Hur beskattas inkomst för USA och Sverige

2021-02-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag är svensk medborgare, jag bor permanent i Sverige. Jag är inte bosatt eller amerikansk medborgare. Jag planerar att öppna ett företag i USA och tillhandahålla mina tjänster till amerikanska kunder i USA. Frågor: 1. Behöver jag betala skatt i Sverige eller USA eller båda? 2. Om ja, hur mycket skatt måste jag betala i Sverige?Tack
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen för att sedan gå in på din specifika situation när det gäller Sverige och USA. Allmänt om skattelagstiftning Den svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster(3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL). Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller USA och Sverige Ett sådant skatteavtal finns mellan USA och Sverige. Du kan hitta skatteavtalet på Skatteverkets hemsida genom att klicka här (Svensk version finns om du scrollar ner förbi den engelska). Skatteavtalet finns som sagt till för att undanröja dubbelbeskattning så att du bara ska beskattas i ett av länderna. Om det är enskild yrkesverksamhet du ska bedriva beskattas du i Sverige (art. 14), men om jag förstår din fråga rätt är det snarare ett företag du ska starta som därmed är en juridisk person. Om företaget har sitt säte i USA kommer företaget att beskattas i USA (art. 7). Om du får utdelning från ditt företag beskattas dock sådan utdelning i Sverige (art. 10.1). Sådant ska beskattas i inkomstlaget kapital, vilket innebär att du skattar 30% (65 kap. 7 § IL).Sammanfattning Om det är ett företag du ska bedriva som därmed är en juridisk person beskattas företaget i USA. Utdelning från bolaget som du erhåller beskattas dock i Sverige. Om det istället är du som personligen ska utföra tjänster som enskild näringsidkare beskattas det dock i Sverige. Jag hoppas detta besvarade samtliga dina frågor och gav dig en inblick i skattelagstiftningen! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Beskattas begränsat skatteskyldiga för försäljning av bostadsrätt i Sverige?

2021-01-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Bor utomlands sedan 35 år tillbaka och har endast deklarerat i Sverige för en fastighet som vi använder som sommarbostad. .Vi har nu sålt en bostadsrätt i Stockholm med vinst 2019. Har deklarerat vinsten och fått skatt baserat på överskatt av kapital. Ser dock att skattskyldigheten för utlandsboende endast gäller försäljning av småhusfastighet och näringsfastighet. Är det riktigt att jag beskattas för vinsten vid försäljningen av bostadsrätten ?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av 3 kap. 18 § inkomstskattelagen vad begränsat skattskyldiga personer (personer bosatta utomlands utan väsentlig anknytning till Sverige) är skatteskyldiga för. I den 10:e punkten står det att vinst som härstammar från försäljning av bostadsrätter ska skattas för. Det kommer alltså räknas på samma sätt som om du vore obegränsat skatteskyldig i Sverige. Det har även uttalats i praxis (HFD 2014:78) att det framgår av förarbetena att lagstiftaren avsett att kapitalvinstbeskattningen av bostadsrätter ska vara lika för obegränsat och begränsat skattskyldiga personer och att det är avyttringen av bostadsrätten som utlöser kapitalvinstbeskattning. Sammanfattningsvis stämmer det att du ska beskattas för vinsten från försäljningen av bostadsrätten.Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur beskattas inkomst från företag utomlands i Sverige?

2021-01-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag och en partner funderar på att starta ett företag inom Jebel Ali Free Zone Company (Dubai). Vi arbetar med uthyrningar av semesterbostäder globalt och bedriver arbetet online. Företag inom Jebel Ali Free Zone Company är fria från beskattning men vi undrar nu om vi som individer blir inkomst skatteskyldiga här i Sverige när företagsvinsten utbetalas till våra privata svenska bankkonton. Ska dessa utbetalningar inkluderas i inkomstdeklarationen och hur många procent ska det beskattas med? Kort och gott, vad blir våra skyldigheter här i Sverige när vi för över vinsten från bolaget till våra privata svenska bankkonton? Notera: Vi båda avser att äga fastighet i Sverige samt bo här under majoriteten av året då vi mestadels bedriver verksamheten online. Tack på förhand!
