I vilket land ska inkomster hänförda till svenskt handelsbolag beskattas?

2018-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i Storbritannien sedan 2016 och betalar skatt här. Jag har ett svenskt handelsbolag tillsammans med en person som är bosatt i Sverige. Bolaget har inte varit aktivt förrän nu och vi har nyligen ansökt om F-skatt. Jag (genom handelsbolaget) har fått anställning hos ett svenskt bemanningsföretag som hyr ut mig till en svensk online-skola som har vuxenutbildning. Undervisning och bedömningar sker endast via distans och jag kommer inte att vistas i Sverige överhuvudtaget. Jag kommer att fakturera bemanningsföretaget i Sverige medan bemanningsföretaget fakturerar skolan. Min fråga är var jag kommer att betala min skatt när det handlar om inkomster genom handelsbolaget? Skatteverket vill att jag ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration men då kommer jag att betala skatt i Sverige vilket är det landet jag inte bor i. Hur ska jag gå tillväga?Tacksam för svar.
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar dig som att ditt handelsbolag är den som har avtal med bemanningsföretaget, och inte du som fysisk person. Detta är avgörande för hur beskattningen ska ske. För svenska handelsbolag, gäller att det är delägarna som beskattas som fysiska personer för inkomster i handelsbolaget. Detta framgår bland annat av 5 kap 1 § inkomstskattelagen. Avgörande för din fråga är alltså om du som fysisk person kan bli skattskyldig i Sverige för inkomster i svensk näringsverksamhet. I 3 kap inkomstskattelagen regleras fysiska personers skattskyldighet. Då du bor utomlands i Storbritannien, och inte verkar ha någon väsentlig anknytning till Sverige, är du inte obegränsat skattskyldig i Sverige utan i Storbritannien som du beskriver. Du kan dock bli begränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor i utlandet, vilket framgår av 3 kap 17 § inkomstskattelagen. Begränsad skattskyldighet uppstår då i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomster från fast driftställe i Sverige. Då handelsbolaget är svenskt, får antas att det har ett fast driftställe i Sverige i form av plats för företagsledning eller kontor. Inkomsterna från handelsbolaget kommer alltså troligen att bli skattepliktiga i Sverige som jag förstått det. Skulle det vara så, att du är skattskyldig för inkomsterna även i Storbritannien enligt brittisk skattelagstiftning, uppkommer dubbelbeskattning. Detta brukar dock undanröjas genom att länderna har ett skatteavtal där de reglerar vilket land som ska skatta viss inkomst. Detta gör att du troligen inte kommer att behöva betala dubbel skatt för inkomsterna från det svenska handelsbolaget. Hoppas mitt svar hjälpt dig! Behöver du ytterligare vägledning eller vill reda ut hur skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien ser ut, rekommenderar jag dig att ta hjälp utav en skattejurist som kan utreda saken åt dig! Tyvärr är skatterätt ingenting som våra jurister sysslar med på Lawline.

Beskattning av inkomster från utlandet

2018-12-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige. Har tänkt arbeta utomlands nästa år på Grönland, under två perioder. Varje period är 4 månader lång och jag kommer vara i Sverige emellan. Jag kommer då att betala all min skatt på Grönland, och inte någon i Sverige? Däremot kommer jag att vara skattskyldig här men kommer att kunna räkna av den svenska skatten?Skatten på Grönland är högre än i Sverige.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår av din fråga att du är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Detta innebär att du anses som obegränsad skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § Inkomstskattelagen). Som huvudregel är den som är obegränsad skattskyldig, skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Med att inkomsterna från ditt arbete härrör från Grönland kommer Grönland vilja beskatta alla inkomster som intjänas i landet (källstatsprincipen). Detta skulle innebära att dina inkomster skulle dubbelbeskattas i Sverige och Grönland. Även om enligt huvudregeln beskattas en obegränsad skatteskyldig för alla sina inkomster från in och utlandet, finns i inkomstskattelagen vissa särskilda regler om skattebefrielse, de så kallade sexmånaders- och ettårsregeln. Dock blir inte dessa regler aktuella i ditt fall med att de kräver att anställningen och vistelsen utomlands varar i minst 6 månader respektive 1 år (3 kap. 9 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att huvudregeln ska tillämpas, d.v.s. dina inkomster från Grönland kommer att beskattas både i Sverige och i Grönland. Även om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Spärrbeloppet sätter gränsen för hur mycket av den utländska skatten som kan avräknas. Beräkningen av spärrbeloppet görs enligt 2 kap. 9 § Avräkningslagen. Med Vänliga Hälsningar

