Vad gäller vid utflyttning vid innehav av lantbruksfastighet/fritidshus?

2020-12-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Kan man äga en mindre gård /Lantbruksfastighet i Sverige och sedan permanent skattemässigt skriva ut sig/bosätta sig utomlands tex vid pensionering. (då man har kvar gården i sin ägo)Vi talar om en gård i storlek som man egentligen inte brukar : storlek 5-35 hektar som ev arrenderar ut odlingsmarken till någon annan dvs man får inkomster i storlek tusenlappar per år. (alt hyr ut gratis) . Eller oavsett vad så betraktas gården som näringsverksamhet av skattemyndigheten och förhindrar då skattemässig utskrivning? DVS bättre att köpa ett fritidshus / ej av permanenttyp som ligger helt off i förhållande till tex Stockholm. (1-2 timmar ifrån) för att gå säker från repressalier.MVh
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan vara begränsat skatteskyldig i Sverige trots att du äger en lantbruksfastighet, eller alternativt ett fritidshus, i Sverige när du bor utomlands. Hur du beskattas i Sverige grundar sig i huruvida du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig. Är du obegränsat skatteskyldig i Sverige beskattar Sverige din globala inkomst, medan för en begränsat skatteskyldig beskattas enbart den inkomst som uppkommit i Sverige. Obegränsat skatteskyldig: En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om (3 kap. 3 § inkomstskattelagen): 1. den är bosatt i Sverige,2. den stadigvarande vistas i Sverige, eller3. den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.Enligt praxis anses stadigvarande vistelse utgöra en sammanhängande tidsperiod på 6 månader. Förutsatt att du inte vistas i Sverige i mer än 6 månader är det primärt det tredje kriteriet som är relevant i ditt fall. Fråga blir då huruvida lantbruksfastigheten i Sverige kan utgöra en väsentlig anknytning till Sverige. Väsentlig anknytning till Sverige: Vid bedömning av väsentlig anknytning ska följande beaktas (3 kap. 7 § inkomstskattelagen):"om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, (…), om han har en bostad här som är inrättad för åretsruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden."Enligt andra stycket till samma paragraf uppges även att en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige i 5 år från den dag då personen har rest från Sverige om han in motbevisar sådan anknytning och förutsatt att personen är svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst 10 år. Innehav av fastighet: För att göra en korrekt bedömning behövs mer information om omständigheterna i ditt fall, däremot finns det några riktlinjer att hämta från praxis. Bland annat tittar man på bebyggelse runt om fastigheten, förvaltning av fastigheten, fastighetens värde och avkastningen från innehavet. Tidigare permanent bostad och åretruntbruk: En viktig bedömningspunkt är huruvida fastigheten är utrustad för åretruntbruk och huruvida det tidigare varit personens permanenta bostad. Med åretruntbruk innebär det att bostaden är utrustad och ligger belägen kommunikationsmässigt så att det möjligt att bo där. Att behålla tidigare permanent bostad vid utflyttning har ansetts utgöra en tungt vägande anknytningsfaktor (RÅ 1989 ref. 118, RÅ 2009 not. 84, HFD 2012 not. 21 och HFD 2012 not. 51).Lantbruk-och skogsbruksfastigheter (deltagande i förvaltning): Deltagandet i förvaltningen av lantbruksfastighet är ytterligare en viktig del i bedömningen för att avgöra om innehav av en lantbruksfastighet utgör väsentlig anknytning till Sverige. Om du inte deltar aktivt i förvaltningen, trots ett ekonomiskt engagemang, är det möjligt att innehavet anses som en väsentlig anknytning till Sverige. Då ses innehavet istället som en passiv kapitalplacering (RÅ 1989 ref. 18, RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2003 not. 210 samt prop. 1984/85:175 s. 14, 115 och 122). För lantbruk- och skogsbruksfastigheter utan bostad och utan nämnvärd omsättning/värde är anknytningen till Sverige troligen svag (RÅ 1989 ref. 118). Jordbruksfastigheter till fritidsändamål: I ett fall bedömdes en jordbruksfastighet för fritidsändamål att inte innebära väsentlig anknytning. Personen ansågs då sköta den löpande förvaltningen själv med hjälp av inhyrd personal och fastigheten användes enbart ett fåtal veckor årligen av personen och familj för fritids- och