Ärver halvsyskon lika mycket som helsyskon?

2019-11-13 i Arvsordning
FRÅGA |Hej jag har en fråga Jag har en helbror och han har inga barn och en halvbror om min helbror går bort hur är arvslotten då? Ärver jag och min halvbror lika mycket då.Med vänlig hälsning
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på hur familjeförhållandena i familjen ser ut, vilken av helbroderns föräldrar som är gemensamma med halvbroderns m.m. Nedan har jag redogjort för det fall att det är pappan som är den gemensamma föräldern för er och er halvbror. Det blir ingen materiell skillnad om den gemensamma föräldern istället är mamman, principen är densamma.Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Hur ser arvet till syskon ut?Om en person utan bröstarvingar (dvs barn, barnbarn osv) avlider och inte har upprättat något testamente kommer hans kvarlåtenskap att i första hand fördelas på hans föräldrar (2 kap. 2 § ÄB).Kvarlåtenskapen fördelas till föräldrarna i två lika stora delar. Är någon av föräldrarna avliden tar dennes bröstarvingar och delar på förälderns del av arvet. Är båda föräldrarna avlidna fördelas deras respektive del av arvet på deras egna bröstarvingar, dvs till den avlidnes syskon. Det kan således vara både den avlidnes hel- eller halvsyskon. Man ärver bara via sin egen förälder vilket innebär att ett helsyskon ärver via både mamman och pappan medan ett halvsyskon endast ärver från sin förälder. Ärver jag och min halvbror lika mycket?Hur arvet ser ut beror på om den avlidnes föräldrar är i livet eller ej. I första hand kommer din helbrors arv att fördelas på hans föräldrar i två lika stora delar. Är exempelvis mamman i livet men pappan avliden behåller mamman sin del av arvet medan pappans del fördelas på hans bröstarvingar. Om både du och din halvbror är bröstarvingar till din pappa kommer hans del av arvet att fördelas lika mellan er. Är båda föräldrarna avlidna blir situationen annorlunda. Om du och din halvbror är bröstarvingar till din pappa delar ni precis som ovanstående på hans del av arvet. Om även din mamma är avliden fördelas hennes del av arvet till hennes egna bröstarvingar. Eftersom ett halvsyskon endast är bröstarvinge till en av helbroderns föräldrar kommer han endast att ärva från sin förälder. Ett helsyskon ärver via båda sina föräldrar. Är båda föräldrarna avlidna kommer således en helbror att ärva mer än en halvbror eftersom han ärver via båda föräldrarna medan halvbrodern bara ärver via sin egen förälder. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en kommentar här under eller skriva en fråga till. Med vänliga hälsningar

När får barn ärva sina föräldrars syskon?

