Vilken betydelse har ett bostadslån och en fritidsfastighet för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte?

2019-05-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag är på väg att skilja mig och i bodelningen får min maka huset där jag kommer stå kvar på 50% av lånen pga att att hon har låg inkomst.Jag planera nu att flytta utomlands för arbete och undrar om att jag står kvar på lånet kan anses vara väsentlig anknytning i skattehänseende? Har i övrigt inget som kan anses som väsentlig anknytning då barnen är vuxna, inga företagsengagemang i Sverige och äger endast en fritidsfastighet där jag aldrig varit skriven
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bedömningen av huruvida en person har en väsentlig anknytning till Sverige gör Skatteverket en samlad bedömning av dessa faktorer: (Dessa finner du i 3 kap 7§ Inkomstskattelagen) Om personen är svensk medborgare. Hur länge personen varit bosatt här. Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort. Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl. Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. Om personen har sin familj här. Om personen bedriver näringsverksamhet här. Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här. Om personen har fastigheter här. Liknande förhållanden. Eftersom det görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter är det väldigt svårt att ge ett definitivt svar på om du har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Men av de omständigheterna du presenterar kan jag konstatera att om du är svensk medborgare och har bott i Sverige hela ditt liv har detta fortfarande relativt låg betydelse. Dessa faktorerna kan inte ensamt ge dig en väsentlig anknytning till Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig gällande fritidsfastighet. Fritidsfastighet anses endast ha en begränsad betydelse för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Något som kan ge betydelse däremot är var fritidsfastigheten finns. Om det är en fritidsfastighet som ligger långt ifrån tätbefolkat område är fastigheten att anses som fritidsfastighet. Ligger däremot fastigheten i eller nära en stad kan den klassificeras som permanentbostad. Till exempel har Högsta förvaltningsdomstolen dömt att en fastighet som låg på Värmdö inte ansågs vara en fritidsfastighet eftersom den låg nära och hade bra kommunikation med Stockholm. Skulle fastigheten inte anses som en fritidsbostad utan en bostad inrättad för åretruntbruk skulle detta väga tungt för att du skulle ha en väsentlig anknytning till Sverige. Vad gäller lånet finns här begränsat med uttalanden gällande ett banklåns betydelse för anknytningen men eftersom det inte ger dig något ekonomiskt inflytande borde lånet inte påverka bedömningen av huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det är också viktigt att nämna att du själv måste visa att du inte har en väsentlig anknytning till Sverige de första 5 åren du vistas utomlands, det är alltså du själv som har bevisbördan. Därefter är det Skatteverket som måste bevisa att du har väsentlig anknytning till Sverige. Sammanfattningsvis är det en väldigt svår bedömning att göra då samtliga omständigheter i det enskilda fallet avgör bedömningen. Men såvida din fritidsfastighet inte ligger nära tätbefolkade områden och är att anse som en fritidsfastighet anser jag att bedömningen torde bli att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Skulle du upptäcka ytterligare faktorer som kan vara avgörande för bedömningen kan jag rekommendera Skatteverkets egen redogörelse för väsentlig anknytning. Den hittar du här. Med vänliga hälsningar, eric.nilsson@lawline.se