rekreationsändamål. Personens delaktighet i fastighetens drift ansågs vara av övergripande natur. För att säkerställa tillsyn och underhåll hyrdes bygganden ut, medan åker- och betesmarken planerade att arrenderas ut. I detta fall hade personen i fråga däremot bott utomlands en längre period vilket kan ha påverkat bedömningen (RÅ 2003 not. 210).Fritidshus: Innehav av enbart en fritidsbostad ger (i regel) inte väsentlig anknytning till Sverige även om den är inrättad för åretruntbruk (RÅ 1992 not. 367). Däremot kan läget i attraktivt område och inrättning av huset som åretruntbruk stärka argumenten för väsentlig anknytning (prop. 1984/85:175 s. 13).Samlad bedömning: Viktigt att påpekar är att en samlad bedömning görs utifrån din specifika situation. Därmed är det inte enbart ditt innehav av en lantbruksfastighet som utgör underlaget för bedömningen, utan hela din situation utvärderas. Något som även är viktigt att observera är att Sverige fortfarande kan ha rätt att helt eller delvis beskatta en inkomst trots att du är begränsat skatteskyldig i Sverige på grund av skatteavtal Sverige ingått med bosättningslandet (dit du flyttar). Sammanfattningsvis kan jag inte ge en korrekt bedömning utan mer detaljer om din situation, däremot är det möjligt att inneha en lantbruksfastighet eller fritidsfastighet utan att ha väsentlig anknytning till Sverige. Bevisbördan ligger på dig att visa att du inte har en väsentlig anknytning till Sverige. Faktorer som tidigare permanent bostad, deltagande i förvaltning av fastigheten samt användskmrådet för innehavet har stor påverkar i bedömningen. Utöver det bör du även fundera på om andra omständigheter som svenskt medborgarskap, att bo på olika platser utomlands och om du har familj kvar i Sverige kan påverkar bedömningen av den väsentliga anknytningen till Sverige. För att få ett säkert svar är det möjligt att få ett förhandsavgörande för hur situationen kommer bedömas skatterättslig genom att begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden mot en avgift på 1 000 – 6 000 kr. Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med Lawline igen! Jag hoppas att det besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man som utflyttad svensk börjar arbeta max sex månader per år i Sverige?

2020-12-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag är skriven i Kina och arbetar för ett norskt dotterbolag i Shanghai. Jag är Svensk medborgare men utskriven ur Sverige sedan 10 år. Nu kommer jag att lånas ut av det Kinesiska bolaget och jobba Max 6 månader/år i det svenska dotterbolaget. Jag kommer att betala Sink skatt på 25%. Vilka kostnader kommer att uppstå för det svenska dotterbolaget? Tänker på arbetsgivaravgift, sociala avgifter med mera. Vilken % sats gäller för de olika delarna?Jag kommer att ha en del resor till Norge och undrar vilka avdrag som går att göra för det svenska företaget gällande resekostnader? Kan jag få boendet betalt i Sverige utan att beskattas? Kan boendet vara sominneboende hos en privatperson? Slutligen undrar jag om detta upplägg kan vara mer än ett år. Tacksam för input.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De relevanta lagarna för din frågeställning är Inkomstskattelagen (IL), Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), Socialavgiftslagen (SaL) och lagen om allmän löneavgift (LAL). Din skattskyldighet i SverigeI Sverige så är man antingen obegränsad skattskyldig (3 kap. 3§ IL) eller begränsat skattskyldig (3 kap. 17§ IL). Om du räknas som begränsat skattskyldig och kommer hit för att arbeta tillfälligt så stämmer det att du antagligen beskattas enligt SINK och inte enligt de vanliga reglerna i IL. Det finns dock ett undantag från detta och det är om du anses ha en väsentlig anknytning till Sverige, då ska du beskattas enligt de vanliga reglerna i IL (3 kap. 7§ IL). Det är dock skatteverket som har bevisbördan för att du ska anses ha en väsentlig anknytning, eftersom det är mer än fem år sedan du flyttade från Sverige.När en bedömning görs kring om man anses ha en väsentlig anknytning till Sverige så är det nio anknytningspunkter som de utgår från i sin bedömning. Dessa kallas för anknytningspunkter och är följande (3 kap. 7§ 1 st IL):1.Svenskt medborgarskap2.Hur länge den skattskyldige varit bosatt i Sverige-Denna tar dock främst sikte på utländska