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur inkomst beskattas regleras i Inkomstskattelagen (IL). För en obegränsat skatteskyldig är en persons samtliga inkomster beskattningsbara i Sverige, medan för en begränsat skatteskyldig är enbart den inkomst som uppkommit inom Sverige beskattningsbar i Sverige (3 kap. 8 och 18 § IL).Obegränsat skatteskyldig: En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om (3 kap. 3 § IL): 1. den är bosatt i Sverige,2. den stadigvarande vistas i Sverige, eller3. den har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här.Stadigvarande vistelse: En stadigvarande vistelse utgöra en sammanhängande tidsperiod på 6 månader där tillfälliga avbrott saknar betydelse. Om personen är utomlands i mer än 6 månader anses det utgöra mer än ett tillfälligt avbrott och den stadigvarande vistelsen i Sverige avbryts (RÅ 1997 ref. 25).Väsentlig anknytning till Sverige: Vid bedömning av väsentlig anknytning ska följande beaktas (3 kap. 7 § IL):"om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, (…), om han har en bostad här som är inrättad för åretsruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden."En person anses ha väsentlig anknytning till Sverige i 5 år från den dag då personen har rest från Sverige om han in motbevisar sådan anknytning och förutsatt att personen är svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst 10 år (3 kap. 7 § 3 stycket IL).På grund av att det krävs en samlad bedömning av hela er situation kan jag inte ge ett exakt svar huruvida ni skulle anses vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige. Utifrån omständigheterna att ni skulle vistas i Sverige en majoritet av året, bedriver er verksamhet från Sverige (online) och kommer äga fastigheter finns det mycket som talar för att ni skulle anses vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige enligt ovan nämnda kriterier. Beskattning enligt skatteavtal: För att veta hur inkomsten kommer beskattas måste man först ta hänsyn till om det finns något skatteavtal mellan Sverige och det andra relevanta landet. Sverige och Förenta Arabemiraten har i dagsläget inget giltigt skatteavtal vilket innebär att båda länderna har rätt att beskatta inkomsten.Svensk beskattning: För att kunna ge ett korrekt svar gällande hur inkomsten skulle behandlas i Sverige behövs information om vad för typ av företag och inkomst ni syftar på då det har betydelse för hur de behandlas skattemässigt. Inkomster av tjänst och näringsverksamhet beskattas med kommunal inkomstskatt och ytterligare 20 % statlig inkomstskatt för den del som överstiger skiktgränsen det aktuella året (65 kap. 3-5 § IL). Inkomst av kapital beskattas med 30 % statlig inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).Om ni kommer bedriva verksamheten från Sverige bör ni även undersöka huruvida företaget kan anses obegränsat skatteskyldigt i Sverige (6 kap. 3 § IL), vilket eventuellt skulle kunna innebära att företagets inkomster beskattas av Sverige. Sammanfattningsvis kan ni bli skatteskyldiga för inkomsten i Sverige på grund av att ni anses vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige eller att inkomsten anses ha uppkommit i Sverige om ni arbetar i Sverige. I Sverige ska inkomsten deklareras och beskattas förutsatt att inkomsten anses skattepliktig. Hur inkomsten beskattas beror däremot på om ni anses vara obegränsat skatteskyldiga och vad för typ av företag/inkomst det rör sig om.Jag hoppas att det besvarar din fråga! Har ni flera frågor är ni åter välkomna att vända er till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller skattemässigt för tjänstegrupplivförsäkring och socialförsäkring vid bosättning utomlands och anställning i Sverige?

