar dig som skattskyldig i Spanien att äga en bostad i Sverige och hur skattekonsekvensen blir. Som utgångspunkt kan jag nämna att det inte finns några begränsningar för någon med skattehemvist i utlandet att äga en bostad i Sverige. Rätten tillhör alla och samma regler gäller för de som har skattehemvist i Sverige som för dem som har det utomlands. I händelse av att bostaden skulle generera inkomster i form av hyra eller försäljning så skulle beskattningen dock ske i Sverige enligt svensk intern rätt. I och med att både Spanien och Sverige tillhör OECD-avtalet så tillämpas dess regler gällande skatt. Enligt artikel 6 ska en person som bor i en avtalsslutande stat (Spanien) beskatta för inkomst hänförlig till fast egendom i landet där egendomen är belägen, alltså i Sverige. Slutsatsen är då att det är fullt möjligt att både köpa och äga en bostad i Sverige om du har skattehemvist i Spanien. Sverige begränsar inte rätten att äga bostad ifall du har skattehemvist i ett annat land eller kommer från utlandet. Uppkommen inkomst hänförlig till bostaden beskattas i Sverige enligt intern rätt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack fr att du vände dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar kan du jättegärna ställa en till fråga.

Fråga om skattskyldighet vid arbete i Sverige och Tyskland

2021-05-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag bor och arbetar i Sverige och behöver råd och förtydliganden gällande skatteplikt när jag tillfälligt arbetar i två EU-länder (Sverige och Tyskland) för en arbetsgivare (svensk) utan registrerad filial eller permanent driftställe i värdlandet (Tyskland). Jag kommer att arbeta 25% i Sverige och 75% från Tyskland mellan perioden augusti 2021-juni 2023 men utföra precis samma arbetsuppgifter som jag normalt hade gjort i Sverige. Den enda skillnaden är att jag fysiskt kommer befinna mig i Tyskland en större del av tiden. Jag kommer fortfarande att täckas av svensk socialförsäkring under min vistelse i Tyskland genom ett A1-certifikat då det inte överstiger två år.1. Ska jag vara folkbokförd både i Sverige och i Tyskland på de adresser där jag befinner mig i respektive land?2. Hur, när och var ska jag betala skatt om;- Jag hyr ut min bostad i Sverige och hyr ett tillfälligt boende i Tyskland under perioden- Spenderar 25% (91 dagar) per år i Sverige och resterande i Tyskland- Är mer än 183 dagar per år i Tyskland3. Kan jag proaktivt redovisa min skattskyldighet genom intyg i det ena landet gentemot det andra för att undvika att dubbelbeskattning blir en huvudvärk senare? Isåfall hur?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldig i Sverige?För att avgöra om du blir skyldig att betala skatt i Sverige måste det avgöras om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är istället begränsat skattskyldig. Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL). När jag besvarar denna fråga utgår jag ifrån att du är anställd inom ett privat bolag och ej inom offentlig verksamhet. Obegränsat skattskyldigDen som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Huvudregeln är att en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Man är vidare obegränsat skattskyldig i Sverige om man (1) är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige eller (3) om man har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).Bosatt i SverigeFör att vara bosatt i Sverige krävs att du har din verkliga bosättning i Sverige, normalt om du är folkbokförd eller tillbringar dygnsvilan i landet. Det ska handla om en varaktig och verklig bosättning, folkbokföringen är inte en avgörande faktor vid bedömningen – men är dock en utgångspunkt vid tolkningen av begreppet bosatt i Sverige enligt Skatteverket. Utgångspunkt att den som inte är folkbokförd i Sverige inte har sin faktiska bosättning här, men det finns undantag. Vidare anser Skatteverket att en person inte kan betraktas som bosatt i Sverige om den inte uppfyller ett tidsmässigt krav om en sammanhängande vistelseperiod i Sverige om minst sex månader. Eftersom du kommer spendera 25 % av din tid i Sverige kommer du inte uppfylla detta tidskrav, och kommer därmed inte anses vara bosatt i Sverige.Stadigvarande vistas i SverigeOm du skulle flytta till Tyskland kommer du inte längre stadigvarande vistas i Sverige (krävs att man vistas ungefär 183 dagar/år i Sverige).Frågan blir därmed om du ändå kommer att ha en väsentlig anknytning till Sverige så att du fortsatt är obegränsat skattskyldig i landet.Väsentlig anknytning till SverigeEn person som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om hen har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Väsentlig anknytning infördes för att motverka skenbosättning utomlands.Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om någon har en väsentlig anknytning till Sverige är följande:- om personen är svensk medborgare- hur länge personen har varit bosatt i Sverige- om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- om personen har vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk- om personen har sin familj i Sverige- om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här- om personen har en fastighet här- liknande förhållanden.(3 kap. 7 § IL).Det ska göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De anknytningsfaktorer som väger extra tungt enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Det kan räcka att en an anknytningspunkterna föreligger för att en person ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Om du exempelvis är svensk medborgare, äger en bostad i Sverige och vistas i Tyskland tillfälligt är dessa faktorer som talar för att du har en väsentlig anknytning till Sverige, och är i sådana fall obegränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom frågan inte ger mig tillräckligt med information kan jag inte göra en mer utförlig bedömning. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).Sexmånadersregeln/ettårsregelnUnder vissa förutsättningar kan du utgå att bli skattskyldig i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln (3 kap. 9 § IL). Reglerna blir aktuella även om personen i fråga gör kortare avbrott i Sverige, här avses sex dagar/månad eller 72 dagar/anställningsår. Eftersom du kommer att arbeta i Sverige under 25 % av anställningsåret innebär det att du kommer att vara i Sverige i ca 91 dagar, vilket är över gränsen på 72 dagar. Eftersom du överskrider tidsgränsen kommer du inte att omfattas av dessa undantag, och kommer därmed förbli obegränsat skattskyldig i Sverige (om du har en väsentlig anknytning hit). Skattskyldig i Tyskland?Det kan vara så att även Tyskland anser att du är skattskyldig i Tyskland eftersom du kommer att spendera 75 % av din tid där och därmed kan komma att ha hemvist i Tyskland enligt tysk intern rätt. Om så är fallet kommer du bli skattskyldig även i Tyskland. Om du bor i en EU-medlemsstat och arbetar i en annan EU-medlemsstat finns risk för dubbelbeskattning. Sverige har dock ingått ett skatteavtal med Tyskland för att undvika en sådan dubbelbeskattning (lag om dubbelbeskattning mellan Sverige och Tyskland).Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och TysklandFrågor om enskild tjänst regleras i art. 15 skatteavtalet. Enligt avtalet ska du, enligt de förutsättningar som du nämnt i frågan, beskattas för lön och liknande ersättning i Tyskland, om du spenderar mer än 183 dagar/anställningsår i Tyskland. Eftersom du kommer att spendera över 183 dagar i Tyskland innebär det i enlighet med skatteavtalet att du ska betala skatt för inkomst av tjänst i Tyskland, och inte i Sverige.Eftersom du hyr ut din bostad i Sverige gäller att du kommer bli skattskyldig för hyresintäkten i Sverige (inte i Tyskland). Hyresintäkten ska redovisas i deklarationen.Folkbokföring i Sverige eller Tyskland?Om du bor i både Sverige och i Tyskland har du dubbel bosättning om du spenderar minst en sjundedel av din tid i Sverige och i Tyskland, alltså krävs att du spenderar minst 52 dagar i Sverige för att få möjlighet att ha kvar din folkbokföring i Sverige. Om du har dubbel bosättning är det Skatteverket som avgör var du ska vara folkbokförd, denna bedömning görs utifrån din livssituation. I bedömningen tar Skatteverket bl.a. hänsyn till var du har din arbetsplats, hur mycket tid du spenderar i respektive land, samt typ av bostad i respektive land. Det kan argumenteras för att du ska vara folkbokförd i Tyskland eftersom du kommer att spendera majoriteten av din tid där, det är dock Skatteverket som gör denna bedömning och jag kan därmed inte ge ett säkert svar.Kan du proaktivt redovisa din skattskyldighet?Reglerna om dubbelbeskattning i förhållande till exempelvis avräkning är komplexa, varför jag rekommenderar att du antingen kontaktar Skatteverket eller en juristbyrå som är inriktad på (internationell) skatterätt. Lawline juristbyrå arbetar tyvärr inte med skatterätt varför våra jurister inte har möjlighet att hjälpa dig vidare med ärendet. Det ska dock inte underskattas att du kan få kostnadsfri hjälp av Skatteverket; Skatteverket är en myndighet med serviceskyldighet och är i regel väldigt behjälpliga när man ställer frågor till dem.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig på runa.hansson@lawline.se om du har några funderingar.Med vänlig hälsning,

Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland

2021-05-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Har egentligen en fråga som gäller ett svar som ni gett här.I den hänvisar ni till en EU förordning. När jag läser den så står det i inledningen (10) att "denna förordning bör inte tillämpas på skattefrågor...". Gäller den förordningen då själva arvsskatten, eller egentligen bara arvslagar i övrigt? när jag läser artikel 21 "allmän regel" och därefter övriga artiklar, så står det inte ett pip om beskattning i dessa.jag tittade därefter i dubbelbeskattningsavtalet sv-ty och tycker att art 24, 26 och 27 ger samma svar som ni gett, dvs ingen arvsskatt i Tyskland i detta fall (inte hundra dock, då jag inte är jurist. Bekräfta gärna). Men jag kan inte se att den där EU förordningen har något med saken att göra.Har ni hänvisat fel eller är det jag som är för obildad :)? Tacksam för svar
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alldeles rätt i att EU:s arvsförordning tar sikte på de arvsrättsliga lagarna, dvs. frågor som vem som har rätt till arvet och dylikt. Istället ska man se till skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige som finns till för att undvika dubbelbeskattning mellan länderna. Det är väldigt vanligt att länder "pinkar revir" för att kunna beskatta en så vid krets som möjligt, men att detta revir sedermera preciseras genom skatteavtal eftersom de flesta länderna anser det vara icke-önskvärt med dubbelbeskattning. Vad gäller?Enligt art. 24.1 i skatteavtalet ska fast egendom (såsom hus och liknande) beskattas i den stat där den är belägen och inte där arvlåtaren är bosatt. I frågan du hänvisade till utgår jag ifrån att någon sådan situation inte var aktuell. Utgångspunkten är enligt art. 24.3 att övrig egendom beskattas i den stat där arvlåtaren har hemvist, dvs. Sverige i det här fallet. Eftersom jag utgår ifrån att arvlåtarna hade all sin egendom i Sverige aktualiseras inte undantagsreglerna i art. 26.2. Det innebär att svenska skatteregler tillämpas på arvet och därmed ingen beskattning överhuvudtaget eftersom Sverige inte har arv- eller gåvoskatt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Slutsatsen blir alltså densamma som i svaret du hänvisade till, men med ett annorlunda resonemang. Jag hoppas detta förtydligade det du redan hade mer eller mindre full koll på! Och kom ihåg att även om du inte är jurist är det aldrig för sent med ett byte av karriär…;)