Arvsrätt för särkullsbarn

2022-01-18 i Särkullbarn
FRÅGA |HejVi har gift oss precis och har inga gemensamma barn, jag har 2 tidigare och min man 1 tidigare.Inget äktenskapsförord. Vad händer om vi båda dör? Ärver barnen 1/3 var eller mina 50/2 och hans 50%
Benjamin von Gohren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är barn närmaste arvingar och ska ärva lika mycket. Enligt 3 kap 1 § ÄB ska barn som inte är den andra maken/makans få ut sin arvet från en förälder direkt ifall någon av er skulle avlida, såvida inte barnet har avstått denna rätt. Jag utgår från att så inte kommer att vara fallet. Barnen har genom att vara närmaste arvinge den enda rätten att ärva sin förälder. Dina barn har ingen arvsrätt från din make eftersom de inte är hans barn och hans barn har ingen arvsrätt från dig. Det innebär i praktiken att dina barn kommer att dela på arvet efter dig och hans barn får hela arvet från din make. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?

2022-01-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Har en fråga angående kronofogden.Jag har ett x antal skulder som jag inte kan betala och ska söka om skuldsanering .Min sambo har köpt en bostadsrätt för sina egna pengar och kontraktet står på henne Vi har även skrivit ett samboavtal där de står att bostadsrätten tillhör henneKronofogden kan väl inte ta hennes bostadsrätt för att jag har skulder ?Mvh
Josefine Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt lag utgör en bostadsrätt lös egendom. Enligt 4 kap 17 § utsökningsbalken (UB) får lös egendom utmätas för att täcka skulder om det framgår att den tillhör gäldenären (= den skuldsatta, i detta fall du). Ni får då bevisa att lägenheten inte tillhör dig, vilket inte borde bli särskilt svårt eftersom den står på henne. Eftersom ni nu har skrivit ett samboavtal som anger att bostadsrätten är hennes resulterar det i att den inte kan utmätas för att täcka dina skulder. I 9 § sambolagen (2003:376) (SamboL) anges att sambor får avtala om att vilken egendom som ska eller inte ska ingå i en bodelning, dvs vilken egendom som ska utgöra samboegendom. Formkraven hittas i 9 § 2 st. SamboL. Det ska vara ett skriftligt avtal som är undertecknat av er båda. En gemensam bostad som är köpt av endast den ena sambon men för bådas gemensamma bruk är enligt presumtion samboegendom, 3 § SamboL. Om hon köpte lägenheten för sina egna pengar men till er båda så hade den alltså kunnat utmätas för att täcka dina skulder, förutsatt att ni inte hade skrivit ett samboavtal. Vad innebär detta för er?Förutsatt att formkraven för samboavtalet är uppfyllda kommer Kronofogden inte kunna utmäta hennes lägenhet för att täcka dina skulder. Hon får behålla lägenheten och ni kan bo kvar. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen. Vänligen,

Kan ordföranden ensam fatta beslut?

2022-01-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en ordförande göra verkställande beslut i en ekonomisk förening utan att ha frågat resterande styrelseledamöter?
Amanda Laulumaa |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beslut får i ekonomiska föreningar fattas då majoriteten av alla styrelsemedlemmar eller det högre antal som bestämts i stadgarna är närvarande (7 kap. 21 § Lag [2018:672] om ekonomiska föreningar [LEF]). För att styrelsebeslut ska aktualiseras krävs att en majoritet av de närvarande röstar för beslutet (7 kap. 22 § LEF). Således får inte en ordförande själv utfärda styrelsebeslut. En verkställande direktör kan utses, vilken får sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer (7 kap. 27 § jfr 7 kap. 29 § LEF). Vidare kan en särskild firmatecknare bemyndigas att få företräda den ekonomiska föreningen (7 kap. 37 § LEF). Utses föreningens ordförande till något av det så får denne göra verkställande beslut, men utan ett sådant bemyndigande så får inte ordföranden beslutsföra på egen hand, utan då måste resterande styrelseledamöter ha informerats om det och en majoritet ska ha röstat för det. Med vänliga hälsningar

Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?

2022-01-18 i Formkrav
FRÅGA |kan farmor o farfar bevittna mammans o pappans namnteckning på passansökantill ett barn på 14 år
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid ansökan om pass för minderårig måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande till utfärdande av pass, det framgår av 7 § 2 punkten passlagen, samt 1 § 3 punkten passförordningen.Båda vårdnadshavarnas namnteckning ska bevittnas. Vem som får bevittna en namnteckning framgår av lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Där står det att alla som är över 15 år, inte har en psykisk sjukdom eller har något direkt samband med handlingen får vittna. Det sistnämnda innebär endast att ni som vårdnadshavare inte får vittna varandras namnteckning. Farmor och farfar får därmed bvittna namnteckningarna, så länge de uppfyller övriga krav som ställs på ett vittne. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?