2019-11-09 i Arvsordning
FRÅGA |Min svåger har avlidit. Han och min avlidne man hade samma mor.Han har bara en särbo, en delstater och tre syskonbarn. Min fråga är har min och min avlidne mans 4 barn någon arvsrätt efter sin farbror?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Jag har svårt att tyda vad du avser med delstater och kommer därför att redogöra för vad som gäller generellt för de omständigheter som du beskrivit. Får dina barn ärva sin farbror?Som utgångspunkt är det den avlidnes barn som ska få ärva den avlidne vid dennes bortgång (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte har några egna barn så kommer istället den andra arvsklassen att aktualiseras. I denna så ser man till den avlidnes föräldrar och om de inte är i livet så kommer istället att föräldrarnas arv att gå vidare till deras barn (2 kap. 2 § ÄB). Om föräldern, dvs dina barns far, inte är i livet, så kommer arvet istället i enlighet med istadaprincipen att gå vidare till hans och dina barn. Hur ska arvet fördelas? Om din mans mor inte är i livet så kommer hennes del att fördelas mellan din avlidne man och eventuella syskon. Om dessa inte är i livet så kommer deras andel istället att gå till barnen som får dela lika på denna andel (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Din svågers sambo har ingen lagstadgad rätt att ta del av arvet om inte din svåger har upprättat ett testamente till hennes förmån (11 kap. 1 § ÄB).Ett exempel för att tydliggöra:Om din svåger vid sin bortgång exempelvis hade 500.000 så kommer dessa i det fallet att han inte har barn eller barnbarn i livet att gå till föräldrarna. Detta motsvarar 250.000 till hans mor och 250.000 till hans far. Om din tidigare man och din svåger hade en gemensam mor så kommer arvet att gå vidare ner i turordningen om hon inte längre är i livet. Detta innebär att om din svåger har ytterligare ett syskon så kommer din mans andel att bli 125.000 kronor och det andra syskonet få 125.000 kronor. Eftersom din man inte längre lever kommer era barn att få dela på hans andel på 125.000 kronor. Har din man och din svåger inga fler syskon på moderns sida kommer era barn att få 250.000 kronor att dela på. Om det inte finns några arvingar på din svågers fars sida så kommer hela arvet att gå till modern och hennes arvingar (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). SammanfattningOm din svåger inte efterlämnar några egna barn efter sig så kommer arvet att gå till hans föräldrar. Vid händelse av att de också har avlidit kommer arvet att gå vidare ner till deras barn och barnbarn, vilket i detta fallet blir din och din tidigare makes barn. De får då dela på sin andel om din svåger har flera syskonbarn. Om din svåger inte har andra syskonbarn får dina barn dela på hela kvarlåtenskapen efter sin farbror.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fundering och om du har fler frågor är du välkommen att återkomma till oss med dessa! Vänligen,

Vem ärver min bror om jag dör före honom?

2019-11-05 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver min bror om jag dör före honom?Vi är två syskon, jag är gift och vi har två gemensamma barn, min bror är ogift och har inga barn.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din bror inte skriver något testamente kommer hans kvarlåtenskap att fördelas enligt den legala arvsordningen som finns stadgad i ärvdabalken (ÄB). Hur ser den legala arvsordningen ut?Ens närmsta arvingar är ens bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Om inga bröstarvingar finns går arvet istället till den avlidnes föräldrar. Föräldrarna delar lika på arvet. Om föräldrarna är avlidna går arvet vidare till den avlidnes syskon. Är även den avlidnes syskon avlidet träder syskonbarnen i sin förälders ställe och får del av arvet (2 kap. 2 § ÄB). Vem ärver min bror om jag dör före honom?Om din bror avlider utan bröstarvingar ska arvet gå till hans föräldrar. Är de avlidna går arvet istället till syskonen. Om du är det enda syskonet till din bror tar du hela arvet. Om du avlider innan din bror kommer din brors arv istället att gå till dina barn, dvs hans syskonbarn. Om du avlider träder dina barn i ditt ställe och ärver din bror. Observera att den legala arvsordningen bara tillämpas när den avlidne inte skrivit något testamente. Finns giltigt testamente kommer arvet istället att fördelas utifrån det. Om din bror gifter sig och/eller skaffar barn kommer arvsfördelningen se annorlunda ut än ovanstående eftersom hans egna barn eller make ärver istället. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har särkullbarn arvsrätt efter båda makarna i ett äktenskap?

2019-10-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min avlidna mans barn. Ärver dom mig när jag går bort? Jag har fyra egna barn. O han hade 4 egna.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med reglers som finns i ärvdabalken (ÄB).Har din mans barn arvsrätt efter dig?När två personer är gifta, utan gemensamma barn, är lagens utgångspunkt att barnen ärver sin biologiska förälder i samband med dödsfallet. Din avlidna mans barn har i så fall inte rätt att ärva dig. Situationen blir annorlunda om din mans barn har avstått från att ta ut sitt arv till förmån för dig. Om så är fallet har ju arvet "skjutits upp" varpå din mans barn får arvsrätt efter dig gällande den uppskjutna delen i arvet. Detta följer av 3 kap. 1 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem ärver om jag eller min make avlider?

