Skatterättsliga konsekvenser att bli delägare i ett utländskt bolag, samt om det utländska bolaget blir utomstående ägare i svenskt FÅAB

Hej, jag är svensk medborgare och bosatt i sverige, nu har jag blivit erbjuden att bli delägare i ett Ltd utanför eu och har följande frågor: 1) ska jag bli delägare privat eller via mitt AB som är ett fåmansbolag (kvalificerade aktier)? 2) Fördelar och nackdelar vid utdelning från bolaget, hur beskattas en utdelning från bolaget 3) vilken effekt får det om det utlänska bolaget blir delägare om minst 30 % i mitt AB?

Lawline svarar


Hej tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du ska bli delägare privat eller via ditt FÅAB. Vilka skatterättsliga konsekvenser som utdelning kan ha för dig som privatperson respektive ditt FÅAB. Samt vilka konsekvenser som kan tillkomma om det utländska bolaget blir delägare i ditt FÅAB med minst 30%. 

För att besvara dina två första frågor kommer jag att gå igenom innebörden av att bli delägare som privatperson respektive ett FÅAB, därefter får du bilda dig en uppfattning om fördelar och nackdelar i samband med utdelning samt vilken ägandeform som passar dig bäst. Därefter kommer jag att besvara din tredje fråga om vilka konsekvenser det blir om det utländska bolaget blir ägare om mer än 30% i ditt FÅAB. 

I ditt fall aktualiseras inkomstskattelagen som även förkortas IL. Men även avräkningslagen kan aktualiseras vilket förkortas AvrL. 

Om du blir delägare i Ltd som privatperson? 

Utgångspunkten för svenska fysiska personer som är bosatta i Sverige är att de ska betala skatt i Sverige. 

I 3 kap. 3§ p.1  IL beskrivs att om en person är bosatt i Sverige så är personen obegränsat skattskyldig för sina inkomster. I 3 kap. 8§ IL regleras att obegränsad skattskyldighet innebär att man ska betala skatt på alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Detta inkluderar inkomster från utdelning, utdelning beskattas i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 1§ IL och ska enligt 42 kap. 1§ IL tas upp som intäkt. Utdelningen kan tas upp till 5/6 enligt 42 kap. 15a§ IL men det beror på hur det utländska Ltd ser ut, t.ex. om företaget är marknadsnoterat tas hela utdelningen upp. Skattesatsen är enligt 65 kap 7§ IL 30% på kapitalinkomsters överskott. 

Även svenska FÅAB regler om utdelning kan bli tillämpliga på utländska företag. 

Om det utländska Ltd är att anse som ett FÅAB vilket enligt definitionen i 56 kap 2§ IL föreskriver i punkt 1 att 4 eller färre delägare äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i företaget. Bestämmelsen i punkt 2 reglerar om företag som är uppdelade på enheter som fungerar som självständiga företag trots att ägaren inte är fysisk person. 

Om det utländska bolaget som du valt att investera i är en utländsk motsvarighet till FÅAB så kan även det svenska regelverket i 57 kap IL vara tillämpligt gällande utdelning från det utländska Ltd. 

Skatteavtal kan begränsa skatten. 

Obegränsad skattskyldighet i Sverige kan komma att innebära att du dubbelbeskattas för en utdelning i landet där Ltd är beläget genom någon form av kupongskatt samt den svenska skatten. I detta syfte har Sverige upprättat dubbelbeskattningsavtal med andra länder för att undvika att dubbelbeskattning sker. Beroende på vilket land som Ltd ligger i kan det finnas beskattningsavtal mellan landet och Sverige som innebär att beskattningen av utdelningen blir lägre i Sverige. 

Det går att avräkna utländsk skatt om det inte finns ett dubbelbeskattningsavtal.  

Det kan finnas möjlighet att avräkna den utländska skatten, det går även att avräkna utländsk skatt genom avräkningslagen (AvrL). Avräkningslagen är tillämplig enligt 2 kap 2§ AvrL om det inte finns ett utländskt skatteavtal. 

Avräkningen sker genom att man räknar ut ett spärrbelopp, det är den svenska skatt som tagits ut på utländska inkomsten. Man beräknar alla utländska inkomster som du skulle ha in i spärrbeloppet. 

Uträkningen regleras i 2 kap 9-10§ AvrL. Där delar man upp de utländska inkomsterna i utdelning från utländska bolaget som särskiljs från eventuell tjänsteinkomst från utlandet som divideras med sammanräknad inkomst före allmänna avdrag, detta multipliceras sedan med svensk skatt. 

Formeln blir Utländsk inkomst (kapitalinkomst eller tjänsteinkomst från utlandet) / Sammanlagd inkomst före allmänna avdrag* Svenska skatten. = Spärrbeloppet. 

