Svensk filial för utländskt bolag - Vad gäller i skattehänseende och vad gäller för att en sådan överhuvudtaget ska föreligga?

Jag har ett ltd bolag i uk men en kund I Sverige och frågade därför om en vän av mig kann ställer ut Fakturan till min kund med sin svensk bolag som han godkännde att göra skriftligen. Nu tycker skatteverket att jag har gjord fel. På Fakturan står följande uppgifter om utställare till Fakturan Sweden W ltd (VD anonymiserat namn) genom Fialen Micke (övrig lämnad information är anonymiserad och syns inte här). Vem är skattskyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomskattelagen (IL), bokföringslagen (BFL) och lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen).


Din ärendebeskrivning är dock mycket kortfattad. Och huruvida det föreligger ett formellt beslut ifrån Skatteverket (SKV) går inte riktigt att utläsa av din ärendebeskrivning. Ovan uppger du endast att verket ”tycker” att du har gjort fel, men vad det innebär mer konkret är för mig ovisst. Om det förstnämnda gäller ska framhållas att SKV likt andra statliga förvaltningsmyndigheter måste ha lagstöd för de beslut som fattas i samband med myndighetsutövning, vilket det sannolikt är fråga om här. Och i förevarande fall verkar SKV onekligen ha brustit i sin beslutsmotivering genom att utelämna den rättsliga (och faktiska) grunden för verkets ställningstagande (eller beslut?). Mot bakgrund av ovanstående kommer nedan text att bli ganska så generellt avfattad, men följande kan i vart fall anföras.


Allmänna hållpunkter


I 2 § 1 st. filiallagen sägs att ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom 1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial), 2. ett svenskt dotterföretag, eller 3. en agentur med verksamhet i Sverige. Utifrån den information som du har lämnat till oss finns dock ingenting som tyder på att någon registrering av något av det nyss nämnda har skett ifrån ditt bolags sida i Sverige, se 15 § filiallagen. För genom det brittiska bolagets relation till sin svenska kund torde det röra sig om ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige på det sätt som avses i lagtexten, i vart fall om kundrelationen är någorlunda varaktig, jfr dock undantaget i bestämmelsens andra stycke. Vidare anges i 4 § 1 st. filiallagen att utländska företag och utomlands bosatta utländska medborgare ska anses som svenska rättssubjekt vid bedömning av om de i ett rättsförhållande, som gäller av dem i Sverige bedriven näringsverksamhet, lyder under svensk lag och av om de i ett sådant rättsförhållande är skyldiga att svara inför svensk domstol eller underkasta sig svensk myndighets avgörande.


Därutöver uttalas i 5 § 1 st. filiallagen att det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige ska drivas under ett företagsnamn, som innehåller ordet filial. I samma bestämmelse, i dess andra stycke, stadgas dessutom att företagsnamnet tydligt ska skilja sig från andra bestående företagsnamn som tidigare införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret och för registrering av en filials företagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen om företagsnamn. Av 5 a § 1 st. filiallagen framgår även att filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska innehålla uppgifter om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register samt filialens företagsnamn och organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där filialen är registrerad. Filialen ska också stå under ledning av en verkställande direktör, dvs. du, se 8 § 1 st. filiallagen, och du är likaledes i egenskap av verkställande direktör ytterst ansvarig för filialens verksamhet, se 10 § 1 st. filiallagen.


Noterbart jämte allt det ovan anförda är att ditt brittiska bolag blir bokföringsskyldigt för den svenska näringsverksamheten (alltså ”Mickes verksamhet”) som du numera har för avsikt att låta fungera som bolagets svenska filial, se 11 § filiallagen och 2 kap. 7 § 1 st. BFL. I den senare bestämmelsen sägs att en utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldig för verksamheten.


Den nu uppkomna situationen - Vad gäller?


Enligt SKV gäller följande: En filials skattskyldighet för inkomst av näringsverksamhet i Sverige styrs av om den har ett fast driftställe varifrån den bedriver sin affärsverksamhet. En registrerad filial torde i de flesta fall uppfylla kriterierna för ett fast driftställe, men det ska alltid göras en självständig prövning. Om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige är det skattskyldigt här, även om det inte uppfyllt sin skyldighet enligt filiallagen att registrera sig.


Med fast driftställe för näringsverksamhet avses för övrigt en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt

  • plats för företagsledning,
  • filial,
  • kontor,
  • fabrik,
  • verkstad,
  • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,
  • plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, och
  • fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet.

Om någon (exempelvis Micke) är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare, dvs. ditt brittiska bolag, anses fast driftställe också finnas här. Allt detta inklusive innehållet i de nyss och ovan återgivna styckena återfinns i 2 kap. 29 § IL.


Gissningsvis är din (er) avsikt att försöka undvika att Mickes verksamhet blir skattskyldig för alla de fakturor som ställs ut och skickas till ditt bolags svenska kund. Och den helt centrala frågan för den skatterättsliga bedömningen blir i så fall huruvida ditt brittiska bolag kan anses förfoga över en svensk filial. Återigen, din ärendebeskrivning är alldeles för skralt utformad för att kunna göra en adekvat bedömning, men gissningsvis är så inte fallet. Som tidigare påpekats tror jag mig veta att många av de villkor (förutsättningar) som följer av avsnittet ”Allmänna hållpunkter” inte är uppfyllda i det här fallet. Å andra sidan har SKV som sagt uttalat att ett utländskt företag som har ett fast driftställe i Sverige är skattskyldigt här, även om det inte uppfyllt sin skyldighet enligt filiallagen att registrera sig. Nästa fråga som då  behöver utrönas är om ”Mickes verksamhet”, för att citera lagtexten, har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för det brittiska bolagets räkning. Om det förhåller sig på det viset torde det alltså röra sig om ett fast driftställe (se ovan) och i ett sådant läge förblir ditt bolag skattskyldigt (och bokföringsskyldigt) här. Men, dock återigen gissningsvis, tror jag mig veta att detta inte är någonting som har skett regelmässigt, dvs. regelbundet, utan snarare att detta handlar ett förstagångsupplägg. Slutsatsen måste därför bli, åtminstone baserat på den begränsade information som finns i skrivande stund och som kort svar på din huvudsakliga fråga, att Mickes verksamhet blir det rättssubjekt som kommer att bära skattskyldigheten.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000