Obegränsat skattskyldiga ska skatta i Sverige för alla inkomster

2018-12-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. Vi är tre syskon som sålt pappas hus i Norge genom dödsboet. I Norge är det ingen skatt på försäljning av huset men ska vi skatta i Sverige ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall ni dödsbodelägare är obegränsat skattskyldiga i Sverige (vilket ni är genom att bo i Sverige) är ni skattskyldiga i Sverige för inkomster både från Sverige och utlandet. Er eventuella kapitalvinst från försäljningen av huset ska därför beskattas i Sverige efter svenska regler. Skattesatsen på kapitalvinster är 30 %. På försäljning av fastigheter och bostadsrätter beviljas dock den skattskyldige att bara ta upp 22/30-delar av kapitalvinsten. Den vinst som ska skatt ska utgå på får ni alltså fram genom att multiplicera kapitalvinsten med 22/30. Skatt utgår sedan med 30 % på den summan ni får fram genom multiplikationen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vart ska min inkomst beskattad då jag jobbar utomlands?

2018-11-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Bor i Sverige, arbetar på oljeplattform i Azerbajdzjan.Är 190 dagar ute av Sverige per år. (26 dagar hemma, 30 dagar på job, 6 gånger om året)Jag är anställd i Guernsey och min lön där från, företaget i Guernsey ägs 100% av ett danskt företag. Betalar skatt i Azerbajdzjan ca 33%Skatteverket anser nu, att jag också måste betala skatt i Sverige är korrekt! efter skatteavtalet började 2017
Gustav Persson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan vi konstatera att det är inkomstskattelagen (IL) som reglerar det du frågar om.För att avgöra om du ska betala skatt i Sverige så måste man ta ställning till om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig.Begränsat eller obegränsat skattskyldigVid beskattning delas personer in i två kategorier, begränsat skattskyldig och obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt på alla inkomster man har oavsett var i världen dessa intjänats. En begränsat skattskyldig ska bara betala skatt på vissa inkomster som är starkt anknutna till Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 § inkomstskattelagen, IL.Obegränsat skattskyldigEnligt 3 kap. 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt härVäsentlig anknytning till SverigeFör att avgöra om man har väsentlig anknytning i Sverige går vi vidare till 3 kap. 7 § IL. Första stycket radar upp de faktorer som ska beaktas när man avgör om en person som varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Dessa är:- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Specifikt i ditt fallDet framgår av din fråga att du bor i Sverige och du har säkerligen bott här i ett antal år. Det är säkerligen så att du ska betraktas som obegränsat skatteskyldig i Sverige och därmed att du också har din hemvist här enligt skatteavtalet mellan Sverige och Azerbedjan art 4. Enligt praxis är just faktorerna bostad och familj i Sverige anknytningsfaktorer som har stor betydelse för avgörandet om en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige, även om endast en av anknytningsfaktorerna föreligger. Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlandsDet finns dock undantag för att vara skatteskyldig i Sverige trots att man är obegränsat skatteskyldig här. Enligt 3 kap 9 § Il är en person obegränsat skattskyldig som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Dock får man alltid vända sig till skatteavtal för att se om något undantag föreligger. Kommer till det nedan. Om du arbetar och vistas utomlands under perioden den 1 januari år 1 till tex 30 juni år 3 ska du beräkna dina tillåtna hembesöksdagar enligt följande: Totala antalet tillåtna hembesöksdagar är 180 dagar (30 månader x 6 dagar) och antalet anställ- ningsår är 3 (år 1, 2 och 3). Varje anställningsår kan du vara i Sverige 72 dagar så länge totala antalet hembesöksdagar inte överstiger 180 dagar för hela perioden.Om du utnyttjar sammanlagt 108 hembesöksdagar under de två första anställningsåren kan du vara i Sverige 72 dagar under det tredje anställningsåret trots att detta bara omfattar sex månader.I ditt fall Som jag tolkar det så vistas du mer än 180 dagar i Sverige och mindre än 183 dagar i Azerbadjan. 365 – (26 x 6 = 156 ) – (30x6= 180) = 29 156 + 29 = 185. Eftersom du vistas 185 dagar i Sverige innebär det enligt skatteavtalet (som du kan läsa här) att du är skattskyldig i Sverige. Det framgår inte av frågan vart du vistas de övriga 29 dagarna på året, man jag utgår ifrån att du vistas i Sverige och följande redogörelse kommer att utgå ifrån det. Skatteavtalet mellan Sverige och Azerbadjan Du kan hitta skatteavtalet här. Huvudregel: Enligt art 15 i skatteavtalet är huvudregeln: "…beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist (Sverige) i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där"Undantag: Dock enligt punkten nummer 2 i art 15 gäller följande och går alltså före om kraven i punkt 2 är uppfyllda:2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat (Sverige) uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten (azerbedjan), endast i den förstnämnda staten (Sverige), om:a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga,. Du vistas på arbetsstället i 180 dagar. b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och (arbetsgivaren har inte hemvist i Azerbedjan)c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten. (Eftersom du är anställd i Guernsey och din lön är där ifrån och att företaget i Guernsey ägs 100% av ett danskt företag så innebär det också att ersättningen inte belastar fast driftställe i Azerbedjan.SlutsatsDetta innebär alltså, eftersom alla av punkterna i punkt 2 art 15 i skatteavtalet mellan Sverige och Azerbadjan är uppfyllda så kommer Sverige att få beskatta din inkomst då du har hemvist i Sverige. Azerbadjan har alltså ingen rätt att beskatta din inkomst. Jag tycker att du ska ringa till Skatteverket och prata med dem hur det ligger till och göra dem uppmärksamma på hur många faktiska dagar du vistas i Sverige och hur många faktiska dagar du vistas i Azerbadjan. Är det som så att du vistas mer än 183 dagar i Azerbadjan så kommer de få beskatta dig. Men då kommer Sverige få räkna av den skatten så att du inte riskerar att dubbelbeskattas. Men som sagt, ring skatteverket och kolla!Du behöver aldrig oroa dig för att betala dubbel skatt. Något av länderna kommer att låta blir att beskatta dig eller avräkna skatten. Det är just det skatteavtal är till för, att man inte ska råka ut för att bli dubbelbeskattad.Hoppas det var svar på din frågaMed vänlig hälsning

