Är man skattskyldig i Sverige om man bor utomlands?

Hej, Jag har bott i Kanada i 12 år och är kanadensisk medborgare sedan några år tillbaka. Jag har aldrig deklarerat min inkomst i Sverige men har betalat skatter i Kanada. Är jag skattskyldig i Sverige om har inte har någon inkomst från Sverige och samtidigt har betalat skatter i Kanada? Jag är fortfarande svensk medborgare och har föräldrar och syskon i Sverige. Tack på förhand, 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste betala skatt i Sverige trots att du sedan många år bor utomlands (i Kanada). I mitt svar kommer jag främst att använda mig av regler i inkomstskattelagen (IL). Vissa regler i lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och skattebrottslagen (SBL) kommer jag också att nämna.


Det är viktigt att skilja mellan obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige
När man talar om inkomstbeskattning ska man skilja mellan personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och sådana som är begränsat skattskyldiga. Att man är obegränsat skattskyldig innebär att man ska betala skatt i Sverige på alla inkomster man har, oavsett var de kommer ifrån. Både inkomster i Sverige och utomlands innefattas alltså (3 kap. 8 IL). Begränsat skattskyldig betyder att man endast ska betala skatt i Sverige för vissa inkomster man har. De inkomster man ska beskatta i det fall man är begränsat skattskyldig listas i lagen (3 kap. 18-20 §§ IL).


Faktorer för att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige
De personer som ska anses vara obegränsat skattskyldiga är (3 kap. 3 § första stycket IL):

 • Den som är bosatt i Sverige
 • Den som stadigvarande vistas i Sverige
 • Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här


Vad som särskilt ska beaktas när man bedömer om en person som tidigare bott i Sverige har väsentlig anknytning hit är (3 kap. 7 § första stycket IL):

 • Om man är svensk medborgare,
 • Hur länge man var bosatt här,
 • Om man inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
 • Om man vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
 • Om man har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
 • Om man har sin familj här,
 • Om man bedriver näringsverksamhet här,
 • Om man är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
 • Om man har en fastighet här, och
 • Liknande förhållanden.

Vidare finns en presumtion för att bland andra svenska medborgare har en väsentlig anknytning till Sverige under de första fem åren från det att de rest från Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL).


Faktorer för att anses som begränsat skattskyldig i Sverige
Det finns vissa situationer i lagen som man ska falla in under för att man ska anses vara begränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 17 § IL). Det mest centrala är att man inte är obegränsat skattskyldig. Om man således exempelvis inte bedöms ha en väsentlig anknytning till Sverige ska man därför anses vara begränsat skattskyldig, även om man inte är obegränsat skattskyldig.


Det blir en bedömningsfråga och man måste ta hänsyn till alla relevanta omständigheter
I ditt fall måste man bedöma om du ska anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. Jag har inte tillräckligt med omständigheter för att kunna bedöma din situation rättvist och fullt ut och säga vilken av de två kategorierna du borde falla in under. Därför är mitt råd till dig att kontaktar Skatteverket och rådfrågar dem, så kan du få en mer detaljerad utläggning kring hur din situation bör tolkas utifrån alla relevanta omständigheter.


Det jag kan säga om jag beaktar de omständigheter du har gett mig är att det som talar för att du ska ses som obegränsat skattskyldig är att du möjligtvis skulle kunna anses ha väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § första stycket tredje punkten IL). Du verkar inte vara bosatt eller stadigvarande vistas här (jämför 3 kap. 3 § första stycket första och andra punkten IL). Du omfattas inte heller av presumtionen längre eftersom det gått mer än fem år sedan du flyttade från Sverige och därför måste man i stället som sagt göra en bedömning och beakta alla omständigheter som finns (jämför 3 kap. 7 § andra stycket IL).


Det faktum att du är svensk medborgare, att du möjligtvis varit bosatt i Sverige under en längre tid innan du flyttade till Kanada samt att du har kvar en viss del av din familj här i Sverige skulle kunna peka mot att du skulle kunna anses ha en väsentlig anknytning till Sverige (jämför 3 kap. 7 § första stycket IL). Med familj i detta sammanhang menar man dock främst make/maka och barn, och det verkar du inte ha kvar i Sverige utifrån hur jag tolkar det du skriver.


Det faktum att du är varaktigt bosatt på utländsk ort sedan ganska lång tid tillbaka skulle kunna tala emot att du ska anses som obegränsat skattskyldig. Även det att du inte verkar bedriva någon näringsverksamhet, ha någon fastighet eller annan typ av bostad här i Sverige skulle kunna tala i den riktningen (jämför 3 kap. 7 § första stycket IL).


I det fall du inte skulle anses som obegränsat skattskyldig ses du ändå som begränsat skattskyldig (jämför 3 kap. 17 § IL). Då ska du endast skatta i Sverige på vissa inkomster du har (3 kap. 18-20 §§ IL, och se även 5 § SINK). Dessa inkomster är dock till störst del knutna till eventuell näringsverksamhet, kapitalinkomst och liknande inkomster som är kopplade till Sverige. Eftersom jag tolkar det som att du inte verkar ha några direkta inkomster kopplade till Sverige så är det möjligt att det i så fall inte blir aktuellt för dig att betala så mycket skatt här i Sverige om du är att anse som begränsat skattskyldig. Jag råder dig dock att titta på de paragrafer jag hänvisat till här för att se om du har några sådana inkomster som i så fall ska beskattas.


Sammanfattning och råd
Som jag redogjort för är det en bedömningsfråga om du ska anses vara obegränsat skattskyldig och skatta på både svenska och utländska inkomster här i Sverige, eller om du ska anses vara begränsat skattskyldig och bara skatta på vissa i lagen angivna inkomster som är kopplade till Sverige.


Jag kan inte ge dig ett bestämt svar på vilken skattskyldighet du ska anses omfattas av och därför inte vilka inkomster du behöver beskatta här i Sverige. Min bedömning är dock att det finns stor chans att du anses som begränsat skattskyldig eftersom du inte verkar ha någon stor anknytning till Sverige. Du har bott utomlands relativt länge, är kanadensisk medborgare och verkar inte heller ha någon make/maka eller barn i Sverige. Däremot är det som sagt en bedömningsfråga som måste göras utifrån alla relevanta omständigheter.


Om du dock anses vara obegränsat skattskyldig skulle du kunna omfattas av vissa undantag från skattskyldigheten, såsom sexmånadersregeln (3 kap. 9 § första stycket IL) eller regler i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Canada.


Jag råder dig att läsa mer på Skatteverkets hemsida där det finns mycket mer information. Om du har frågor om hur din specifika situation ska bedömas och vad som gäller råder jag dig även som jag nämnt tidigare att kontakta Skatteverket för att få mer klarhet i frågan. Det är nämligen viktigt att det blir rätt när det gäller inkomstbeskattning eftersom det finns en risk att du begår ett brott genom att lämna in en felaktig deklaration/betala felaktig inkomstskatt som leder till fara för att skattemedel undandras det allmänna (se exempelvis 2 § SBL).


Jag hoppas att du är nöjd med min behandling av din fråga och att du fått svar på frågan. Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Om du vill få mer hjälp med ditt ärende kan även våra duktiga jurister hjälpa dig vidare. Du kan boka en tid med en jurist här.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”