Vem ärver min sambo om vi inte har några barn?

2018-11-14 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo planerar att gifta oss. Huset vi bor i äger min sambo. Min sambo vill att vi har äktenskapsförord då han ägde huset och jag flyttade dit. Vem ärver huset om min sambo avlider om vi inte har några barn och min sambo har inga barn sedan tidigare?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hus som köptes innan samboförhållandet utgör inte samboegendom Vad som gäller rättsligt mellan sambos regleras i sambolagen.Ett samboförhållande upphör i lagens mening när en av samborna avlider (2 § 3 p). Den efterlevande sambon får då välja om denne vill att bodelning ska ske eller inte. Bodelning innebär att båda parters samboegendom läggs samman och delas lika (8 §). Tillskillnad från vid äktenskap finns ingen giftorätt för sambos. Det är bara samboegendomen som ska ingå i bodelningen, dvs bostad och bohag som köpts med avsikten att använda det tillsammans (3 §). Eftersom din sambo redan ägde huset när du flyttade in ska det alltså inte ingå i bodelningen. Hela huset kommer därför att ingå i arvet efter din sambo. Sambos ärver inte varandraRätten till arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Med arv/arvingar menas bara de som ärver genom den legala arvsordningen i 2 kap. Om man får egendom genom testamente är man alltså inte en arvinge i lagens mening. Sambos ärver inte varandra. Istället innehåller 2 kap ÄB en uppräkning av berättigade arvingar i en strikt turordning. Det är bara de personer son nämns här som kan ärva. Den legala arvsordningenDe som först och främst har rätt till arv är den avlidnes barn. Är ett barn avlidet ärver istället barnbarn om dessa finns (2:1). Dessa är bröstarvingar och utgör den första arvsklassen. Eftersom din sambo inte har några barn kommer arvet gå vidare till den andra arvsklassen. Den utgörs av föräldrar i första hand, sedan syskon. Om båda föräldrar är vid liv får de hälften var av arvet. Om en av dem är avliden, får eventuella syskon dela på dennes hälft. Är båda föräldrarna avlidna delar syskonen på allt. Om ett syskon som borde ärvt är avlidet och har barn, får istället din sambos syskonbarn dennes del av arvet (2:2). Om det inte finns någon i andra arvsklassen (alltså ingen ättling i rakt nedstigande led till din sambos föräldrar) går arvet istället till tredje arvsklassen. Den utgörs av far- och morföräldrar samt deras barn. Till skillnad från tidigare arvsklasser fortsätter inte den tredje ytterligare en generation. Kusiner till din sambo kan alltså aldrig ärva (2:3)Bryta arvsordningenOm din sambo inte vill att huset ska gå till släktingarna genom arvsordningen har ni två val. Antingen kan ni gifta er. Du har då rätt att få ut hela arvet (3:1 1 st). Din sambo kan även skriva ett testamente och därmed bryta arvsordningen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ärver man morföräldrar?

2018-11-07 i Arvsordning
FRÅGA |HejOm vi är 2 syskon, varav den ena dör innan våra föräldrar dör. Ärver då den dödes barn någon när föräldrarna dör?
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till arv regleras i ärvdabalkenEnligt 2 kap. 1 § ärvdabalken så ärver den avlidnes bröstarvingar i första hand. Med bröstarvingar menas barn och barnbarn. I allra första han ärver dock den avlidnes barn, vilket innebär att syskonen ska ärva de döda föräldrarna. Om de ena syskonet dör så tar dock dennes barn över arvsrätten. Om inget testamente finns kommer därmed det ena syskonet ärva 50 % av föräldrarna och det döda syskonets barn kommer få dela på de återstående 50 %. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad händer med arvslotten efter avliden förälder då dess barn inte längre finns vid liv?