2019-11-10 i Arvsordning
FRÅGA |HejVi är ett gift par sedan 1973 med två gemensamma barn. 1988 skilde vi oss och delade på skulder och tillgångar jag tog över huset och lagfarten skrevs på mig och jag blev kvar där. Det gick några år och vi hittade tillbaka till varandra och gifte om oss. Innan giftemål nr. 2 skrevs ett äktenskapsförord att var och en skulle behålla sina tillgångar ifall det strulade till sig igen. Äktenskapet håller och nu till frågan.Vi vill att om någon av oss dör ska den andra parten ärva hus och alla tillgångar utan massa strul.Behöver vi vidtaga någon åtgärd för att så ska ske.m.v.hUndrande
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom ni är gifta finns även regler i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag utgår ifrån att varken du eller din make har några fler barn än era två gemensamma. Vad händer om någon som är gift avlider?Det första som händer när en person som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den efterlevande maken och den avlidnes dödsbo. Eftersom din fråga inte rör en bodelning kommer jag bara kort gå igenom hur detta går till. I bodelningen delas makarnas giftorättsgods mellan dem (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Det som tillfaller den efterlevande maken är dennes, och det som tillfaller den avlidnes dödsbo utgör arvet efter denne. Detta ska sedan fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. Vem ska ärva?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Det finns även en arvsrätt för den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före de gemensamma barnen. Detta innebär att om en person som är gift, och enbart har barn som är gemensamma med sin make avlider, kommer den efterlevande maken ärva allt med fri förfoganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken kan använda egendomen som hen önskar, men kan inte testamentera bort den. När även den efterlevande maken avlider kommer de gemensamma barnen få ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt (3 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken kommer även ärva all den avlidne makens enskilda egendom. Att egendom är enskild spelar bara roll i en bodelning. SlutsatsSvaret på din fråga är alltså nej, ni behöver inte göra någonting. Detta eftersom du och din make endast har gemensamma barn. Om någon av er avlider kommer den efterlevande maken ärva allt med fri förfoganderätt, och när ni båda avlidit kommer era barn få sina arv efter er båda. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur fördelas arvet när det finns både hel- och halvsyskon?

2019-11-09 i Arvsordning
FRÅGA |När en person avlidit och det finns helsyskon och halvsyskon, har halvsyskon lika arvsrätt som helsyskon? Det finns inget testamente skrivet. Den avlidnes mor och far är avlidna och det finns ingen maka eller barn, så efterlevande är nu två helsyskon och tre halvsyskon. Delas ev arv på fem stycken då?
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första kommer jag att redogöra för hur arv fördelas enligt lag. För det andra kommer jag ge ett exempel på A som passar in i din beskrivna situation.Arv regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Första och andra arvsklassenArv utgår enligt olika arvsklasser. I den första arvsklassen är det den efterlevande maken och deras gemensamma barn som erhåller arvet från den avlidna. (se 2 kap. 1 § ÄB) Finns det inte någon i den första arvsklassen går arvsrätten vidare till den andra arvsklassen. (se 2 kap. 2 § ÄB). Den andra arvsklassen är arvlåtarens föräldrar, föräldrarna kommer att ärva hälften var av arvet. Är någon eller båda föräldrarna avliden eller avlidna delar den avlidnas syskon på föräldrarnas lott. Om föräldrarna har gemensamma barn ska de dela på båda föräldrarnas del. Om den ena föräldern har barn som inte är deras gemensamma barn s.k. särkullbarn kommer särkullbarnet endast få en del av den förälderns del. I din situation A har två helsyskon B & C och tre halvsyskon D, E & F. A har avlidit. Vilket innebär att 50 % av A:s kvarlåtenskap (kvarlåtenskap är egendom som tidigare har tillhört A) ska gå till A:s moder och den andra delen av 50 % av A:s kvarlåtenskap ska gå till fadern. Eftersom båda föräldrarna är avlidna ska deras delar i sin tur gå till föräldrarnas barn dvs. A:s syskon. Om vi säger att de tre halvsyskonen är särkullsbarn på faderns sida kommer de tre endast ha rätt att ta del av faderns arv. Eftersom faderns del ska fördelas med A:s två helsyskon och tre halvsyskon kommer arvet att fördelas så att alla får 10% var av faderns del. Alla fem kommer att få 10 % var av faderns del. B & C kommer att få dela på det arv som skulle tillfallit deras mor. Det innebär att B & C också kommer att få ärva 25 % var av det som skulle tillfallit deras moder. Sammanfattning:Av moderns del:B kommer få 10 %C kommer få 10 %. D kommer få 10 %. E kommer få 10 %. F kommer få 10 %.Av faderns del:B kommer få 25 %. C kommer få 25 %.Helsyskonen B & C kommer få 35 % var av A:s kvarlåtenskap. Halvsyskonen kommer att få 10 % var av A:s kvarlåtenskap. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur ser den legala arvsordningen ut?