2022-01-18 i Testamente
FRÅGA |Jag är enda efterlevnad efter min bror. När hans fru dog fanns testamente där deras egendom skulle tillfalla Cancerfonden. När min bror dog återfinns inte testamentet i original. Nu när bouppteckningen kommit tillbaka till mig står där Cancerfonden som universiel. Betyder detta att jag hans syster inte ärver ngt efter min bror?Mvh
Josefine Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Går det att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?Jag tolkar det som att du är den enda efterlevande arvingen efter din bror och kommer redogöra därefter. I samband med fruns död övergick all hennes egendom till honom. Jag tolkar det vidare som att de gemensamt upprättat ett testamente där de anger att den kvarvarande egendomen vid sista makens död ska tillfalla Cancerfonden. Ett testamente går före den legala arvsordningen, vilket innebär att du inte ärver honom om testamentet är giltigt. Kopia av testamenteNär du skriver att testamentet inte återfinns i original tolkar jag det som att det endast finns en kopia. Ett foto av testamentet har exempelvis godkänts enligt rättspraxis. För att en kopia av ett testamente ska vara giltigt krävs det först och främst att testamentet uppfyller formkraven för ett testamente. Dessa är att det ska vara en skriftlig handling som är undertecknad av testatorn och två vittnen. Detta framgår av 10 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). För att kopian ska vara giltig krävs det att det saknas misstankar om att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet. Var testamentet återkallat?Vidare för att kopian ska godtas krävs att originalet inte är återkallat. Ett testamente är återkallat om testatorn exempelvis upprättat ett nytt, förstört det gamla eller framfört att testamentet inte överensstämmer med hens vilja, 10 kap 5 § ÄB. Kan du bevisa att testamentet bör ha varit återkallat kan testamentet bli ogiltigt. Ogiltighetsgrunderna för testamenteOm testatorn inte var behörig att förfoga över sin kvarlåtenskap blir testamentet ogiltigt. Detsamma gäller för testamente som inte är upprättat i enlighet med formkraven (13 kap 1 § ÄB). Har testamentet upprättats under påverkning av psykisk störning (13 kap 2 § ÄB) eller har någon annan på ett otillbörligt sätt förmått testatorn att upprätta testamentet blir det också ogiltigt (13 kap 3 § ÄB). Om du vill påkalla att testamentet är ogiltigt måste du göra det inom 6 månader från att du blev delgiven testamentet, 14 kap 5 § ÄB. Vad innebär detta för dig?Om det vid fruns död funnits ett original där deras gemensamma vilja om att skänka kvarlåtenskapen till Cancerfonden framgick och det inte finns anledning att ifrågasätta att den viljan fortfarande kvarstod vid din brors död, resulterar det i att fonden ärver allt. Förutsatt att kopian godtas kommer du alltså inte att ärva från honom, utan fonden blir ensam arvtagare i form av universell testamentstagare, 11 kap 10 § 2 st. ÄB. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst

2022-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Skulle köpa 20 porrfilmer ifrån en tjej via KiK hon sa också ifall jag betalar den summa vi kom överens om så skulle det ingå 1h samlag. Vi bekräftade aldrig hur eller var vi ska ses inte heller bekräftade vi att vi skulle ha samlag. Totala summan landade på 2500kr som jag swishade till henne. Nu lyder min fråga såhär: om jag anmäler telefonnumret och personen i fråga, har jag då gjort mig skyldig till ett sexköp då hon skrev att det skulle ingå vid köp av filmerna. Eller är det som så att eftersom inget sexköp är gjort och filmerna inte heller mottagna är jag då inte skyldig till någonting förutom att vara dum i huvudet? Tacksam för svar.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att sälja sex är inte straffbart i Sverige. Köp av sexuell tjänst är däremot en straffbar gärning och medför böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]). Försök till köp av sexuell tjänst, dvs. då ett brott planerats eller påbörjats men inte slutförts, är likaledes straffbart (6 kap. 15 § 1 st. BrB jfr 23 kap. 1 § BrB). För att dömas till försök till brott så måste den så kallade försökspunkten vara uppnådd. Högsta domstolen har uttalat att försökspunkten till ett brott inte ska vara alltför långt ifrån tidpunkten för brottets fullbordan (NJA 1991 s. 332). Att lämna pengar med avsikt att utföra ett brott innebär istället i regel förberedelse till brott (23 kap. 2 § 1 pt. BrB). Förberedelse av köp av sexuell tjänst är inte straffbart (6 kap. 11 § BrB jfr 6 kap. 15 § 2 st. BrB). Bestämmelsen som hänför sig till "förberedelse till brott" kan dock förstås ta sikte på då betalning inte inkluderas i brottet i sig, utan hänför sig till att i framtiden kunna utföra brottet. Exempelvis är det förberedelse till mord då en gärningsman köper ett vapen med avsikt att ta någon annans liv (3 kap. 1 § BrB jfr 3 kap. 11 § BrB och 23 kap. 2 § BrB). Försökspunkten är inte uppnådd eftersom personen inte försökt ta någon annans liv än, men gärningsmannen har förberett att göra det genom inköpet. Till brottet köp av sexuell tjänst ingår emellertid betalningen i brottet i sig. Försökspunkten för köp av sexuell tjänst har exempelvis ansetts uppfyllt när parterna kommit överens om pris och om var samlaget skulle genomföras, även om parterna inte setts än (RH 2002:16). I fallet hade betalning inte utgått än men köparen hade pengarna tillgängliga för att uppfylla sin del av avtalet. I relation till praxis och en ändamålsenlig tolkning av bestämmelserna "försök" och "förberedelse" kan en redan utförd betalning (som i ditt fall) förstås som att försökspunkten är uppnådd. Således föreligger alltså en risk att du skulle dömas för försök till köp av sexuell tjänst om du skulle anmäla händelsen. Med vänliga hälsningar