2018-11-05 i Arvsordning
FRÅGA |<p>Arvslott efter nyligen avliden förälder kommer att tilldelas barn som är försvunnet sedan lång tid tillbaka. Hen är avförd ur folkbokföringen, men ej dödförklarad. </p><p>Vad händer med den tilldelade arvslotten när barnet har dödförklarats? </p><p>Emotser tacksamt ert svar! </p>
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar hur arvslotten efter avliden förälder ska fördelas då dess närmasta arvinge, barnet varit försvunnet sedan lång tid tillbaka och sedan dödförklarats. Regler om arv och dess fördelning finns i Ärvdabalken (1958:673).Presumtionen "icke arv"Till att börja med kan konstateras att en person måste vara vid liv för att ha rätt att ärva (1 kapitlet 1 § Ärvdabalken). I Sverige råder emellertid en "icke-arvs" presumtion som innebär att om det inte går att fastställa om arvingen levde efter arvlåtarens död – antar man att arvingen avled före arvlåtaren (1 kapitlet 2 § Ärvdabalken).Då inga ytterligare omständigheter delgivits i frågan kommer svaret att förklaras ur ett generellt perspektiv utifrån den legala arvsordning som råder i Sverige.Den legala arvsordningenDen legala arvsordningen återfinns sedermera i Ärvdabalkens 2 kapitel som ger uttryck för principen om arv i turordning, den s.k. parentelprincipen. Principen förklarar hur arvet ska fördelas genom olika arvsklasser när det inte finns något testamente och innebär att den eller de som är närmast släkt med den avlidna ärver först. Principen följer därefter av en annan princip kallad successo ordinum som innebär att en arvsklass måste vara helt tom innan man går vidare till nästa arvsklass (Rätt och arv, Brattström och Singer s 31-32).Reglerna utgår som ovan konstaterat från Ärvdabalken (ÄB).1. Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn, också s.k. bröstarvingar.a) Brötsarvingarna ärver först. Har arvlåtaren flera barn delar dessa lika på kvarlåtenskapen.b) Om ett barn är dött ärver i första hand dennes barn som därmed ska dela lika på barnets arvslott (2 kapitlet 1 § ÄB). Detta ger uttryck för ännu en viktig princip, den s.k. istadrätten som innebär en rätt för släkten att ärva. Istadrätten sträcker sig hur långt som helst – barnbarn, barnbarnsbarn osv.Finns inte några arvingar i den första arvsklassen går man vidare till nästa.2. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar och syskon.a) Finns det inga bröstarvingar tar arvlåtarens föräldrar hälften var (2 kapitlet 2 § 1 st ÄB).b) Är någon eller båda föräldrarna döda delar arvlåtarens syskon på den förälderns lott (2 kapitlet 2 § 2 st ÄB). c) I ett avlidet syskons ställe träder dennes barn in och delar arvslotten lika mellan sig (2 kapitlet 2 § 2 st ÄB).d) Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet (2 kapitlet 2 § 2 st ÄB).e) Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder (2 kapitlet 2 § 3 st ÄB).f) Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet (2 kapitlet 2 § 3 st ÄB).g) I ett avlidet halvsyskons ställe träder dennes barn in och delar arvslotten lika mellan sig (2 kapitlet 2 § 3 st ÄB).Finns inte några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till nästa.3. Den tredje arvsklassen utgörs av arvlåtarens mor och farföräldrar.a) Var och en av mor och farföräldrarna ärver därmed lika lott (2 kapitlet 3 § 1 st ÄB).b) Är en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott (2 kapitlet 3 § 2 st ÄB).c) Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott (2 kapitlet 3 § 2 st ÄB). d) Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott (2 kapitlet 3 § 2 st ÄB).e) Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan (2 kapitlet 3 § 2 st ÄB). Inga andra än de ovan nämna får ärva (2 kapitlet 4 § ÄB). Det tillämpas således inte någon fjärde arvsklass. Är ingen av de ovan nämnda vid liv tillfaller arvet den allmänna arvsfonden.Sammanfattning:Vem som ska ärva följer av vilka som finns kvar vid liv, vilket i sin tur leder till vilken arvsklass som aktualiseras. Finns bröstarvingar ärver de först, sedan ärver föräldrar och syskon, samt halvsyskon. Har de två första arvsklasserna tömts ärver till sist den avlidnes mor och farföräldrar. Är även denna arvsklass tom kommer arvet att tillfalla den allmänna arvsfonden.

Vem ärver: svärdotter eller barnbarn?

2018-11-01 i Arvsordning
FRÅGA |Min mor har dött ( pappa har dött tidigare ) min bror är också död.Vem ärver? Jag en del. Är det min brors barn eller är det min brors fru som ärver andra delen ?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att din mor hade två barn (du och din bror). Om din mor skulle ha fler barn skulle de i sådana fall också ha rätt till en del av arvet. Jag utgår även från att det inte finns något giltigt testamentet från din mor då du inte nämner något om det. Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Jag kommer först att kort svara på din fråga för att sedan här under ge dig ett utförligare svar där jag även tar upp relevanta lagrum. Kort svar: Då din bror är död är det hans barn som tar över hans arvsrätt och därmed har rätt till den andra delen av arvet. Vem ärver din mor?När det inte finns något testamente som reglerar hur den avlidnes ägodelar ska fördelas tillämpas bestämmelserna i ärvdabalkens 2 kap. I första hand har den avlidnes barn arvsrätt, se ÄB 2 kap. 1 §. Barnen har alla rätt till lika stor del av arvet. Om ett barn inte längre lever tar dennes barn över arvsrätten från föräldern, se ÄB 2 kap. 1 §. I detta fall tar alltså din brors barn över hans arvsrätt. Du har alltså rätt till den ena delen av arvet och din brors barn har rätt till den andra delen. Ifall han hade mer än ett barn får de dela på sin del av arvet (d.v.s. halva arvet). Din brors fru har alltså ingen arvsrätt. Om barnen är omyndiga kommer dock din brors fru, förutsatt att hon är barnens förmyndare, få förvalta barnens arv tills de blir myndiga. Förmyndaren till barnen är dock skyldig att handla på ett sätt som gynnar barnen och det finns ett antal skyddsregler som gör att förmyndaren inte ska kunna missbruka barnens arv, se föräldrabalken 12 och 13 kap. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar

Kan jag ärva min halvsyster?