2020-12-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag läste https://lawline.se/answers/bo-utomlands-men-jobba-i-sverige-hur-blir-det-skattemassigtMen ni skrev inget om hur det blir med TGL/TGF försäkringar man får via sin anställning i Sverige om man är bosatt i Spanien eller hur det blir med försäkringskassan. Fäller svensk FK eller spansk? Skulle man kunna ta ut sjukpeng eller barnbidrag för att man är anställd i Sverige men bor i Spanien?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du vill bo i Spanien och ta en anställning i Sverige, men att du utför arbetet i Spanien på distans. Beskattning av tjänstegrupplivförsäkring: I och med att du befinner dig i en gränsöverskridande situation är det möjligt att både Sverige och Spanien vill beskatta inkomsten från en tjänstegrupplivförsäkring. Skatteavtal beslutar vilket/vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst och i ditt fall är det skatteavtalet mellan Sverige och Spanien som är relevant. Huruvida staten/staterna beskattar inkomsten återfinner du i nationell lagstiftning. Skatteavtal mellan Sverige och Spanien: Enbart hemviststaten till en person har rätt att beskatta pensioner och liknande ersättningar från tidigare anställning och livräntor (Artikel XVIII förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien). Vilken stat som är den skatterättsliga hemviststaten regleras utifrån vissa kriterier i Artikel IV av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Beskattning enligt svensk lagstiftning: Tjänstegrupplivförsäkringar beskattas genom en premieskatt i Sverige. Det är försäkringsgivaren som är skatteskyldig till särskild premieskatten förutsatt att arbetsgivaren tecknat tjänstegrupplivförsäkringen hos ett svenskt försäkringsföretag (1 § Lag om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m). Utbetalningen från en tjänstegrupplivförsäkring är med andra ord skattefri för arbetstagare/dess anhöriga.Socialförsäkringsförmåner: Du kan enbart omfattas av ett lands sociala trygghetssystem vilket regleras genom socialförsäkringsavtal eller EU:s förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemenvilken omfattar personer som är medborgare av åtminstone en av EU:s medlemsländer (Art. 2 förordning 883/2004). Som huvudregel omfattas en arbetstagare till en privat arbetsgivare av det sociala trygghetssystem där personen arbetar (Art. 11.3 (a) förordning 883/2004). För utsända arbetstagare gäller däremot att personen omfattas av det sociala trygghetssystem där arbetsgivaren befinner sig under vissa förutsättningar (Art. 12 förordning 883/2004).I ditt fall tolkar jag det som att du är medborgare i åtminstone en av EU:s medlemsländer, att du inte är utsänd att utföra ditt arbete i ett en annan medlemsstat utav arbetsgivaren och att det rör sig om en svensk arbetsgivare. Utifrån dessa omständigheter bör du omfattas av sociala trygghetssystemet i arbetslandet vilket är Spanien eftersom det är där du utför ditt arbete. Förutsatt att du omfattas av det spanska sociala trygghetssystemet innebär det att det är Spaniens motsvarighet till Försäkringskassan du ska vända dig till och att du ska ta ut socialförsäkringsförmåner från Spanien förutsatt att du uppfyller villkoren för att få den specifika förmånen.Sammanfattningsvis är det din skatterättsliga hemviststat som har rätt att beskatta utbetalningar från tjänstegrupplivförsäkringar enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. Anses Sverige vara sin skatterättsliga hemviststat är du/anhöriga däremot inte skatteskyldig för utbetalningen. Gällande sociala trygghetssystem bör du omfattas av det spanska sociala trygghetssystemet om du utför arbetet i Spanien och inte är utsänd utav arbetsgivaren. Jag hoppas att det besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kommer jag efter en längre tids vistelse i USA att bli föremål för dubbelbeskattning vid hemkomsten till Sverige?

