Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?

FRÅGA
Hej utlandssvensk här. Jag är utskriven ur Sverige sen 3 år tillbaka. Jag skulle vilja köpa bostadsrätt i Stockholm och använda som övernattningslägenhet 3-4 månader om året då jag besöker familj i Sverige. Jag bor på Cypern I en lägenhet och på Cypern har jag mitt egna internetbaserade företag där jag skattar hela min och företagets inkomst. Jag har ingen handel med Sverige. Min fråga: Kan jag köpa bostad I Sverige och övernatta där 3-4 månader om året UTAN att vara skatteskyldig på min inkomst? Hur skulle jag gå tillväga på bästa sätt att köpa bostad UTAN att vara skatteskyldig på min inkomst i Sverige? Vilka skattskyldigheter har jag som äger en bostadsrätt i Sverige om jag stannar i landet mindre än 183 dagar om året? Är det någonting i min situation jag bör tänka på innan jag köper bostad?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du tidigare har bott i Sverige och är bosatt i Cypern där du också tjänar och beskattas på förvärvsinkomst. Nu funderar du på att köpa en bostadsrätt i Stockholm som du vill under tre till fyra månader om året vill nyttja när du besöker familj i Sverige. Det är helt rätt av dig att fundera över vilka skatterättsliga konsekvenser detta skulle innebära, varför jag nedan går igenom hur din skattskyldighet i Sverige skulle kunna påverkas om du genomför din plan. Din fråga är skatterättslig med internationell karaktär, varför Inkomstskattelagen (IL) och Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern är aktuella.

Du riskerar att bli obegränsat skattskyldig i Sverige om du vistas här stadigvarande

Du frågar om du skulle kunna bli skattskyldig i Sverige för dina cypriotiska inkomster när du övernattar här tre till fyra månader om året, och hur du kan undvika skattskyldighet. Jag går nedan igenom förutsättningarna för att du skulle anses behöva betala skatt i Sverige när du vistas här så som du avser att göra. Av detta följer hur du lämpligast förhåller dig för att inte bli beskattad.

Varje person är antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Det tidigare innebär enligt 3 kap. 8 § IL att man i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett om de härstammar från Sverige eller utlandet, medan det senare innebär att man i Sverige endast är skattskyldig för vissa, utpekade svenska inkomster som anges i 3 kap. 18-20 §§ IL. För att anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det enligt 3 kap. 3 § IL att man antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har bott här och har en väsentlig anknytning till landet. Begränsat skattskyldig är enligt 3 kap. 17 § IL alla som inte är obegränsat skattskyldiga.

För dig vore det fördelaktigt att vistas i Sverige som begränsad skattskyldig, varför du vill undvika att bli ansedd att vara obegränsat skattskyldig. I ditt fall beskriver du att skrev ut dig själv från Sverige för tre år sedan och sedan dess har bott i Cypern där du också har dina inkomster. Eftersom jag saknar tillräckligt med uppgifter blir det omöjligt för mig att göra en helt säker bedömning av om du skulle anses vara obegränsat skattskyldig, men jag kan peka på de omständigheter du borde tänka på. Eftersom du inte bor i Sverige är det endast möjligt för dig att anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du antingen stadigvarande vistas här eller tidigare har bott här och har en väsentlig anknytning till landet. I det följande ska jag utforska om du uppfyller en av dessa två krav och ge dig verktyg för att själv göra en bedömning. Det är oklart om du vill göra ett enstaka besök om året som varar tre till fyra månader eller om du på ett år vill göra flera besök som totalt uppgår till ungefär den tiden. Hur långa och frekventa besöker är påverkar bedömningen av om du vistas här stadigvarande, varför jag nedan beaktar detta.

Stadigvarande vistelse i lagens mening anses föreligga antingen om ett enstaka besök i Sverige varar en viss tid eller om flera, regelbundna besök görs och sammanlagt uppgår till viss tid. Hur lång tid eller hur många vistelser det ska vara fråga om är något som har konkretiserats i rättspraxis. I förarbeten till Inkomstskattelagen, prop. 2004/05:19 s. 30, uttrycks att ett enstaka besökt i Sverige som varar i sex månader eller längre är att anse som en stadigvarande vistelse som medför obegränsad skattskyldighet. Om du avser att endast göra ett enda större besök per år som är kortare än sex månader, skulle du alltså inte bli obegränsat skattskyldig.