2018-11-12 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Min halvsyster har gått bort, och jag behöver hjälp att förstå arvsföljden. Försöker ge all info här nedan, hoppas det räcker:> Min halvsyster hade ingen egen familj (dvs ingen make/sambo eller några barn). > Hon har inga andra syskon förutom mig. > Jag och min halvsyster har samma mamma, men olika pappor.> Vår mamma och hennes pappa har inte varit gifta, hennes pappa gick bort för ett par år sedan. > Innan hennes pappa gick bort, var han gift med en kvinna som hade barn med sig in i äktenskapet, men de hade inga gemensamma barn. > Det finns inga testamenten eller liknande.Är det vår mamma som ärver min halvsyster själv, eller är jag som halvbror med? Kan min halvsysters framlidne pappas fru ha något med arvet att göra?Tack på förhand.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att det är en arvlåtares bröstarvingar, alltså barn, som i första hand ärver den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din syster inte hade några barn ärver i andra ledet istället din systers föräldrar hälften var av arvet (2 kap. 2 § ÄB). Detta innebär alltså som utgångspunkt att hälften av arvet ska tillfalla er mamma medan hälften av arvet ska tillfalla din systers pappa. Eftersom din systers pappa är död, ska egentligen sin systers syskon på pappans sida träda i pappans ställe och ta del av den halvan av arvet. Eftersom din syster dock inte hade något syskon på sin pappas sida tillfaller hela arvet din mamma (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Hade din mamma också varit död, hade du tagit del i arvet (se 2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Din mammas arvsrätt har således företräde framför din. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ärver mina föräldrar?

2018-11-06 i Arvsordning
FRÅGA |När mina föräldrar dör vem ärver?Har en syster som dog 2018 som var gift o hade 2 barn.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Min utgångspunkt i mitt svar till dig är att du och din avlidna syster är helsyskon och att era föräldrar är gifta. Då du inte informerat om något testamente har jag i mitt svar inte beaktat om det finns något sådant och som eventuellt kan förändra arvsordningen något. Barn ärver sina föräldrar med lika delArvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Du och din syster är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen. Bröstarvingar ärver lika lott, vilket innebär att ni delar på arvet efter era föräldrar. Eftersom din syster är avliden träder barnen i hennes ställe enligt den s.k. istadarätten (2 kap. 1 § ÄB). För att exemplifiera det väldigt enkelt; antag att det finns ett arv om 100.000 kr när dina föräldrar avlider. Då ärver du 50.000 kr och din syster skulle ärvt 50.000kr. Eftersom hon är avliden kommer hennes barn istället att ärva 25.000kr vardera. De delar på den arvslott deras mamma skulle ärvt.Det torde vara rimligt att anta att era föräldrar inte kommer att gå bort samtidigt, vilket innebär att kvarlåtenskapen först kommer att tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Skulle t.ex. din far gå bort före din mor kommer du och din systers barn att ta del av arvet först den dagen även din mor går bort.Hoppa du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är sambo eller dotter arvtagare till husbil?

2018-11-05 i Arvsordning
FRÅGA |Sambo sedan flera år. Nyligen köpt en husbil som ja betalat o jag står som ägare på. Ärver min dotter den om jag dör? Min sambo är inte pappa till henne
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).Vem ärver husbilen?Sambor har inte arvsrätt efter varandra. Din sambo kan därför endast ärva husbilen om du upprättar ett testamente. I ditt fall blir det alltså din dotter som enligt 2 kap. 1 ÄB ärver husbilen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Arv efter morbror

2018-10-31 i Arvsordning
FRÅGA |Min morbror är avliden & kommun hävdar att jag är ansvarig för hans bostad som är en husvagn, bil & 4 st katter stående på camping i Södertälje? Är det mitt ansvar??
Jennifer Jalaho |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! I första hand är det bröstarvingarna, den avlidnes barn, som ärver kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Om din morbror inte hade några barn ärver hans föräldrar efter honom. Om även föräldrarna är avlidna så ärver den avlidnes syskon, alternativt syskonbarn om syskonen är avlidna, se 2 kap. 2 § Ärvdabalken. Du är alltså syskonbarn och ärver hela din morbrors kvarlåtenskap förutsatt att han inte har barn och hans föräldrar och syskon är avlidna. Med vänlig hälsning,