Obegränsad skattskyldighet i Sverige om äger bostadsrätt men bor utomlands?

Är jag obegränsat skattskyldig i Sverige om jag flyttat permanent till Storbritannien men äger en bostadsrätt i Sverige som jag inte hyr ut?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har en bostadsrätt i Sverige och undrar om du på grund av detta är obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att du flyttat permanent till Storbritannien. Regler om detta finns i inkomstskattelagen (IL).

Obegränsad skattskyldighet

Obegränsat skattskyldig i Sverige är den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige, eller har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här (3 kap. 3 § första stycket 1-3 IL). I lagen finns undantagsregler för diplomater m.fl. I ditt fall tolkar jag det som att du tidigare har bott i Sverige, varför den sistnämnda skattskyldighetsgrunden skulle kunna tänkas vara tillämplig. Frågan är således om du har en väsentlig anknytning till Sverige.

För att avgöra om någon har en väsentlig anknytning till Sverige som tidigare bott här, uppräknas ett antal punkter i 3 kap 7 § IL, som anger sådant som ansetts konstituera tillräcklig grund för beskattning. Det rör sig om tio punkter, varav en är ”om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk”. Denna punkt har i rättspraxis ansetts vara en sådan som kan tillmätas större betydelse än vissa av de andra punkterna. Bland de andra faktorerna kan nämnas bl.a. svenskt medborgarskap och hur länge man varit bosatt i Sverige.

Innebörd

Obegränsad skattskyldighet i Sverige innebär skattskyldighet på alla inkomster från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innebär att Sverige har ett anspråk på att beskatta dina inkomster, om du är obegränsat skattskyldig. Utan att ha utrett innehållet i lagen i landet där du bor, är det sannolikt att även det landet kommer att göra anspråk på dina inkomster. Eftersom det finns en principiell tanke om att undvika dubbelbeskattning, ska du dock som utgångspunkt ändå inte betala full skatt på alla dina inkomster – det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien som syftar till att lösa dylika situationer. Den frågan ska dock inte beröras närmare här.

Sammanfattning och slutsats

Obegränsad skattskyldighet i Sverige kan grundas på flera olika omständigheter, men en viktig grund som tillmäts betydelse i såväl lagtext som rättspraxis är huruvida man har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk. Den som har en sådan kan ofta anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Huruvida din bostad i Sverige är en sådan bostad framgår inte av din fråga, men jag väljer ändå att tolka det så. Om så är fallet är du alltså obegränsat skattskyldig i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om det dyker upp fler funderingar är det bara att höra av sig!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000