2021-01-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Fråga om SkattehemvistHej! Jag har varit student i USA och fick efter min examen tillstånd att jobba i USA i 3 år (Jan 2018 - Jan 2021). Jag är fortfarande skriven i Sverige men har betalat inkomstskatt i USA. Under tiden jag har haft en inkomst i USA så har jag inte spenderat mer än totalt max 4-5 veckor i Sverige per år. Min bank har nu hört av sig och vill att jag ska fylla i papper om hemvist och skatt mm. Finns det risk att jag kan krävas på dubbelbeskattning i Sverige?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du står i begrepp att flytta hem till Sverige efter några års vistelse utomlands, i USA, en vistelse som både har bestått i studier och ett längre treårigt förvärvsarbete. Inkomsterna hänförliga till din amerikanska anställning har av förklarliga skäl beskattats i USA, men såvitt jag förstår har dessa aldrig tagits upp för beskattning här. Under den aktuella perioden har du endast besökt Sverige sporadiskt och totalt sett i tid räknat aldrig mer än dryga månaden per varje kalenderår. Mot bakgrund av ovanstående undrar du nu vad som gäller i skattehänseende och huruvida du, genom din hemkomst, skulle kunna bli föremål för en eventuell dubbelbeskattning i Sverige. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Inkomstskattelagen (IL).Lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen, AvrL).Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (nedan benämnt dubbelbeskattningsavtalet eller bara avtalet).Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.Några skatterättsliga hållpunkterInledningsvis kan det konstateras att den som är 1. bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § 1 st. 1-3 p. IL. Den obegränsade skattskyldigheten innebär att alla inkomster hos den skattskyldige (du), både inhemska och utländska sådana, kommer att beskattas i Sverige, 3 kap. 8 § IL, och den som inte är obegränsat skattskyldig kommer istället att betraktas som begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § 1 p. IL.Distinktionen ovan är således viktig att få fastställd och här måste begreppet väsentlig anknytning utvecklas närmare. Vid den rättsliga bedömningen av om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige brukar bland annat existensen av ett svenskt medborgarskap beaktas liksom hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige (denna anknytningspunkt tar dock i första hand sikte på utländska medborgare) och om det finns närstående i Sverige, typiskt sett familj. Näringsverksamhet eller annat ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar (exempelvis delägarrätter, aktier) som, direkt eller indirekt, ger den skattskyldige väsentligt inflytande beaktas också vid avgörandet av om någon väsentlig anknytning till riket föreligger. Eftersom även indirekta innehav inkluderas kan närståendes aktieinnehav i Sverige få betydelse.Men här ska det noteras att till och med relativt stora innehav i börsnoterade bolag inte behöver omfattas av någon anknytning till Sverige. För att innehavet ska träffas av anknytningsbestämmelsen fordras att det är så stort att det ger ett faktiskt (verkligt) inflytande (se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande RÅ 1972 ref. 46 där ett aktieinnehav om 38 % via familjemedlemmar räckte för att en anknytning till Sverige skulle vara för handen). Vidare är innehav av fastigheter i Sverige också något som kan leda till att väsentlig anknytning anses föreligga och med fastighet avses här inte enbart näringsfastigheter, som exempelvis en jordbruksfastighet eller ett hyreshus, utan även villor och bostadsrätter inredda för åretruntboende räknas hit. I HFD 2013 not. 37 var innehavet av ett medelstort hyreshus tillräckligt för att begreppet väsentlig anknytning skulle aktualiseras för den skattskyldige, som i övrigt helt saknade tillgångar i Sverige, varför denne kom att betraktas som obegränsat skattskyldig.Utan att känna till de närmare omständigheterna misstänker jag att bedömningen kommer att landa i att det föreligger en obegränsad skattskyldighet för din del varför dina amerikanska tjänsteinkomster enligt huvudregeln har varit beskattningsbara även i Sverige. Men från den här regeln finns det undantag. Beroende på den totala längden på din utlandsvistelse kan det inte heller uteslutas att du i nuläget skulle kunna betraktas som begränsat skattskyldig, vilket i så fall inte behöver föranleda några egentliga dubbelbeskattningsbekymmer, se den så kallade femårsregeln i 3 kap. 7 § 2 st. IL i vilken det sägs att under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar kan ha refererat som börjar på "RÅ".Utifrån ett scenario där du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige, vilka undantag finns då som kan eliminera den internationella dubbelbeskattningen?En av undantagsreglerna, den så kallade sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § 1 st. IL, är av stor praktisk betydelse för den enskilde och om denna är tillämplig medför bestämmelsen att en svensk som behåller sin bosättning här i riket när denne tar anställning utomlands slipper att betala skatt i Sverige på den utländska arbetsinkomsten. Det förutsätter dock att anställningen och vistelsen utomlands har varat i minst sex månader, därav namnet sexmånadersregeln, och den uteblivna svenska beskattningen åtnjuts i samma utsträckning som inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Däremot kan skattesatsen i princip vara hur låg som helst så länge beskattningen är laglig, det vill säga sker i enlighet med värdlandets skattelagstiftning. Med