medborgare3.Inte varaktigt bosatt på en viss utländsk ort4.Vistelse utomlands för studier eller av hälsoskäl-Då tanken är att den skattskyldige avser att återvända till Sverige5.Bostad här som är inrättad för åretruntbruk6.Familj i Sverige7.Näringsverksamhet eller ekonomiskt engagemang i Sverige8.Fastighet i Sverige9.Liknande förhållandenDet finns dock ingen regel kring hur många av punkterna som behöver vara uppfyllda för att man ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige och då vara obegränsat skattskyldig. Utan det sker en samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Därav är det omöjligt för mig att veta hur de skulle bedöma just din situation.Det finns alltså en risk att du kan komma att anses obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed beskattas enligt IL istället för SINK. Min rekommendation är att du vänder dig direkt till skatteverket och rådfrågar dem om de kan svara i förhand på vilken lag som blir tillämplig i ditt fall. Sedan när det väl är dags att arbeta här behöver du göra en ansökan för att bli berättigad SINK. Jag kommer dock att utgå ifrån att du är berättigad att beskattas enligt SINK i resterande del av svaret, då det var utifrån den situationen du ställde din fråga.Din skattskyldighet i KinaDet finns även en risk att du anses skattskyldig i Kina samtidigt som du är skattskyldig i Sverige. Varav du kan bli dubbelt skattskyldig för samma inkomst. Detta problem brukar dock kunna lösas genom dubbelbeskattningsavtal mellan de olika länderna. Jag vet att Sverige har ingått ett sådant med Kina, jag vet dock inte hur det avtalet ser ut eller hur Kinas skatteregler ser ut. Så för att reda ut din exakta skattskyldighet i Kina gällande dina inkomster i Sverige så rekommenderar jag dig att anlita en skattejurist med internationell kompetens. Ett dubbelbeskattningsavtal kan även påverka din skattskyldighet i Sverige, varav det är viktigt på flera punkter att ta reda på hur avtalet mellan Sverige och Kina ser ut.Vilka kostnader kommer att uppstå för det svenska bolaget?Företaget kommer antagligen att behöva betala socialavgifter till den svenska staten. Enligt huvudregeln så ska du anses omfattas av Sveriges socialförsäkring när du arbetar här, varav det troliga är så kommer vara fallet för dig. Undantaget är om du anses tillhöra socialförsäkringen i Kina, för då får företaget med största sannolikhet istället betala avgifter till Kina- enligt deras regler. Jag kan dock ingenting om kinas skatteregler, varav jag enbart kan svara på vad kostnaden blir om du anses omfattas av den svenska socialförsäkringen.Om du omfattas av Sveriges socialförsäkring ska företaget som jag nämnde betala socialavgifterna till Sverige (2 kap. 4§ SaL) och jag kommer nu att förklara huvudreglerna kring vilka kostnader det innebär för företaget. Till att börja med så ska finns det något som kallas för avgiftsunderlaget, vilket är det underlag som avgifterna beräknas på. Det som ingår i underlaget är de avgiftspliktiga ersättningar som företaget har betalat till dig under en kalendermånad (2 kap. 24§ SaL). Det innebär att så länge ingen del av din lön innefattar en ersättning som är undantagen skatteplikt eller avgiftsplikt enligt SaL så är hela lönen det som ligger till grund för beräkningen av hur mycket som ska betalas i socialavgifter. Det som ska betalas totalt i arbetsgivaravgifter är 19,8 % av avgiftsunderlaget (2 kap. 26§ SaL).Utöver arbetsgivaravgifter så ska allmän löneavgift betalas på den ersättning som arbetsgivaravgifter betalas på, därmed används samma avgiftsunderlag för denna del (1§ LaL). Den allmänna löneavgiften ligger på 11,62% och ska betalas till staten (3§ LaL).Detta innebär att sammantaget ska företaget betala 31,42% i socialavgifter på ditt avgiftsunderlag.Vilka avdrag kan det svenska företaget göra för resor inom arbetet?Om företaget betalar dig traktamente- eller reseersättningar för dina resor till Norge så har de även avdragsrätt för dessa kostnader (16 kap. 1§ IL). Det som är viktigt för att göra avgränsningen kring vad företaget får dra av när det gäller utgifter i samband med dina resor är att de inte får göra avdrag för utgifter som är rent personliga för dig. Så om företaget skulle välja att betala kostnader för dig- i samband med dessa resor- och de inte går att koppla till tjänsten så innebär det att