Dubbelbeskattning och ettårsregeln

2019-05-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Vi kommer att flytta utomlands (inom EU) under ett år. Jag kommer starta ett bolag på plats. Familjen kommer inte skriva ut sig från Sverige (de kommer tillbaka tidigare än ett år), det kommer däremot jag (jag är borta längre än ett år), och bostaden kommer vi hyra ut.För att vi överhuvudtaget ska ha råd med denna manöver krävs det att jag enbart beskattas utomlands. Min fru kommer inte ha några inkomster under året nämligen. Är det troligt att detta kommer att gå vägen eller kommer Skatteverket med släggan när jag kommit hem? Det är svårt att förstå lagstiftningen tycker jag. Den verkar tyda på att jag bör betraktas som "obegränsat skatteskyldig" - främst eftersom vi behåller bostaden i Sverige, men att det däremot finns undantag gällande inkomstskatten för anställningar utomlands som övergår sex månader (och att detta gäller för länder inom EU).
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag utgår i mitt svar från att du kommer ta ut ditt bolags inkomster i form av lön. Din fråga aktualiserar främst inkomstskattelagen (IL).Utredning Det framgår av 3 kap. 3 § IL att personer med väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här. I 3 kap. 7 § IL listas faktorer som indikerar väsentlig anknytning till Sverige. Det följer av praxis att behållandet av den tidigare permanentbostaden talar mycket starkt för att väsentlig anknytning föreligger, även om den hyrs ut. Att vara obegränsat skattskyldig innebär enligt 3 kap. 8 § IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett ursprungsland. Lön som ersättning för arbete ska oavsett form beskattas enligt 11 kap. 1 § IL. Av 3 kap. 9 § 2 st. IL framgår att en i Sverige obegränsat skattskyldig som under sin anställning vistas i ett annat land i minst ett år inte är skattskyldig i Sverige för den lön som erhålls.Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet, skatteobjektet, dubbelbeskattning och undanröjande. Av det första steget följer att du, på grund av bestämmelserna ovan, sannolikt är obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag baserar detta på att du kommer behålla din tidigare permanentbostad, att jag antar att du är svensk medborgare och varit bosatt i Sverige en längre tid och att din familj kommer förbli bosatta i Sverige. Jag utgår från att du kommer vara obegränsat skattskyldig även i det land du kommer verka i, även om jag förstås inte kan uttala mig om det landets skatterätt. I steg två kan vi konstatera att objektet, det vill säga inkomsten du får, som huvudregel ska beskattas i Sverige som lön enligt 11 kap. 1 § IL. Vi kan därför som steg tre konstatera att en dubbelbeskattningssituation föreligger då du kommer vara skatteskyldig för samma inkomst i två länder. I första hand åligger det hemviststaten att enligt steg fyra undanröja dubbelbeskattningen genom sin interna rätt. I Sveriges fall innebär detta främst de så kallade sexmånaders- och ettårsreglerna i 3 kap. 9 § IL. Dessa regler innebär att den som anställs i utlandet och arbetar där i sex till 12 månader enligt den så kallade avräkningsmetoden kan avräkna den utländska skatten denne erlagt från sin svenska skatteskyldighet samt att den som arbetar i utlandet i mer än ett år enligt den så kallade friställningsmetoden helt befrias från svensk skatt avseende lönen. Enligt min uppfattning är ettårsregeln tillämplig på din situation förutsatt att du kommer arbeta som anställd i ditt företag och ta ut lön från detsamma och gör detta i mer än ett år. HandlingsplanEnligt min uppfattning kan vi alltså konstatera att du sannolikt inte kommer behöva betala skatt i Sverige för den lön du får från ditt utländska företag om du skulle gå vidare med dina planer. Det är dock värt att notera att fåmansföretagsreglerna i 56-57 kap. IL skulle kunna aktualiseras om du istället för, eller som komplement till, lön väljer att ta ut utdelningar från ditt utländska bolag. För att få veta mer om vad detta skulle kunna tänkas innebära rekommenderar jag att du följer nedanstående länk. https://lawline.se/categories/158Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Internationell arvsskatt, Island

2019-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Vi är två syskon vars pappa avlidit på Island där vi kommer ifrån. Vår pappa var isländsk medborgare och har bott på Island hela sitt liv. Vi syskon har bott i Sverige i 25 år och har dubbelt medborgarskap. Isländskt och svenskt. Vi har nu fått ärva en större summa pengar och undrar hur det fungerar med arvsskatten. På Island är det 10% arvsskatt men i Sverige är det ingen arvsskatt. Måste vi betala arvsskatt i Island?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att ingen arvskatt längre finns i Sverige. Enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen är arv skattefritt i Sverige. Jag har dålig insyn i det isländska skattesystemet, men det jag vet är att enligt skatteavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ska förmögenhetstillgångar som överförs genom arv beskattas i den stat där den avlidne hade sin hemvist. Detta är även huvudregeln ute i Europa. I ditt fall verkar det inte vara något tvivel om att din pappa hade sin hemvist på Island. Med andra ord borde beloppet beskattas på Island. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket alternativt Lawlines juristbyrå.

Hur fungerar beskattning för svensk medborgare med inkomst från utlandet?