begreppet "i samma utsträckning" menas att ifall någon del av den utländska inkomsten skulle ha lämnats obeskattad i det andra landet kommer denna inte per automatik att förbli skattefri även i Sverige. Kortare avbrott i utlandsvistelsen likt de som du uppger i din ärendebeskrivning utsläcker inte heller undantagsregelns giltighet varför exempelvis ett eller flera semesteruppehåll i Sverige kan godkännas, 3 kap. 10 § IL.Du uppfyller tidsfristen om sex månader med råge, men om du kan anses ha bibehållit din bosättning i Sverige framstår emellertid som mera osäkert med tanke på den tid som har förflutit sedan du lämnade Sverige. Här utgör vårt kommande telefonsamtal ett mycket välkommet inslag eftersom ytterligare upplysningar ifrån dig är önskvärda i det här sammanhanget. Trots att du kan ha tappat din bosättning i inkomstskattelagens mening kan du fortfarande bedömas ha väsentlig anknytning till Sverige enligt samma lag och därmed har varit obegränsat skattskyldig i Sverige under alla dina utlandsår. Men enligt avräkningslagen får avräkning ske med ett belopp som motsvarar summan av erlagd utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt ett skatteavtal, 2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL, och ett sådant skatteavtal, ett internationellt dubbelbeskattningsavtal, är slutet mellan Sverige och USA. I art. 23.2 a uttalas bland annat att "Where a resident of Sweden derives income which may be taxed in the United States in accordance with the provisions of this Convention Sweden shall allow - subject to the provisions of the law of Sweden (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from Swedish tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the United States". Den nyss nämnda artikeln i dubbelbeskattningsavtalet vittnar om att du mot den svenska skatten äger rätt att avräkna motsvarande det som redan har erlagts i amerikansk inkomstskatt.Avslutande ord och ytterligare rådgivningHur du har hanterat den här typen av skatterättsliga spörsmål under tidigare år är för mig ovisst. Men det korta svaret på din faktiska fråga och efter den här relativt långa utläggningen lyder således att någon dubbelbeskattning inte torde bli aktuell för din del avseende beskattningsåret 2020. Men notera att du ändå kan komma att behöva betala eventuella överskjutande belopp om den amerikanska skattesatsen skulle vara lägre än den svenska motsvarigheten. Skulle den vara högre i den aktuella delstaten erhålls däremot ingen återbäring i Sverige.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 26/1 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur beskattas pension från Schweiz när jag bor i Sverige?

2021-01-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har dubbelt medborgarskap, schweiziskt och svenskt. Bor sedan 10 år åter i Sverige efter 13 år i Schweiz. Jag har pensionspengar på ett schweiziskt pensionskonto som jag kan ta ut tidigast vid 59 års ålder och undrar vilken skatt jag behöver betala på detta ganska stora engångsbelopp? Undrar även vad som gäller senare när jag får månatlig baspension från Schweiz när jag går i pension, är det samma skatt som på den svenska pension förutsatt jag bor kvar i Sverige?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsat/begränsat skattskyldig: En stat beskattar en inkomst på grund av att personen anses vara obegränsat skattskyldig i det landet eller att personen är begränsat skattskyldig men att inkomsten anses ha uppkommit i det landet. I Sverige anses du vara obegränsat skattskyldig om du (3 kap. 3 § Inkomstskattelagen): 1. är bosatt i Sverige,2. stadigvarande vistas i Sverige, eller3. har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här.I ditt fall utgår jag ifrån att du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av ditt svenska medborgarskap och att du bott i Sverige i 10 år. Det är troligt att Schweiz vill beskatta din pension på grund av att du anses vara obegränsat skattskyldig i Schweiz eller att inkomsten anses ha uppkommit i Schweiz. Skatteavtal: För att undvika (juridisk) internationell dubbelbeskattning eller andra oönskade konsekvenser har många länder ingått skatteavtal. Skatteavtalen reglerar vilket/vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst och hur eventuell (juridisk) dubbelbeskattning kan undvikas. I ditt fall är det skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz som är relevant. 1. För att använda skatteavtalet måste du fastställa i vilken stat du har skatterättslig hemvist. En person har skatterättslig hemvist där personen enligt nationell lagstiftning har hemvist (Art. 4 Skatteavtal mellan Sverige och Schweiz). Om personen har hemvist i båda staterna ska den skatterättsliga hemviststaten bestämmas utifrån de olika kriterierna i paragraf 2 av artikel 4.2. Engångsutbetalningar och periodiska utbetalningar av pension behandlas i Artikel 19 i Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Artikeln ger staten där inkomsten härrör ifrån rätten att beskatta inkomsten. Detta betyder även att hemviststaten inte har rätt att beskatta inkomsten. Sammanfattningsvis är det troligt att både Sverige och Schweiz vill beskatta inkomsten. Utifrån nämnda omständigheter och skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz är det Schweiz som har rätt att beskatta utbetalningar av pension från Schweiz. Din pension från Sverige kommer däremot beskattas av Sverige eftersom den uppkommit inom Sverige. Notera däremot att utfallet kan ändras om du flyttar igen. Jag hoppas att det besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas fast egendom i Indien?