de utgifterna inte är avdragsgilla för företaget. Om du i samband med dessa resor får några personalförmåner som du är skyldig att betala skatt för så får företaget även göra avdrag för dessa.Utöver det som företaget betalar till dig så kan de även göra avdrag för logi eller t.ex. flygbiljetter som de betalar för att du ska ta dig dit och för att du ska ha boende under tiden där. Då får de göra avdrag med det faktiska kostnaden, om du inte åker dit i eget drivmedel som t.ex. bil, för då används en schablonkostnad om 18,50 kronor per mil.Kan du få ditt boende i Sverige betalt skattefritt?Om du räknas som att du är här för tillfälligt arbete så har du rätt att få ditt boende under vistelsen betalt skattefritt (6§ 1 b SINK). Det innebär att om det svenska företaget betalar ditt boende och du anses vara skattskyldig enligt SINK och är här på tillfälligt arbete, så behöver du inte betala någon skatt för den förmånen. Det finns inget krav i lagen på att boendet ska vara eget eller liknande, varav det inte bör innebära några problem om du väljer att bo inneboende.Kan upplägget vara i mer än ett år?Jag kan tyvärr inte ge dig ett definitivt svar på om detta går att tillämpa vare sig överhuvudtaget eller mer än ett år. För om det går att tillämpa överhuvudtaget beror på om du anses ha en väsentlig anknytning hit, trots att du inte vistas här mer än sex månader, vilket är fullt möjligt att du anses ha. Det finns flera fall där personer har vistats här kortare än sex månader men ändå bedömts ha en väsentlig anknytning och därmed vara obegränsat skattskyldiga.Det är även så att om du är här i exakt sex månader så kan du även då anses uppfylla kravet för att vistas i Sverige stadigvarande, då det enligt praxis brukar var vid sex månader eller mer- vara sex månader kan räcka- och du då kan bli obegränsat skattskyldig på den grunden.Om vi sedan går över till att du ska göra detta i flera år med en regelbundenhet så kan även det påverka bedömningen av om du anses ha en väsentlig anknytning hit. Det har visats i praxis att när den bedömningen görs så kan det ha betydelse om du ska vistas här med en viss regelbundenhet och längd. Vilket gör att det finns en risk även där i att du bedöms ha en väsentlig anknytning till Sverige och därmed är obegränsat skattskyldig.Sedan finns det givetvis likaså en chans att du inte anses uppfylla kraven för att räknas som obegränsat skattskyldig, för att du varken anses vistas här stadigvarande eller har en väsentlig anknytning. Vid det fallet går SINK att använda så länge du inte anses obegränsat skattskyldig.Som jag tidigare nämnt så görs bedömningen med hjälp av en helhetsbedömning av omständigheterna och jag kan omöjligt svara på hur utfallet blir just för dig. Därav så kan jag tyvärr inte ge dig ett mer konkret svar än jag här har gjort, vilket jag givetvis förstår kan vara frustrerande och jag beklagar att jag inte kan göra mer än att berätta de olika möjliga utfallen för dig.Mina råd till dig:-För att få ett djupt svar på dina frågeställningar så behöver tyvärr en större utredning göras än vad vi gör inom ramen för expressfrågor, därav rekommenderar jag dig varmt att anlita en skatte jurist med internationell kompetens för att få ett djupare svar kring dina funderingar.-Jag rekommenderar dig även att kolla upp huruvida du blir skattskyldig i Kina under tiden du arbetar i Sverige, för att se hur du kan undvika dubbelbeskattning av samma inkomst. Detta är en fråga du bör ta upp med din skattejurist om du anlitar en sådan. För det kan annars bli väldigt dyrt om du först behöver betala skatt i Sverige och sedan även i Kina för samma inkomst, vilket är ett möjligt utfall.-Jag rekommenderar dig även att vända dig till skatteverket för att få mer vägledning kring huruvida du bör omfattas av SINK eller IL, då de förhoppningsvis kan hjälpa dig vidare i den frågan.Jag hoppas att du känner att du har fått tillräcklig vägledning i dina frågeställningar och att du känner dig bekväm med hur du kan ta frågorna vidare för fortsatt utredning. Om någonting känns oklart eller om du har några följdfrågor så kan du kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.Jag önskar dig ett stort lycka till med dina nya arbetsuppgifter i Sverige!Med vänlig hälsning,

Blir jag skatteskyldig i Sverige om jag bor utomlands och säljer värdepapper utomlands?

