Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor

FRÅGA
Jag äger skog i Finland men har bott i Sverige sedan 1982. Tänkte ansöka om svenskt medborgarskap och undrar om det förändrar beskattningen. Jag tänker behålla mitt finska medborgarskap. Jag är pensionär och får en del av pensionen till konto i Sverige och en annan del till konto i Finland (€-konto). Jag betalar skatt på all pension i Sverige men deklarerar skogsrörelsen i Finland. Påverkas arvsreglerna? Jag är gift med en svensk och har en bror i Finland.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du dels undrar över om ett svenskt medborgarskap förändrar din beskattningssituation, och dels om ett svenskt medborgarskap påverkar arvsreglerna. Till frågan hör att du har varit bosatt i Sverige i snart 40 år men har kvar (och avser att behålla) ditt finska medborgarskap. Vidare har du en skogsrörelse i Finland som du deklarerar för där. Därutöver är du pensionär och betalar skatt på all pension i Sverige. Slutligen har du ett äktenskap med en svensk men har kvar en bror i Finland.

Det korta svaret på din fråga är att varken din beskattnings- eller arvssituation kommer att förändras. Detta beror på att frågor om beskattning och arv i första hand avgörs utifrån var du har din hemvist snarare än var du har medborgarskap.

I det följande redogör jag mer utförligt för de rättsliga grunderna som mitt svar vilar på. Jag avslutar även med en kort sammanfattning av utredningen inklusive en hänvisning till vart du kan vända dig för vidare hjälp om det skulle behövas.

Tillämpliga regler

Reglerna som är relevanta för din fråga är relativt omfattande och snåriga. För den skatterättsliga delen av din fråga består de bland annat av inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL), lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna och själva dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (hädanefter förkortat avtalet).

För den arvrättsliga delen av din fråga berörs lagen om arv i internationella situationer, den så kallade arvsförordningen (hädanefter förkortad ArvF) och den så kallade nordiska arvskonventionen (hädanefter förkortad NAK).

För att göra det hela så enkelt som möjligt att förstå går jag i det följande inte igenom alla dessa reglerkomplex i dess fullständighet och dess hänvisningar mellan varandra. Istället håller jag mig till att förklara de delar som är mest relevanta för din fråga.

Utredning

I den följande utredningen har jag delat upp svaret utifrån de två olika områdena som din fråga berör, det vill säga dels beskattningsfrågan och dels arvsfrågan.

Medborgarskapet i förhållande till beskattningsfrågan

För att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sina interna skatterättsliga regler. I Sverige är man obegränsat skatteskyldig här om man: 1) är bosatt i Sverige, 2) stadigvarande vistas i Sverige, eller 3) tidigare har varit bosatt i Sverige och fortfarande har en väsentlig anknytning till hit. (3 kap. 3 § IL)

Eftersom du enligt beskrivningen i din fråga är bosatt i Sverige anses du alltså som obegränsat skatteskyldig här. Det innebär helt enkelt att Sverige har rätt att beskatta dina inkomster. Det innebär däremot inte att du inte även är skatteskyldig i Finland enligt finsk rätt.

För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av dina inkomster, det vill säga att både Sverige och Finland beskattar den, har länderna upprättat ett så kallat skatteavtal. Ett skatteavtal är ett avtal mellan länderna där de i förväg har kommit överens om vilket av dem som ska få beskatta vilken typ inkomst hos personer som har anknytning till båda länderna.

Vid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta dig använder man begreppet hemviststat. Av vad du har angivit i din fråga så är du åtminstone bosatt i Sverige, men du bedriver även skogsrörelse i Finland vilken du deklarerar för där. Det innebär att det inte är uppenbart vilket land man ska se som din hemviststat.