2020-12-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har bott i Sverige i sex år och är obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag kommer att sälja en bostadsrätt i Indien och ska betala kapitelvinst i Indien . Ska jag betala 22 procent kapitelvinst i Sverige och vinstskatt i Indien ska avräknas i Sverige.Tack!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller Sverige och Indien finns ett skatteavtal som ska undanröja dubbelbeskattning. Skatteavtalet återfinns i bilagan (svenska: bilaga 1 & engelska: bilaga 2) till lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien och det är hit jag främst hänvisar mina svar. Vilken stat som är din hemviststat baserar sig på vilken stat du bor i främst, men även vilken stat du har ett stadigvarande boende, där du stadigvarande vistas samt där du är medborgare (art. 4 skatteavtalet). Jag utgår i mitt svar från att din hemviststat är Sverige. Du har sålt fast egendom i Indien enligt definitionen i art. 6 skatteavtalet. Sådan "realisationsvinst" får beskattas i Indien (art. 13.1 skatteavtalet). Sverige ska då avräkna samma belopp som du betalat i skatt i Indien från skatten i Sverige (art. 24.3 a) skatteavtalet). Hoppas dina frågor har blivit besvarade! Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka ett möte genom att klicka här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Försäljning av hus i Egypten - fråga om skattskyldighet i Sverige och dubbelbeskattningsavtal

2020-12-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejMin man, som är från Egypten men nyligen blivit svensk medborgare, har ett hus i Egypten som han köpte innan han flyttade till Sverige. Nu funderar han på att sälja det, måste han skatta i Sverige för vinsten då eller skattar han i Egypten? Samt, om han måste skatta i Sverige, får han då dra av för tillbyggnad/renovering som gjordes direkt efter köpet?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skattskyldighet i Sverige regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL).Obegränsat eller begränsat skattskyldig i SverigeInom skatterätten skiljer vi på obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga personer. Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 3 § IL och 3 kap. 8 § IL). Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Den som är begränsat skattskyldig ska enbart skatta för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (källstatsprincipen). Eftersom din man är bosatt i Sverige och är svensk medborgare tyder det på att han är obegränsat skattskyldig i Sverige och ska därmed beskattas för samtliga inkomster både i Sverige och från utlandet.Skatteavtal för att undvika dubbelbeskattningSverige har slutit skatteavtal med länder för att undvika s.k. dubbelbeskattning, att ex. samma kapitalvinst beskattas i två länder. Även om din man är obegränsat skattskyldig är det därmed inte säkert att han blir skattskyldig för vinstskatten i Sverige om skatteavtalet mellan Egypten och Sverige reglerar annat. "Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst i lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat" (art. 6 p.1 lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten). Av detta framgår att inkomst av fast egendom (ex. hus) belägen i Egypten ska enligt skatteavtalet beskattas i Egypten. Även realisationsvinsten vid en försäljning ska beskattas i Egypten (art. 13 p.1 lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten). Sverige ska i detta fall avräkna den egyptiska skatt som har erlagts för inkomsten (art. 23 p.1a lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten).SammanfattningsvisDin man är obegränsat skattskyldig och ska betala skatt till Sverige för alla inkomster från Sverige och från utlandet. Skatteavtal mellan länder finns dock för att undvika dubbelbeskattning, även om din man är obegränsat skattskyldig kan det innebära att vissa skatter ändå betalas till Egypten. Det innebär att den erlagda egyptiska skatten ska avräknas från den svenska skatten vid en försäljning av huset av Egypten.Med vänlig hälsning,