2020-11-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Om jag bor utomlands och köper/säljer värdepapper utomlands, vad avgör hur det beskattas? vh
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Det är viktigt att avgöra ifall du är obegränsat skattskyldig eller inte En person som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Detta framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du är obegränsat skattskyldig anges i 3 kap. 3 § inkomstskattelagen tre stycken omständigheter som medför att du blir obegränsat skattskyldig. Eftersom du inte bor i Sverige, och inte heller antyder att du stadigvarande vistas här bör du istället undersöka ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige. En person som har väsentlig anknytning till Sverige, samt tidigare varit bosatt här är nämligen obegränsat skattskyldig, enligt 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som kan tala för att du har väsentlig anknytning till Sverige. Där nämns bland annat faktumet att din närmaste familj är bosatt här samt faktumet att du bedriver näringsverksamhet här. Du bör dock vara medveten om att du kommer att antas ha väsentlig anknytning till Sverige under de fem första åren från det att du flyttade utomlands om du inte kan visa på motsatsen. Detta förutsätter dock att du är svensk medborgare och har varit bosatt i Sverige under minst tio år.Olika typer av värdepapper behandlas olika Om du inte anses vara obegränsat skattskyldig anses du istället vara begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § första punkten inkomstskattelagen. Om du anses vara begränsat skattskyldig är du skattskyldig för försäljningen av dina värdepapper under förutsättningen att du under kalenderåret 2020, eller något av de tio föregående kalenderåren antingen har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, vilket framkommer av 3 kap. 19 § inkomstskattelagen. Vissa undantag mot denna huvudregel finns dock. Du är inte skattskyldig för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder. Du är inte heller skattskyldig för delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto. Dessutom bör du vara medveten om att i det fall dina värdepapper härrör från ett utländskt företag endast kommer så kommer de endast att beskattas i Sverige om de förvärvades när du var obegränsat skattskyldig i Sverige. Sverige har även ingått ett antal skatteavtal med ett antal länder för att förhindra dubbelbeskattning. Här kan du se ifall Sverige har ingått ett avtal med det land som du bor i, och vad detta innebär för just dig. Vänliga hälsningar,

Justering av statistik

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |........................
Jacob Björnberg |På grund av diverse tekniska problem fick den ifrågavarande expressklienten inte sitt ärendet registrerat i samband dennes betalning varför utredningen istället skickades per mail. Den här publiceringen syftar därför endast till att korrigera statistiken över besvarade ärenden. Vänligen,

Beskattning av bolag utomlands med verksamhet i Sverige

2020-12-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att starta ett bolag på Malta samt ett holding-bolag på Cypern men att bedriva större delen av verksamheten i Sverige. Har man då skyldigheten att betala svensk skatt och då blir det dubbelbeskattning?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida samma inkomst kan beskattas av flera länder på grund av gränsöverskridande situationer. I din fråga framgår det inte vilka typer av företag eller inkomster som frågan rör och därför kommer jag ge en generell förklaring till hur bolag beskattas i gränsöverskridande situationer.Som huvudregel beskattar en stat inkomster på grund av att en person är obegränsat skatteskyldig (staten beskattar då den globala inkomsten) eller att inkomsten uppkommit inom landets gränser (gäller för begränsat skatteskyldiga). Huruvida du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig regleras av nationella regler och skiljer sig därför staterna emellan. Utländska juridiska personer anses som begränsat skatteskyldiga i Sverige enligt 6 kap. 7 § Inkomstskattelagen. Ett bolag är däremot obegränsat skatteskyldigt i Sverige om:1. bolaget är registrerat i Sverige,2. platsen för styrelsens säte är i Sverige, eller3. någon annan sådan omständighet gör att den anses som en svensk juridisk person enligt 6 kap. 3 § Inkomstskattelagen. I ditt fall bör du se över det tredje kriteriet för obegränsat skatteskyldiga då bolaget/en kan anses som en svensk juridisk person om verksamheten huvudsakligen bedrivs i Sverige (se. Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 69). Eftersom du överväger att bedriva en stor del av verksamheten från Sverige är det möjligt att Sverige skulle beskatta inkomsten på grund av att bolaget anses som obegränsat skatteskyldig i Sverige eller att inkomsten från verksamheten uppkommit här. Beroende på den nationella lagstiftningen i Sverige, Cypern och Malta finns det därför en risk för (juridisk) dubbel- eller multibeskattning. Dubbelbeskattning: För att undvika att samma inkomst beskattas av flera stater (juridisk internationell dubbelbeskattning) och andra oönskade konsekvenser har många stater ingått så kallade skatteavtal. I ditt fall är det tre skatteavtal som är relevanta att titta på:1. Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.2. Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta.3. Skatteavtalet mellan Malta och CypernSkatteavtal: Skatteavtalen visar vilken/vilka av avtalsstaterna som får beskatta en viss inkomst samt hur eventuell dubbelbeskattning ska förhindras. Eftersom det enbart är två avtalsstater i vardera av dessa avtal behöver du titta på varje transaktion var för sig för att avgöra hur den behandlas skattemässigt. I skatteavtalet behöver du avgöra:1. Vilken stat som utgör hemviststaten för den person som får inkomsten. Detta fastställs utifrån olika kriterier i en artikel i början av skatteavtalet,2. Vilket typ av inkomst det rör sig om. I skatteavtalet har varje typ av inkomst en egen artikel som beskriver hur rätten att beskatta inkomsten ska tilldelas hemvist-staten och källstaten. 3. Har båda avtalsstaterna rätt att beskatta inkomsten behöver du titta på avtalets metod för att undvika dubbelbeskattning vilket beskrivs i en egen artikel i avtalet. Observera däremot att skatteavtalet enbart fastställer vilken/vilka stater som har rätt att beskatta inkomsten och inte huruvida staterna faktiskt kommer beskatta inkomsten. Jag hoppas att det besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beskattning av inkomst vid arbete utomlands

2020-12-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är anställd av ett svenskt företag i Sverige, jag har en bostadsadress i Sverige och betalar skatt i Sverige men jag sitter i ett icke europeiskt land och utför mitt arbete. Vad är det som gäller? Måste jag betala skatt i det land jag fysiskt sitter i och utför arbetet? Eller kan jag fortsätta att betala skatt i Sverige som vanligt? Jag kommer att stanna längre än 1 år. Mvh
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte i vilket land arbetet utförs och därför kommer jag ge en generell förklaring till hur inkomster beskattas i gränsöverskridande situationer. Som huvudregel beskattar en stat din inkomst på grund av att du är obegränsat skatteskyldig (staten beskattar då den globala inkomsten) eller att inkomsten uppstått inom landets gränser (gäller för begränsat skatteskyldiga). Huruvida du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig regleras av nationella regler och skiljer sig därför staterna emellan. I Sverige anses du som obegränsat skatteskyldig om du är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Sexmånaders- och ettårsregeln (Sverige): I 3 kap. 9 § Inkomstskattelagen har Sverige en så kallas "sexmånadersregel" och "ettårsregel" vilket innebär att Sverige inte beskattar din inkomst vid arbete utomlands förutsatt att du uppfyller vissa krav. För sexmånadersregeln gäller det att arbetet utomlands varar i minst 6 månader och att verksamhetslandet (där du utför ditt arbete) beskattar inkomsten. För ettårsregeln gäller det att arbete utomlands vara i minst 1 år och att den inte beskattas på grund av avtal (ej skatteavtal), lagstiftning eller administrativ praxis i verksamhetslandet. Undantag från sexmånaders- och ettårsregeln gäller däremot för anställda i offentlig tjänst, ombordanställda på fartyg och flygande personal. Dubbelbeskattning: För att undvika att samma inkomst beskattas av två olika stater (internationell juridisk dubbelbeskattning) och andra oönskade konsekvenser har många stater ingått så kallade skatteavtal vilka reglerar vilken eller vilka stater som har rätt att beskatta inkomsten. Vill båda staterna beskatta inkomsten är det relevant att undersöka huruvida Sverige ingått ett skatteavtal med den stat där du utför ditt arbete, vilket bland annat går att hitta på Skatteverkets hemsida.Skatteavtal:1. Om det finns ett aktuellt skatteavtal mellan de relevanta staterna behöver du fastställa vilket av de två avtalsstaterna som anses vara din hemviststat. Hur detta fastställs beskrivs i en artikel i början av skatteavtalet och är nödvändigt för att sedan fastställa vilken stat som har rätt till att beskatta inkomsten.2. Efter att hemviststaten är fastställd behöver du hitta den artikel som omfattar den aktuella typen av inkomst, exempelvis inkomst av enskild tjänst. Denna artikel reglerar därmed hur din inkomst får beskattas.3. Ifall båda avtalsstaterna har rätt att beskatta inkomsten krävs det att du tittar på avtalets metod för att undvika dubbelbeskattning vilket beskrivs i en egen artikel i avtalet.Det är däremot viktigt att notera att skatteavtalen enbart reglerar staternas rätt till att beskatta inkomsten och inte huruvida staten/staterna faktiskt väljer att beskatta inkomsten. Inget skatteavtal: Saknas ett skatteavtal har båda staterna rätt att beskatta inkomsten. I sådant fall är det relevant att gå in i nationella skatteregler för att se huruvida staterna kommer beskatta inkomsten och för att se huruvida länderna har nationella åtgärder för att undvika dubbelbeskattning.Sammanfattningsvis bör du först undersöka huruvida du uppfyller kraven för sexmånaders- eller ettårsregeln vilket skulle innebära att Sverige inte beskattar din inkomst. Uppfyller du inte kraven är det möjligt att Sverige vill beskatta inkomsten till följd av att du är obegränsat skatteskyldig och att landet där du utför ditt arbete också vill beskatta inkomsten på grund av att arbetet är utfört där eller att staten anser att du även är obegränsat skatteskyldig enligt deras nationella regler. Vill båda staterna beskatta inkomsten bör du undersöka huruvida ett aktuellt skatteavtal finns för att fastställa hur inkomsten får beskattas. Jag hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var beskattas tjänstepension och annat privat pensionssparande vid utbetalning från Sverige till USA?