För att avgöra den frågan har man i avtalet sagt att en person ska anses ha hemvist endast i den stat där personen har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande. I första hand kommer din hemvist alltså bestämmas av i vilket land du har en bostad. (art. 4 p. 2a avtalet)

Utifrån din fråga framgår att du åtminstone har en bostad i Sverige vilket alltså skulle göra Sverige till din hemviststat. Men om det skulle vara så att du även har en bostad i Finland så går det inte att avgöra frågan på grundval av var du har en bostad. I det fallet kommer hemviststaten anses vara den stat som du har starkast personliga förbindelser till. (art. 4 p. 2a avtalet)

Om du enbart har bostad i Sverige är alltså frågan avgjord redan där och Sverige kommer anses som din hemviststat. Om du däremot har bostad i både Sverige och Finland måste man undersöka vilken stat du har starkast anknytning till. Som du har förklarat i din fråga har du bott i Sverige de senaste 40 åren och du har dessutom gift dig med en person i Sverige. Det tyder på att Sverige skulle anses vara din hemviststat även i det fallet.

Något som dock talar emot att du skulle ha starkast anknytning till Sverige att du har skogsrörelse och familj i Finland. Om det på grund av det inte skulle gå att bestämma din hemviststat enligt vad jag redogjort för precis ovan, ska man enligt avtalet gå vidare och undersöka i vilket stat du stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var du spenderar mest tid – vilket jag enligt beskrivningen i din fråga tolkar som är Sverige. (art. 4 p. 2 b avtalet)

Allt detta innebär alltså att frågan om i vilket land du är medborgare aldrig behöver aktualiseras. Om du således väljer att bli svensk medborgare kommer inte det få någon påverkan på hur din beskattningssituation ser ut.

Medborgarskapet i förhållande till arvsfrågan

Vad gäller frågan om ett svenskt medborgarskap kommer påverka arvsreglerna i din situation gäller i princip samma sak som för beskattningen.

Som huvudregel gäller att ditt arv vid din bortgång kommer att fördelas enligt arvsreglerna i det land där du har din hemvist. (art. 2 st. 1 NAK jfr art. 21.1 ArvF)

Det finns dock två undantag från denna regel. Det ena undantaget är om du har givit uttryck i exempelvis ett testamente att du vill att ditt arv ska fördelas enligt reglerna i en annan stat som du är medborgare i. (art. 3 NAK jfr art. 22 ArvF)

Det andra undantaget är om det av alla omständigheter framgår att du vid din bortgång uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än din hemviststat. Detta är ett ganska högt ställt krav och det ska mycket till för att något annat lands regler än hemviststatens ska tillämpas. (art. 2 st. 2 NAK jfr art. 21.2 ArvF)

Med det sagt är det alltså, likt beskattningsfrågan, vilket land som du har hemvist i som blir avgörande för frågan om vilket lands arvsregler som kommer att tillämpas. Vid denna bedömning kommer man när det gäller arvsfrågan att göra en helhetsbedömning av omständigheterna kring ditt liv under de år som föregick din bortgång. Utifrån det du har angivit i din fråga talar omständigheterna för att Sverige kommer ses som din hemviststat med liknande resonemang som vid beskattningsfrågan. (Skäl 23 ArvF)

Allt detta innebär alltså att frågan om i vilket land du är medborgare inte kommer ha någon avgörande betydelse för vilket lands arvsregler som kommer att tillämpas. Istället kollar man på var du hade din hemvist vid din bortgång och eftersom det redan är Sverige så kommer inte ett svenskt medborgarskap att påverka arvsreglerna.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis kommer varken din beskattnings- eller arvssituation påverkas av ett svenskt medborgarskap. Anledningen till det är att frågor om beskattning och arv i första hand avgörs utifrån var man anser att du har din hemvist snarare än var du har medborgarskap.

Om du har fler funderingar på området är du välkommen att höra av dig till mig på min mailadress angiven nedan. Annars rekommenderar jag dig att även ta en titt på Skatteverkets hemsida här och eventuellt även ta kontakt med dem.

Avslutande ord

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. För det fallet att du i efterhand kommer på några följdfrågor eller kanske upplever att jag har missförstått någonting i din fråga, är du varmt välkommen att höra av dig till mig på fredrik.nygren@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (311)
2022-01-26 Dubbelbeskattning Sverige och Finland
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?

Alla besvarade frågor (98655)