I vilket land ska inkomst från lägenheter i utlandet tas upp?

2018-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag bor permanent i Sverige sedan några år tillbaka, jag jobbar och betalar skatt här. Samtidigt är jag argentinsk medborgare och äger två lägenheter i Argentina. Jag skulle vilja veta om jag måste ta upp fastigheterna i min deklaration här i Sverige. Med vänlig hälsning
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör inkomstbeskattning vilket regleras i inkomstskattelagen (IL). Din fråga aktualiserar även reglerna kring dubbelbeskattning i Sverige och ArgentinaBeskattning enligt svensk rättI svensk rätt ska en person som är obegränsat skattskyldig betala skatt för alla sina inkomster från Sverige och från utlandet (se 3 kap. 8 § IL). Enligt 3 kap. 3 § IL är en person bland annat obegränsat skattskyldig om den är bosatt i Sverige. Det verkar som att du är bosatt i Sverige och jag kommer därmed att utgå från det i mitt svar. Utifrån svensk rätt är du alltså skattskyldig för dina lägenheter i Argentina.Vad gäller enligt dubbelbeskattningsavtalet?Eftersom att du möjligtvis också är skattskyldig i Argentina för dina lägenheter uppstår dock en dubbelbeskattningssituation. För sådana fall har Sverige och Argentina ingått ett avtal som löser problemet med dubbelbeskattningen. Avtalet kan du se här.I avtalet är artikel 6 av intresse. Den föreskriver att en person som bor i ett av länderna men får inkomst av fast egendom (t.ex. fastigheter) i det andra landet, får beskattas i det andra landet. Eftersom du bor i Sverige men får inkomst av fast egendom i Argentina, får du ta upp inkomsten i Argentina. Notera dock att begreppet "fast egendom" i det här fallet ska tolkas utifrån den argentinska betydelsen. Om dina lägenheter inte är fast egendom i Argentina kommer beskattningen att göras i Sverige istället enligt artikel 21 i avtalet.Om artikel 6 är tillämplig ska det i den svenska inkomstbeskattningen avräknas ett belopp som motsvarar den argentinska skatten som ska betalas för inkomsten från lägenheterna. Det här kräver att du begär avräkning för utländsk skatt i den svenska deklarationen.SammanfattningEnligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Argentina och Sverige får du beskatta dina inkomster från lägenheterna i Argentina om dessa är att ses som fast egendom. Då kommer det som ska betalas i skatt i Argentina för lägenheterna att avräknas i den svenska inkomstbeskattningen. Detta kräver att du begär avräkning i den svenska deklarationen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Obegränsat skattskyldiga skattar i Sverige för alla inkomster

