Skattekonsekvenser av att starta verksamhet och jobba i Grekland men samtidigt ha kvar bostad och jobba i Sverige.

Funderar på att starta en verksamhet i Grekland, i ett grekiskregistrerat bolag, i vilken jag själv kommer att vara anställd i och ta ut lön ifrån. Verksamheten i Grekland kommer vara igång ca 7 månader om året och jag har då tänkt ta ut lön från bolaget under 7 månader. Jag tänker ha kvar min bostad i Sverige för att bo där under ca 5 månader per år. Min tanke är även att kunna arbeta även i Sverige med kortare projektanställningar för svenska bolag. Hur blir min privata skattesituation ut med ett sådant upplägg? Känns som jag riskerar att bli beskattad i båda länderna. Blir det någon förändring om jag exempelvis inte arbetar i Sverige när jag är där?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar det som att du vill starta en verksamhet på Grekland i grekiskregistrerat bolag där du vill vara anställd och ta ut lön som anställd under 7 månader per år. De resterande 5 månaderna tolkar jag det som att du kommer att bo och jobba i Sverige med projektanställningar, bostaden kommer du ha kvar även om du skulle flytta till Grekland under 7 månader och jobba i Grekland. Du undrar hur din privata skattesituation blir med ett sådant upplägg.

I mitt svar kommer jag besvara hur skattekonsekvenserna blir för dig som fysisk person. 

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen vilket förkortas IL samt avräkningslagen som förkortas AvrL. 

Du kommer vara obegränsat skattskyldig i Sverige: 

I 3 kap. 3 § IL regleras vilka som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, 1. Att personen är bosatt i Sverige, 2. Att personen stadigvarande vistas i Sverige, 3. Att personen har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige. 

Att vara bosatt i Sverige enligt p1 innebär att skattskyldige är folkbokförd i Sverige. Med stadigvarande vistelse enligt p2 innebär att skattskyldige har en vistelse på 6 månader under en sammanhängande tid i Sverige. Väsentlig anknytning enligt p3 regleras i  3 kap. 7 § IL där anges omständigheter som tas hänsyn till om skattskyldige ska anses ha anknytning till Sverige. En av anknytningspunkterna är om skattskyldig har bostad inrättad för åretruntbruk. I rättspraxis ser domstolarna strängt på att väsentlig anknytning finns om skattskyldige har bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige t.ex. i RÅ 1974 ref 97 ansåg regeringsrätten att en bostad som bara använts som fritidsbostad men kunnat användas året om medförde skattskyldighet i Sverige. Vidare spelar det ingen roll ifall bostaden hyrs ut under perioden, väsentlig anknytning kommer fortfarande föreligga se RÅ 2009 not 84.  

För dig innebär det att du kommer vara obegränsat skattskyldig i Sverige genom att du kommer ha kvar din bostad i Sverige. Enligt 3 kap 8 § IL ska den som är obegränsat skattskyldig i Sverige betala skatt på alla sina inkomster från Sverige och utlandet. Vilket innebär att du riskerar att betala skatt på den inkomsten du tjänar in som lön i ditt grekiska företag i Sverige. 

6-månadersregeln gör att vissa inkomster inte är skattskyldiga i Sverige. 

I 6-månadersregeln som anges i 3 kap 9 § IL regleras om skattskyldig är obegränsat skattskyldig men har en anställning och jobbar utomlands i 6 månader inte är skattskyldig för sådan inkomst som beskattas i verksamhetslandet dvs i det landet där anställningen är. 

Du beskriver att du funderar på att starta en verksamhet i Grekland, i och med att det är du som vill bedriva verksamheten finns det stor risk för att du inte kommer att ha en relation med företaget som anställd utan att du istället ses som uppdragstagare. Skillnaden är att en arbetstagare inte är självständig i sitt arbete utifrån uppdragstagaren det innebär att i ett anställningsförhållande så styr arbetsgivaren vad arbetstagaren ska göra. Om du till exempel planerar att starta en enskild verksamhet i Grekland så kommer du inte omfattas av 6-månadersregeln och du kommer fortsatt att vara skattskyldig för inkomsten i Sverige. 