Om det görs flera, regelbundna besök där inge besök varar i sex månader, finns det inga tydliga riktlinjer om hur långa eller frekventa vistelserna måste vara för att man ska bli obegränsat skattskyldig. I ett nyligt avgörande från 2019, HFD 2019 not. 26, ansågs en person, som vistades i Sverige fyra månader i rad samt gjorde kortare oregelbundna besök under ytterligare högst tre veckor under resterande del av året, inte vara obegränsat skattskyldig i Sverige. I ett annat mål, RÅ 2008 not. 166, ansågs en person, som under ett halvår spenderade mellan 60 och 70 dagar i Sverige, obegränsat skattskyldig. I det tidigare fallet uppgick vistelsen totalt inte till sex månader, medans det i det senare fallet gjorde det. Det är därför troligt att du inte skulle anses vistas här stadigvarande om dina besök under ett år aldrig totalt uppgår till längre än sex månader. Jag rekommenderar ändå att du här själv läser igenom exempel och domstolspraxis om just stadigvarande vistelse som Skatteverket har på sin hemsida.

Om du inte anser att du uppfyller lagens krav om stadigvarande vistelse, är du begränsat skattskyldig så länge du inte anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Under de första fem åren från den dagen då man reste från Sverige presumeras det att man har en väsentlig anknytning till Sverige, varför man under den tiden isåfall måste bevisa att så inte är fallet. Detta gäller dock bara om du också har bott i Sverige under senaste tio åren innan du avflyttade. Bedömning av om någon anses ha en väsentlig anknytning görs med hänsyn till faktorerna som räknas upp i 3 kap. 7 § IL. Faktorerna handlar bl.a. om huruvida man har svenskt medborgarskap, hur länge man har bott här, huruvida man har sin familj här, huruvida man bedriver näringsverksamhet här, huruvida man har äger fastigheter här och liknande förhållanden som kan tyda på en väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom jag inte känner till alla nödvändiga förhållanden rekommenderar jag att du själv kollar om du anser att du bedömer att du uppfyller många av faktorerna som nämns i 3 kap. 7 § IL. Här kan du ta del av Skatteverkets information om väsentlig anknytning.

Om du tror att du är obegränsat skattskyldig: Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Cypern avgör i vilket land du ska beskattas och vart du eventuellt får göra skatteavdrag

Om du bedömer att du uppfyller något av kraven i 3 kap. 3 § IL, dvs. att du antingen stadigvarande skulle vistas i Sverige eller annars har en väsentlig anknytning till landet, innebär det att både Sverige och Cypern får göra skatteanspråk på dina inkomster från Cypern. Eftersom dubbelbeskattning inte får förekomma har Sverige och Cypern ett dubbelbeskattningsavtal som reglerar i vilket land som skatten på olika typer av inkomster ska betalas.

Avtalet finns och regleras i Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern. I avtalet regleras om bara ett eller om båda länder har rätt att beskatta en viss inkomst, och det anges även hur och i vilket land skatt från det andra landet ska dras av eller räknas av för att undvika dubbelbeskattning. Eftersom jag inte vet exakt vilka inkomster du har, rekommenderar jag att du själv går in i avtalet och kollar vilket av länderna som får beskatta vilka inkomster samt i vilket land din skatt ska minskas med skatten du betalade i det andra landet.

Om du alltså finner att du nog är obegränsat skattskyldig, kommer du ändå inte betala skatt i två länder. Dubbelbeskattningsavtalet ser till att du oftast endast betalar skatt i det enda landet.

Sammanfattning

Om du köper en bostadsrätt i Sverige, beror din skattskyldighet för cypriotiska inkomster i Sverige på om du anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom jag inte kan alla dina omständigheter måste du dessvärre själv göra bedömningen utifrån det jag har redogjort för ovan.

Om du anser att du nog är obegränsat skattskyldig i Sverige, är du i Sverige skattskyldig för dina cypriotiska inkomster. P.g.a. dubbelbeskattningsavtalet blir du ändå inte dubbelbeskattad. I ett av länderna, förmodligen Sverige, kommer du att få dra den cypriotiska skatten på din svenska skatt och i princip undgå svensk skatt. Detta eftersom man internationellt försöker undvika att folk dubbelbeskattas på samma inkomst.

Om du finner att du nog är begränsat skattskyldig då du inte anser att du är obegränsat skattskyldig, betalar du inte svensk skatt på dina cypriotiska inkomster. Endast sådana svenska inkomster som jag har beskrivit ovan ska då beskattas i Sverige.

Om du inte vill betala skatt i Sverige på dina cypriotiska inkomster om du skaffar en bostadsrätt i Sverige och regelbundet vill vistas här, är detta endast möjligt genom att du maximalt besöker Sverige i en sådan omfattning och frekvens att du inte blir obegränsat skattskyldig enligt det ovan sagda. Om Skatteverket skulle finna att du har en väsentlig anknytning till landet, spelar det dock ingen roll hur mycket eller lite du vistas här p.g.a. din väsentliga anknytning ändå skulle göra dig obegränsat skattskyldig i åtminstone några år framåt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (311)
2022-01-26 Dubbelbeskattning Sverige och Finland
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?

Alla besvarade frågor (98655)