2020-11-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min fråga är hur uttag från IPS-sparande samt betalning av tjänstepension beskattas. Ska den beskattas i Sverige eller i USA? Har det någon betydelse om den betalas till ett svenskt eller amerikanskt bankkonto? Jag är 59 år och är tio år utflyttad från Sverige och bor i USA. Jag är både svensk och amerikansk medborgare.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är såväl svensk som amerikansk medborgare och är sedan en längre tid tillbaka endast bosatt i USA och står nu i begrepp att motta pensionsutbetalningar från ett IPS-konto och en tjänstepensionsförsäkring. I din ärendebeskrivning uppger du inte var utbetalningarna kommer att ha sitt ursprung, men såvitt jag kan bedöma handlar det om ett svenskt pensionskapital eftersom IPS är en inhemsk företeelse. Däremot skulle begreppet tjänstepension kunna bereda vissa tolkningssvårigheter, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att även denna är svensk. Mot bakgrund av ovanstående undrar du därför vad som gäller i skattehänseende och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Inkomstskattelagen (IL).Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (nedan benämnt dubbelbeskattningsavtalet eller bara avtalet).Några skatterättsliga hållpunkterMed tanke på den tid som har förflutit sedan du flyttade till USA torde det gå att konstatera att du till dags dato är att betrakta som begränsat skattskyldig i Sverige, vilket följer av 3 kap. 17 § 1 p. IL där det stadgas att den som inte är obegränsat skattskyldig bara ska anses vara begränsat skattskyldig. Endast den som är 1. bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här omfattas av reglerna om den obegränsade skattskyldigheten och detta enligt 3 kap. 3 § 1 st. 1-3 p. IL. Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten är att alla inkomster, både inhemska och eventuella utländska sådana, för den skattskyldige kommer att beskattas i Sverige, vilket sägs i 3 kap. 8 § IL.Distinktionen ovan är således viktig att göra och få fastställd och här måste begreppet väsentlig anknytning utvecklas närmare. Vid den rättsliga bedömningen av om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige brukar bland annat existensen av svenskt medborgarskap beaktas liksom hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige (denna anknytningspunkt tar dock i första hand sikte på utländska medborgare) och om det finns närstående i Sverige, typiskt sett familj. Näringsverksamhet eller annat ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar (exempelvis delägarrätter) som, direkt eller indirekt, ger personen väsentligt inflytande beaktas också vid avgörandet av huruvida väsentlig anknytning föreligger. Eftersom även indirekta innehav inkluderas kan således närståendes aktieinnehav i Sverige få betydelse. Men här ska det dock noteras att till och med relativt stora innehav i börsnoterade bolag inte behöver omfattas av någon anknytning till Sverige. För att innehavet ska träffas av anknytningsbestämmelsen fordras att det är så stort att det ger ett faktiskt (verkligt) inflytande (se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande RÅ 1972 ref. 46 där ett aktieinnehav om 38 % via familjemedlemmar räckte för att en anknytning till Sverige skulle vara förhanden). Vidare är innehav av fastigheter i Sverige likaledes något som kan leda till att väsentlig anknytning anses föreligga och med fastighet avses här inte enbart näringsfastigheter, som exempelvis en jordbruksfastighet eller ett hyreshus, utan även villor inredda för åretruntboende räknas hit. I HFD 2013 not. 37 var innehavet av ett medelstort hyreshus tillräckligt för att begreppet väsentlig anknytning skulle aktualiseras för den skattskyldige, som i övrigt helt saknade tillgångar i Sverige, varför denne kom att betraktas som obegränsat skattskyldig.Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. Högsta förvaltningsdomstolen hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar avkunnande i HFD har refererat som börjar på RÅ. Vidare är din tillgångsmassa och var annan egendom kan tänkas vara lokaliserad för mig okänd materia och det gäller naturligtvis även existensen av andra eventuella anknytningspunkter. Det ska uppmärksammas att syftet med reglerna har varit att försvåra den så kallade skattemässiga utflyttningen från Sverige och därmed motverka utflyttning som endast sker på pappret. I slutändan är det dock alltid en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som ligger till grund för skattskyldighetens omfattning.Utifrån ett scenario där du som utlandssvensk endast är begränsat skattskyldig i Sverige, vad gäller då skattemässigt avseende dina pensionsutbetalningar?Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten har ovan redovisats tämligen ingående, däremot lämnades innebörden av den begränsade skattskyldigheten därhän. I 3 kap. 18 § 1 st. 1 p. IL uttalas att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § SINK, vilket är en lag om definitiv källskatt för utomlands bosatta. Och där sägs att privata tjänstepensioner beskattas om förmånen utgår från Sverige på grund av en förutvarande tjänst och om den tidigare verksamheten tidigare utövats här, 5 § 1 st. 7 p. SINK, och pension på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring beskattas också i Sverige om försäkringen meddelats i här bedriven försäkringsrörelse, 5 § 1 st. 6 p. SINK. Det nu sagda innebär således att dina IPS-utbetalningar liksom utbetalningarna från din tjänstepensionsförsäkring kommer att beskattas i Sverige trots att du sedan länge är bosatt i USA. Skattesatsen på den skattepliktiga inkomsten (alltså på dina pensionsutbetalningar) kommer att utgå med 25 %, vilket framgår av 7 § SINK.Hur den amerikanska skattelagstiftningen och ser ut och vad som eventuellt gäller på delstatsnivå kan jag av förklarliga skäl inte uttala om. Men för att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det dubbelbeskattningsavtal som har slutits med USA. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (Sverige och USA). Skattskyldiga personer, fysiska och juridiska, liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det amerikanska dubbelbeskattningsavtalet.I USA tillämpas mig veterligen den så kallade nationalitetsprincipen, vilket innebär att du i kraft av ditt amerikanska medborgarskap egentligen blir skattskyldig för dina svenska privata tjänsteinkomster även i USA (pension sorterar under inkomstslaget tjänst, se 10 kap. 2 § 1 p. och 11 kap. 1 § 1 st. IL). Nationalitetsprincipen äger således företräde framför avtalet, vilket går att utläsa av art. 1.4. Utbetalningar från ett lands socialförsäkringssystem, vilket för svenskt vidkommande utgör den allmänna (statliga) pensionen, är dock undantagen varför denna endast kommer att beskattas här, se art. 1.5 samt art. 19.2. Du behöver alltså inte betala skatt i USA på din statliga pension från Sverige. Enligt huvudregeln gäller dock motsatsen för dina privata pensionslösningar. Men i art. 23.1 a stipuleras att "the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income the income tax paid to Sweden by or on behalf of such citizen or resident". Den nyss nämnda artikeln i dubbelbeskattningsavtalet vittnar enligt min mening om att du har rätt att mot den amerikanska skatten avräkna motsvarande det som redan har erlagts i svensk inkomstskatt på dina privata pensionsutbetalningar, vilket som sagt är 25 % enligt 7 § SINK.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Det korta svaret på din faktiska fråga lyder att IPS-utbetalningarna liksom övriga svenska privata pensionslösningar ska beskattas i Sverige och detta trots att du sedan länge är bosatt i USA. Däremot torde du i USA äga rätt till avräkning på den amerikanska inkomstskatten. Skulle den vara högre än den svenska inkomstskatten är det troliga att du endast behöver erlägga mellanskillnaden. Skulle den däremot vara lägre torde den amerikanska skattesatsen bli noll. Någon återbäring är sannolikt inte aktuell. För att kunna få helt adekvata svar i just det här avseendet föreslår jag att du kontaktar IRS eller någon lokal skattemyndighet i USA. Huruvida det spelar någon roll om mottagarkontot är svenskt eller amerikanskt låter jag vara osagt. I normalfallet är detta en icke-fråga. Det som möjligen skulle kunna aktualiseras är en debitering av mottagaravgifter hos den mottagande amerikanska banken eller eventuella administrationsavgifter hos det svenska bank- eller försäkringsinstitut som ska ombesörja utbetalningarna till USA. Flyttas pengar mellan två svenska institut torde inget av det ovan sagda bli aktuellt. Men detta är i vart fall inget som får någon som helst bäring på den juridisk-tekniska (skatterättsliga) bedömningen.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,Jacob Björnberg

Måste jag betala skatt på en inkomst från USA om jag bor i Sverige?

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min mammas hus i USA skall säljas efter hennes död. Min bror är Trustee och kommer att sälja huset och summan av försäljningen kommer att delas mellan oss syskon. Hur blir det för min del? Jag bor i Sverige och är pensionär. Kommer jag att behöva betala skatt i USA och Sverige. Min summa av försäljningen kommer att vara cirka 5 millioner kronor.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Eftersom du bor i Sverige räknas du som obegränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 3 § första stycket första punkten inkomstskattelagen. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt på alla dina inkomster i Sverige, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du är skyldig att betala skatt på försäljningen av din mammas fastighet i USA.Vänliga hälsningar,