2018-12-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag undrar om jag köper en vara i ett EU land eller ett tredje land och säljer varan i ett annat EU land inte sverige då. Är det någon skatt på det eller inte men pengarna skickas till mitt svenska bankkonto från mottagaren i EU landet ex Frankrike.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall du är så kallat obegränsat skattskyldig i Sverige ska alla dina inkomster, även de som har utländsk härkomst, beskattas i Sverige. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige ifall du är bosatt här. Även ifall du inte är bosatt här är du obegränsat skattskyldig ifall du stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige.Om du kan ses som obegränsat skattskyldig i Sverige ska alltså inkomsten från försäljningen av varan beskattas i Sverige enligt svenska skatteregler.Ifall du inte är obegränsat skattskyldig i Sverige så är du begränsat skattskyldig. Alltså gäller det ifall du inte bor i Sverige eller har någon stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige. I så fall ska du endast betala skatt på inkomster som är starkt knutna till Sverige. Alltså behöver försäljningen av varan i Frankrike då inte beskattas i Sverige. Troligtvis beskattas försäljningen av varan istället i Frankrike med franska skatteregler. Då Lawline endast hjälper till med frågor rörande svensk rätt kan jag tyvärr inte hjälpa dig med hur försäljning av varor beskattas i Frankrike.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Ska jag beskattas efter vinst från leasingavtal i Thailand och för UBS i utlandet?

2018-12-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Jag har sålt ett leasingavtal på ett hus i Thailand som jag fick ärva av min pappa. De pengar som blir över efter att jag betalt alla skatter i Thailand samt provision till mäklaren kommer jag sätta in på UBS i ett EU land, ej Sverige. Banken får alla dokument de behöver för att försäkra att det inte är pengatvätt. Men jag undrar om jag måste rapportera detta till Skatteverket på nåt sätt? Och måste jag betala skatt i Sverige för dessa pengar? Hur mycket i så fall?Tacksam för svar. MVH
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande fysiska personer står bestämmelser om skattskyldighet att finna i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). I IL skiljer man mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet.Obegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man har att betala skatt för all sin inkomst. Detta gäller alltså oberoende av om inkomsten intjänats i ett annat land eller i Sverige. Det finns vissa undantag från detta, bland annat om det föreligger interna regler och/eller finns skatteavtal mellan Sverige och ett annat land. För att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige ska du vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Beträffande vad som menas med att ha svensk bosättning framgår inte från IL, utan ordet har snarare en allmän innebörd. Det står dock klart att det endast används för den som verkligen är bosatt i Sverige. I detta avseende spelar folkbokföringen en roll i att avgöra vart en person har sin faktiska bosättning. Skatteverket har i tidigare fall ansett att utgångspunkten för vart en person är bosatt är där denne är folkbokförd. Dock spelar folkbokföringen inte en avgörande roll, utan en helhetsbedömning måste göras från fall till fall där alla faktiska omständigheter beaktas. Det primära är att avgöra huruvida din bosättning i Sverige verklig och varaktig.Vid bedömningen huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige måste alla omständigheter tas i beaktande. I 3 kap. 7 § 1 st. finns olika anknytningsfaktorer som är essentiella att beakta vid denna bedömning. Det föreligger egentligen ingen hierarki mellan dessa. Dock framgår från praxis att vissa av dessa omständigheter väger tyngre än andra. Bland annat nämns bostad och familj som sådana faktorer.Begränsat skattskyldighet, 3 kap. 17 § ILFysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga kan vara att betrakta som begränsat skattskyldiga. En sådan skattskyldighet gäller endast inkomst som kan hänföras till Sverige på något sätt, vilket jag tolkar inte är fallet i ditt ärende. Således behöver vi inte fördjupa oss i detta.SlutsatsMin uppfattning är att du bör vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det bör vara att fördelaktigt att du kontaktar Skatteverket så att deras handläggare får göra en bedömning efter att ha tagit del av all information i ditt ärende. Du bör även vara skattskyldig för vinsten från Thailand.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Skatt vid försäljning av bostad i utlandet

2018-11-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Innan jag flyttade via giftemål till Sverige, var jag permanent bor och arbetar, således betalar mina skatter, ägde jag en bostad i Ungern. Bostaden var min ursprungsbostad, alltså jag levde där.Jag vill sälja bostaden i Ungern, och eftersom jag har ägt det över 20 år, behöver inte betala skatt.Blir jag dock skattskyldig i Sverige på vinsten av försäljningen?Tack för vägledningen
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är skatterättslig och regleras i inkomstskattelagen (IL). och i internationella skatteavtal mellan Sverige och Ungern. Jag förutsätter att du är obegränsat skatteskyldig i Sverige.Följande personer är obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap 3 § IL: 1.Den som är bosatt i Sverige. 2.Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3.Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. Ovanstående gäller inte sådana personer med anknytning till utländsk stats beskickning eller konsulat som enligt 17 § 2-4 är begränsat skattskyldiga. Om du inte är obegränsat skatteskyldig kan du istället vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap 17 § IL. Information om detta finns även på skatteverkets hemsida. Eftersom du skrivit att du bor, arbetar och betalar skatt i Sverige utgår jag ifrån att du är obegränsat skatteskyldig. Detta innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet. 3 kap. 8 § IL. Det innebär att om du säljer bostad i Ungern och slipper ungersk skatt kommer du ändå att få betala svensk realisationsvinstskatt på din kapitalvinst om inget annat undantag från beskattning gör sig gällande. Svenska skatteavtal med Ungern spelar även in i hur beskattningen ska ske. "Dubbelbeskattningsavtal" innebär i stora drag att Sverige och det andra landet helt enkelt sinsemellan bestämt att t.ex. bara ett av länderna ska ta ut skatt då en person är skattskyldig i båda länderna.Enligt Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern bilaga 1, till artikel 6 ska inkomst som härrör från fastighet beskattas men inkomst som omfattas av till art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. I Sverige klassas bostadsrätt som "lös egendom" dessa berörs bilaga 1, till artikel 13 st.3, Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får ungersk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Ungern eller av aktier eller liknande rättigheter i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen utgörs av sådan fast egendom. Jag kan inte avgöra hur en andelslägenhet ska beskattas men troligen utgår skatt för realisationsvinst eller kapitalvinst vid försäljning.Jag kan inte avgöra om bostaden du äger klassas som fast eller lös egendom. Men det framstår preliminärt som att du kommer att beskattas enligt svenska skatteregler eftersom det finns ett dubbelbeskattningsavtal och du troligen gör en realisationsvinst vid försäljning, vilket innebär att du från försäljningspriset får dra av anskaffningsutgiften (inköpspris för fastigheten), kostnader för förbättrande reparationer, till- och ombyggnader samt utgifter för försäljningen.RekommendationDu bör ta reda på hur bostaden klassificeras vid beskattning. Du kan mejla anonymt till skatteverket med en detaljerad fråga om hur en försäljning av bostaden ska beskattas. Ett alternativ är att anlita en skattejuridisk konsult. Vi på Lawline är tyvärr inte inriktade på skatterätt. Om något r oklart i mitt svar är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,