Spärrbeloppet kan sedan avräknas från svensk skatt. 

Om du blir delägare i Ltd via ditt FÅAB?

Utgångspunkten är att ditt AB är obegränsat skattskyldig. 

I 6 kap 3§ IL regleras att juridiska personer som är registrerade i Sverige är obegränsat skattskyldiga. Då du beskriver att du bedriver AB antar jag att det är registrerat i Sverige och är då obegränsat skattskyldigt. 

I 6 kap 4§ IL regleras att innebörden av obegränsade skattskyldigheten är att juridiska personen ska betala skatt på alla sina inkomster.  

Ditt FÅAB:s innehav i det utländska bolaget kan utgöra en näringsbetingad andel. 

Det finns dock undantag från utgångspunkten om obegränsad skattskyldighet för juridiska personer som är registrerade i Sverige, nämligen om andelen är näringsbetingad. 

I 24 kap 32§ IL regleras att näringsbetingad andel är andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening som ska uppfylla kraven i 24 kap 33§ IL, och ägarbolag till en näringsbetingad andel kan enligt punkt 1 vara ett svenskt aktiebolag. Om du har ett svenskt aktiebolag kan det vara ett ägarbolag. 

Andelen i aktiebolag eller ekonomisk förening omfattar enligt 2 kap 2§ IL även utländska företeelser, det vill säga utländska motsvarigheter till svenskt aktiebolag, vilket ägarskapet i Ltd skulle kunna vara.   

I 24 kap 33§ IL beskrivs att ett av tre uppräknade krav ska vara uppfyllda 1. Andelen ska inte vara marknadsnoterad delägarrätt. Definitionen av marknadsnoterad delägarrätt återfinns i 48 kap 5§ IL vilket innebär att den är upptagen till handel på reglerad marknad eller liknande utanför EES. 

2. Innehavet omfattar andel med röstantal motsvarande 10% eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. 

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller ett närstående företag. 

Om något av dessa 3 krav är uppfyllda har du en näringsbetingad andel. 

Innebörden av näringsbetingad andel är att utdelningen från det utländska Ltd till ditt FÅAB enligt 24 kap. 35§ IL inte beskattas. 

Ditt företag måste dock ta upp utdelningen till beskattning ifall andelarna skulle sluta vara näringsbetingade eller om du avyttrar andelarna inom ett år enligt 24 kap 40§ IL. 

Om det utländska bolaget blir delägare om minst 30% i ditt FÅAB. 

Det finns risk att dina kvalificerade andelar blir okvalificerade. 

Om det utländska bolaget inte har kvalificerade andelar i ditt FÅAB innebär det att utomståenderegeln i 57 kap 5§ IL  kan tillämpas. Innebörden av utomståenderegeln är att om utomstående person direkt eller indirekt i betydande omfattning så ska andel anses kvalificerad endast om det finns särskilda skäl.  I 57 kap 5§ 3st IL regleras vem som är utomstående, den som är utomstående är inte en delägare som är en fysisk person är om denne 1.äger kvalificerade andelar i företaget, 2.indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller 3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § IL. 

Det innebär att om det utländska bolaget investerar i ditt AB kan det vara en utomstående person.  

I RÅ 2009 ref 53 uttalade RÅ att betydande omfattning är när utomstående person minst äger 30% i ett FÅAB.  

Man tar hänsyn till de förhållanden som varit inom de 5 senaste åren när man bedömer utomståenderegeln tillämplighet, men det finns rättsfall se t.ex. RÅ 2001 ref 37 där kvalificerade aktier har blivit okvalificerade aktier inom en kortare tid än 5 år. 

Det betyder att om du låter det utländska bolaget investera 30% i ditt FÅAB så riskerar dina kvalificerade andelar att inte längre vara kvalificerade aktier. 

Att dina andelar inte längre skulle bli kvalificerade skulle få konsekvenser genom att skatten är högre på okvalificerade andelar än på kvalificerade andelar.

För att sammanfatta dina frågor. 

I mitt svar har jag gått igenom vilka konsekvenser som de olika ägandeformerna kan ha utifrån hur utdelningen beskattas. Det finns många skatterättsliga regler som kan bli tillämpliga som kan medföra för och nackdelar i beskattningen vid utdelning.  Jag rekommenderar dig att du tar reda på hur det ser ut i exakt din situation för att se vilka regler som eventuellt kan bli tillämpliga och därefter ta ett beslut på vilken ägandeform som passar dig bäst. 

Gällande din fråga om det utländska bolaget blir delägare i mer än 30% i ditt FÅAB finns det en risk att utomståenderegeln i 57 kap 5§ IL blir tillämplig vilket riskerar att dina kvalificerade aktier blir okvalificerade vilket kan göra att du beskattas mer. 

Om du har ytterligare frågor så är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”