2019-04-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur fungerar beskattning för en utlands svensk som flyttar hem igen. Inkomst från USA. Bor i Sverige . Vart betalar jag skatt?Kan jag äga fastighet i båda länder och ha inkomst utan att dubbelbeskattas?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du kommer att vara bosatt i Sverige och har svenskt medborgarskap är du sannolikt obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, både de som kommer från Sverige men också de som kommer från utlandet, se 3 kap. 8 § IL. I huvudsak kommer du alltså att beskattas i Sverige. Det kan dock uppstå en situation där du behöver betala skatt i USA. För att undvika dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra (du hittar avtalet här). Skulle det ändå uppkomma en situation av dubbelbeskattning, har den svenska lagstiftaren möjliggjort rätt till avdrag på den utländska skatten. Dessa regler träder i kraft förutsatt att det inte finns mer fördelaktiga regler i beskattningsavtalet. Som obegränsat skattskyldig i Sverige har du enligt 2 kap. 1 § Lag om avräkning av utländsk skatt rätt till avräkning på intäkt som du beskattas för i utländsk stat. Om du t. ex. betalat skatt för din fastighet i USA kan du enligt 1 kap. 3 § begära avdrag i din svenska deklaration. Tanken är att du ska kunna äga fastigheter och har inkomst från båda länder utan att bli föremål för dubbel beskattning. Vänligen,

Är utomlands bosatt person skattskyldig i Sverige vid försäljning av en svensk fastighet?

2019-05-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejFörst och främst, tack för att ni finns! Er sida är helt fantastisk!Jag ska hjälpa min svärfar att sälja en lägenhet som han äger i Sverige. Han saknar dock svenskt medborgarskap, och är heller inte bosatt i Sverige.Ska han betala skatt för föräljningen via deklaration i Sverige, eller i det land som han bor i?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsad skattskyldighetFysiska personers skattskyldighet regleras i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). Även om din svärfar inte är bosatt i Sverige kan han räknas som obegränsat skattskyldig, vilket innebär en skattskyldighet för alla inkomster både från Sverige eller utlandet (3 kap. 8 § IL). Det finns tre olika kriterier som kan klassificera en fysisk person såsom obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL). Antingen genom bosättning i Sverige, eller genom stadigvarande vistelse i Sverige eller genom väsentlig anknytning. Med stadigvarande vistelse avses en vistelse i Sverige om 6 månader. Väsentlig anknytning avgörs utifrån en helhets bedömning av en mängd olika omständigheter som finns stadgade i 3 kap. 7 § IL. Om din svärfar tidigare bott i Sverige och flyttat ut under de senaste fem åren så presumeras det att han fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL). Det innebär att din svärfar måste kunna motbevisa att så är fallet.Begränsad skattskyldighetOavsett huruvida din svärfar är obegränsat skattskyldig så är begränsat skattskyldiga fysiska personer, vilket omfattar alla som inte är obegränsat skattskyldiga, skattskyldig för bland annat kapitalvinster från en fastighet i Sverige (se 3 kap. 17 § samt 3 kap. 18 § första stycket 10:e punkten IL).Inkomsten från en försäljning av en fastighet i Sverige ska alltså deklareras oavsett om din svärfar är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Skatteavtal för att undvika dubbelbeskattningDet kan sannolikt vara så att det land där din svärfar är bosatt också kommer att anse att han är skattskyldig för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i Sverige. Sådana dubbelbeskattningssituationer regleras genom att länder sluter skatteavtal med varandra vari det regleras utifrån omständigheterna vilket land som ska ges beskattningsrätt och hur länderna ska gå tillväga för att undvika att det uppstår en dubbelbeskattning. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har slutit skatteavtal med och hur avtalet reglerar beskattningsrätten.Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Beskattning av lön - Sverige eller Japan?