Du kommer förmodligen också vara skattskyldig i Grekland: 

Av den informationen jag kunnat hitta om grekiska skatteregler så inträder obegränsat skattskyldighet om skattskyldig vistas i landet i mer än 183 dagar dvs mer än ett halvår (https://sparsamskatt.se/grekland-skatteregler). Med tanke på att du beskriver att du kommer att bo 7 månader i Grekland i samband med att du arbetar i Grekland så kommer du förmodligen vara obegränsat skattskyldig även i Grekland med ditt upplägg. Det gör att det finns en stor risk för att du kommer dubbelbeskattas. 

Det finns inget skatteavtal mellan Sverige och Grekland:

Sedan 1 januari 2022 så finns det inget skatteavtal som gäller mellan Sverige och Grekland då Sverige har sagt upp skatteavtalet. Det innebär att det inte finns något skydd mot dubbelbeskattning för personer som riskerar att både besattas i Sverige och i Grekland för samma inkomst. Syftet med dubbelbeskattningsavtal är att undanröja dubbelbeskattning. 

Avräkning av inkomst kan aktualiseras. 

I 2 kap. 1 § AvrL regleras förutsättningarna för att få göra avräkning, det krävs att skattskyldig är obegränsat skattskyldig som haft intäkt eller begränsat skattskyldig som haft intäkt från fast driftställe i Sverige. Vidare krävs det enligt punkt 1 att intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen, vilket en löneinkomst kommer att göra om du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Punkt 2. Reglerar att skattskyldig ska ha beskattats i utländsk stat för intäkten, vilket du förmodligen kommer göra om du skulle vara obegränsat skattskyldig i Grekland. Det sista kravet i punkt 3 är att intäkten anses härröra från utländska staten i deras skattelagstiftning, om du startar verksamhet i Grekland och arbetar och tar ut lön i Grekland så kommer förmodligen inkomsten härröra från Grekland. 

Avräkningen ska enligt 2 kap 7 § AvrL först ske mot statlig inkomstskatt, men om statliga inkomstskatten understiger det belopp som får avräknas ska avräkning ske mot kommunal inkomstskatt. Inkomster i inkomstslaget tjänst beskattas med kommunal inkomstskatt medan kapital- och inkomst i näringsverksamhet beskattas i inkomstslag kapital. 

Avräkningen sker genom att ett spärrbelopp räknas ut, spärrbeloppet räknas ut i olika delbelopp då man gör uppdelning på 1. Statlig inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna, 2. Den kommunala inkomstskatt som hänför sig till utländska förvärvsinkomsterna, 3. Statlig inkomstskatt som hänför sig till utländska kapitalinkomsterna, enligt 2 kap 9 § AvrL  

Beräkningen görs sedan enligt modellen i  2 kap 10 § AvrL. Där de utländska inkomsterna dvs antingen någon i ovannämnda inkomsterna i 2 kap 9 § AvrL. Den utländska inkomsten divideras sedan med den totala inkomsten före allmänna avdrag, det är den sammanlagda inkomsten du kommr ha både från Sverige och Grekland. Kvoten multipliceras sedan med den totala svenska skatten varefter produkten blir spärrbeloppet som får avräknas från svenska skatten. 

Här illustrerar jag hur formeln ser ut. Utländsk inkomst / sammanräknad inkomst före allmänna avdrag * svenska skatten = spärrbelopp. 

För att sammanfatta din fråga:

Det finns en risk med att du kommer att bli dubbelbeskattad i samband med att du startar näringsverksamhet i Grekland och arbetar i Grekland i ungefär 7 månader per år och att du har kvar din bostad i Sverige och jobbar i Sverige 5 månader per år. Den grekiska inkomsten kan du dock avräkna i Sverige genom avräkningslagen. Om du inte skulle arbeta i Sverige under de 5 månaderna så kommer du fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige då du kommer inneha bostad i Sverige. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”