Blir arv enskild egendom?

2022-01-18 i Enskild egendom
FRÅGA |vi är gifta har bara gemensamma barn.Vi har upprättat testamente både min fru och jag. Där har vi skrivit att var och ens kvarlåtenskap skall tillfalla våra barn. Blev sedan osäker, ambitionen är att den kvarlevande skall sitta i "orubbat Bo". Därefter skall allt tillfalla barnen som enskild egendom.Bör detta framgå av testamentet??
Amanda Laulumaa |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Närmsta arvtagarna är bröstarvingar, dvs. barn till den avlidne (2 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Var dock den avlidne gift och bröstarvingarna är tillsammans med den nuvarande maken så tillfaller arvet istället den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Den efterlevande maken får då fri förfoganderätt över arvet, vilket innebär att den efterlevande maken får bruka arvet hur denne än vill. När den kvarlevande maken sedan går bort så tillfaller efterarvet bröstarvingarna. Utifrån din beskrivning förstår jag det som att ni vill frångå denna bestämmelse och istället vill att en del av arvet ska tillkomma barnen samtidigt som kvarlevande make bor kvar i orubbat bo. Stämmer det så behöver det tydliggöras i testamente. Vill ni istället följa Ärvdabalkens bestämmelser (alltså att maken får all egendom vid första makens bortgång, varefter bröstarvingarna ärver båda föräldrarna samtidigt när den kvarlevande maken avlider) så behöver ni inte testamentera det, utan lagen blir direkt applicerbar. Arvet tillkommer emellertid INTE bröstarvingarna som enskild egendom. Önskar ni att arvet ska utgöra enskild egendom så måste det inskrivas i testamentet. Hoppas du upplever att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?

2022-01-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag är 51 år gammal och jobbar som undersköterska( har jobbat i 25 år på samma ställe) på ett äldreboende i en kommun som har infört vaccin krav för vårdpersonal. Dem säger att om man inte är vaccinerad skal man bli omplacerad eller uppsagd från sitt jobb. Är detta möjligt? Tack för svar.
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren får ta hänsyn till rådande pandemi för att omplacera någon:Arbetsgivarens intresse av att vidta kontrollåtgärder ska vägas mot arbetstagarens rätt till integritet, (AD 1997 nr 29). Eftersom du frågar om arbete på ett äldreboende kan arbetsgivaren, på grund av rådande pandemi, anses ha ett berättigat syfte med att inte låta ovaccinerade få fortsätta arbeta på arbetsplatsen. Arbetsgivarens lojalitetsplikt och arbetsledningsrätt:En så kallad arbetsledningsrätt innebär att arbetsgivaren har rätt att leda verksamheten och fördela arbetet. Arbetsgivaren måste dock förhålla sig till en så kallad lojalitetsplikt, av vilken följer att han eller hon måste försöka rädda kvar arbetstagarens anställning. En uppsägning ska betraktas som den allra sista åtgärden och arbetsgivaren ska bereda ett annat arbete åt arbetstagaren om detta är möjligt (omplacering).Vad händer om arbetstagaren inte vill omplaceras?Om arbetsgivarens omplaceringsutredning visar att det är tillåtet med omplacering, ska arbetstagaren erbjudas detta. Eftersom arbetstagaren alltid har en arbetsskyldighet inom ramen för anställningen bör han eller hon tacka ja till omplaceringen för att behålla sitt arbete. Att utan godtagbar anledning tacka nej till en omplacering utgör nämligen saklig grund för uppsägning, se prop. 1973:129 s. 243, tredje stycket. När det finns saklig grund klassas en uppsägning som tillåten, se 7 § lagen om anställningsskydd. Sammanfattat svar på din fråga:Arbetsgivaren får omplacera arbetstagare i situationen du frågar om. Arbetsgivaren ska bereda arbetstagare andra arbeten inom ramen för anställningen om detta är möjligt. Om arbetstagaren i det skedet tackar nej till en omplacering, får han eller hon sägas upp. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,