2019-05-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är bosatt i Japan sedan 2010. Min familj är också japansk. Vi planerar nu att åka tillbaka till sverige. Timing for flytt beror på när jag får jobb. Troligast kommer jag att åka själv först i sista kvartalet 2019. Resten av min familj flyttar under första kvartalet 2020.Min fråga är:I vilka länder kommer jag att behöva beskatta min inkomst etc under 2019 om jag t.ex. börjar jobba 1 oktober i Sverige men min familj är kvar i Japan tom mars/april 2020? a) Både i sverige och i Japan?b) Bara i Japan? c) bara i Sverige?Arbetsgivare i sverige är ett svenskt företag och lön kommer att sättas in på svenskt bankkonto. Jag är andelsägare i fritidshus i sverige. Hyr lägenhet i Japan. Planerar att hyra lägenhet i Sverige med (vid flytt). Mycket tacksam för råd. mvh
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ett kort svar på din fråga är det alternativ c som kommer gälla. Sverige kommer nämligen att kunna beskatta inkomsten enligt inkomstskattelagen (3 kap. 3 § och 8 § inkomstskattelagen eller 3 kap. 18 § inkomstskattelagen). Utan att vara inläst på japansk rätt är jag osäker på om Japan skulle anse sig ha rätt att beskatta lönen. Men: vid det fall att Japan anser sig ha en sådan rätt har Sverige och Japan slutit en internationell överenskommelse som delar upp rätten att beskatta viss inkomst. Det är väldigt vanligt att stater sluter såna här överenskommelser för att förhindra att en inkomst blir dubbelbeskattad till orimligt höga skatter. Det innebär helt enkelt att staterna kompromissar vem som ska få skatta vilken inkomst. Enligt den överenskommelse som träffats mellan Sverige och Japan, kommer din lön att få beskattas enbart i Sverige (se artikel 15). Det betyder att även om Japan skulle få för sig att vilja skatta på din lön, skulle det inte vara möjligt.OBS jag vill påpeka att mitt svar enbart gäller beskattning av lönen. Andra utfall kan ske för andra typer av inkomster som du har.Tack för din fråga!Med vänlig hälsning,

Beskattning av fastighetsförsäljning i utlandet

2019-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag har en hypotetisk fråga om skatt. Ahmed har en fastighet i Irak som ägs av Ahmeds far. Fadern till Ahmed dör och kvar blir en fastighet till Ahmed att ärva. Ahmed säljer den ärvda fastigheten och får ut en miljon i svenska kronor. Ska Ahmed skatta i Sverige på dessa pengar som han har fått via försäljning av sin fars ärvda fastighet?MvH
Hanna Mustafa |Hej, tack för din fråga! Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL), men även i ex. SINK – lagen om inkomstskatt för utomlands bosatta. För att avgöra var en inkomst ska beskattas måste man inledningsvis avgöra om den skattskyldige är begränsat eller obegränsat skattskyldig.Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas här. Man är begränsat skattskyldig om man inte uppfyller minst en av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig. Kriterierna för obegränsad skattskyldighet är (1) att man är bosatt i Sverige, (2) att man stadigvarande vistas i Sverige, (3) att man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). I mitt svar antar jag att Ahmed är bosatt i Sverige, vilket gör att han anses vara obegränsat skattskyldig här i landet (inkomstskattelagen, i det följande 3 kap. 3 § IL). Detta innebär att han är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster, både i Sverige och i utlandet, 3 kap. 8 § IL. Enligt svensk lag, skulle Ahmed vara skyldig att betala skatt när han gör en vinst vid försäljningen av fastigheten, så kallad kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet, dvs anskaffnings- plus förbättringsutgifterna för egendomen som säljs (IL 44 kap. 13-14 §§). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skatt på fastighetsförsäljning i Kanada

2019-04-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har sålt en lägenhet i Canada och betalat reavinst skatt i Canada. Måste jag även deklarera försäljningen i Sverige? Jag bor permanent i Sverige.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt artikel 13.1 i skatteavtalet mellan Sverige och Kanada får kapitalvinst på fastighet beskattas i det land där fastigheten är belägen. Detta betyder dock inte att din skattskyldighet i Sverige automatiskt försvinner. Som permanent bosatt i Sverige är du nämligen obegränsat skattskyldig här för alla dina nationella och internationella inkomster (3:3, 3:8 inkomstskattelagen). Sett till artikel 13.1 i skatteavtalet, är dock Sverige skyldigt att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppstå för dig i detta fall. Detta görs genom avräkning för den utländska skatten från den svenska skatten.Det du bör göra är alltså att deklarera försäljningen i din svenska inkomstdeklaration samtidigt som du i deklarationen också begär avräkning för den utländska skatten så att du inte blir dubbelbeskattad. På den här sidan hos Skatteverket kan läsa mer om hur du begär avräkning.Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,