2019-10-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min mor var omgift och har ett barn med sin nye make.Maken avled för ett antal år sedan och nu har min mor sålt huset de hade gemensamt och tänker fördela ut en del av det hon fått för huset till oss barn.Så min fråga är hur arvsordningen ser ut? Deras gemensamma barn ärver väl allt efter sin far och den andra halvan av deras kvarlåtenskap fördelas mellan oss samtliga syskon, är det rätt så eller ärver vår mor allt efter sin make och när hon går bort så fördelas allt lika mellan samtliga syskon?Rimligt borde väl vara att deras gemensamma barn ärver sin far fullt ut och att samtliga sedan ärver vår mors del lika.
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Allmänt om arvsordningenDen första arvsklassen utgörs av arvlåtarens egna barn, sk bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Då ni övriga syskon inte är bröstarvingar till den avlidne har ni ingen legal arvsrätt. Det är alltså bröstarvingen, deras gemensamma barn (som nedan kommer att benämnas som A), som ärver kvarlåtenskapen efter sin far. Om föräldern är gift tillfaller all kvarlåtenskap den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta är aktuellt här, då er mor är vid livet. Hon kommer då att ärva med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon inte får testamentera bort egendomen. I sådana fall har A rätt att få ut sin del av arvet först efter att den andra föräldern också har gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Då får A ut sin del av arvet i form av ett sk efterarv. Efterarvets storlek bestäms av kvotdelen den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhetsmassa vid den första makens död. Det väsentliga vid beräkningen av efterarvet är alltså hur stor andel av A:s fars kvarlåtenskap som utgjorde makarnas gemensamma egendom. Det är denna andel som sedan kommer att bli efterarvet och som A kommer att få ut efter moderns bortgång. Resterande del av kvarlåtenskapen efter er moder kommer att delas lika mellan alla bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB), såvida det inte framgår annat av ett eventuellt testamente eller dylikt. Vad innebär detta för dig? Som det har redogjorts för ovan, och som du själv nämner, är det A som ärver efter faderns bortgång, men då det finns en efterlevande make kvar vid liv kommer A att få ut sin andel (efterarvet) först efter att er mor har gått bort. Resterande andel av kvarlåtenskapen efter er mor kommer att fördelas lika mellan alla bröstarvingar, om inte ett testamente eller en dylik handling stipulerar något annat. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Har min makes syster och min svägerska någon arvsrätt?

2019-10-29 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver mig om min make är avliden och vi inte har några barn? Min makes syster lever men min halvbror är avliden. Men hans fru alltså min svägerska lever också.
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida du inte upprättar något testamente kommer den legala arvsordningen som återfinns i ärvdabalken gälla.Om din make är avliden och ni inte har några barn, tillfaller arvet dina föräldrar, syskon eller syskons barn enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB). Skulle du inte ha någon vid liv i denna arvsklass tillfaller arvet dina mor- och farföräldrar eller deras barn, dvs., dina fastrar, mostrar, farbröder och morbröder enligt 2 kap. 3 § ÄB (OBS dock att kusiner inte har någon arvsrätt). Detta innebär att varken din makes syster eller din svägerska kommer ärva något från dig. Skulle det vara så att du inte ha några legala arvtagare vid liv, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning