Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, mitt ex har hotat med polisanmälan om sexuellt ofredande och sexköp mot mig. För ungefär 2-3 år sedan så skämtade vi båda om att hon kunde sälja sex efter att hon själv sagt hon var kanske tvungen, det var med ironi som hon sa. Jag skojade om att hon kunde göra en sexuellhandling i utbyte mot en sak men jag berättade innan handlingen att jag bara skämtade och menade inget seriöst med det. Ofredandet rör sexuella inviter där hon tagit det med ro och även flörtat tillbaka. Hon tog allting med ro för 2-3 år sedan. Men efter en ekonomsk dispyt så hotar hon med polisanmälan och har även spridit vidare att jag är klandervärdig till sina anhöriga. Vad kan jag göra om jag verkligen är anmäld? Kan jag anmäla henne för förtal och hur sannolikt är det att vi skulle bli dömda? Allt finns i skriftligbevisning genom chattar och sms
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten köp av sexuell tjänst och sexuellt ofredande kräver för att gärningsmannen agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. I ditt fall tycks det för mig uppenbart att varken någon uppsåt eller oaktsamhet är för handen. Det du kan göra, om ditt ex går så långt som att polisanmäla dig är att att göra en polisanmälan tillbaka om falsk tillvitelse. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag vill byta efternamn på 2 barn (gemensam vårdnad m pappa).. de har mitt gamla efternamn innan jag gifte mig. 12-åring vill ha mitt.. har skrivit på papper. Pappa vägrar skriva på. Det ena barnet ska ta hans nya namn (från hans fru). Det andra mitt... hur ska jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni har gemensam vårdnad bestämmer ni båda två i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Namnbyte är en sådan fråga som båda vårdnadshavarna måste vara överens om. Om du ensam vill bestämma i frågor som rör byte av barnets efternamn i det här fallet krävs det att du först får ensam vårdnad. En ansökan om namnbyte för ett barn som fyllt tolv år kräver även barnets skriftliga samtycke (46 § lag om personnamn). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av hus på ofri grund

2020-07-31 i Arrende
FRÅGA |Kan jag överlåta en sommarstuga på ofri grund till min dotter (enda barnet) och fortsätta nyttja den?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Det korta svaret är att det går bra att fortsätta nyttja sommarstugan så länge din dotter samtycker. Jag vill dock uppmärksamma en del regler i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) och jordabalken (1970:994) som ni måste följa vid en överlåtelse av sommarstugan. Gåva av hus på ofri grundSommarstugan räknas som lös egendom då den står på ofri grund och inte stämmer in på den definition av fast egendom som finns i 1 kap. 1 § jordabalken. Då sommarstugan räknas som lös egendom ska en gåva ske enligt gåvolagen och inte enligt jordabalkens regler. Det betyder enligt 1 § gåvolagen att gåvan fullbordas när du överlämnar sommarstugan till eran dotter. Har löftet om en gåva inte nertecknats i ett gåvobrev är löftet inte bindande. Vidare får arrendatorn inte sätta någon annan i sitt ställe utan jordägarens samtycke enligt 10 kap. 7 § jordabalken. Det betyder att ni inte kan gå vidare med överlåtelsen utan att ni fått jordägarens samtycke. Har ni slutit arrendeavtalet för viss tid får ni överlåta arrenderätten till en annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas med. Det betyder att er dotter ska uppfylla de kraven som jordägaren ställer på dig just nu. Ifall jordägaren inte samtycker till överlåtelsen, kan ni överlåta sommarstugan till dottern ändå om ni först erbjuder jordägaren att återta arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Skulle jordägaren neka erbjudandet eller inte anta det inom en månad så kan ni gå vidare med överlåtelsen. Med vänliga hälsningar,

Fel hos tjänsten

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har anlitat ett företag som skulle måla vårat hus. Enligt offerten så skulle dem måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Dem har bara målat 1 lager färg på huset och dem har bara målat 1 av 3 dörrarna gula som utlovat på offerten. Nu har företaget skickat fakturan på arbetet trots att dem inte fullföljt sin del av avtalet. Vad ska vi göra? Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänster som avser arbete på fast egendom som näringsidkare utför åt en konsument finns i konsumenttjänst lagen (KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel – dvs. avtalsvillkor som strider mot lagen anses vara ogiltigt (KTjL 3 §).Fel hos tjänstenAv din fråga har ni avtalat att företaget skulle måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Men de har bara målat 1 lager färg på huset och har bara målat en dörr. Detta kan innebära att det föreligger fel hos tjänsten. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från vad som får anses avtalat (KTjL 9 §). Det ska dock inte anses vara felaktigt om felet beror på konsumenten.Frågan huruvida det föreligger fel hos tjänsten ska bedömas med hänsyn till resultatet då uppdraget avslutas (KTjl 12§). När det gäller arbete som utförs hemma hos konsumenten eller på dennes fastighet ska uppdraget anses avslutat när konsumenten har fått klart för sig att näringsidkaren anser sig ha slutfört tjänsten. Detta innebär att näringsidkaren i allmänhet måste meddela konsumenten när han anser sig vara färdig. I ditt fall kan det anses som att företaget har gjort det klart för dig att arbetet är slutfört genom att företaget ha skickat fakturan. Du kan även fråga företaget om de är klart med arbetet för att vara på den säkra sidan. Som framgår av din fråga så kan man konstatera att resultatet avviker från vad som har avtalats och därför ska tjänsten anses vara felaktig.Vad du kan göra nuEfter att man konstaterat att tjänsten är felaktig måste man underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet. Underrättar man näringsidkaren inom 2 månader efter att man märkt felet ska det anses ha skett i rätt tid (KTjL 17 § första stycket). Paragrafen innebär att du måste informera företaget så att du kan realisera din rätt till att hålla inne betalning och kräva avhjälpande eller göra avdrag på priset eller häva avtalet.Du som konsument har rätt till att hålla inne betalningen för att ge dig säkerhet för ditt krav på grund av ett fel hos tjänsten (KTjL 19 §). Du har vidare rätt att kräva att få felet avhjälps så länge det inte innebär oskäligt stora olägenheter eller kostnader för näringsidkaren. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och utan kostnad för konsumenten (KTjL 20 §). Du har även rätt till avdrag på priset om näringsidkaren inte avhjälper felet (KTjL 21 §).SammanfattningEftersom företaget inte har utfört arbetet i enlighet med avtalet så innebär det att tjänsten är felaktig. Du kan hålla inne betalningen som säkerhet och kräva företaget att genomföra arbetet på det sätt som avtalats. Alltså, kräva dem att måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Du måste dock informera företaget om att tjänsten är felaktigt utförd. Om du inte informerar företaget kan du förlora din rätt att hävda fel.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva fast anställning?

2020-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag arbetar som sommarvikarie i hemtjänst, har sökt en fast tjänst som jag får, med tillträde 2020-09-01, hos samma arbetsgivare.Kan arbetsgivaren då i anställningsavtalet kräva en provanställning 6mån, från tillträdesdatum? Sommarvikariatet i sig borde väl anses som provanställning.Noteras bör att i annonsen nämndes inget om provanställning.Tacksam för svar
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller ditt rätt till anställningsskydd och jag kommer därför huvudsakligen att hänvisa mina svar till lagen om anställningsskydd (LAS). I mitt svar kommer jag först att på ett översiktligt sätt förklara olika anställningsformer och när det är möjligt att provanställa någon för att senare kommentera vad detta betyder i ditt fall. När kan man provanställa någon?Huvudregeln är tillsvidareanställning, eller "fast anställning" som man säger i vardagligt tal (4 §, första meningen LAS). Arbetsgivare kan dock frångå denna huvudregel och istället provanställa någon, men en sådan provanställning får högst vara i 6 månader. Efter 6 månader övergår provanställningen i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren väljer att lämna besked om att provanställningen inte kommer leda till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Om du är vikarie eller har någon annan typ av visstidsanställning går denna över till en tillsvidareanställning förstå då du varit anställd i sammanlagt två år (5 a § LAS). Ditt fallUtifrån det ovan nämnda är det alltså möjligt för din arbetsgivare att erbjuda dig en provanställning på 6 månader. Det som skulle kunna göra att du kan kräva tillsvidareanställning istället är genom att hävda att det inte finns något behov att prova dig i din anställning då du arbetat under sommaren. Det är nämligen ett krav för att få provanställa någon att det faktiskt finns ett prövobehov. Från det jag hittat i rättspraxis är det dock väldigt sällan som domstolen faktiskt invänder mot arbetsgivarens bedömning om huruvida det finns prövobehov eller inte. Om din arbetsgivare hävdar att det behövs en provanställning innan en tillsvidareanställning så säger domstolen i princip aldrig emot detta.Min bedömning av rättsläget blir därför att det är möjligt för din arbetsgivare att endast erbjuda dig en provanställning. Min rekommendation till dig blir därför att vara uppmärksam på när dessa 6 månaderna lider mot sitt slut. Det är arbetsgivarens uppgift att informera dig om att provanställningen eventuellt inte fortsätter. Om båda förhåller sig passiva, dvs. inte gör någonting, övergår din provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning efter 6 månader. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Detta är min bedömning av situationen och rättsläget. Vill du driva ärendet vidare rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund eller ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan kontakta oss här eller boka tid via telefon. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Veterinärkostnad för annan ägares hund

2020-07-31 i Anbud och accept
FRÅGA |HejJag var hundvakt till en hund. Under tiden jag passade hunden så skadade hunden sig själv i lek så pass att jag var tvungen att åka till veterinären. Jag ringde till djurets ägare och hen gick med på att betala. Då hen var bortrest så sa jag att jag kunde lägga ut pengarna så länge tills hen fått lön.Summan blev 5000kr. Nu vägrar ägaren till hunden betala.Har jag rätt att kräva tillbaka pengarna?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig Lawline! I Sverige råder avtalsfrihet. Genom att att du gått med att lägga ut pengar för veterinärkostnaden under förutsättning att hundägaren betalade tillbaka pengarna har ni ingått ett rättsligt bindande avtal. Problemet är att hen teoretiskt sett skulle kunna förneka det här – i så fall gäller principen om tjänst utan uppdrag. Principen innebär att en person kan ha rätt till ersättning för en tjänst hon eller han har utfört åt någon annan, trots att denna person inte har beställt denna tjänst. För detta krävs att ägaren själv varit förhindrad att handla, att hennes åsikt inte har kunnat efterfrågas samt att handlandet har skyddat henne från särskilda förluster eller skador. Om ägaren skulle förneka att ni har hörts i ärendet om hunden kan du åberopa dessa rättsprinciper för din rätt att få betalt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Skuldsanering arv

2020-07-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Min mamma har en pågående skuldsanering. Hon gick bort i april men skuldsaneringen kommer fortsätta tills dom 5 åren gått sen hon ansökte. Nu har det kommit räkningar från ett inkassobolag, vars skuld ingår i skuldsaneringen. Har dom laglig rätt att kräva pengarna av dödsboet? Tacksam för svar.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skulder hos avliden regleras i Ärvdabalken. I NJA 2017 s.405 kom Högsta Domstolen fram till att en gäldenärs död inte inverkar på betalningsplanen i en skuldsanering. Svaret är alltså att ja, inkassobolaget har rätt att kräva pengar av dödsboet. Hoppas du fick svar på din fråga.

När får jag hyra ut min bostadsrätt?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag äger två lägenheter och en av dem vill jag hyra ut så frågan är har jag rätt att göra det om ja, i så fall hur? Jag skulle vilja gärna veta också mina rättigheter och möjligheter som hyresvärd.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du äger två bostadsrätter och vill hyra ut den ena. Vad som gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätter är reglerat främst i bostadsrättsföreningens stadgar och även i bostadsrättslagen. För att du som bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen. Med det sagt innebär det inte att alla skäl är godtagbara.Giltiga skäl till att hyra ut bostadsrätten kan vara: - Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop- Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda annan anhörig på annan ort (som du inte kan pendla till)- Du är sjuk- Du ska hyra ut till egna barn- Du ska hyra ut till närstående- Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadslägetOm du ska hyra ut av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar.Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga genom att skicka en ansökan till Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.Sammanfattningsvis ansöker du alltså hos din bostadsrättsförening om att få hyra ut lägenheten. Rörande fler tips om uthyrningen, hyressättning etc kan du läsa mer på boupplysningens hemsida här. Lycka till!Vänligen,